>Oppgradering av vann- og avløpsnettet: Brevik etappe 3

Innhold

Separere vann og avløp

Å separere avløp betyr at vi bytter ut avløpsledninger hvor både regnvann/vann fra dreneringer, og avløp/kloakk går, til to adskilte ledninger.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppgradering av vann- og avløpsnettet: Brevik etappe 3

Publisert: 16.02.2024

Sarpsborg kommune skal separere vann- og avløpsledninger i Brevik-området.

OBS: Jernbaneovergangen ved Sparta Amfi stenges fra og med 19. februar.
Les mer her: Stenger jernbaneovergang på Brevik, og endrer bussrute

Om prosjektet

Følgende veier er berørt i prosjektet:

 • Statsminister Kolstads vei
 • Sisikveien
 • Frøyas vei
 • Syrinveien
 • Evenrødveien
 • Lerkeveien
 • Jerpeveien
 • Major Andresens vei
 • Industriveien
 • Sarpsborgveien
 • Byfoged Olsens vei


Det har tidligere blitt utlevert informasjon/varselsbrev og nabovarsel angående dette prosjektet, men prosjektet har blitt utvidet med gatene Sarpsborgveien og Byfogd Olsens vei. 

Dette er i henhold til investeringsplan vedtatt 2021. Kommunen har allerede utført separering i området, og nå er det Brevik etappe 3 som står for tur.

Se kart som viser eksisterende VA-trase. Endring av eksisterende traséer vil forekomme der dette er formålstjenlig.

Framdrift på anlegget:

Frøyas vei – Vinter til sommeren i 2024
Sisikaveien – Våren 2024
Syrinveien – Sommer til vinteren i 2024/2025
Evenrødveien – Vår til Vinteren i 2024/2025
Lerkeveien – Vinteren 2025
Jerpeveien – Vinteren til Våren 2025
Industriveien og Major Andresens vei – Vår til sommeren i 2024
Resten av Statsminister Kolstads vei – Høst til vinteren i 2024
Ferdigstillelse av prosjekt - Sommeren 2025.

Fordeler

I dag ligger det AF-ledning (felles ledning for spillvann og overvann/drensvann) og vannledning i området. Ved nyetablert anlegg skal det være ett rør for spillvann, ett rør for overvann og ett rør for vannledning.

Les mer om separering av vann og avløp her.

Fordeler med omlegging fra AF (avløp felles) til to-rørs separatsystem er blant annet:
 • Begrense forurensningsbelastningen til resipienten (bekker, elv og sjø etc.)
 • Bedre driftsforholdene ved kommunens ledningsanlegg og renseanlegg
 • Redusere driftstid, og dermed driftskostnader betraktelig på våre pumpestasjoner.
 • Fordeler med omlegging/fornyelse av kommunal vannledning er blant annet:
  - Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
  - Redusere uønsket avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  - Redusere driftskostnadene ved å redusere antall uønskede rørbrudd/lekkasjer.
  - Sikre økt kapasitet for framtiden
Prosjektering av VA-anlegg

Sweco Norge AS er engasjert av Sarpsborg kommune til å prosjektere det nye VA-anlegget.
I forbindelse med prosjektering er det nødvendig å foreta nivellering/innmålinger av kjellere (dybde på kjellergulv). Dybden sjekkes for å kvalitetssikre at det er stor nok høydeforskjell mellom laveste monterte vannlås i boligen, og kommunal hovedledning.

I eksisterende anlegg kan høydeforskjellen, fra gammelt av, være mindre enn kravet på 90 cm.
Kravet er satt i VA-miljøblad nr.33, knyttet opp imot Sarpsborg kommune sin VA-norm.

Ved oppgradering og separering av avløp prosjekteres det normalt slik at høydeforskjellen mellom kjellergulv/laveste vannlås, og topp hovedledninger for overvann og spillvann, blir 90 cm eller mer, og at det ikke er fare for tilbakeslag.
Dette sees opp imot hva som er gjennomførbart. Der dette ikke er mulig, eller forsvarlig, benyttes andre tiltak som f.eks. tilbakeslagsventil, pumpekum, etc.

Informasjonsmøte

Sarpsborg kommune gjennomførte informasjonsmøte for berørte abonnenter høsten 2023. Her ble prosjektet gjennomgått sammen med representanter fra entreprenør.

Til deg som huseier

Dette gjøres i forkant, under gjennomføring, og evt. i ettertid av prosjektet:

Innmåling av dybde kjellergulv 

Du som huseier kan enten selv utføre innmåling i egen bolig, eller så gjennomføres dette av Sweco etter avtale. Egen utførelse av innmåling vil ta dere ca. 5 min.

Her har man tre alternativer:

ALT.1 Fra gulv til bunn lufteventil
ALT.2 Fra gulv til bunn nedre vinduskarm
ALT.3 Fra gulv til tak (etasjeskiller)
Hovedsakelig ønsker vi innmåling fra gulv til vinduskarm (Alt.2) og fra gulv til tak i kjeller (Alt.3). Viktig at dette gjøres på veggen som er nærmest kommunal vei.

Bildet viser kjeller med alternativer vi ønsker at måles.

 • Pil til venstre: Alternativ fra gulv til bunn av lufteventil, dersom kjelleren ikke har vindu.
 • Pil i midten: Fra gulv til topp av nedre vinduskarm.
 • Pil til høyre: Fra gulv til tak (etasjeskiller). 
Tilstandsregistrering bolig (du vil få mer info når dette må gjøres)

Sarpsborg kommune skal før utførelse av entreprisen ha gjennomført tilstandsregistrering av boliger. Dette gjøres for å avdekke eventuelle sprekker i grunnmur, på fliser, mur, peiser o.l. Dette vil bli dokumentert med billedtaking.

I første omgang vil uavhengig takstmann eller Sweco ta kontakt for denne registreringen. Dere vil få mer info når dette nærmer seg.

Hvorfor gjennomføres tilstandsregistrering?
Tilstandsregistreringen er nyttig for både Sarpsborg kommune, og for huseier.

Eksempel:Ved anleggsarbeid kan rystelser ved sprenging forekomme. Det vil i alle tilfeller bli satt opp rystelsesmålere på nærliggende hus til grave-/ sprengnings-området. Murens tilstand vil på forhånd være redegjort for i en tilstandsrapport med bilder / dokumentasjon. Om man oppdager en sprekk i f.eks. grunnmuren, kan man da enklere avgjøre om dette har sammenheng med anleggsarbeidene, eller om det er en gammel sprekk.

Du som huseier blir kontaktet av den/de som skal gjennomføre denne tilstandsregistreringen. Som huseier må man ikke gjøre noe spesielt i forkant av dette. Videre info gis av den/de som gjør registeringen.

Stikkledninger - huseiers private vann, spillvann og overvannsledning - huseiers jobb

Separering videre inn mot bolig er huseiers økonomiske ansvar. (Kan avtales med entreprenør som utfører graving av hovedledning)

Kommunens ytelser på privat stikkledning:

 • For å unngå senere oppgraving i offentlig vei, vil Sarpsborg kommune legge nye stikkledninger fra ny kommunal hovedledning, ut av vår grøfte-trasé, og normalt ca. 1 meter innenfor privat eiendomsgrense.
 • Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. av stikkledning, den enkelte huseier.
 • De private stikkledningene avsluttes ca. 1 meter inn på tomt.


Slik vil stikkledningene avsluttes av kommunen - videre inn mot hus er huseiers ansvar:

 • Vannledning: - Stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan.
 • Spillvannsledning (toalett, avløpsvann) – stake- og spylekum, med stigerør til bakkeplan (Ø200mm).
 • Overvannsledning (drenering rundt grunnmur) – stake- og spylekum, med stigerør til bakkeplan (Ø200mm. stigerør). For spillvann og overvann avsluttes det i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdsplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt lokk.

Eksempel på stikkledningsgrøft inn fra kommunal hovedledning. Avslutning på innsiden av gjerde.

Se bilde av eksempel på stikkledningsgrøft.

Se bilde av et annet eksempel på stikkledningsgrøft.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder, Sarpsborg kommune, Virksomhet utbygging:

Rådgiver prosjektering Sweco Norge AS:

Byggeleder Sweco Norge AS:

Rådgiver team drift og forvaltning VA – (private stikkledninger)

Entreprenør Eivind Engseth AS – Prosjektleder

Entreprenør Eivind Engseth AS – Anleggsleder