>Bibliotek og renseanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bibliotek og renseanlegg

Publisert: 04.11.2021 Av: Pål Nilsen

Nytt bibliotek i 2023 og et nytt renseanlegg til nesten en milliard kroner. 18 millioner kroner foreslås brukt på Østre bydel. 13% økning av de kommunale avgiftene neste år. Nedleggelse av Varteig barnehage og 27 sykehjemsplasser på Tingvoll.

Dette er noen av hovedpunktene i kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022 og handlingsplan for 2022-2025. Her får du flere detaljer.

I denne nyhetssaken kan de lese kommunedirektørens hovedbudskap

Du kan lese hele budsjettet og handlingsplanen her

Her kan du lese hele kommunedirektørens presentasjon

3,8 milliarder kroner

Det er store tall i budsjettet:

  • Kommunens inntekter neste år er forventet å bli drøye 3,8 milliarder kroner, økende til over 3,9 milliarder i 2025
  • Helse og velferd skal disponere over 1,8 milliarder kroner av budsjettet, mens oppvekst legger beslag på nesten 1,2 milliarder
  • Forventet netto driftsresultat neste år er på 35 millioner kroner, økende til 85,5 millioner i 2025. Det er lavere enn den nasjonale anbefalingen på 1,75% av inntektene
  • De neste fire årene skal Sarpsborg kommune investere over 3,8 milliarder kroner. Det aller meste vil gå til nytt renseanlegg og øvrige tekniske installasjoner. Oppvekst og helse skal investere for over 1,1 milliarder i fireårsperioden

-Vi har budsjettert med et netto driftsresultat på 35 millioner kroner neste år, men da har vi ikke tatt høyde for 30 millioner i ekstrakostnader til barnevernsreformen som staten ikke kompenserer for. Det er utvilsomt et utfordrende budsjettforslag vi nå legger frem. Det er beklagelig at vi må foreslå enkelte tiltak som kan få konsekvenser for innbyggerne, tjenestekvaliteten og de ansatte, men det har vært helt nødvendig for å kunne legge fram et budsjett i balanse, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Sarpsborg kommune har 235 millioner kroner i fond som kan brukes til uventede økninger i renter, priser eller andre utgifter. I de kommende fire årene er den delen av gjelden som belaster driften (renteeksponert gjeld) forventet å stige fra 2,3 til 3,1 milliarder kroner, noe som fortsatt er innenfor målsettingen fra bystyret.

Kommunale avgifter

Eiendomsskatten er foreslått å være på samme nivå som i år for hele perioden fram til 2025. Denne gir kommunen rundt 250 millioner kroner i årlig inntekt.  

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing henger direkte sammen med investeringene og driftskostnadene på disse områdene. Stadig nye nasjonale krav til å begrense forurensing vil føre til en betydelig økning i disse avgiftene de neste årene. I år var prisveksten på beskjedne 1,8 prosent, men i 2022 øker de med 13,1%. Det er også estimert en økning på om lag 12% hvert år utover i perioden. For en standard bolig betyr dette at avgiftene vil øke med nesten 1600 kroner neste år og være omlag 5.700 kroner høyere i 2025.

Helse og velferd

Det er et stort press på helse- og velferdstjenestene i Sarpsborg kommune. Økt fokus på forebyggende aktiviteter har redusert utgiftene pr. bruker. Det er en bevisst strategi å tilby innbyggerne gode tjenester i eget hjem, slik at sykehjemsplasser kan øremerkes de som ikke klarer seg med hjemmehjelp, så som pasienter med demens.

Antallet barn fra 0 til 22 år som har tiltak gjennom barnevernet har fordoblet seg de siste ti årene og økningen i barnevernsmeldinger fortsetter. Pandemien har ført til at mange sarpinger er uten arbeid og har behov for bistand fra NAV. Det er også økende etterspørsel etter tjenester til mennesker med rus og psykiske lidelser.

Kommunedirektøren foreslår en rekke tiltak som skal redusere utgiftene i helse og velferd. En foreslått nedleggelse av 27 sykehjemsplasser ved de eldste avdelingene på Tingvoll vil kunne gi en besparelse på snaue 20 millioner kroner i året. Om forslaget vedtas vil alle de berørte beboerne få tilbud om plass på andre sykehjem. 49 ansatte, fordelt på 29 årsverk, vi også bli ivaretatt. Tre stillinger som ungdomskontakter og seks stillinger som familieterapeuter i Forebyggende tjenester foreslås lagt ned, noe som betyr 7,5 millioner kroner i innsparing. I tillegg foreslås lærings- og mestringssenteret lagt ned. Økt behov i barnevernet og innføring av barnevernsreformen fører til en betydelig økning i kostnadene her. 

På den annen side er hjemmetjenestene foreslått styrket med 7,3 millioner kroner, aktivitetstilbudet for hjemmeboende eldre styrkes og det er lagt inn 1,5 millioner kroner i 2024 til møteplass for demente. Velferdsteknologi styrkes med 2 millioner kroner neste år og ytterligere 1 million fra 2023. Høsten neste år etableres barnekoordinator for familier som har eller venter barn med behov for sammensatte tjenester, noe som koster 1,8 millioner kroner.

De største planlagte investeringene gjelder utbygging på Haugvoll med 60 nye sykehjemsplasser fra 2027 og samlokalisering av Hjemmetjenesten øst. Det er lagt inn 331 millioner kroner til dette. Samt oppgradering og nybygg ved Tingvoll, som ligger inne med 406 millioner kroner med ferdigstillelse i 2029.

Oppvekst

De kommunale skolene og barnehagene i Sarpsborg er styrket de senere årene og oppfyller i dag alle statlige krav til bemanning og kompetanse. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt og at svært få opplever mobbing.

Spesialundervisning har hatt en betydelig vekst siden 2018. Det er bra at flere barn får tidlig hjelp, men veksten betyr også økte kostnader. Det økte behovet forventes å fortsette og derfor styrkes Virksomhet spesialpedagogikk førskole med 6 millioner kroner.

Varteig barnehage foreslås lagt ned fordi den er dyr i drift og antallet barn er synkende. I år er kun 21 av 27 plasser fylt opp. Alle barna kan få plass i Hafslundsøy barnehage. En nedleggelse i Varteig vil på sikt spare kommunen for nesten 4 millioner kroner i året.

Grunnskolene får 9,3 millioner kroner mer til neste år. Dette er imidlertid ikke nok til å videreføre alle nåværende tiltak rundt enkeltelevers skolemiljø og spesialundervisning.

Det er satt av 75 millioner kroner de to neste årene til oppgradering av Grålum barneskole. For årene 2024 til 2026 er det lagt inn om lag 400 millioner kroner til oppgradering av barne- og ungdomsskolen på Tindlund og ny gymsal på Kruseløkka.

Samfunn

Kultursektoren har vært hardt rammet av koronapandemien. I budsjettforslaget ligger nå en styrking med 1 million kroner som skal brukes til å satse på Sarpsborg scene som produserende hus og opplæringsarena, samt å utvikle Olavsdagene som arrangement. Det største løftet er imidlertid byggingen av et nytt bibliotek. Det settes av nye 123 millioner kroner de neste to årene med mål om at det nye bygget kan innvies i 2023.

Ny arealplan og ny kystsoneplan er i sluttfasen med forventet vedtak våren 2022. I tillegg vil kommunen fortsatt jobbe aktivt med å få sentrale myndigheter til å prioritere byggingen av ny Sarpsbru, siden dette har stor betydning for utviklingen av hele byen.

For å redusere levekårsutfordringene og styrke byutviklingen i Østre bydel foreslår kommunedirektøren å sette av 18 millioner kroner for årene 2026-2029. Pengene er tenkt brukt blant annet til oppgraderinger av offentlige bygg, gater, parker og møteplasser. Arbeidet starter neste år med en egen handlingsplan.

Teknisk

Nytt renseanlegg representerer den største enkeltinvesteringen i Sarpsborg kommunes moderne historie. 827 millioner kroner skal sørge for at det nye anlegget er i drift fra 2025, i tråd med statens krav. I løpet av årene fram til 2029 er det lagt inn nesten 2 milliarder kroner til oppgradering av vann- og avløpsledninger og 272 millioner kroner til bedre vannforsyning fra Baterød/Isesjø. 

Det blir også store investeringer på renovasjonsområdet i årene framover. Det planlegges ny gjenvinningsstasjon i Gatedalen, innsamling av avfall skal gjøres i egenregi eller sammen med andre kommuner og det bygges nytt felles ettersorteringsanlegg for avfall på Øra i Fredrikstad. Alt gjøres for å imøtekomme krav om økt gjenvinning og sortering av avfall.

Parkeringsavgiftene foreslås økt med 7,5 prosent og det innføres avgiftsparkering i nye områder. Kommunen skal spare 200.000 kroner på å slutte med bistand til gressklipping og vedlikehold på enkelte private lekeplasser. I tillegg er det foreslått å si opp avtalen med Sarpsborg ASVO om plukking av søppel i sentrum. Kommunen vil selv utføre dette med feiebil.

Andre områder

I budsjettforslaget er det lagt inn 2,5 millioner kroner neste år til økt satsing på lærlinger, med mål om 125 lærlinger i 2025. I tillegg gis 2 millioner kroner slik at flere ansatte gis muligheter for årsturnus.

Arbeidet med en digital løsning for kommunikasjon med innbyggere og næringsliv fortsetter. Det er tidligere satt av 10,5 millioner kroner til denne løsningen og det kommer ytterligere 24 millioner i langtidsperioden.

Bystyret vedtar

Det er mulig at det reviderte statsbudsjettet vil føre til noen endringer i budsjettforslaget som kommunedirektøren nå har lagt fram. Vanligvis gjør også politikerne noen endringer i sitt endelige vedtak i bystyret 16. desember.