>Dette bestemte bystyret 12. november 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette bestemte bystyret 12. november 2020

Publisert: 13.11.2020

Bystyremøte torsdag 12. november

Bystyremøtet ble sendt direkte. Se opptak av møtet her.

Vil utvikle Pellygata

Bystyret besluttet i dag at Pellygata skal rustes opp for 20 millioner. Oppgraderingen innebærer at det ene sykkelfeltet fjernes, og blir erstattet av et felles felt for syklede og gående fra byen og mot Sarpebrua. Pellygata vil fortsatt være hovedgate for buss, og ha sykkelfelt og fortau inn mot byen. I tillegg skal det plantes trær, etableres blomsterbed og settes ut benker.

I Sarpsborg er det et mål å forbedre framkommeligheten for gående, syklende og kollektivtrafikken. Det er også viktig at myke trafikanter får økt sikkerhet, og at vi reduserer ulempene med støy og forurensning.
Arbeidet med Pellygata er planlagt delt i to etapper, hvor den første delen fra Torggata til Rosenkranz gate blir utbedret først, og at delen fra Rosenkranz gate til Borregaardsbakken vil bli gjort i 2024.

Arealplanen legges på høring

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som viser blant annet hvor det kan bygges bygge boliger, næringsbygg, skoler, barnehager, mm. Planen setter også krav til områder i kommunen. Målet er at planen viser hvordan kommunen skal bruke arealene for å møte veksten de neste 12 årene.

Kommunedirektøren la fram utkast til arealplan i august. Bystyret gikk inn for en rekke endringer i forslaget til arealplan som legges på høring. Du kan lese mer om arealplanen på denne siden.

Kommunedelplan for Intercityutbyggingen og ny Sarpebru

Bystyret har vedtatt kommunedelplan for Intercity utbyggingen mellom Borg Bryggerier og Klavestad og ny Sarpebru. Flertallet i bystyret gikk inn for alternativ NFO-9.

Tre planforslag har vært på høring; MIDT-7, MIDT-10 og NFO-9. NFO-9 er det nordligste av alternativene. Det innebærer at det blir bygget ny firefelt vei med kollektivfelt/sambruksfelt fra Borregaardsbakken til Hafslund skole. Ny jernbanebru vil ligge på nord for vegbrua. I dette alternativet kan Tarris bevares.
Bane NOR og Viken fylkeskommune har innsigelser til alternativ NFO-9, og har understreket i dialogmøte med kommunen at dette er sterke innsigelser og at de ikke ser at det vil finnes løsning på innsigelsene i en eventuell mekling hos Fylkesmannen.

Innsigelsen fra Bane NOR er blant annet begrunnet med at NFO-9 gir en dårligere jernbaneteknisk løsning med mindre fleksibilitet i neste planfase, reguleringsplan. Sporene kan ikke flyttes lenger nord på grunn av Opsund deponi og ikke lenger sør på grunn av Olavsvollen, og i tillegg er det en lang bru etter Sarpsborg stasjon for å unngå Olavsvollen som gir liten fleksibilitet. Alternativet er også dyrere enn de andre alternativene.

Viken fylkeskommune har begrunnet innsigelse med at tiltaket vil virke utilbørlig skjemmende på kulturminnet Olavsvollen, og vesentlig forringe lesbarheten til vollen og middelalderbyen.

Gaupefaret

Bystyret vedtok detaljreguleringsplan for Gaupefaret 20 i februar. Etter vedtaket er det en klagefrist på tre uker. Denne ble satt til 24. mars 2020.

Den 17. april mottok kommunen klage fra Gaupefaret velforening, som ble avvist av kommunen fordi den var kommet etter klagefristen. Velforeningen klagde på avvisningen til Fylkesmannen i Oslo og Viken, som opphevet kommunens avvisning. Kommunen har gjort en ny vurdering av om klagen skal avvises, og kommet til at klagen kan tas til behandling.

Bystyret behandlet klagen fra Gaupefaret velforening, og vedtok at klagen ikke tas til følge. Vedtaket vil sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling.

Kvartal 314 nord - Dronningens gate atrium

Reguleringsplan for kvartal 314 nord, kalt Dronningens gate Atrium, ble vedtatt i bystyret. Området består i dag av tre eneboliger. Formålet med planen er å bidra til fortetting i tråd med sentrumsplanen.
I reguleringsplanen legges det opp til blokkbebyggelse med 20-25 boenheter. Dette er et foreløpig tall basert på et mulig utbyggingsprosjekt, og kan endres ved detaljprosjektering. Det planlegges for tre etasjer, med mulighet for en inntrukket fjerde etasje.

Innsamling av avfall i egenregi

I dag foregår innsamling av avfall gjennom en avtale med Norsk Gjenvinning. Bystyret har tidligere vedtatt å be administrasjonen om å vurdere innsamling av avfall i egenregi. Beregninger viser at å samle inn avfall i egenregi vil koste ca. 6 mill. kr. mer pr år enn den nåværende løsningen gjennom avtale med en med kjøp av tjenesten. Beregningen er usikker, og det kan både bli rimeligere og dyrere å drive tjenesten i egenregi.

I 2017 inngikk Sarborg kommune et samarbeid med Fredrikstad, Moss og Halden om å bygge et felles ettersorteringsanlegg for avfall på Øra. Det nye anlegget endrer forutsetningene for hvordan avfallet skal samles inn og det er fortsatt uavklart hvordan avfallet skal leveres til anlegget (f.eks. egen pose for matavfall i restavfallet eller egen beholder for matavfall). Innsamling av avfall i egenregi kan være hensiktsmessig når det nye anlegget står klart.

Bystyret gikk inn for at kommunen skal se på mulighetene for å samarbeide med andre kommuner om å drive innsamling av husholdningsavfall i egenregi når ettersorteringsanlegg settes i drift (2022-2024).

Kommunale gebyrer – fakturering og tertialrapport

Bystyret behandlet også innføring av månedlige fakturaer og tertialrapporten. Vi omtalte saken før formannskapsmøtet 29. oktober. Sakene ble vedtatt i bystyret med én endring: Det vil ikke være en forutsetning for månedlige fakturaer at de er digitale.