>Dette bestemte bystyret 18. juni 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette bestemte bystyret 18. juni 2020

18.06.2020

Bystyret hadde møte torsdag 18. juni. Her finner du en kort oppsummering av noen av sakene som ble behandlet.

Ny belønningsavtale

Nedre Glomma har hatt avtale med staten om belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk siden 2014. En slik avtale er viktig for å fortsette arbeidet med å nå nullvekst i personbiltrafikken fordi pengene går til å redusere billettpriser på buss og ferje, og tilrettelegging for sykkel og andre tiltak for at det skal være enklere å la bilen stå. Avtalen hadde et omfang på 366 millioner for årene 2014-2019. Samferdselsdepartementet tilbyr nå Nedre Glomma en belønningsavtale på 300 millioner kroner for perioden 2020-2023. Bystyret godkjente avtalen.  

Kvalitetsmeldinger i skole, barnehage og barnevern

Kvalitetsmeldingene for skole og barnehage er en årlig rapportering om læringsresultater og læringsmiljø i skolene og barnehagene i Sarpsborg. Kvalitetsmeldingen gir også føringer for det videre arbeidet og peker på tiltak som skal gjennomføres i 2020.

I kvalitetsmeldingen for grunnskolen framkommer det at Sarpsborg kommune oppfyller lærernormen på alle trinn. Elevundersøkelsen viser at elevene ved skolene i Sarpsborg trives godt, er motiverte for skolearbeidet sitt og opplever et godt arbeidsmiljø. Resultatene har endret seg lite fra 2018.

I kvalitetsmeldingen omtales også resultatene på nasjonale prøver. Sarpsborg kommune er nærmere nasjonalt nivå i 2018 og 2019 enn kommunen har vært på målinger fra 2015-2017 både på antall elever på laveste nivå og antall elever på høyeste nivå.
Kvalitetsmeldingen om barnehage viser at det er godt og viktig utviklingsarbeid i Sarpsborgbarnehagene. Det er et særskilt fokus på satsingsområdene språk, realfag og barnehagens læringsmiljø. Det systematiske arbeidet knyttet til språk er en vedvarende satsing i Sarpsborg kommune. Gode språkmiljøer og et systematisk språkarbeid er avgjørende for det enkelte barns språkutvikling.

Kvalitetsmelding om grunnskolen viser at resultatene på nasjonale prøver i lesning og regning er relativt stabile, men det er noe lavere andel elever på høyeste mestringsnivå og noe høyere på laveste mestringsnivå i 2019 enn i 2018. Sarpsborg har fortsatt svakere resultater enn landssnittet, men har over tid nærmet seg dette.
I barnevernets kvalitets- og utviklingsrapport framkommer det at aktivitetsnivået er økende, og at det er færre fristoverskridelser. I rapporten varsles det også at det vil komme en egen sak om konsekvenser av barnevernsreformen, som gir økt ansvar til kommunene når den nye barnevernloven innføres fra 2022.

Årsregnskap og årsresultat

Bystyret vedtok årsregnskap og årsresultat for 2019. Driftsregnskapet viser et positivt netto driftsresultat på 54,5 millioner kroner og et mindreforbruk på 21,6 millioner kroner. Du kan lese om dette i denne nyheten fra februar da kommunedirektøren orienterte formannskapet. 

Tilstandsrapport

Bystyret behandlet også tilstandsrapporten som beskriver kommunens økonomiske situasjon etter årets fire første måneder. Rapporten viser med all tydelighet at koronapandemien skaper så stor usikkerhet at kommunedirektøren ikke tør å anslå hvordan resultatet blir ved årets slutt. Pandemien er anslått å koste kommunen 62,8 millioner kroner i første halvår og det er fortsatt ikke avklart hvor mye av dette Staten vil dekke. 

Innovasjonsfond

For å kunne prioritere innovasjon og utviklingsarbeid enda større grad, vedtok bystyret å etablere et innovasjonfond. Bakgrunnen er behovet for å jobbe mer med gevinstrealisering og prioritering av de rette prosjektene i kommunens virksomhet. Fondet skal gi virksomhetene mulighet til å få midler til innovasjon, modernisering, og effektiviseringsprosjekter i egen regi. Midler fra fondet skal dekke utgifter til å sette i gang prosjekter som virksomhetene ikke har egne midler til.

I dag har virksomhetene egne fond. Etter ny kommunelov er det ikke lengre mulighet til å bruke av fondene uten bystyrets vedtak. Det nye innovasjonsfondet finansieres med 50% av virksomhetenes nåværende fondsmidler. Virksomhetenes fond avvikles i løpet av 2020.

Bystyret skal bevilge bruken av og avsetning til innovasjons- og utviklingsfondet.

Alkoholpolitisk handlingsprogram

Bystyret vedtok alkoholpolitisk handlingsprogram for perioden 2020-2024. Her inngår også retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger. I forhold til tidligere er åpningstider for spisesteder endret fra klokka 23.00 til 24.00. Det er også foretatt mindre endringer i forbindelse med skjenking på idrettsarenaer og ved festivaler. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med de ørige kommunene i Nedre Glomma. 

I vedtaket understrekes betydninngen av plettfri vandel for bevillingshavere og andre som har vesentlig innflytelse på driften. I tillegg skal Arbeidstilsynet inviteres til å foreta kontroller for å avdekke eventuelle brudd på tariffavtaler.

Felles pasientjournal

Et enstemmig bystyre var positive til at Sarpsborg kommune undertegner en intensjonserklæring for å bli med i et nasjonalt prosjekt kalt Akson. Målet er en felles kommunal pasientjournal og felles digitale løsninger som knytter helse-Norge sammen på tvers av virksomheter. Målet er at pasientenes helseinformasjon skal være tilgjengelig på rett sted, til rett tid, til rett person, uavhengig av hvor i helsetjenesten pasienten befinner seg, men også legge til rette for bedre samhandling med andre statlige og kommunale tjenester, som for eksempel NAV og barnevern. 

Selve intensjonserklæringen vil ikke innebære utgifter for Sarpsborg kommune. Men om prosjektet blir realisert skal Staten og kommunene dele kostnadene som så langt er stipulert til 8,8 milliarder kroner. I så fall blir det ny behandling i Sarpsborg bystyre.