>Formannskapsmøte 22. mars 2018

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Formannskapsmøte 22. mars 2018

22.03.2018

Sentrumsplanen sendt på høring

Formannskapet vedtok å sende forslag til Sentrumsplan på høring. 

Du kan lese mer om sentrumsplanen her.

Sammen skaper vi Sarpsborg! 

Samfunnsplanen var til endelig behandling i formannskapet. I den forbindelse gikk formannskapet inn for at Sarpsborg visjonen vår skal være "Sammen skaper vi Sarpsborg".

Bystyret skal også behandle samfunnsplanen i sitt møte 12. april.

Du kan lese mer om denne saken her.

Starter planlegging av nytt næringsområde

Sarpsborg kommune har et sterkt behov for nye attraktive arealer for arealkrevende næring. Området nordvest for Kalnesbrekka, sør for E6, er godt egnet til formålet. Formannskapet gikk inn for å sette i gang områderegulering av det aktuelle arealet.

Her kan du lese saksframlegget om nytt næringsområde.

Bibliotekprosjektet er i gang!

I høst vedtok bystyret at arbeidet med å planlegge bygging av nytt bibliotek skulle settes i gang. Formannskapet gikk inn for å bygge mellom 3 000 og 4 000 kvadratmeter, i tillegg til å pusse opp det eksisterende biblioteket som er på 1 500 kvadratmeter. Dette har en forventet kostnad på ca 200 millioner.

Her kan du lese mer om bibliotekprosjektet.

Fastsatte planprogram for arealplan og kystsoneplan

Utkast til planprogram har vært på høring. Det kom 130 innspill. 15 av dem omhandler planprogrammet, mens de resterende er innspill til videre planarbeid. Disse innspillene vil bli vurdert i forbindelse med planarbeidet.

Formannskapet vedtok forslag til planprogram. Dette innebærer at utkast til ny arealplan og kystsoneplan sendes på høring vinteren 2018/2019. Planen kan da vedtas sommeren 2019.  Begrunnelsen for dette er blant annet at kommunen skal forhandle om en byvekstavtale i løpet av 2018, og at behovet for boligarealer må vurderes opp mot resultatet av disse forhandlingene. 

Ga innspill til fylkesplanen

Sarpsborg har kommet fram til en høringsuttalelse til fylkesplanen sammen med Fredrikstad, Rakkestad og Hvaler. I høringsuttalelsen er det gitt kommentarer om følgende tema:

 • Regional planbestemmelse om lokalisering av arbeids- og/eller besøksintensive
 • virksomheter
 • Regional planbestemmelse for lokalisering av handel
 • Næringsområder
 • Langsiktig grense mellom by/tettsted og omlandet
 • Dyrket mark og tilbakeføring til LNF
 • Flerkjernet struktur og Intercity
 • Deponier
 • Parkering
 • Knutepunkt
 • Krav om vann og avløp for spredt utbygging
 • Spredt næringslokalisering

Du kan lese utkast til høringsuttalelse i saksdokumentet.

Her kan du lese utkast til fylkesplan.

Olavsdagene - Nasjonaljubileet 2019

Formannskapet gikk inn for å bevilge 3 milloner til markering av nasjonaljubileet i Sarpsborg i 2019, forutsatt at fylkeskommunen bidrar med 2 millioner.

Du kan lese mer om markeringen av nasjonaljubileet her.

Orientering om nytt veialternativ

Formannskapet fikk en orientering om at det vil bli lagt fram forslag om å trede et nytt veialternativ over Sarpsfossen. På denne siden finner du mer informasjon om Inter-city utbyggingen og ny sarpsbro. Der ligger også presentasjonen som Bane NOR holdt for formannskapet.

Ønsker 29 minutters gratis parkering

Formannskapet gikk inn for rådmannens innstilling til endring i sentrumsparkeringen. Den kan du lese her i denne artikkelen. Den eneste endringen formannskapet gjorde før bystyret skal fatte endelig vedtak, er å øke gratis parkering fra 20 til 29 minutter på noen utvalgte "hurtigplasser".

Enstemmig om forlengelse av bryggestien

Bryggestien i Glengshølen har vært en populær suksess siden den stod klar høsten 2016. Formannskapet ønsker at bryggestien utvides til Tjueklo i løpet av 2018. Politikerne skal behandle saken endelig i bystyret 12. april. Det er nå mulig å gå på bryggestien fra sentrum til Ravneberget, lysløypa på Kurland og det øvrige turnettet i Sarpsborgmarka. En forlengelse av bryggestien frem til Tjueklo vil kreve 530 meter ny bryggesti og 130 meter naturlig sti og vei fram til Tjueklo. Hele strekningen vil i den grad det er praktisk mulig ha universell utforming. I Tjueklo planlegges det anlagt raste- og grillplass med universell utforming. Stien videre fra Tjueklo binder sammen bryggestien og lysløypa, og der går strekningen via nedlagte Ravneberget fort og de to bygdeborgene Jomfrusal og Herresal.

Alvimhaugen barneskole får nye lokaler for 1.-4. trinn og SFO

Tidligere Alvimhaugen barnehage skal omgjøres til undervisningslokaler for Alvimhaugen barneskole. Lokalene er planlagt benyttet som undervisningsrom til elever på 1.-4. trinn, samt SFO. Ved at barnehagebygget tas i bruk til skole øker den framtidige elevkapasiteten ved Alvimhaugen.

Fra før er det bevilget 6,2 mill. kr til tiltaket. Utgangspunktet for bevilgningen var en lett rehabilitering av bygget. Forprosjektfasen har imidlertid avdekket et større behov for rehabilitering enn først antatt. Det er avholdt en åpen anbudskonkurranse, og laveste tilbud gir en forventet sluttkostnad på 10,8 mill. kr. Dette er 4,6 mill. kroner høyere enn den tidligere bevilgningen. Rådmannen anbefalte derfor at det tilleggsbevilges 4,6 mill. kroner. Dette vedtok formannskapet enstemmig.

De nye undervisningslokalene skal etter planen stå klare i uke 41 i år.