>Forslag til handlingsplan og budsjett 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forslag til handlingsplan og budsjett 2020

30.10.2019 av Pål Nilsen

Kommunedirektøren har lagt fram forslag til handlingsplan og budsjett for 2020 som ikke inneholder vesentlige kutt i tjenestene. Men hun varsler om økte gebyrer på vann og kloakk og endringer i eiendomsskatten.

Totalt er budsjettet på mer enn 4.4 milliarder kroner. Det er bystyret som vedtar handlingsplanen for 2020-2023 og budsjett for 2020. Det skjer i bystyremøtet i desember. Kommunedirektørens forslag kan derfor bli endret på noen punkter.

Det er et relativt optimistisk budsjett som kommunedirektør Unni Skaar nå har foreslått. -Vi regner med at utgiftene til pensjon går ned samtidig som kommunen har noen økte inntekter. I tillegg har vi i flere år hatt et bystyre som har vist forståelse for stram økonomisk styring. Det har gjort det mulig å foreslå et budsjett for 2020 der vi snur en negativ trend, fra å være avhengige av kutt til å kunne investere for framtiden, sier kommunedirektøren som betegner forslaget som et pusterom.

Les hele kommunedirektørens budsjettforslag her - PDF

Se kommunedirektørens presentasjon her - PDF

Nytt bibliotek

For budsjettet viser også at det fortsatt vil være økonomiske utfordringer. Overskuddet det legges opp til er svakere enn det en kommune bør ha for å få et økonomisk handlingsrom og muligheter til å sette av midler til investeringer. Det er fortsatt et gap mellom framtidige behov og det kommunen i dag er i stand til å levere av tjenester. Derfor må tjenestene fornyes og digitaliseres og kommunen må utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi.

-Budsjettet jeg nå legger fram har et generasjonsperspektiv. Når nye generasjoner overtar skal vi overlate lavest mulig gjeld og mest mulig oppsparte midler, sier kommunedirektør Unni Skaar som er spesielt glad for å legge opp til en investering i et nytt og moderne bibliotek med åpning i 2022.

Eiendomsskatt og gebyrer

I Sarpsborg kommunes budsjett for 2020 økes den totale inntekten på eiendomsskatt med 24,2 millioner kroner sammenliknet med budsjett 2019. 3 millioner av økningen er anslått volumøkning fra 2019. De resterende 22 millionene skyldes virkningen av omtaksering samt nye regler og skattesatser fra 2020. De økte inntektene fra eiendomsskatt gjør det mulig å sette av egenkapital til investeringer, deriblant ferdigstille nytt bibliotek uten låneopptak.

Utgiftene til vann, avløp og renovasjon er foreslått økt i 2020 og det må også forventes en økning i årene framover. Fra 2019 til 2020 vil disse gebyrene samlet sett øke fra 9.746 kroner til 11.915 kroner for en standard bolig. Bakgrunnen for dette er at det stadig blir dyrere å levere tjenestene for kommunen. Det er stadig strengere krav til forsyningssikkerhet av vann, rensing av avløp og utskifting av ledningsnettet. Håndtering av avfallet blir også langt dyrere med mer gjenvinning og omfattende håndtering av avfallet. Les mer om gebyrene her.

De fleste andre av kommunens priser og gebyrer øker med 3,1 prosent, i tråd med forventet lønns- og prisvekst.

Detaljer om kommuneområdene

Kommuneområde helse og velferd

Foreslått budsjett for kommuneområdet er på hele på 1,7 milliarder kroner, men rammene er likevel trange siden behovene er så store. I løpet av de kommende fire årene øker antall innbyggere i Sarpsborg over 80 år med over 200 personer, en økning på nærmere 8 prosent. Antallet innbyggere mellom 67 og 80 år øker også betydelig. Dette gjør det nødvendig med en stor omlegging av kommunens omsorgstjenester – et såkalt paradigmeskifte.

Dette innebærer en satsing på at flest mulig eldre skal kunne bli boende i eget hjem så lenge som mulig, for å begrense behovet for heldøgnsplasser. Bruken av velferdsteknologiske løsninger må økes, kompetanse må heves og arbeidsmetodikk endres. Dessuten må det skapes forståelse hos brukere og pårørende for at tjenester i hjemmet kan være et godt alternativ til heldøgnsplass.

Her er de viktigste endringene som foreslås i handlingsplan og budsjett (endringer gjelder 2020 om ikke annet er opplyst):

 • Forvaltning og utvikling
  • Kjøp og drift av velferdsteknologi (styrkes med 1,65 millioner kroner årlig)
  • Vedlikehold av boliger (reduseres med 1,5 millioner kroner årlig)
 • Helse
  • Ny stilling som kreftkoordinator (koster 800.000 kroner)
  • Økt aktivitet for demenskoordinator (økning på 500.000 kroner)
 • Kompetansesenter rus og psykisk helse
  • Drift av bofellesskap til 6 mennesker med psykiske lidelser starter i 2021 og med helårsdrift fra 2022 (kostnad for helårsdrift på 11 millioner kroner)
  • Opptrappingsplan for rus (økning på 1,5 millioner kroner)
 • Kjøkken og kantine
  • Ombringing av mat (reduseres med 300.000 kroner ved at det blir flere mottakere av mat pr kjørerute)
 • NAV
  • Støtte til sosialhjelp (økning på 11 millioner kroner i 2020, 8 millioner de tre neste årene, sammenlignet med 2019)
  • Miljøarbeidere for flyktninger (styrket med 1 million kroner)
  • Gevinstrealisering (sparing tilsvarende 2 millioner kroner)
 • Hjemmetjenesten
  • Gjennomføringen av paradigmeskiftet (styrking med 2,85 millioner kroner i 2020 og med 4,57 millioner kroner fra 2021
  • Effektivisere tjenesten ved bruk av velferdsteknologi (innsparing på 0,95 millioner kroner i 2020 og med 1,95 millioner kroner fra 2021)
  • Avlastning i hjemmet for pårørende til mennesker med demens og kompetanseheving innenfor fagområdet (koster 700.000 kroner)
 • Boveiledning
  • Bofellesskapet på Værn for 12 mennesker med psykisk utviklingshemming starter opp full drift fra 2020 (koster 20 millioner kroner, men bidrar også til innsparing på 6,5 millioner kroner gjennom redusert behov for kjøp av eksterne plasser)
  • Generell innsparing (sparer 1 million kroner)
 • Barnevern
  • Effektivisering etter å ha styrket barnevernet med 10 millioner kroner i 2019 (innsparing på 2,75 millioner kroner i 2020 og 2021 og 3,15 millioner kroner de påfølgende to årene, sammenlignet med 2019)

Viktigste investeringer:

 • Seks nye boliger i bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser tas i bruk andre halvår 2021 (12 millioner kroner i 2020, 20 millioner kroner i 2021). Det er satt av 3 millioner kroner i 2023 for ytterligere boliger med samme formål. Det er i tillegg lagt inn 10 millioner kroner i 2020/21 for nye kontorlokaler til Virksomhet rus og psykisk helse
 • 60 nye sykehjemsplasser planlegges på Haugvoll sykehjem, inklusive lokaler for samlokalisering av hjemmetjenesten øst. Det er lagt inn 5 millioner kroner i 2020 og ytterligere 19 millioner kroner i resten av perioden
 • Det er budsjettert med 10 millioner kroner til boligsosiale formål hvert år i perioden. Midlene vil finansiere innkjøp og rehabilitering av utleieboliger. Det er et mål at kommunale leietakere kan kjøpe den boligen de leier og midlene benyttes derfor også til å erstatte solgte boliger
Kommuneområde oppvekst

Resultatene på nasjonale prøver i skolene viser en positiv utvikling, og det kan virke som om fokus på tidlig innsats medfører at de yngste elevene presterer bedre.

Innføring av en nasjonal norm for lærertetthet fra skoleåret 2018/2019, har ført til at skolene binder opp en større del av sine budsjetter til ordinær undervisning. Lovfestet rett til spesialundervisning og særskilt norskopplæring utfordrer virksomhetenes budsjettrammer, noe som er særlig merkbart på de mindre skolene. Flere av grunnskolene har også nye elever med store og sammensatte vansker, som har behov for mye tilrettelegging.

Her er de viktigste endringene som foreslås i handlingsplan og budsjett (endringer gjelder 2020 om ikke annet er opplyst):

 • Barnehager
  • Reduksjon av antall barnehageplasser på grunn av redusert behov (innsparing på 1,2 millioner kroner)
  • Differanse mellom beregnede lønnsutgifter og reelle lønnsutgifter (innsparing på 2 millioner kroner)
  • Tilskudd til private barnehager som hovedsakelig skyldes ny bemanningsnorm (økte kostnader på 9,2 millioner kroner i 2020, økende til 30,2 millioner kroner i 2022)
 • Grunnskoler
  • Flere lærere som følge av lærernormen (økte kostnader på 5,3 millioner kroner)
  • Spesialundervisning (økning på 1 million kroner)
  • Tidlig innsats (økning på 1 million kroner i 2021, 7,2 millioner kroner fra 2022)
 • Virksomhet spesialpedagogikk førskole
  • Økt behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene (økning på 1 million kroner)
 • Virksomhet alternative skolearenaer
  • Flere elever med enkeltvedtak etter opplæringsloven som har behov for alternativt og forsterket opplæringstilbud (økt kostnad på 1,8 millioner kroner i 2020, 3,5 millioner kroner fra 2021)
  • Veiledning til skolenes arbeid med utsatte og sårbare elever (økt kostnad på 2 millioner kroner fra 2022)

Viktigste investeringer:

 • Det er satt av 7-8 millioner kroner hvert år til å gjennomføre tiltak i vedtatte Handlingsprogram for IKT i skoler og barnehager
 • Det er satt av 7 millioner kroner hvert år til å forbedre lærerarbeidsplassene ved skolene. I 2020 er det planlagt utbedringer på Kruseløkka, Varteig, Hannestad og Kurland.
 • Arbeidet med å vurdere skolekapasiteten fortsetter. Det er avsatt 122 millioner kroner i handlingsplanperioden til utvidelse av kapasiteten ved skolene på Tindlund og Grålum. Utvidelse av skolekapasiteten i vest er lagt til slutten av planperioden. Som strakstiltak er det innarbeidet totalt 9,9 millioner kroner til utbedring av toalettforholdene for elevene og utvidelse av arbeidsplassene for de ansatte ved Tindlund barneskole
 • 1,5 millioner kroner foreslås brukt til nytt vognskjul ved Sarpsborgmarka barnehage
Kommuneområde teknisk

Det er særlig innen selvkostområdet avløp det vil bli omfattende investeringer de kommende årene. Krav til rensing av avløpsvann blir stadig strengere og utbedringer er helt nødvendig. Kommunen utreder nå hvorvidt det bør bygges felles renseanlegg med Fredrikstad, eller om det eksisterende renseanlegget på Alvim skal utvikles videre.

Også innen selvkostområdet renovasjon må det gjøres store investeringer for å imøtekomme nye krav. Det er i perioden satt av 90 mill. kr til å oppgradere Gatedalen miljøanlegg, med nye arealer for lagring og behandling av avfall. Det jobbes også med å etablere et felles ettersorteringsanlegg sammen med andre kommuner.

Flere investeringer og økt samarbeid med frivillige om tilrettelegging av uteområder de siste årene, har medført økt behov for drift og vedlikehold. Tiltak som er gjort i Glengshølen med bryggestien og Tjueklo har vært veldig populære. Tunevannet blir brukt sommer som vinter, det samme med flere av badeplassene ved kysten. Dette gjør det nødvendig å bruke mer penger på dette.

Økte strømpriser og økte forsikringspremier medfører økte eiendomsutgifter. Samtidig er det foreslått en økning av vedlikeholdsbudsjettet utover i perioden for å ta vare på kommunens bygningsmasse. Det er også satt av penger til utskifting av bassenget i Sarpsborghallen.

Her er de viktigste endringene som foreslås i handlingsplan og budsjett (endringer gjelder 2020 om ikke annet er opplyst):

 • Virksomhet kommunalteknikk
  • Dyrere renovasjon, særlig som følge av økte miljøkrav (økte kostnader på 5,7 millioner kroner)
  • Nytt ettersorteringsanlegg for husholdning og næring (koster 3,2 millioner kroner i 2021, 6,8 millioner kroner fra 2022)
  • Brøyting, strøing og vedlikehold av gater og plasser (økte kostnader på 1,4 millioner kroner)
 • Virksomhet eiendom
  • Strøm og forsikring (økte kostnader på 4,1 millioner kroner)
  • Vedlikehold av eiendommer (innsparing på 400.000 kroner i 2020, økte kostnader på 3,75 millioner kroner fra 2021)
  • Mer effektiv drift av bygningene (innsparing på 1,6 millioner kroner i 2020, 2,4 millioner kroner fra 2021)
 • Virksomhet vann og avløp
  • Drift og vedlikehold av vann- og avløpsnettet (økte kostnader på 4 millioner kroner i 2021, økende til 8 millioner kroner i 2023)

Viktigste investeringer:

 • Bassenget i Sarpsborghallen må renoveres og det er satt av 22,5 millioner kroner slik at denne jobben kan gjøres i 2020/21
 • 10 millioner kroner årlig skal brukes til strategiske oppkjøp og utvikling av eiendom
 • Nesten 50 millioner kroner ligger inne i budsjettet for 2020 til å modernisere kommunale bygg. En stor del av denne summen vil gi en mer effektiv drift av byggene gjennom bruk av smarte teknologiske løsninger. Det er lagt opp til lignende investeringer også i resten av planperioden
 • Det er lagt inn 35 millioner kroner (2020/21) til nytt boligfelt Navestad/Berg og 20 millioner kroner (2021/22) til utvikling av Yvenåsen
 • Det er lagt opp til en betydelig økning i investeringer i maskiner og utstyr for å modernisere arbeidsmetoder og bytte ut gammel bilpark. De største investeringene er 4,8 millioner kroner til ny feiebil, 3,25 millioner kroner til innkjøp av el-minibusser til dagsenter, 3 millioner kroner til busser benyttet av transporttjenesten og 1,7 millioner kroner til ny ismaskin og vanntank på Sarpsborg stadion
 • 8,3 millioner kroner er i 2020 tenkt brukt til nye gang- og sykkelveier på Grålum/Tunejordet, Høysand-Kvastebyen og mellom Lundeveien og Småbergveien
 • Det er satt av 10 millioner kroner i 2020 for å sikre god parkeringskapasitet øst i sentrum
 • I budsjettet ligger det inne 10 millioner kroner årlig til oppgradering av kommunale veier og 5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak
 • Det avsettes 3,5 millioner kroner til oppgradering av kommunens område i Høysand med blant annet tømmestasjon for bobil. Det settes av 1 million kroner til betalingsløsning og tømmestasjon for bobilparkeringen i Sandesund
Kommuneområde samfunn

Kommuneområdet omfatter kultur, byggesak og plan og samfunnsutvikling.

Kulturområdet løftes gjennom store investeringer i perioden. Når Sarpsborg scene gjenåpner i april 2020 etter en omfattende oppgradering, vil Sarpsborg få et funksjonelt kulturhus med en moderne scene og sal. Deretter står nytt bibliotek for tur.

Virksomhet plan og samfunnsutvikling må påregne flere større og mer komplekse reguleringsplaner. Det er viktig å få til den utviklingen av sentrumsområdet som sentrumsplanen legger opp til, og dette forutsetter ofte en regulering som kan være krevende.

Her er de viktigste endringene som foreslås i handlingsplan og budsjett (endringer gjelder 2020 om ikke annet er opplyst):

 • Kultur
  • Drift av nye Sarpsborg scene (økte utgifter på 1,9 millioner kroner)
  • Mer målrettet salgs- og markedsføringsarbeid (økte inntekter på 700.000 kroner)
 • Virksomhet byggesak, landbruk og kart
  • Innføring av e-Byggesak (Innsparing på 700.000 kroner fra 2021)

Viktigste investeringer:

 • 12 millioner kroner er satt av i 2020 slik at den pågående ombyggingen av Sarpsborg scene blir fullført
 • Nytt bibliotek ligger inne i budsjettet med 120 millioner kroner med hovedtyngden i 2021/22
Kommuneområde organisasjon

Kommuneområdet omfatter støttefunksjonene HR og økonomi, samt kemner.

Betydelige deler av kemnerens virksomhet ligger an til å bli overført til skatteetaten fra 1. juni 2020. Dette kan føre til endringer i organiseringen av kommuneområdet.

Her er de viktigste endringene som foreslås i handlingsplan og budsjett (endringer gjelder 2020 om ikke annet er opplyst):

 • Virksomhet HR
  • Økt satsing på lærlinger (økt kostnad på 1 million kroner)
  • Omstillingskostnader (økning på 3 millioner kroner)
 • Virksomhet økonomi
  • Styrking av innkjøpsfunksjonen (økt kostnad på 800.000 kroner)
 • Virksomhet kemner
  • Skatteinnkreving flyttes til Staten (reduserte utgifter på 3,8 millioner kroner i 2020, 7,1 millioner kroner fra 2021)
Kommuneområdet teknologi og endring

Det er planlagt investeringer for i overkant av 60 millioner kroner på området i perioden. Investeringene er nødvendige for at kommunen skal kunne møte Kommunal- og moderniseringsdepartementets Digitaliseringsstrategi, hvor hovedmålet er en «Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv». Investeringene skal gi gevinster og effekt for hele kommunen.

Digitalt førstevalg er et grunnleggende prinsipp for Sarpsborg kommune. Dette innebærer at forvaltningen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med brukerne.

Kommuneområdet jobber med å etablere porteføljestyring av kommunes utviklingsprosjekter som skal sikre en riktig prioritering av prosjektene. Gjennom porteføljestyringen skal det legges vekt på at gevinstene i de ulike prosjektene faktisk blir realisert.

Her er de viktigste endringene som foreslås i handlingsplan og budsjett (endringer gjelder 2020 om ikke annet er opplyst):

 • Arbeid med digital transformasjon – det å gjøre ting på nye måter (økte kostnader på 3 millioner kroner)
 • Mer effektiv IKT-drift (innsparing på 3 millioner kroner)

Viktigste investeringer:

 • 2,1 millioner kroner årlig er satt av til rydding og skanning av papirarkiver
 • Det skal brukes 6,4 millioner kroner i perioden til å modernisere dokumentforvaltningen og slutte med manuell arkivering
 • Det er budsjettert med 20 millioner kroner i perioden til ny digital plattform for hele kommunen