>Godkjente ny kostnadsramme for renseanlegget

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Godkjente ny kostnadsramme for renseanlegget

Publisert: 15.06.2023

Arbeidet med det nye renseanlegget på Alvim er i full gang, men kostnaden blir større enn først antatt. Torsdag godkjente bystyret ny kostnadsramme på 1,342 milliarder kroner.

Se debatten av saken på www.sarpsborg.com/nett-tv.

Sarpsborg kommune skal utvide og oppgradere Alvim renseanlegg for å tilfredsstille stadig strengere rensekrav og ivareta den kapasitetsmessige økningen i befolknings- og næringsutvikling. Dagens renseanlegg ble bygget i andre halvdel av 1980-tallet og tilfredsstiller ikke lenger kravene i utslippstillatelser hos Statsforvalteren.

Prisstigning

Det har vært en ekstraordinær prisstigning i 2022 på 10,9% mot forventet 5%, hovedsakelig som følge av krigen i Ukraina. Samtidig forventer kommunedirektøren en større prisstigning fremover enn tidligere prognostisert. Dette gjør at det samlet sett forventes en ekstra økning i prisstigningen på 140 mill. kroner frem til ferdigstillelse.
I tillegg er det en økning på 40 mill. kroner knyttet dels til konkurransesituasjonen i markedet, og dels til justeringer av omfanget som har blitt klarlagt gjennom detaljprosjekteringen.

Kommunens prosjektleder for det det nye renseanlegget, Henrik Høst har flere ganger informert om framdriften i prosjektet og kostnadsøkningen. I Utvalg for miljø og teknikk har han blant annet forklart at den siste kostnadsøkningen på 180 millioner kroner vil gi en husstand med et årlig vannforbruk på 200 kubikkmeter, en årlig økning på ytterligere 800 kroner på de kommunale gebyrene for vann og avløp.

4 av 17 utførelseskontrakter tilhørende prosjektet Alvim renseanlegg er nå inngått.
Prosjektering av de øvrige tretten utførelseskontraktene pågår.

Fredrikstad vil samarbeide

Arbeidet ved Alvim renseanlegg på de forberedende grunnarbeider ble igangsatt i slutten av april i år, og vil pågå frem til mai neste år. Arbeidene ved Alvim renseanlegg vil primært bestå av arbeider for å forbedre områdestabiliteten, etablering av anleggsvei, nye avløpsledninger under jernbanen, etablering av riggplass, etablering av nytt gassanlegg og peling for bygg.
Når det gjelder planleggingen av vann og avløp- traséene er de også i rute.

Fredrikstad kommune ønsker et samarbeid slik at de kan få legge med en egen avløpsledning i Glommastien fram til Sundløkka pumpestasjon. Sarpsborg kommune har vært positiv til dette, forutsatt at det ikke går ut over prosjektets tidsfrister. Det jobbes med å utarbeide en gjennomføringsavtale med Fredrikstad.

Bruk av sjøvann til struvittfelling

For å få ned de årlige driftskostnadene er det sett på mulighet for å hente saltvann som en kilde til utvinning av magnesiumklorid som brukes i produksjon av Struvitt. Ved å utnytte disse mulighetene, vil de årlige kostnadene som belaster kommunens driftsregnskap bli redusert med om lag 0,8 mill. kr.
Investeringer i et slik anlegg, vil beløpe seg til 5,6 mill. kr.
Totalt sett vil oppføringen av et nytt renseanlegg medføre økte kommunale gebyrer på 5085 kr inkl mva for en husstand med vannforbruk på 200 m3.

Vedtatt

Bystyrets flertall vedtok kommunedirektørens innstilling:

  1. Nytt renseanlegg med tilhørende tilførselsinfrastruktur gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 1 342 mill. kr. Ny utgiftsramme innarbeides i budsjett og handlingsplan 2024-2027.
  2. Som magnesiumkilde for fremtidig struvittproduksjon hentes sjøvann fra Glomma. Investeringsutgift beregnes og innarbeides i budsjett og handlingsplan 2024-2027

Under behandling av saken fremmet også SaFoSa forslag om at det burde bli en kort stans i utbygging i påvente at det innhentes uttalelse fra statsforvalteren og en vurdering av hvilke alternativer som nå fortsatt måtte foreligge.
Dette forslaget falt.

Les mer om renseanlegget på www.sarpsborg.com/renseanlegg

Se alle saksdokumentene her.