>Politisk styring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Politisk styring

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommunes høyeste politiske organ er bystyret. Dette består av 43 medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunestyrevalg.

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens varaordføreren er ordførerens stedfortreder.

Hvilke politiske utvalg og komiteer kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av bystyret. Bystyret velger også medlemmene.  

Se møtekalender og saksdokumenter her

Bystyret

Etter kommuneloven er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til bystyret. Bystyret i Sarpsborg kommune treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak. Bystyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Oversikt over bystyrets medlemmer. 

Les mer om ordfører og varaordfører her.

Bystyret vedtar blant annet:
 • Kommuneplanen
 • Handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett
 • Reguleringsplaner
 • Kommunedelplaner
 • Kvalitet og omfang på tjenesteyting og andre prinsipielle forhold til innbyggerne
 • Opprettelse av nye, eller nedleggelse av tjenester eller vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud
 • Politisk organisering og styring
 • Skatter, avgifter og andre betalingssatser
 • Årsmelding, årsregnskap og tertialrapporter
 • Regnskap og rapport for kommunens investeringsprosjekter
 • Kommunale forskrifter

For en fullstendig beskrivelse av forholdet mellom de poltiske organene i Sarpsborg kommune, se delegeringsreglementet her - PDF

Utvalg

Formannskapet

Formannskapet skal etter kommuneloven sørge for en helhetlig økonomistyring og overordnet planlegging. Formannskapet er kommunens nest høyeste organ, etter bystyret.

Se oversikt over representanter i formannskapet.

Formannskapets hovedoppgaver er:

 • Overordnet økonomisk planlegging og oppfølging
 • På bakgrunn av rådmannens innstilling i økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og tertialrapport utarbeider formannskapet en innstilling i disse sakene som legges fram for bystyret
 • Samordning av overordnet kommuneplanlegging etter plan og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Formannskapet innstiller overfor bystyret i alle kommuneplansaker
 • Ivareta kommunes privatrettslige interesser i saker/sammenhenger der kommunen ikke utøver forvaltningsmyndighet, herunder som vedrører eiendom, næring og eierstyring.
 • Kommunens klagenemnd
 • Valgstyre etter valgloven samt samevalgstyre etter sameloven
 • Behandle eventuelle avviksrapporter fra rådmannen om endrede forutsetninger innen tjenesteproduksjon og investeringsprosjekter.
 • Saker om forvaltning, drift, utvikling, kjøp og salg av bebygd og ubebygd eiendom med unntak av kommunal eiendom benyttet til kommunaltekniske formål (veg, vann, avløp)
 • Næringssaker
 • Saker om kommunens eierskap i selskaper
Utvalg for plansaker

Se oversikt over representanter i utvalg for plansaker.

Utvalg for plansaker behandler detaljreguleringsplaner. Utvalget behandler også saker om dispensasjon fra arealplaner, byggesaker og saker om landbrukseiendom. Utvalget har videre arbeids- og ansvarsområde som følger av særlover med forskrifter og andre vedtatte lokale reglementer. Utvalgets forvaltningsmyndighet er blant annet etter plan- og bygningsloven, jordloven, odelsloven og konsesjonsloven.
Se oversikt over representanter i Utvalg for plansaker.
Utvalget skal sørge for at bystyrets vedtak gjennomføres og at lovgivningen innenfor forvaltningsområdene overholdes.

Utvalg for miljø og teknikk

Se oversikt over representanter i utvalg for miljø og teknikk

Utvalg for miljø og teknikk behandler saker innenfor følgende områder:

 • Miljø og klima
 • Forurensning
 • Kommunens tekniske tjenester, herunder kommunale veier og brannvern
 • Selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon

Utvalget har videre arbeids- og ansvarsområde som følger av særlover med forskrifter og andre vedtatte lokale reglementer. Utvalgets forvaltningsmyndighet vil blant annet være etter forurensningsloven.

Utvalget skal sørge for at bystyrets vedtak gjennomføres og at lovgivningen innenfor forvaltningsområdene overholdes.

Utvalg for kultur og oppvekst

Ansvarsområdet til utvalget er å behandle saker og innstille til formannskapet eller bystyret innenfor blant annet følgende områder:

 • Kultur
 • Skole
 • Barnehage

Se oversikt over representanter i utvalg for kultur og oppvekst.

Utvalgets hovedoppgaver er å behandle:

 • Kommunedelplaner og strategidokumenter for tjenestene
 • Strategiske utviklingssaker
 • Særskilt evaluering av tjenester og resultatmål
 • Større investeringsprosjekter på tjenesteområdene
 • Andre saker tildelt fra fordelingskomiteen
 • Tilskudd til lag og foreninger
 • Saker etter særlovgivningen innenfor sitt saksområde
Utvalg for velferd og folkehelse

Ansvarsområdet til utvalget vil være å behandle saker og innstille til formannskapet eller bystyret innenfor blant annet følgende områder:

 • Pleie og omsorg
 • Helse
 • Forebyggende tjenester
 • Rus og psykisk helse
 • NAV sosial
 • Barnevern
 • Boveiledning
 • Folkehelse og levekår
 • Mangfold og integrering
 • Salgsbevilling for alkohol
 • Skjenkebevillinger

Se oversikt over representanter i utvalg for velferd og folkehelse.

Utvalgets hovedoppgaver er å behandle:

 • Kommunedelplaner og strategidokumenter for sine saksområder
 • Strategiske utviklingssaker
 • Særskilt evaluering av resultater og gjennomføring av planer
 • Større investeringsprosjekter innenfor saksområdene
 • Andre saker tildelt fra fordelingskomiteen
 • Saker etter særlovgivningen innenfor sitt saksområde
Her er oversikt over medlemmer i andre utvalg

Administrasjonsutvalget

Eldrerådet

Flerkulturelt råd

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Utvalg for vilt- og innlandsfiskeforvaltning 

Rådene

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et lovpålagt rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for å bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelse. 
Rådets arbeids- og ansvarsområde følger av kommuneloven § 5-12, veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse og andre vedtatte lokale reglementer.
Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med funksjonsnedsettelse, blant annet saker om tilkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av funksjonsnedsettelse og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Les mer om rådets arbeids- og ansvarsområde i delegeringsreglementet 

Medlemmer
Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret for valgperioden. Flertallet (4) av medlemmene representerer personer med funksjonsnedsettelses organisasjoner og mindretallet (3) består av politisk valgte medlemmer, se oversikt: 
Se oversikt her: Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Universell utforming
Sarpsborg kommune ønsker à ha fokus på universell utforming slik at Sarpsborg kan bli et mer inkluderende og likeverdig samfunn. Bystyret vedtok i møte 23. mai 2017 «Plattform for universell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg» (PDF).

Veileder
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet utarbeidet “Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse”.

Eldrerådet

Eldrerådet er et lovpålagt rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for å fremme eldres interesser. Eldrerådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for eldre innen kommunen. Eldrerådet skal behandle alle saker som gjelder levekårene til eldre, og kan også reise nye saker.

Rådets arbeids- og ansvarsområde følger av kommuneloven § 5-12 og andre vedtatte lokale reglementer.

Eldrerådet skal uttale seg i saker som for eksempel omhandler tiltak med eldre som spesiell målgruppe eller allmenne tiltak og tjenester som berører eldre.

Les mer om rådets arbeids- og ansvarsområde i delegeringsreglementet 

Medlemmer
Rådet består av 7 medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret for valgperioden. Flertallet (4) består av personer som på valgtidspunktet har fylt 60 år og mindretallet (3) består av politisk valgte medlemmer. Se oversikt: Eldrerådet

Flerkulturelt råd

Rådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for økt integrering og inkludering. Rådet behandler saker som gjelder prinsipielle sider ved flyktninge-, innvandrings- og integreringspolitikken i kommunen.

Medlemmer
Rådet består av 8 medlemmer med varamedlemmer valgt av bystyret for valgperioden. Flertallet (5) av medlemmene skal representere innvandrere, og oppnevnes etter forslag fra innvandrerorganisasjonene, kommunen, institusjoner etc. Mindretallet (3) består av politisk valgte medlemmer ifra bystyret - to fra posisjon og en fra opposisjon. Se oversikt: Flerkulturelt råd

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for Sarpsborg kommune. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. 

Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig

Medlemmer
Ungdomsrådet i Sarpsborg består av 19 representanter. 

Det velges inn en representant fra hver av de åtte ungdomsskolene i kommunen, og to representanter fra hver av de fire videregående skolene i kommunen.

I tillegg har følgende tre organisasjoner hver sin ungdomsrepresentant med i rådet: Fritidsklubbene i kommunen, Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg musikkråd. 

Alle representanter velges for ett år av gangen.

Reglement for ungdomsrådet:

Reglement for Sarpsborg ungdomsråd - vedtatt av bystyret 18.06.2020 - PDF

Kontaktinformasjon til koordinatorer for ungdomsrådet

Kontrollutvalget

Her finner du oversikt over medlemmer i Sarpsborg kontrollutvalg, kontaktinformasjon, samt annen informasjon.

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er sekretariat for kontrollutvalgene i Sarpsborg Fredrikstad, Moss, Rygge, Råde og Hvaler.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen - på vegne av bystyret. 

Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Styrevervregisteret

Politikere og ledere i Sarpsborg kommune er oppfordret til å registrere seg i styrevervregisteret.

Her kan du finne det som er registrert for politikere og ansatte i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg bystyre vedtok 14. februar 2008 blant annet følgende:

Sarpsborg kommune oppfordrer folkevalgte, kommunalt ansatte ledere og andre i særlige stillinger til å registrere sine verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret.

De personene som er tilknyttet styrevervregisteret bes registrere følgende verv og / eller økonomiske interesser:

 • styreverv i offentlige eller privat eide selskaper og datterselskaper
 • styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar støtte fra kommunen
 • lønnet arbeid eller konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt og/eller stillingen som kommunalt ansatt
 • næringsinteresser; fast eiendom og større aksjepost/eierandel o.a.

Politikere

Les mer om politikerne her.

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet beskriver hvem som kan beslutte hva i Sarpsborg kommune. Dette ble vedtatt av bystyret 06.10.2020 og er gjeldende fra samme dato.
Se delegeringsreglementet her - PDF.

Forskrift for godtgjøring 

Forskrift om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til politikere i
Sarpsborg kommune ble vedtatt av bystyret 06.10.2020 og er gjeldende fra samme dato.

Se forskriften her: Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og dekning av utgifter mv., Sarpsborg kommune, Viken

Politivedtekter

Her finner du Sarpsborg politivedtekter, vedtatt av bystyret.