>Politisk styring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Politisk styring

Publisert: 02.01.2024

Sarpsborg kommunes høyeste politiske organ er bystyret. Dette består av 43 medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunestyrevalg.

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens varaordføreren er ordførerens stedfortreder.

Les mer om ordfører og varaordfører her.

Hvilke politiske utvalg kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av bystyret. Bystyret velger også medlemmene.  

Se møtekalender og saksdokumenter her

Bystyret

Bystyret er øverste kommunale organ i Sarpsborg kommune.

All kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til bystyret. Kommuneloven og særlovgivningen gir adgang til omfattende delegering av myndighet fra kommunestyret. Bystyret i Sarpsborg kommune treffer således vedtak på vegne av kommunen så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak i henhold til kommuneloven § 5-3.

Bystyret vedtar blant annet:
 • Kommuneplanen
 • Handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett
 • Budsjettendringer, herunder bevilgninger til investeringer som ikke framgår av årsbudsjettet
 • Reguleringsplaner
 • Kommunedelplaner
 • Kvalitet og omfang på tjenesteyting og andre prinsipielle forhold til innbyggerne
 • Opprettelse av nye, eller nedleggelse av tjenester eller vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud
 • Politisk organisering og styring
 • Skatter, avgifter og andre betalingssatser
 • Årsmelding, årsregnskap og tertialrapporter
 • Regnskap og rapport for kommunens investeringsprosjekter
 • Kommunale forskrifter
 • Kommunale reglementer
 • Høringer av allmenn politisk interesse, så sant høringsfristen tillater det

Les mer om bystyrets ansvarsområde og rolle i delegeringsreglementet.

Oversikt over bystyrets medlemmer. 

Les mer om ordfører og varaordfører her.

Formannskapet

Formannskapet skal etter kommuneloven sørge for en helhetlig økonomistyring og overordnet planlegging. Formannskapet er kommunens nest høyeste organ, etter bystyret.

Se representanter i formannskapet her

Formannskapets hovedoppgaver:
 • Overordnet økonomisk planlegging og oppfølging.
 • Innstille til bystyret i saker som omhandler handlingsplan, økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og tertialrapport.
 • Samordneoverordnet kommuneplanlegging etter plan og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel og samfunnsdel samt områderegulering. Formannskapet innstiller overfor bystyret ved sluttbehandling av kommuneplansaker.
 • Ivareta kommunes privatrettslige interesser i saker/sammenhenger der kommunen ikke utøver forvaltningsmyndighet, herunder som vedrører eiendom, næring og eierstyring.
 • Valgstyre etter valgloven samt samevalgstyre etter sameloven.
 • Behandle eventuelle avviksrapporter fra kommunedirektøren om endrede forutsetninger innen tjenesteproduksjon og investeringsprosjekter.
 • Avgjøre eller innstille til bystyret i saker om forvaltning, drift, utvikling, kjøp og salg av bebygd og ubebygd eiendom.
 • Avgjøre eller innstille til bystyret i næringssaker.
 • Avgjøre eller innstille til bystyret i saker om kommunens eierskap i selskaper.

Saker av vesentlig strategisk eller økonomisk betydning sluttbehandles av bystyret. Fordelingsutvalget fastsetter saksgang.

Formannskapet kan etter beslutning i fordelingsutvalget kunne foreta utredninger for bystyret og behandle saker med saksordfører.

Formannskapet kan avgi høringsuttalelser innenfor sitt ansvarsområde. Høringer av allmenn politisk interesse behandles av bystyret dersom høringsfristen tillater dette.

Les mer om formannskapet i delegeringsreglement.

Utvalg

Utvalg for plan, miljø og teknikk

Se oversikt over medlemmer av utvalg for plan, miljø og teknikk her.

Utvalget skal medvirke til at kommunen best mulig fyller rollen som forvalter, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde.

 • Utvalg for plan, miljø og teknikk behandler saker som omhandler kommunens tekniske tjenester, herunder kommunale veier, samt saker om miljø og forurensning. Utvalget behandler også saker som gjelder selvkostområdene vann, avløp og renovasjon.
 • Utvalget behandler reguleringsplaner, saker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.
 • Utvalg for plan, miljø og teknikk har videre arbeids- og ansvarsområde som følger av særlover med forskrifter og andre vedtatte lokale reglementer.

Utvalgets forvaltningsmyndighet er blant annet etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, jordloven, odelsloven og konsesjonsloven.

Saker av vesentlig strategisk eller økonomisk betydning sluttbehandles av bystyret. Fordelingskomiteen fastsetter saksgang.

Utvalget kan etter beslutning i fordelingsutvalget foreta utredninger for bystyret og behandle saker med saksordfører.Utvalget kan avgi høringsuttalelser innenfor sitt ansvarsområde. Høringer av allmenn politisk interesse behandles av bystyret dersom høringsfristen tillater dette.

Les mer om utvalg for plan, miljø og teknikk i delegeringsreglement.

Utvalg for kultur og oppvekst

Se oversikt over medlemmer av utvalg for kultur og oppvekst her

Utvalget skal medvirke til at kommunen best mulig fyller rollen som forvalter, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde.

Ansvarsområdet til utvalget vil være å behandle saker og innstille til formannskapet eller bystyret innenfor blant annet følgende områder:

 • Kultur
 • Skole
 • Barnehage

Utvalgets hovedoppgaver er å behandle:

 • Kommunedelplaner og strategidokumenter for tjenestene
 • Strategiske utviklingssaker
 • Særskilt evaluering av tjenester og resultatmål
 • Større investeringsprosjekter på tjenesteområdene
 • Andre saker tildelt fra fordelingsutvalget
 • Tilskudd til lag og foreninger
 • Saker etter særlovgivningen innenfor utvalgets saksområde

Saker av vesentlig strategisk eller økonomisk betydning sluttbehandles av bystyret. Fordelingsutvalget fastsetter saksgang.

Utvalget kan etter beslutning i fordelingsutvalget foreta utredninger for bystyret og behandle saker med saksordfører.

Utvalget kan avgi høringsuttalelser innenfor sitt ansvarsområde. Høringer av allmenn politisk interesse behandles av bystyret dersom høringsfristen tillater dette.

Les mer om utvalg for kultur og oppvekst i delegeringsreglement.

Utvalg for velferd og folkehelse

Se oversikt over medlemmer av utvalg for velferd og folkehelse her

Utvalget skal medvirke til at kommunen best mulig fyller rollen som forvalter, tjenesteprodusent og samfunnsutvikler innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde.

Ansvarsområdet til utvalget vil være å behandle saker og innstille til formannskapet eller bystyret innenfor blant annet følgende områder:

 • Pleie og omsorg
 • Helse
 • Forebyggende tjenester
 • Rus og psykisk helse
 • NAV sosial
 • Barnevern
 • Boveiledning
 • Folkehelse og levekår
 • Mangfold og integrering
 • Salgsbevilling for alkohol
 • Skjenkebevillinger

Utvalgets hovedoppgaver er å behandle:

 • Kommunedelplaner og strategidokumenter for sine saksområder
 • Strategiske utviklingssaker
 • Særskilt evaluering av resultater og gjennomføring av planer
 • Større investeringsprosjekter innenfor saksområdene
 • Andre saker tildelt fra Fordelingsutvalget
 • Saker etter særlovgivningen innenfor sitt saksområde

Saker av vesentlig strategisk eller økonomisk betydning sluttbehandles av bystyret. Fordelingsutvalget fastsetter saksgang.

Utvalget kan etter beslutning i fordelingsutvalget foreta utredninger for bystyret og behandle saker med saksordfører.

Utvalget kan avgi høringsuttalelser innenfor sitt ansvarsområde. Høringer av allmenn politisk interesse behandles av bystyret dersom høringsfristen tillater dette.

Les mer om utvalg for velferd og folkehese i delegeringsreglement.

Råd og andre utvalg

Informasjonen oppdateres når råd og utvalg for 2023-2027 er på plass.

Administrasjonsutvalget

Se medlemmer av administrasjonsutvalget her

Administrasjonsutvalget skal påse at kommunens arbeidsgivervirksomhet ivaretas og utvikles på en måte som er til beste for kommunens innbyggere og ansatte, og den totale drift av kommunens virksomhet.

Administrasjonsutvalgets arbeids- og ansvarsområde er:

 • Sarpsborg kommunes arbeidsgiverpolitikk
 • Menneskelige ressurser og medarbeiderresultater
 • Rammer, reglementer og retningslinjer for kommunedirektørens operative personalfunksjon.
 • Behandle organisasjonsendringer av prinsipiell betydning på kommuneområde- eller virksomhetsnivå.
 • Administrasjonsutvalget informeres om større organisasjons- og omstillingsprosesser innenfor kommunedirektørens myndighetsområde.

Utvalget kan avgi høringsuttalelser innenfor sitt ansvarsområde

Les mer om administrasjonsutvalget i delegeringsreglement.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for å bedre forholdene for personer med funksjonsnedsettelse.

Les mer om rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse i delegeringsreglement.

Universell utforming
Sarpsborg kommune ønsker à ha fokus på universell utforming slik at Sarpsborg kan bli et mer inkluderende og likeverdig samfunn. Bystyret vedtok i møte 23. mai 2017 «Plattform for universell utforming og tilgjengelighet i Sarpsborg-PDF».

Veileder
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kulturdepartementet og Barne- og familiedepartementet utarbeidet “Veileder for rådene for personer med funksjonsnedsettelse”.

Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for å fremme eldres interesser. Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for eldre innen kommunen

Les mer om eldrerådet i delegeringsreglementet 

Flerkulturelt råd

Rådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal arbeide for økt integrering og inkludering

Les mer om flerkulturelt råd i delegeringsreglementet 

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for Sarpsborg kommune. 

Rådet skal representere ungdoms interesser i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker. 

Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig

Medlemmer

Ungdomsrådet i Sarpsborg består av 19 representanter. 

Det velges inn en representant fra hver av de åtte ungdomsskolene i kommunen, og to representanter fra hver av de fire videregående skolene i kommunen.

I tillegg har følgende tre organisasjoner hver sin ungdomsrepresentant med i rådet: Fritidsklubbene i kommunen, Sarpsborg idrettsråd og Sarpsborg musikkråd. 

Alle representanter velges for ett år av gangen.

Reglement for ungdomsrådet:

Reglement for Sarpsborg ungdomsråd - vedtatt av bystyret 18.06.2020 - PDF

Kontaktinformasjon til koordinatorer for ungdomsrådet

Kontrollutvalget

Her finner du oversikt over medlemmer i Sarpsborg kontrollutvalg, kontaktinformasjon, samt annen informasjon.

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er sekretariat for kontrollutvalgene i Sarpsborg Fredrikstad, Moss, Rygge, Råde og Hvaler.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen - på vegne av bystyret. 

Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Styrevervregisteret

Politikere og ledere i Sarpsborg kommune er oppfordret til å registrere seg i styrevervregisteret.

Her kan du finne det som er registrert for politikere og ansatte i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg bystyre vedtok 14. februar 2008 blant annet følgende:

Sarpsborg kommune oppfordrer folkevalgte, kommunalt ansatte ledere og andre i særlige stillinger til å registrere sine verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret.

De personene som er tilknyttet styrevervregisteret bes registrere følgende verv og / eller økonomiske interesser:

 • styreverv i offentlige eller privat eide selskaper og datterselskaper
 • styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar støtte fra kommunen
 • lønnet arbeid eller konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt og/eller stillingen som kommunalt ansatt
 • næringsinteresser; fast eiendom og større aksjepost/eierandel o.a.

Politikere

Les mer om politikerne her.

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet beskriver hvem som kan beslutte hva i Sarpsborg kommune. 

Oppdatert delegeringsreglement etter politisk styringsstruktur gjeldende fra 12.10.2023.

Se oppdatert delegeringsreglement gjeldende fra 12.10.2023 her

Forskrift for godtgjøring 

Forskrift om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til politikere i Sarpsborg kommune ble vedtatt av bystyret og trådde i kraft 12.10.2023.

Se forskriften her: Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og dekning av utgifter mv., Sarpsborg kommune, Viken

Politivedtekter

Her finner du Sarpsborgs politivedtekter, vedtatt av bystyret.