Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Politisk styring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Politisk styring

10.01.2019

Sarpsborg kommunes høyeste politiske organ er bystyret. Dette består av 43 medlemmer som er valgt av befolkningen gjennom kommunestyrevalg. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder, mens varaordføreren er ordførerens stedfortreder.

Hvilke politiske utvalg og komiteer kommunen skal ha og hvordan ansvarsfordelingen mellom disse skal være, er i noen grad lovbestemt, og avgjøres utover dette av bystyret. Bystyret velger også medlemmene.  

Se møtekalender og saksdokumenter her

Bystyret

Etter kommuneloven er all kommunal myndighet i utgangspunktet lagt til bystyret. Bystyret i Sarpsborg kommune treffer vedtak på vegne av kommunen, så langt annet ikke følger av lov eller delegeringsvedtak. Bystyret er arbeidsgiver for kommunens ansatte.

Oversikt over bystyrets medlemmer. 

Bystyret vedtar blant annet:
 • Kommuneplanen
 • Handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett
 • Reguleringsplaner
 • Kommunedelplaner
 • Kvalitet og omfang på tjenesteyting og andre prinsipielle forhold til innbyggerne
 • Opprettelse av nye, eller nedleggelse av tjenester eller vesentlige endringer i kommunens tjenestetilbud
 • Politisk organisering og styring
 • Skatter, avgifter og andre betalingssatser
 • Årsmelding, årsregnskap og tertialrapporter
 • Regnskap og rapport for kommunens investeringsprosjekter
 • Kommunale forskrifter

For en fullstendig beskrivelse av forholdet mellom de poltiske organene i Sarpsborg kommune, se delegeringsreglementet - PDF.

Utvalg

Formannskapet

Formannskapet skal etter kommuneloven sørge for en helhetlig økonomistyring og overordnet planlegging. Formannskapet er kommunens nest høyeste organ, etter bystyret.

Se oversikt over representanter i formannskapet.

Formannskapets hovedoppgaver er:

 • Overordnet økonomisk planlegging og oppfølging
 • På bakgrunn av rådmannens innstilling i økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og tertialrapport utarbeider formannskapet en innstilling i disse sakene som legges fram for bystyret
 • Samordning av overordnet kommuneplanlegging etter plan og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel og samfunnsdel. Formannskapet innstiller overfor bystyret i alle kommuneplansaker
 • Ivareta kommunes privatrettslige interesser i saker/sammenhenger der kommunen ikke utøver forvaltningsmyndighet, herunder som vedrører eiendom, næring og eierstyring.
 • Kommunens klagenemnd
 • Valgstyre etter valgloven samt samevalgstyre etter sameloven
 • Behandle eventuelle avviksrapporter fra rådmannen om endrede forutsetninger innen tjenesteproduksjon og investeringsprosjekter.
 • Saker om forvaltning, drift, utvikling, kjøp og salg av bebygd og ubebygd eiendom med unntak av kommunal eiendom benyttet til kommunaltekniske formål (veg, vann, avløp)
 • Næringssaker
 • Saker om kommunens eierskap i selskaper
Utvalg for plan, miljø og teknikk

Utvalg for plan, miljø og teknikk behandler saker som omhandler kommunenes tekniske tjenester, herunder kommunale veier, samt saker om miljø og forurensning. Utvalget behandler også saker som gjelder selvkostområdene vann, avløp og renovasjon. Utvalgetbehandler reguleringsplaner og saker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Se oversikt over representanter i utvalg for plan, miljø og teknikk.

Utvalg for plan, miljø og teknikk har videre arbeids- og ansvarsområde som følger av særlover med forskrifter og andre vedtatte lokale reglementer.

Utvalgets forvaltningsmyndighet vil blant annet være etter plan- og bygningsloven, forurensningsloven, jordloven, odelsloven og konsesjonsloven.

Utvalget skal sørge for at bystyrets vedtak gjennomføres og at lovgivningen innenfor forvaltningsområdene overholdes.

Utvalg for kultur og oppvekst

Ansvarsområdet til utvalget er å behandle saker og innstille til formannskapet eller bystyret innenfor blant annet følgende områder:

 • Kultur
 • Skole
 • Barnehage

Se oversikt over representanter i utvalg for kultur og oppvekst.

Utvalgets hovedoppgaver er å behandle:

 • Kommunedelplaner og strategidokumenter for tjenestene
 • Strategiske utviklingssaker
 • Særskilt evaluering av tjenester og resultatmål
 • Større investeringsprosjekter på tjenesteområdene
 • Andre saker tildelt fra fordelingskomiteen
 • Tilskudd til lag og foreninger
 • Saker etter særlovgivningen innenfor sitt saksområde
Utvalg for velferd og folkehelse

Ansvarsområdet til utvalget vil være å behandle saker og innstille til formannskapet eller bystyret innenfor blant annet følgende områder:

 • Pleie og omsorg
 • Helse
 • Forebyggende tjenester
 • Rus og psykisk helse
 • NAV sosial
 • Barnevern
 • Boveiledning
 • Folkehelse og levekår
 • Mangfold og integrering
 • Salgsbevilling for alkohol
 • Skjenkebevillinger

Se oversikt over representanter i utvalg for velferd og folkehelse.

Utvalgets hovedoppgaver er å behandle:

 • Kommunedelplaner og strategidokumenter for sine saksområder
 • Strategiske utviklingssaker
 • Særskilt evaluering av resultater og gjennomføring av planer
 • Større investeringsprosjekter innenfor saksområdene
 • Andre saker tildelt fra fordelingskomiteen
 • Saker etter særlovgivningen innenfor sitt saksområde
Her er oversikt over medlemmer i andre utvalg

Administrasjonsutvalget

Eldrerådet

Flerkulturelt råd

Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Nedre Glomma Regionråd 

Nemnd for vilt- og innlandsfiskeforvaltning 

Kontrollutvalget

Her finner du oversikt over medlemmer i Sarpsborg kontrollutvalg, kontaktinformasjon, samt annen informasjon.

Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) er sekretariat for kontrollutvalgene i Sarpsborg Fredrikstad, Moss, Rygge, Råde og Hvaler.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen - på vegne av bystyret. 

Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). 

Styrevervregisteret

Politikere og ledere i Sarpsborg kommune er oppfordret til å registrere seg i styrevervregisteret.

Her kan du finne det som er registrert for politikere og ansatte i Sarpsborg kommune.

Sarpsborg bystyre vedtok 14. februar 2008 blant annet følgende:

Sarpsborg kommune oppfordrer folkevalgte, kommunalt ansatte ledere og andre i særlige stillinger til å registrere sine verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret.

De personene som er tilknyttet styrevervregisteret bes registrere følgende verv og / eller økonomiske interesser:

 • styreverv i offentlige eller privat eide selskaper og datterselskaper
 • styreverv i interesseorganisasjon eller organisasjon som mottar støtte fra kommunen
 • lønnet arbeid eller konsulentoppdrag som kommer i tillegg til vervet som folkevalgt og/eller stillingen som kommunalt ansatt
 • næringsinteresser; fast eiendom og større aksjepost/eierandel o.a.

Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre i Sarpsborg består av 44 representanter fra samtlige skoler i kommunen. Det er med to representanter fra hvert elevråd ved de 18 barne- og ungdomsskolene, samt de fire videregående skolene. Representantene velges for ett år av gangen.

Kontakt ungdommens bystyre

Ungdommens bystyres vedtekter

I § 1 i vedtektene til ungdommens bystyre i Sarpsborg heter det:
"Målsettingen med ungdommens bystyre er å gjøre ungdommen bevisst på hvordan lokaldemokratiet fungerer. Dette skal skje gjennom egne erfaringer.

Les ungdommens bystyrets vedtekter her - PDF.

Politikere

Les mer om politikerne her.

Delegeringsreglement

Delegeringsreglementet beskriver hvem som kan beslutte hva i Sarpsborg kommune.
Se delegeringsreglementet her - PDF.

Regler for godtgjøring 

Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til politikere i
Sarpsborg kommune ble vedtatt av bystyret 15. november 2018.

Se reglene her: Regler om godtgjøring, frikjøp og dekning av utgifter til folkevalgte i Sarpsborg kommune - PDF

Politivedtekter

Her finner du Sarpsborg politivedtekter, vedtatt av bystyret.