>Arealplan på ny høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Arealplan på ny høring

Publisert: 21.12.2023

Bystyret behandlet forslag til ny arealplan i november, og vedtok at planen skal legges ut på høring. Høringsperioden er fra 20. desember til 1. mars.

Som følge av innspill og meklingsresultat er det gjort en rekke endringer i det opprinnelige planforslaget, og kommunedirektøren la fram et nytt forslag til arealplan i sommer. Bystyret behandlet saken 14. november og besluttet å legge planen ut på ny høring. 

Arbeidet med arealplan har pågått i lang tid. Bystyret vedtok i desember 2020 å legge ut første planutkast til ny arealplan til offentlig ettersyn. I juni 2022 ble det meklet om ni innsigelser, der alle unntatt en innsigelse fra Mattilsynet ble løst.

Høringen

Se alle dokumentene og kunngjøringen her

Du kan komme med merknader til endringene i planutkastet.

Merk eposten eller brevet med «Kommuneplanens arealdel 2024-2036».

Frist for å komme med merknader er 1. mars 2024.

Har du spørsmål om det nye forslaget til arealplan?

Da kan du snakke med oss.

I tillegg blir det arrangert et åpent møte om restriksjoner rundt Isesjø og Isnesfjorden 25. januar kl. 19:30-21:30, Sarpsborg rådhus.

Se også fortellingskartet om ny arealplan.

Næringsområde på Kampenes

Den største arealendringen i revidert planutkast er at det åpnes for et nytt næringsområde nord på Kampenes. Området er på 260 daa. Utbyggingsområdet var ikke med i første planutkast. Den gang ble det foreslått et næringsområde i Kalnesskogen, men det tatt ut av planen etter innsigelse og mekling. Dermed er det behov for andre næringsarealer.

Tre boligområder er tatt ut av planen etter innsigelser. Dette gjelder Arvelia, Guslundåsen Øst og på Delås / Navestad. Les mer om innsigelser til arealplanen og mekling her. Noen boligområder er tatt inn: Nationalstomta på Kurland, Nedre Vetaberget på Opstad, Brunsbykollen II i Varteig og Parkåsen nord for Tunborg (tidl. KPS).

Tilbakefører dyrket mark

I arbeidet med første planutkast ble framtidige utbyggingsområder i den gjeldende arealplanen gjennomgått for å vurdere omfanget av dyrket/dyrkbar mark som det var åpnet for å bygge på. Da ble ca. 150 daa dyrket mark tatt ut av planen og tilbakeført til landbruk-, natur- eller friluftsområder (LNF).

Det framtidige næringsområdet i Kalnesskogen ligger på dyrkbar mark. I det reviderte planutkastet er området tatt ut etter mekling, og tilbakeført til LNF. En del dyrket og dyrkbar jord som ligger i områder avsatt til nåværende bebyggelse er gjennomgått i det reviderte planforslaget. Det har ført til at ytterligere 71 daa dyrket mark er tatt ut. Ca. 156 daa med dyrket mark i framtidige utbyggingsområder er foreslått å tilbakeføre til LNF.

Totalt omfatter framtidige utbyggingsområder i revidert planutkast ca. 219 daa dyrket mark og 949 daa dyrkbar jord.

Utvider sikringssoner rundt drikkevannskildene

Mattilsynet har fremmet innsigelse til arealplanen. Som følge av denne innsigelsen er sikringssonene rundt Isesjø, Glomma oppstrøms Baterød og Isnesfjorden / Vestvannet utvidet. Det erforeslått nye bestemmelser for å beskytte drikkevannskildene.
Her kan du lese mer om farekartleggingen. 

Reguleringskrav i områder med fare for skred eller flom

Arealplanen kan ikke unnta tiltak fra reguleringskravet dersom det foreligger en potensiell fare for skred eller flom. Det er derfor tatt inn en bestemmelse i revidert planutkast som presiserer dette.

Fjerner båndlagte korridorer

I det nye forslaget til arealplan, er det også foreslått å fjerne korridorer som båndlegger areal til samferdselsutbygging i Sarpsborg. Dette gjelder prosjekter der prosessen har stoppet opp. Kommunedirektøren mener det er urimelig å ha en båndleggingssone mellom Rolvsøysund og Borg bryggerier nå som dobbeltsporutbygging mellom Fredrikstad og Sarpsborg ikke lenger er inne i Nasjonal transportplan. Dette gjelder også båndleggingssoner ved Kampenes-Bredmyra og Klavestad for mulige hensettingsplasser for tog.

Framtidig samferdselslinje langs Vingulmorkveien fra Hundskinnveien til jernbaneundergangen i Torsbekkdalen er ikke prioritert i Bypakke Nedre Glomma lenger. Den fjernes dermed fra plankartet. Tilsvarende gjelder for tverrforbindelse mellom fv. 1168 Alvimveien og fv. 109 på Alvim.

6 hovedplangrep

Hovedprinsippene i arealplanen er fortsatt de samme som i det første planforslaget.
Forslaget bygger på seks hovedplangrep:

  • Attraktive boligområder og levende, helsefremmende bomiljøer
  • Styrt fortetting og mer miljøvennlig transport
  • Vern av naturressurser
  • Attraktive næringsområder og rett virksomhet på rett sted
  • Kulturlandskap og kulturmiljøer tas vare på og brukes som ressurs
  • Et samfunn som tilpasser seg klimaendringer