>Har kartlagt forurensningsfare for drikkevannskildene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Har kartlagt forurensningsfare for drikkevannskildene

Publisert: 03.03.2023

Nedbørsfeltene til Glomma, Vestvannet og Isesjø er nå kartlagt for å skaffe oversikt over mulig forurensningsrisiko som kan påvirke drikkevannsproduksjonen.

Glomma er den største drikkevannskilden i Sarpsborg. Isesjø er drikkevannskilde for en del av innbyggerne i Sarpsborg, mens Vestvannet /Isnesfjorden er drikkevannskilde for innbyggerne i Fredrikstad og Hvaler kommuner. Hensikten med farekartleggingen er å identifisere mulige farer, og finne ut hvilke tiltak og restriksjoner som er nødvendige for å sikre at råvannet ikke forurenses.

Her finner du rapporten med farekartleggingen for Glomma.
Her finner du rapporten med farekartleggingen for Isesjø.
Her finner du rapporten med farekartleggingen for Vestvannet.

For Isesjø ble det i tillegg utarbeidet en miljørapport. Denne miljørapporten skal danne grunnlag for handlingsplan for Isesjø. Det er gjort nye undersøkelser for tilførsler av fosfor og miljøgifter til Isesjø.

Negativ til batterifabrikk

Rapporten for Glomma er negativ til etablering av en batterifabrikk på Hasle. Batteriproduksjon er svært energikrevende og forbundet med betydelig brann- og eksplosjonsfare. En slik virksomhet håndterer mange farlige stoffer, og en eksplosjon eller brann vil kunne føre til avrenning av giftige stoff til Glomma.

Råvannsinntaket til Baterød vannverk ligger ca. 2 km nedstrøms for Hasle. Man vil ikke rekke å stenge vanninntaket før en eventuell forurensning kommer.

Det er for tidlig å si hva som er konsekvensen for planene om å avsette arealer til batterifabrikk. Dette vil bli vurdert i det videre arbeidet med oppfølging av farekartleggingene, blant annet i arealplan.

Videre prosess

Rapportene anbefaler en rekke tiltak for å beskytte drikkevannskildene. Farekartleggingene for Glomma og Isesjø skal nå gås gjennom internt i kommunen. Tiltak for å redusere forurensningsrisikoen for drikkevannsproduksjonen ved Baterød og Isesjø vannverk vil bli innarbeidet i forslaget til ny arealplan. Tiltak vil også innarbeides i ny handlingsplan for Isesjø. Det vil bli dialog med grunneiere og andre interessenter i området. Arealplanforslaget skal også sendes ut på høring.

Etter høringen vil bystyret sluttbehandle den nye arealplanen. Les mer om ny arealplan her.