>Kalnesskogen forblir friluftslivsområde

Innhold

Ordfører Sindre Martinsen-Evje og Kristine Gustavsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kalnesskogen forblir friluftslivsområde

Publisert: 16.06.2022

Onsdag møtte kommunen til mekling om arealplanen og kystsoneplanen. Innsigelsen fra Mattilsynet ble ikke løst, og vil avgjøres av Kommunal- og distriktsdepartementet. De øvrige innsigelsene ble løst, ved at kommunen tar utbygginger av boliger på Guslundåsen, Arvelia på Opstad og Delås/Navestad, samt næringsområdet i Kalnesskogen ut av planen. Forhandlingsresultatet skal behandles av bystyret etter sommeren.

Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Mattilsynet hadde innsigelser til forslaget til ny arealplan. Kommunen møtte til mekling hos statsforvalteren onsdag 15. juni.

Hva er en innsigelse?

En innsigelse er en stoppordre til en plan fra statlige eller regionale myndigheter, eller fra nabokommuner. Innsigelsen må løses for at kommunen skal kunne vedta planen. Om ikke partene blir enige og innsigelsen blir løst, må spørsmålet avgjøres av Kommunal- og distriktdepartementet.

Gjennomslag for viktige interesser

- Det var helt avgjørende at vi fikk gjennomslag for de viktige næringsområdene ved sykehuset og på Hasle. Innsigelsen fra Mattilsynet har potensielt så store konsekvenser for Sarpsborg at vi ikke kan godta restriksjoner uten at de er faglig begrunnet og at de som er berørt har kunne komme med sine innspill, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

På Hasle er det i dag åpnet for datasenter. Kommunen har ønsket at det også kan etableres batterifabrikk i det samme området. Ved sykehuset på Kalnes mener kommunen at det ligger godt til rette for helserelatert næring. Nå vil arealplanen åpne for slike virksomheter.

Glomma, Isesjøen og Vestvannet er drikkevannskilder for innbyggerne i Sarpsborg, og Fredrikstad og Hvaler. I tillegg er Tvetervannet reservevannkilde for Fredrikstad kommune. Mattilsynet har fremmet innsigelse fordi de mener at hensynet til drikkevann ikke er godt nok ivaretatt i planen.

Mattilsynet mener at kommunen skal ha sikringssoner i planen som dekker hele nedbørsfeltene, som utgjør store områder, og at det må være restriksjoner som sikrer at alle tiltak og aktiviteter vurderes opp mot hensyn til drikkevann. Mattilsynet vil også at det tas inn konkrete restriksjoner i arealplanen. Kommunen mener det er viktig å først gjennomføre faglige utredninger for å vurdere hvilke restriksjoner som er nødvendige for å ivareta drikkevannskildene.

- Kalnesskogen er et viktig friluftsområde, som betyr mye for mange sarpinger. Det er viktig med arbeidsplasser og gode næringsområder, samtidig som vi også må sørge for at vi legger til rette for at folk har gode muligheter for rekreasjon i naturen, sier Kristine Gustavsen, som er saksordfører for arealplanen.

Kalnesskogen var foreslått som et nytt næringsområde for store bedrifter.

Innsigelser

Nytt næringsområde i Kalnesskogen, innsigelse fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune.

  • Næringsområdet tas ut av planen. Innsigelsen imøtekommes.

Batterifabrikk på Hasle, innsigelse fra Statsforvalteren.

  • Innsigelsen frafalles

Arealformål og bestemmelser til framtidig utbyggingsområde ved Kalnes sykehus, innsigelse fra Viken fylkeskommune.

  • Innsigelsen trekkes, men det er enighet om retningslinjer som sikrer at det er bedrifter som er helserelaterte, og som ikke fører til mer trafikk.

Bestemmelser som åpner for næringsvirksomhet som ikke er landbruk i LNF-områder, innsigelse fra Statsforvalteren.

  • Innsigelsen imøtekommes. Det blir innført en kvote på 25 saker i planperioden hvor landbruksbygg kan bruksendres til næringsbygg.

Nytt boligområde Guslundåsen, Stasjonsbyen, innsigelse fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune.

  • Området tas ut av planen. Innsigelsen imøtekommes.

Nytt boligområde Delås søndre/Navestad, innsigelse fra Statsforvalteren og Viken fylkeskommune.

  • Området tas ut av planen. Innsigelsen imøtekommes. Området omfatter ikke planen Berg / Navestad, som er ferdig regulert.

Nytt boligområde Nedre Langgate, Sandbakken, innsigelse fra Viken fylkeskommune.

  • Viken trekker innsigelsen til nytt boligområde.

Nytt boligområde Arvelia, Opstad, innsigelse fra Viken fylkeskommune.

  • Området tas ut av planen. Innsigelsen imøtekommes.

Sikringssoner og bestemmelser for å beskytte drikkevannskilder, innsigelse fra Mattilsynet.

  • Innsigelsen opprettholdes, partene kom ikke til enighet.

Bystyret skal behandle saken

Bystyret vil få resultatet fra meklingen til behandling. Dette vil skje etter ferien. Forutsatt at flertallet gir sin støtte til forhandlingsresultatet, vil kommunen be Kommunal- og distriktsdepartementet om å avgjøre innsigelsen fra Mattilsynet.

De øvrige innsigelsene som har vært til mekling, er ikke formelt avsluttet før departementet har konkludert og avgjort innsigelsen fra Mattilsynet. Statsforvalteren vil i midlertid anbefale at departementet legger enigheten i meklingen til grunn.

Det er usikkert når den nye arealplanen vil være klar. Dette avhenger av når saken blir behandlet i departetmentet. En del av endringene vil også bli sendt på høring.

Her finner du protokollen fra meklingen.

Side 1

Side 2

Side 3

Her finner du forslag til ny arealplan