>En alvorlig situasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

En alvorlig situasjon

Publisert: 16.06.2022 – Oppdatert: 22.12.2022

Bystyrets representanter var bekymret for den økonomiske situasjonen under behandlingen av budsjett og handlingsplan for de neste årene.

Utkastet til handlingsplan for 2023-2026 ble behandlet for første gang i bystyret torsdag. Gjennom behandlingen kom det føringer som administrasjonen vil jobbe videre med fram til endelig vedtak i bystyret i desember.

Bruker for mye penger

Sarpsborg kommune har gått med overskudd de siste årene, men det skyldes i stor grad høy skatteinngang, lavere pensjonsutgifter og lave renter. Kommunens virksomheter bruker mer penger enn budsjettert. Særlig gjelder det innenfor helse og velferd og i oppvekstsektoren.

Så langt i år fører økte energipriser og den nye barnevernsreformen til at merforbruket fortsetter. Økt utbytte fra Østfold energi vil ikke veie opp for prisøkningen. I tilstandsrapporten for årets fire første måneder, som også ble behandlet i bystyret, har virksomhetens utgifter vært mer enn 190 millioner høyere enn budsjettert. Les mer om tilstandsrapporten her. 

Bærekraft 2030

Med dette som bakgrunn har kommunedirektøren satt i gang et eget program, kalt Bærekraft 2030. Målene for dette programmet er:

  • Økte inntekter og innsparinger på til sammen 100 mill. kr i driftsbudsjettet for 2023.
  • En ytterligere gevinst på inntil 50 mill. kroner per år handlingsplanperioden 2024-2027.
  • At kommunen har et godt økonomisk handlingsrom til å møte framtidige utfordringer innen 2030.

Her kan du lese mer om Bærekraftprogrammet. 

Handlingsprogram

Utkastet til budsjett og handlingsplan viser at det blir krevende å oppnå balanse. Sarpsborg er en kommune med forholdsvis lave inntekter. Samtidig bruker kommunen betydelig mer penger per innbygger på omsorgstjenester, oppvekst og barnevern i forhold til andre kommuner. Ifølge prognosen vil befolkningen i Sarpsborg øke med ca. 4 % de neste fire årene. I aldersgruppen over 80 år viser prognosen en økning på 23 %. Det er også ventet økte renteutgifter. I tillegg må det legges inn midler til Bypakka fra 2024.

Under debatten var mange av politikerne naturlig nok opptatt av de økonomiske utfordringene. Samtidig ble det fremmet ganske mange forslag til endringer i handlingsprogrammet. Du kan se debatten om saken her.