>Ny Sarpsbru vil kreve omfattende tiltak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ny Sarpsbru vil kreve omfattende tiltak

Publisert: 27.05.2024

De siste månedene er det gjennomført en rekke grunnundersøkelser rundt Sarpefossen. Prøvene viser at det må gjennomføres store og omfattende tiltak for å kunne bygge ny Sarpebru.

Grunnundersøkelsene er gjennomført som en del av planleggingsarbeidet med den nye Sarpsbrua, som Østfold fylkeskommune skal bygge gjennom Bypakke Nedre Glomma. Bystyret har tidligere vedtatt en trasè, og planleggingen fortsetter med å utarbeide en reguleringsplan, som er en mer detaljert plan for ny veibru. Det er i denne sammenhengen at ytterligere grunnundersøkelser er gjennomført.

- At det er svært vanskelige grunnforhold i dette området, har vi visst fra tidligere. Det har imidlertid vært mye usikkerhet om hva som skal til for at det kan bygges en ny bru over Glomma, sier Sigmund Vister, direktør Samfunn.

Vister forklarer at grunnundersøkelsene som nå er gjennomført, gir ny og oppdatert informasjon. Denne viser at det kommer til å kreve betydelige tiltak for å kunne bygge ny bru over Glomma.

- Det er viktig å understreke at det først og fremst er byggeprosjekter i området som gir økt skredfare. Situasjonen er ikke på et kritisk nivå nå, sier han.

Venter på rapport

Multiconsult har kartlagt grunnforholdene på oppdrag fra fylkeskommunen. De arbeider nå med å samle data fra grunnundersøkelsene, og utarbeide en rapport som viser de aktuelle faresonene.

- Vi vil følge opp rapporten fra Multiconsult, og vurdere hvilke tiltak som er nødvendige i området. Det er for tidlig å si hva slags tiltak dette kan dreie seg om, og hvilke områder som blir omfattet, fortsetter Sigmund Vister.

Han er opptatt av at innbyggerne skal få god informasjon, og at de som kan være berørt skal føle seg trygge. Vister sier at kommunen er i tett dialog med fylkeskommunen, og at samarbeidet er godt. Fylkeskommunen planlegger å etablere overvåkning av området for å registrere eventuelle bevegelser i grunnen, i forbindelse med bygging av brua.

Har begrensninger

Flere områder i Sarpsborg har begrensninger på hva de kan gjøre på eiendommen sin på grunn av grunnforholdene. Den nye informasjonen om grunnforholdene i områdene rundt fossen, vil bli vurdert på samme måte som andre områder i Sarpsborg tidligere har blitt vurdert opp mot behovene for tiltak.

- Vi ønsker at innbyggere som har spørsmål eller bekymring om kvikkleire eller grunnforhold tar kontakt med oss i kommunen.
Les mer om grunnforholdene i Sarpsborg og hvilke forholdsregler du må ta for eksempel i forbindelse med graving, drenering og nybygg. Her finner du også informasjon om hvordan du kontakter kommunen hvis du lurer på noe om dårlige grunnforhold.

Vil bli kostbart

På tirsdag orienterte fylkeskommunen styringsgruppa i Bypakke nedre Glomma om status for planarbeidet med ny Sarpsbru.

- Prosjektet er gjennomførbart, men kostnadene til å stabilisere grunnen for å komme i gang med å bygge brua, vil bli store, fastslår Elisabeth Bechmann, som er seksjonsleder Plan, prosjektering og utbygging i Østfold fylkeskommune.

Hvilke tiltak som må gjennomføres er foreløpig ikke avklart og beregnet. Her finner du mer om undersøkelsene rundt Sarpsbrua fra Østfold fylkeskommune.

Trenger hjelp

Ny Sarpsbru er et av prosjektene i Bypakke nedre Glomma. Det betyr at prosjektet skal betales med bompenger.

- Tiltakene som må gjøres før brua kan bygges, kommer til å bli store, og jeg frykter at det kan komme til å koste store summer. Den regninga kan ikke dekkes av bompenger, sier ordfører Magnus Arnesen.

Arnesen forteller at han vil sørge for å sette i gang et arbeid med å avklare hvordan staten kan bidra til å betale for kostnader til å stabilisere grunnen.

Fram til 2021 ble det planlagt for å bygge både ny vei og jernbane over fossen. Etter det har staten har trukket seg fra planleggingsprosessen, siden jernbaneutbyggingen gjennom Sarpsborg er satt på vent.

- Vi vet at det ikke er noen tid å miste i planleggingsprosessen. Dagens bru vil måtte nedklassifiseres om få år. Jeg legger til grunn at det er full framdrift i planleggingsarbeidet, og at vi jobber med å sikre annen finansiering parallelt, påpeker ordføreren.

Hensyn til kulturminner

Det har vært gjennomført en del grunnundersøkelser tidligere i planleggingsprosessen, men disse har ikke vært detaljerte nok som grunnlag for å avdekke nødvendige tiltak. I tillegg har det blitt strengere krav til byggegrunn etter skredet i Gjerdrum i 2020. Undersøkelsene som nå er gjort, vil bli brukt til å avgjøre hvilke tiltak som må gjennomføres for å øke stabiliteten i grunnen.

- Vi ser på hvordan vi kan erstatte massene med lettere masser, og om vi kan bygge en støttefylling. Dette er omfattende tiltak, som mest sannsynlig – en gang i fremtiden - må gjennomføres uansett om det skal bygges ny bru eller ikke, forklarer Elisabeth Bechmann.

Det er også viktige kulturminner, både av lokal og nasjonal verdi, i området. Fylkeskommunen har derfor kontaktet kulturminnemyndighetene, men hvordan kulturminnene kan påvirkes av tiltak for å sikre grunnen, er ikke klart.

Det er i planlagt byggestart for ny Sarpsbru i 2027 – 2028, og at byggeprosessen vil trolig ta 3 – 4 år.