>Alkohol og servering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Alkohol og servering

02.01.2018

Ansvarlig vertskap

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlige for å gi innbyggere gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker. Det er laget et e-læringskurs i hva ansvarlig vertskap innebærer. Skal du drive i utelivsbransjen i Sarpsborg, er det et krav at du har bestått kurset. 

Her finner du kurs

For å øke kompetansene hos ansatte i skjenkebransjen har Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs Ansvarlig vertskap. Kurset gir innføring i alkoholloven og helsemessige virkninger.

Alle som jobber med skjenking i Sarpsborg skal ha gjennomført og bestått e-læringskurset. Kurset finnes på norsk og engelsk.

Kommunen arrangerer også lokale kurs i ansvarlig vertskap, som er myntet på styrer og stedfortreder. De skal ha gjennomført kurset i løpet av året etter at bevillingen er gitt. 

Kunnskapsprøven

Styrere eller stedfortredere i virksomheter med salgs- og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Her tar du kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven kan tas etter avtale. Kontakt AOF på tlf. 69 13 04 10.

Pris for kunnskapsprøven

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400. Det betaler du hos AOF på prøvedagen. Husk gyldig legitimasjon.

Læremateriell

Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver.

Etablererprøven

Daglig ledere for serveringssteder må ha bestått etablererprøven. Prøven skal sikre at de ansvarlige har den nødvendige kunnskapen om økonomistyring og lovgivning, og er et krav ved søknad om serveringsbevilling.

Her tar du etablererprøven

Etablererprøve i serveringsloven kan tas etter avtale. Kontakt AOF på tlf. 69 13 04 10.

Pris for etablererprøven

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400. Det betaler du hos AOF på prøvedagen. Husk gyldig legitimasjon.

Læremateriell

Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver.

Skjenkebevilling

Du må søke om skjenkebevilling, hvis du driver et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk. Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. 

Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til cirka 1–3 måneder. Du får skriftlig svar om vedtaket.

Sarpsborg kommunes behandling styres av lovverket, rusmiddelpolitisk plan-PDF og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger-PDF vedtatt av bystyret. Det samme gjelder hvordan bevillingene følges opp.

Hvilke krav stilles?
 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.
 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning. Du kan søke om utvidet bevilling for en enkeltanledning til arrangementer ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling, f.eks. utvidet skjenkeareal.
Vedlegg som må følge søknaden
 • Målsatte plantegninger med funksjoner
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Skatteattest på personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Skatteattest på firmaet som søker(bevillingssøker)
 • Aksjeeierbok
 • Leiekontrakt for næringslokaler
 • Arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder) 
Skjema for skjenkebevilling

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted der det serveres mat, må du ha serveringsbevilling.  

Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til ca. 1–3 måneder. Det gis skriftlig svar om vedtaket.

Hvilke krav stilles?
 • Bevillingen er knyttet til konkret adresse. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i lokalet.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven.
 • Daglig leder må være over 20 år.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.
 • Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.
Vedlegg som må følge søknaden
 • Målsatte plantegninger med funksjoner
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Skatteattest på personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Skatteattest på firmaet som søker (bevillingssøker)
 • Aksjeeierbok
 • Leiekontrakt for næringslokaler
 • Arbeidsavtale (daglig leder) dersom han ikke er en del av eierskapet
Skjemaer for serveringsbevilling

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Hvilke unntak gjelder?
 • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.
 • Det gis ikke salgsbevilling for hjemlevering. Det reguleres av Sarpsborg kommunes retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger.
 • Salgsbevilling for nettbutikk kan godkjennes for hentepunkter i næringslokaler med salgsbevilling og postkontor/post i butikk. Hentepunkter i bensinstasjon og kiosk er ikke tillatt.
Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til cirka en-tre måneder. Det gis skriftlig melding om vedtaket.

Sarpsborg kommunes behandling av søknader om bevilling for salg av alkohol styres av lovverket og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger-PDF vedtatt av bystyret. Det samme gjelder hvordan slike bevillinger følges opp.

Hvilke krav stilles?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.
Vedlegg som må følge søknaden
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Skatteattest på personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Skatteattest på firmaet som søker (bevillingssøker)
 • Aksjeeierbok
 • Leiekontrakt for næringslokaler
 • Arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder)
Skjemaer for salgsbevilling

Søknad om salgsbevilling

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Skjenkebevilling for en lukket privat anledning (ambulerende)

Bevillingen kan gis til lukkede arrangementer som private jubileum og jobbfester, der det er skjenking mot betaling. 

Hvem må søke?

Skal det selges alkohol, må du alltid søke om bevilling. Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Det er mange unntak til skjenking uten vederlag. Alkoholloven gir mer detaljert informasjon om hvem som må søke eller ikke. 

Hvor lang tid tar det?

For ambulerende bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til ca. 3 uker. Det gis skriftlig svar om vedtaket.

Hvilke krav stilles?
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve
Skjemaer for skjenkebevilling for en anledning

Søknad om skjenkebevilling for en lukket privat anledning

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, konserter, forestillinger og offentlige arrangementer. 

Hvem må søke?

Det må søkes kommunen om skjenkebevilling. Ved større arrangementer som festivaler, må det søkes politiet om godkjenning av arrangementet. Det stilles også en del vilkår for gjennomføringen, se kommunens retningslinjer-PDF for nærmere detaljer.

Søknadsskjema til politi

Hvor lang tid tar det?

For bevillinger som gis til enkeltarrangementer, har kommunen en frist på 8 uker.

Hvilke krav stilles?
 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder.
 • Alle ansatte og frivillige som skal skjenke alkohol, skal ha bestått e-læringskurset i ansvarlig vertskap
 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
 • Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
 • Ved leie av Kulås amfi, se Sarpsborg Kommunes retningslinjer for utleie av Kulås Amfi - PDF.
Skjema for enkeltanledning

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenketid og åpningstid

Serverings- og skjenkesteder i Sarpsborg kan skjenke alkohol på hverdager fram til kl. 01.30 og i helgene til kl. 02.30. Serveringssteder med og uten skjenkebevilling skal stenge en halv time etter skjenketidens slutt. Sarpsborg kommunes åpningstidsforskrift - PDF regulerer åpningstidene.

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid, siste søndag i oktober (skjenkedøgn siste lørdag i oktober) stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Lukningstiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid, siste søndag i mars (skjenkedøgn siste lørdag i mars) stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid. Skjenkelokalet skal være stengt senest en halv time etter skjenketidens utløp, dvs. kl. 03.30 etter ny tid.

Salgstider for alkohol i butikk

 • Vanlige hverdager: Kl. 08.00 - 20.00.
 • Vanlige lørdager: Kl. 08.00 - 18.00, dag før helligdag.
 • Onsdag før skjærtorsdag: Kl. 08.00 - 18.00, dag før helligdag.
 • Påskeaften*: Kl. 08.00 - 16.00, dag før helligdag.
 • Dagen før 1. mai: Kl. 08.00 - 20.00, dag før høytidsdag.
 • Dagen før 17. mai: Kl. 08.00 - 20.00, dag før høytidsdag.
 • Dagen før Kr. Himmelfart**: Kl. 08.00 - 20.00, dag før helligdag.
 • Pinseaften*: Kl. 08.00 - 16.00, dag før helligdag.
 • Julaften*: Kl. 08.00 - 16.00, dag før helligdag.
 • Nyttårsaften: Kl. 08.00 - 18.00, dag før helligdag.
 • Valgdagen: Som en vanlig hverdag, kl. 08.00 - 20.00.
Mer om lovverket og fotnoter (* / **)

*) I følge lov om helligdager og helligdagsfred § 5 er det ikke tillat å holde åpent lenger enn til kl. 16.00, derfor må også ølsalget avsluttes

**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven § 3-7

Bystyret i Sarpsborg vedtok 24.05.2017 å oppheve forskrift om tidsbegrensning for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Maksimaltid i alkoholloven for salg av alkoholholdig drikk følges i Sarpsborg kommune.

Salg og aktivitet i uterom

Ønsker du å bruke byrommet til salg og aktivitet, bør du først lese Sarpsborg kommunes retningslinjer. Retningslinjene laster du ned her-PDF.

Bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi enten i 
omsetningsoppgave for alkohol - skjenkebevilling 
eller i omsetningsoppgave for alkohol - salgsbevilling .

Satser

Fra 2018 kreves det kr 360 i bevillingsgebyr for ambulerende bevillinger. For enkeltarrangementer beregnes gebyret skjønnsmessig eller på bakgrunn av omsatt mengde alkohol.

Vedlegg som må følge omsetningsoppgaven
 • Revisor/regnskapsførers bekreftelse på faktisk omsatt mengde alkohol
 • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandører
Hvilke krav stilles?
 • Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.
 • Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.

Brudd på alkoholloven

Kommunen utfører lovbestemte salgs- og skjenkekontroller i Sarpsborg. Målet er at byen skal være trygg, med seriøs og kompetent drift av restauranter, barer og puber. 

Hva er konsekvensene for brudd?

Hvis vi avdekker brudd på regelverket og konkluderer med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker etter nasjonale regler

 • Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke.
 • Hvis du i løpet av to år får mer en tolv prikker, skal inndragningen forlenges ut over én uke.
 • Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Se de ulike prikkene under, for informasjon om hvilke overtredelser det gjelder.

8 prikker
 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll
4 prikker
 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol
2 prikker
 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning
1 prikk
 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

MAKS uteliv

MAKS er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Hensikten er at alle kan få MAKS ut av kvelden. 

MAKS - Erfaringsbasert håndbok i ansvarlig alkoholhåndtering-PDF

Om Maks uteliv

MAKS står for myndighet, ansvarlighet, kontroll og kompetanse og samarbeid. MAKS uteliv-samarbeidet startet som et prosjekt i 2007. I 2011 vedtok politikerne samarbeidsmodellen og felles alkoholpolitiske retningslinjer for Nedre Glomma-regionen.

Målet med MAKS er å:

 • skape trygt og trivelig uteliv 
 • unngå overskjenking 
 • unngå skjenking av mindreårige
 • hindre rusrelatert vold 
 • bedre og mer effektiv kontroll 
 • lik praksis i kommunene

Les mer om ansvarlig alkoholhåndtering på Helsedirektoratets nettside og på Kommunetorget.no.

Kommunens rolle

Kommunene i MAKS jobber sammen for å få like rutiner og praksis. Det har blant annet ført til felles retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger, like retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkoholloven og like skjenketider. Samarbeidet er organisert i et felles forum og i arbeidsgrupper.

MAKS jobber for å få bedre og mer målrettede kontroller av utelivsbransjen og samarbeider tett med andre kontrollmyndigheter. Det gjøres hyppige kontroller for å kontrollere og avdekke ulovligheter i bransjen. Gjennom dette ønsker man å legge forholdene til rette for de seriøse aktørene, samtidig som det blir vanskeligere å drive for aktører som ikke følger lovverket.

Kommunene leder samarbeidet på omgang. Fra 2016–2018 ledes arbeidet av Fredrikstad kommune.

Politiets rolle

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden.

MAKS Orden er en forebyggende politimetode i Nedre Glomma-region. Politiet er aktiv samarbeidspartner i MAKS Uteliv for å skape et trygt uteliv.

Hvordan jobber politiet?

 • Tidlig på kvelden er politiet synlige, har dialog og veiledning med ansatte på utestedene.
 • Observerer og har kontroll/besøk sent på kvelden.
 • Nært samarbeid med ordensvakter, natteravner, taxinæring og andre aktører.
 • Dialog med utesteder og arrangører før og etter større arrangementer.
 • Kompetanseheving av utelivsnæringen og ordensvaktselskaper.
 • Samarbeid med sentrale kontrollmyndigheter slik som Mattilsynet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.
MAKS vertskap

Kommunene i MAKS har vedtatt at alle styrere og stedfortredere skal delta på kurs i Ansvarlig Vertskap. Kurset gjennomgår alkoholloven, samtidig som det setter fokus på konflikthåndtering og utfordringer i bransjen. I tillegg arrangeres det kurs for andre ansatte i skjenkenæringen. Gruppas mål er å øke kompetansen og kunnskapen til de som jobber i bransjen.

Ønsker du å delta på kurs? Kontakt Kathinka Messel.

Du kan lese mer om Ansvarlig Vertskap her.

AV-OG-TIL og alkovett

Sarpsborg kommune samarbeider med kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL om å fremme godt alkovett. Alkovett er å ha et bevisst forhold til alkohol, og å ta hensyn til omgivelsene og menneskene rundt seg. 

Hva vil det si å være en AV-OG-TIL-kommune?

Sarpsborg har vært en AV-OG-TIL-kommune siden 2003, basert på fireårige samarbeidsavtaler. Denne satsingen på rusforebyggende arbeid er forankret i Ruspolitisk handlingsplan-PDF.

AV-OG-TIL har en kunnskapsbasert tilnærming til å fronte alkovett. Målet er å redusere de uønskede følgende av alkohol for samfunnet og bidra til bedre alkovett i hverdagen. 

 

Prioriterte områder i Sarpsborg:

 • Samvær med barn og unge
 • Graviditet
 • Båt og badeliv 

 

I Sarpsborg gjennomføres kampanjer på innsatsområdene sammen med eksempelvis helsestasjon og jordmor, barnehager, bibliotek, politiet og organisasjonen Vis Sjøvett.

Bak AV-OG-TIL står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige og frivillige organisasjoner. Organisasjonen støttes økonomisk av Helsedirektoratet.  

Les mer om AV-OG-TIL.

Søknader og skjemaer

Her har vi samlet alle våre aktuelle søknader og skjemaer som gjelder for alkohol og servering. Du finner dem også på samlesiden søknadsskjemaer.

Skjema 

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for alkohol 

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - utvidet bevilling for enkeltanleding 

Skjenkebevilling - - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) 

Søknad om festival og større arrangement til politiet

Lover og retningslinjer

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du trenger å vite for god drift:

Sentrale lover og forskrifter

Alkoholloven

Loven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholforskriften

Forskriften inneholder regler om salgs- eller skjenkebevillingen, krav til dokumentasjon om internkontroll, tildeling av prikker og konsekvenser ved brudd på alkoholloven. 

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon i serveringsvirksomheter, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Serveringsloven 

Loven har som mål å sikre forsvarlig drift av serveringssteder.

Lokale regelverk og planer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan-PDF

Rusmiddelpolitisk handlingsplan omtaler Sarpsborg kommunes alkoholpolitikk. Handlingsplanen ble vedtatt i bystyret 26.11.2009.

Retningslinjer for behandling av søknader om salgs- og skjenkebevillinger-PDF

Retningslinjene gir føringer for ansvarlig alkoholhåndtering, asvarlig skjenkenæring og god kontroll. Retningslinjene ble vedtatt i Sarpsborg bystyre 16.06.2016.

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder-PDF

Forskriften regulerer åpningstider for kafeer, restauranter, barer og puber.

Nyttige lenker

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for å styrke befolkningens helse.

Kommunetorget 

Kommunetorget er et ressurssted for å planlegge folkehelse og rusarbeid i kommunen.

AV OG TIL

AV-OG-TIL driver holdningsskapende arbeid gjennom å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en risiko. Det gjelder spesielt arbeidsliv, båt- og badeliv, idretts- og friluftsliv og samvær med barn og unge og trafikk. 

Kontaktinformasjon

Bevillingssøknader behandles av Team sekretariat rådmann i Sarpsborg kommune. Har du spørsmål om bevillinger, kontakt servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Saksbehandlere

Bevilling: Kathinka Messel

Kontroll: Ida Odsæter

Forebygging og AV-OG-TIL: Bente Holm Sælid

Ambulerende bevilling/bevilling til lukket privat anledning: Servicetorget