>Alkohol, tobakk og servering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Alkohol, tobakk og servering

Publisert: 26.06.2024

Alkoholloven og serveringsloven gir kommunen ansvar for å tildele, føre kontroll med og eventuelt inndra salgs, serverings – og skjenkebevillinger. På denne siden finner du viktig informasjon knyttet til det å ha bevilling, og hvordan du søker bevilling. Du finner også informasjon om tobakksskadeloven.

Alle bevillinger i Sarpsborg kommune skal være i henhold til alkoholoven og serveringsloven. Kommunen legger til rette med både informasjon og veiledning. 

For deg som skal søke om bevilling

Skjenkebevilling

Du må søke om skjenkebevilling, hvis du driver et serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk. Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse. 

Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til cirka 1–3 måneder. Du får skriftlig svar om vedtaket.

Sarpsborg kommunes behandling styres av lovverket, og retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger-PDF vedtatt av bystyret. Det samme gjelder hvordan bevillingene følges opp.

Hvilke krav stilles?

 • Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling.
 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning. Du kan søke om utvidet bevilling for en enkeltanledning til arrangementer ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling, f.eks. utvidet skjenkeareal.

Vedlegg som må følge søknaden

 • Målsatte plantegninger med funksjoner
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Skatteattest på personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Skatteattest på firmaet som søker(bevillingssøker)
 • Aksjeeierbok
 • Leiekontrakt for næringslokaler
 • Arbeidsavtale (daglig leder, styrer, stedfortreder) 
 • Prøvebevis i e-læringskurs i ansvarlig vertskap.

Skjema for skjenkebevilling

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted der det serveres mat, må du ha serveringsbevilling.  

Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til ca. 1–3 måneder. Det gis skriftlig svar om vedtaket.

Hvilke krav stilles?

 • Bevillingen er knyttet til konkret adresse. Søkeren må ha godkjenning fra de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i lokalet.
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven.
 • Daglig leder må være over 20 år.
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.
 • Tar du over et eksisterende serveringssted, må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Vedlegg som må følge søknaden

 • Målsatte plantegninger med funksjoner
 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Skatteattest på personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Skatteattest på firmaet som søker (bevillingssøker)
 • Aksjeeierbok
 • Leiekontrakt for næringslokaler
 • Arbeidsavtale (daglig leder) dersom han ikke er en del av eierskapet

Skjemaer for serveringsbevilling

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol må ha salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. 

Hvilke unntak gjelder?

 • Bensinstasjoner, storkiosker og kiosker kan ikke få salgsbevilling.

Hvor lang tid tar det?

For faste bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til cirka en-tre måneder. Det gis skriftlig melding om vedtaket.

Sarpsborg kommunes behandling av søknader om bevilling for salg av alkohol styres av lovverketretningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger-PDF og Retningslinjer for hjemlevering av alkohol og kontrollrutiner ved utlevering i Sarpsborg kommune (PDF). Det samme gjelder hvordan slike bevillinger følges opp.

Hvilke krav stilles?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
 • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.

Vedlegg som må følge søknaden

 • Firmaattest fra Brønnøysundregisteret
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Skatteattest på personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten
 • Skatteattest på firmaet som søker (bevillingssøker)
 • Aksjeeierbok
 • Leiekontrakt for næringslokaler
 • Arbeidsavtale (styrer, stedfortreder)

 

Skjemaer for salgsbevilling:

Søknad om salgsbevilling

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Skjenkebevilling for en lukket privat anledning (ambulerende)

Bevillingen kan gis til lukkede arrangementer som private jubileum og jobbfester, der det er skjenking mot betaling. 

Sarpsborg kommune følger maks-satsene for bevillingsgebyr i henhold til alkoholforskriften § 6-2

 

Hvem må søke?

Skal det selges alkohol, må du alltid søke om bevilling. Bedrifter som skjenker i egne lokaler til sine ansatte uten å ta betaling, trenger ikke søke bevilling. Det er mange unntak til skjenking uten vederlag. Alkoholloven gir mer detaljert informasjon om hvem som må søke eller ikke. 

 

Hvor lang tid tar det?

For ambulerende bevillinger er behandlingstiden i kommunen beregnet til ca. 3 uker. Det gis skriftlig svar om vedtaket.

 

Hvilke krav stilles?

 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder.
 • Bevillingssøker/styrer/stedfortreder må være fylt 20 år.
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve

Skjemaer for skjenkebevilling for en anledning

Søknad om skjenkebevilling for en lukket privat anledning

Skjenkebevilling for enkeltanledning (festivaler og åpne arrangementer)

Bevillingen gjelder for åpne arrangementer som festivaler, konserter, forestillinger og offentlige arrangementer. 

Hvem må søke?

Det må søkes kommunen om skjenkebevilling. Ved større arrangementer som festivaler, må det søkes politiet om godkjenning av arrangementet.
Du kan søke om alt dette på dette skjemaet, som blir sendt til både politiet og kommunen.

Det stilles også en del vilkår for gjennomføringen, se kommunens retningslinjer-PDF for nærmere detaljer.

Klikk her for å åpne "Veileder - større arrangementer og festivaler" - PDF 

Hvor lang tid tar det?

For bevillinger som gis til enkeltarrangementer, har kommunen en frist på 8 uker.

Hvilke krav stilles?

 • Det må utpekes en styrer med stedfortreder.
 • Alle ansatte og frivillige som skal skjenke alkohol, skal ha bestått e-læringskurset i ansvarlig vertskap
 • Bevillingssøker/styrer/stedfortreder må være fylt 20 år.
 • Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.
 • Ved leie av Kulås amfi, se her.

Skjema for enkeltanledning

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Ansvarlig vertskap

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlige for å gi innbyggere gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker. Det er laget et e-læringskurs i hva ansvarlig vertskap innebærer. Skal du drive i utelivsbransjen i Sarpsborg, er det et krav at du har bestått kurset. 

Her finner du kurs

For å øke kompetansene hos ansatte i skjenkebransjen har Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs Ansvarlig vertskap. Kurset gir innføring i alkoholloven og helsemessige virkninger.

Alle som jobber med skjenking i Sarpsborg skal ha gjennomført og bestått e-læringskurset. Kurset finnes på norsk og engelsk.

Kommunen arrangerer også lokale kurs i ansvarlig vertskap, som er myntet på styrer og stedfortreder. De skal ha gjennomført kurset i løpet av året etter at bevillingen er gitt. 

Kunnskapsprøven

Styrere eller stedfortredere i virksomheter med salgs- og skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.

Her tar du kunnskapsprøven

Kunnskapsprøven i alkoholloven kan tas etter avtale. Kontakt AOF på tlf. 69 13 04 10.

Pris for kunnskapsprøven

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på 410 kroner. Det betaler du hos AOF på prøvedagen. Husk gyldig legitimasjon.

Læremateriell

Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver.

Etablererprøven

Daglig ledere for serveringssteder må ha bestått etablererprøven. Prøven skal sikre at de ansvarlige har den nødvendige kunnskapen om økonomistyring og lovgivning, og er et krav ved søknad om serveringsbevilling.

Her tar du etablererprøven

Etablererprøve i serveringsloven kan tas etter avtale. Kontakt AOF på tlf. 69 13 04 10.

Pris for etablererprøven

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på 410 kroner. Det betaler du hos AOF på prøvedagen. Husk gyldig legitimasjon.

Læremateriell

Faglitteratur til prøvene kan bestilles på nettsidene til Vinn. Der kan du også kjøpe tilgang til en testportal for prøver.

Salg og aktivitet i uterom

Ønsker du å bruke byrommet til salg og aktivitet, bør du først lese Sarpsborg kommunes retningslinjer. 

Søknader og skjemaer

Her har vi samlet alle våre aktuelle søknader og skjemaer som gjelder for alkohol og servering. Du finner dem også på samlesiden søknadsskjemaer.

Skjema 

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 

Salgs-, serverings- og skjenkebevilling - melding om endring

Skjenkebevilling - omsetningsoppgave for alkohol 

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Skjenkebevilling - - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) 

Veileder - større arrangementer og festivaler (PDF)

For deg som har bevilling

Ansvarlig vertskap

Kommunen, politiet og utelivsbransjen er ansvarlige for å gi innbyggere gode, trygge møtesteder og redusere rusrelaterte skader og ulykker. Det er laget et e-læringskurs i hva ansvarlig vertskap innebærer. Skal du drive i utelivsbransjen i Sarpsborg, er det et krav at du har bestått kurset. 

Her finner du kurs

For å øke kompetansene hos ansatte i skjenkebransjen har Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs Ansvarlig vertskap. Kurset gir innføring i alkoholloven og helsemessige virkninger.

Alle som jobber med skjenking i Sarpsborg skal ha gjennomført og bestått e-læringskurset. Kurset finnes på norsk og engelsk.

Kommunen arrangerer også lokale kurs i ansvarlig vertskap, som er myntet på styrer og stedfortreder. De skal ha gjennomført kurset i løpet av året etter at bevillingen er gitt. 

Skjenketid og åpningstid

Serverings- og skjenkesteder i Sarpsborg kan skjenke alkohol på hverdager fram til kl. 01.30 og i helgene til kl. 02.30. Serveringssteder med og uten skjenkebevilling skal stenge en halv time etter skjenketidens slutt. Sarpsborg kommunes åpningstidsforskrift - PDF regulerer åpningstidene.

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid, siste søndag i oktober (skjenkedøgn siste lørdag i oktober) stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Lukningstiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid, siste søndag i mars (skjenkedøgn siste lørdag i mars) stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid. Skjenkelokalet skal være stengt senest en halv time etter skjenketidens utløp, dvs. kl. 03.30 etter ny tid.

Salgstider for alkohol i butikk
 • Vanlige hverdager: Kl. 08.00 - 20.00.
 • Vanlige lørdager: Kl. 08.00 - 18.00, dag før helligdag.
 • Onsdag før skjærtorsdag: Kl. 08.00 - 18.00, dag før helligdag.
 • Påskeaften*: Kl. 08.00 - 16.00, dag før helligdag.
 • Dagen før 1. mai: Kl. 08.00 - 20.00, dag før høytidsdag.
 • Dagen før 17. mai: Kl. 08.00 - 20.00, dag før høytidsdag.
 • Dagen før Kr. Himmelfart**: Kl. 08.00 - 20.00, dag før helligdag.
 • Pinseaften*: Kl. 08.00 - 16.00, dag før helligdag.
 • Julaften*: Kl. 08.00 - 16.00, dag før helligdag.
 • Nyttårsaften: Kl. 08.00 - 18.00, dag før helligdag.
 • Valgdagen: Som en vanlig hverdag, kl. 08.00 - 20.00.

Mer om lovverket og fotnoter (* / **)

*) I følge lov om helligdager og helligdagsfred § 5 er det ikke tillat å holde åpent lenger enn til kl. 16.00, derfor må også ølsalget avsluttes

**) Dagen før Kr. Himmelfart kan øl selges helt fram til kl. 20.00, selv om det er dag før helligdag. Dette på grunn av unntaket i alkoholloven § 3-7

Maksimaltid i alkoholloven for salg av alkoholholdig drikk følges i Sarpsborg kommune.

Bevillingsgebyr

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges. Opplysninger om alkoholsalget skal du oppgi enten i 
omsetningsoppgave for alkohol - skjenkebevilling 
eller i omsetningsoppgave for alkohol - salgsbevilling .

Sarpsborg kommune følger maks-satsene for bevillingsgebyr i henhold til alkoholforskriften § 6-2

For enkeltarrangementer beregnes gebyret skjønnsmessig eller på bakgrunn av omsatt mengde alkohol.

Vedlegg som må følge omsetningsoppgaven

 • Revisor/regnskapsførers bekreftelse på faktisk omsatt mengde alkohol
 • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandører

Hvilke krav stilles?

 • Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn en omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Oppgaven fylles ut av styreleder eller av daglig leder i selskapet, eventuelt av en person med fullmakt.
 • Hvis stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning. Det er ikke nødvendig med revisorbekreftelse.
Skjenkekontroll

Slik foregår en skjenkekontroll

 • Skjenkekontrollene bestemmes ut fra stedets historikk, beliggenhet, størrelse, aldersgrense, konsept, mottatte tips og klager, samt informasjon fra andre offentlige instanser.
 • Kontrollen gjennomføres vanligvis uten at kontrolløren gir seg til kjenne. Dette fordi vi ønsker å observere rutinene og driften anonymt. 
 • Etter kontrollen legitimerer kontrollørene seg overfor ansvarshavende ved skjenkestedet og forteller om observasjonene sine. 
 • Hvis kontrollørene observerer mulige brudd, får bevillingshaver tilsendt en rapport innen en uke etter kontrollen. Bevillingshaver får anledning til å kommentere rapporten før saksbehandlerne i kommunen avgjør om forholdet utgjør et regelbrudd. 
 • Hvis kommunen konkluderer med brudd på alkohollovgivningen, er vi forpliktet til å tildele prikker. 

Åpenbart påvirket

 • Åpenbart påvirkede skal hverken slippes inn eller oppholde seg på skjenkestedet. Hvis gjesten blir åpenbart påvirket av alkohol eller andre rusmidler, skal vedkommende vises ut fra stedet. Om man er åpenbart påvirket skal vurderes ut fra adferden, ikke promillen. 
 • Kjennetegn på åpenbar påvirkning kan være vanskeligheter med å feste blikket, utydelig tale, problemer med å gå rett og at man kan virke forstyrrende på andre. 

Skjenking til mindreårige

 • Mange skjenkesteder har egne aldersgrenser, og gjennomfører alderskontroll ved inngangen. Både vakter og ansatte er ansvarlige for å sjekke at gjestene oppfyller alderskravet. 

Sjekk dette ved en ID-kontroll:

 • Er legitimasjon godkjent, gyldig og ekte?
 • Er det riktig person på bildet?
 • Har personen riktig alder?
 • Still kontrollspørsmål hvis du er i tvil, og be om tilleggslegitimasjon.

Tips og råd for god drift

 • Ikke gi adgang til åpenbart påvirkede personer og sørg for at ingen gjester blir åpenbart påvirket. 
 • Følg interne rutiner og regelverk.
 • Sjekk legitimasjon ved inngangen og i baren. 
 • Sørg for at personer som ikke kan ta vare på seg selv får nødvendig hjelp.
 • La både bartendere, servitører og dørvakter ta runder i lokalet for å sjekke beruselsesgraden. 
 • Vær raus med vannglassene.
 • Dere bestemmer når en gjest har fått nok. 
Brudd på alkoholloven

Kommunen utfører lovbestemte salgs- og skjenkekontroller i Sarpsborg. Målet er at byen skal være trygg, med seriøs og kompetent drift av restauranter, barer og puber. 

Hva er konsekvensene for brudd?

Hvis vi avdekker brudd på regelverket og konkluderer med brudd på alkoholloven, er kommunen forpliktet til å tildele prikker etter nasjonale regler

 • Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er kommunen forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke.
 • Hvis du i løpet av to år får mer en tolv prikker, skal inndragningen forlenges ut over én uke.
 • Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Se de ulike prikkene under, for informasjon om hvilke overtredelser det gjelder.

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet
Lover og retningslinjer

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket. Dette er det viktigste du trenger å vite for god drift:

Sentrale lover og forskrifter

Alkoholloven

Loven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære.

Alkoholforskriften

Forskriften inneholder regler om salgs- eller skjenkebevillingen, krav til dokumentasjon om internkontroll, tildeling av prikker og konsekvenser ved brudd på alkoholloven. 

Bokføringsforskriften

Forskriften skal sikre god dokumentasjon i serveringsvirksomheter, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Serveringsloven 

Loven har som mål å sikre forsvarlig drift av serveringssteder.

Lokale regelverk og planer

Alkoholpolitisk handlingsprogram med retningslinjer 2020-2024 (PDF) 

Gjelder fra 30. september 2024: 
Alkoholpolitisk handlingsprogram 2024-2028 med retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger-PDF 

Alkoholpolitisk handlingsprogram omtaler Sarpsborg kommunes alkoholpolitikk. Handlingsprogrammet ble vedtatt i bystyret 18.06.2020. Retningslinjene gir føringer for ansvarlig alkoholhåndtering, asvarlig skjenkenæring og god kontroll. 

Retningslinjer for hjemlevering av alkohol og kontrollrutiner ved utlevering i Sarpsborg kommune (PDF)

Retningslinjene gir føringer for hjemlevering og kontrollrutiner av alkohol i kommunen. Retningslinjene ble vedtatt i Utvalg for velferd og folkehelse 05.02.2019.

Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder-PDF

Forskriften regulerer åpningstider for kafeer, restauranter, barer og puber.

Nyttige lenker

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for å styrke befolkningens helse.

Kommunetorget 

Kommunetorget er et ressurssted for å planlegge folkehelse og rusarbeid i kommunen.

AV OG TIL

AV-OG-TIL driver holdningsskapende arbeid gjennom å sette fokus på situasjoner der alkohol utgjør en risiko. Det gjelder spesielt arbeidsliv, båt- og badeliv, idretts- og friluftsliv og samvær med barn og unge og trafikk. 

Alkoholreklame

Utgangspunktet er alkohollovens § 9-2; Det er forbudt å reklamere for alkohol

Hva er lov?

 • Muntlig informasjon til gjester som stiller spørsmål om de produktene som tilbys. Korte og saklige opplysninger om varens pris, råvarer, tilvirking, duft, smak, farge, serveringsmåte, oppbevaring og bruksområder
 • Korte og saklige smaksbeskrivelser, for eksempel kan det opplyses om at en alkoholholdig drikk er «bitter» eller «fruktig».
 • Opplysninger i menyer eller på tavler om hvem som er produsent, for eksempel bryggerinavn.
 • Vanlig serveringsutstyr kan merkes med alkoholprodusenters firmanavn eller logo. Med vanlig serveringsutstyr menes skjenkeutstyr med direkte tilknytning til selve skjenkingen, for eksempel ølbrikker, glass, rørepinner, drinkmikser og skjenkekorker.
 • Barmatter med logo er tillatt så lenge de ikke er synlige for gjestene, for eksempel når de ligger på innsiden av baren.
 • Menytavler som presenterer hele eller et representativt utvalg av alle alkoholholdige drikker dere tilbyr på skjenkestedet.
 • Utendørs kan dere ha et lite skilt med opplysninger om stedets navn, åpningstider og bevillingsrettigheter, for eksempel type bevilling eller at det er en spesialforretning.

Hva er ikke lov?

 • Produktplassering, for eksempel utstillingsgjenstander på skjenkestedet som fremhever én alkoholholdig drikk. Det er ikke lov å plassere alkoholholdig drikk i lokalet kun for utstilling.
 • Massekommunikasjon av tilbud eller rabatterte priser på alkoholholdig drikk.
 • Massekommunikasjon av betegnelser som «happy hour», «ukens drink», «vinfredag», «after work» eller lignende, for eksempel vil en plakat eller et skilt med opplysninger om at det er «happy hour» ikke være tillatt.
 • Menyer, fyrstikkesker og lignende med alkoholprodusenters logo på regnes ikke som vanlig serveringsutstyr. Det samme gjelder uniformer, forklær og så videre.
 • Barmatter med logo på disken, uavhengig av hvilken vei matten ligger. Matter med logo må ikke være synlige for gjestene.
 • Massekommunikasjon med alkoholpositiv omtale, for eksempel å omtale en alkoholholdig drikk som «god», «nydelig», «duggfrisk» eller lignende.
 • Tavler som kun lister opp enkelte alkoholholdige drikker eller grupper, eller kun ett produkt. Se ovenfor hva som er tillatt.
 • Å fremheve enkelte produkter i menyen foran andre, for eksempel ved å skrive enkelte produkter i større skrift eller i en sterkere farge.
 • Utdeling av gratis smaksprøver av alkoholholdig drikk for å markedsføre et produkt.
 • Å opplyse om alkoholholdige produkter eller tilbud utendørs.

Sosiale medier
Skjenkesteder kan ikke reklamere for alkohol i sosiale medier.

Det er tillatt å bekjentgjøre arrangementer på hjemmesider og i sosiale medier. Det er videre tillatt å opplyse om pris, sted, tid, billetter og konsept. Informasjonen kan imidlertid ikke inneholde salgsfremmende ord, uttrykk og bilder, eller gi en positiv fremstilling av alkohol.

Det er ikke tillatt å henvise til konkrete produsenter og bryggerier. Opplysningene kan heller ikke på annen måte direkte eller indirekte oppfordre til alkoholbruk.

Mer informasjon
Dette er kun eksempler, og ikke en fullstendig oversikt. Reklameforbudet i Norge er strengt. Hvis du vil lese mer om reklameforbudet anbefaler vi Helsedirektoratets nettside .

Internkontroll - Gode rutiner for forsvarlig drift

For å sikre at bevillingen utøves i henholdt til gjeldene regelverk og i tråd med de plikter som følger av bevillingen, må salgs- og skjenkestedet etablere rutiner.
Helsedirektoratet har utarbeidet en guide til god internkontroll som et viktig verktøy for forsvarlig drift. Klikk her for å lese denne.

Bevillingsregisteret

Bevillingsregisteret skal gi en totaloversikt over alle bevillinger for salg og skjenking av alkohol. Registeret finner du ved å klikke her. 

Kart med oversikt over steder med skjenkebevilling

Se større kart med oversikt over steder skjenkebevillinger her 

MAKS uteliv

MAKS er et samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunene Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler. Hensikten er at alle kan få MAKS ut av kvelden. 

MAKS - Erfaringsbasert håndbok i ansvarlig alkoholhåndtering-PDF

Les mer om Maks uteliv her.

Om MAKS uteliv

MAKS står for myndighet, ansvarlighet, kontroll og kompetanse og samarbeid. MAKS uteliv-samarbeidet startet som et prosjekt i 2007. I 2011 vedtok politikerne samarbeidsmodellen og felles alkoholpolitiske retningslinjer for Nedre Glomma-regionen.

Målet med MAKS er å:

 • skape trygt og trivelig uteliv 
 • unngå overskjenking 
 • unngå skjenking av mindreårige
 • hindre rusrelatert vold 
 • bedre og mer effektiv kontroll 
 • lik praksis i kommunene

Les mer om ansvarlig alkoholhåndtering på Helsedirektoratets nettside og på Kommunetorget.no.

Kommunens rolle

Kommunene i MAKS jobber sammen for å få like rutiner og praksis. Det har blant annet ført til felles retningslinjer for tildeling av skjenkebevillinger, like retningslinjer for sanksjoner ved brudd på alkoholloven og like skjenketider. Samarbeidet er organisert i et felles forum og i arbeidsgrupper.

MAKS jobber for å få bedre og mer målrettede kontroller av utelivsbransjen og samarbeider tett med andre kontrollmyndigheter. Det gjøres hyppige kontroller for å kontrollere og avdekke ulovligheter i bransjen. Gjennom dette ønsker man å legge forholdene til rette for de seriøse aktørene, samtidig som det blir vanskeligere å drive for aktører som ikke følger lovverket.

Kommunene leder samarbeidet på omgang. 

Politiets rolle

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden.

MAKS Orden er en forebyggende politimetode i Nedre Glomma-region. Politiet er aktiv samarbeidspartner i MAKS Uteliv for å skape et trygt uteliv.

Hvordan jobber politiet?

 • Tidlig på kvelden er politiet synlige, har dialog og veiledning med ansatte på utestedene.
 • Observerer og har kontroll/besøk sent på kvelden.
 • Nært samarbeid med ordensvakter, natteravner, taxinæring og andre aktører.
 • Dialog med utesteder og arrangører før og etter større arrangementer.
 • Kompetanseheving av utelivsnæringen og ordensvaktselskaper.
 • Samarbeid med sentrale kontrollmyndigheter slik som Mattilsynet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.
MAKS vertskap

Kommunene i MAKS har vedtatt at alle styrere og stedfortredere skal delta på kurs i Ansvarlig Vertskap. Kurset gjennomgår alkoholloven, samtidig som det setter fokus på konflikthåndtering og utfordringer i bransjen. I tillegg arrangeres det kurs for andre ansatte i skjenkenæringen. Gruppas mål er å øke kompetansen og kunnskapen til de som jobber i bransjen.

Ønsker du å delta på kurs? Kontakt Linn Holmvall

Du kan lese mer om Ansvarlig Vertskap her.

AV-OG-TIL og alkovett

Sarpsborg kommune samarbeider med kampanjeorganisasjonen AV-OG-TIL om å fremme godt alkovett. Alkovett er å ha et bevisst forhold til alkohol, og å ta hensyn til omgivelsene og menneskene rundt seg. 

Hva vil det si å være en AV-OG-TIL-kommune?

Sarpsborg har vært en AV-OG-TIL-kommune siden 2003, basert på fireårige samarbeidsavtaler. Denne satsingen på rusforebyggende arbeid er forankret i Ruspolitisk handlingsplan-PDF.

AV-OG-TIL har en kunnskapsbasert tilnærming til å fronte alkovett. Målet er å redusere de uønskede følgende av alkohol for samfunnet og bidra til bedre alkovett i hverdagen. 

Prioriterte områder i Sarpsborg:

 • Samvær med barn og unge
 • Graviditet
 • Båt og badeliv 

I Sarpsborg gjennomføres kampanjer på innsatsområdene sammen med eksempelvis helsestasjon og jordmor, barnehager, bibliotek, politiet og organisasjonen Vis Sjøvett.

Bak AV-OG-TIL står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige og frivillige organisasjoner. Organisasjonen støttes økonomisk av Helsedirektoratet.  

Les mer om AV-OG-TIL.

Tobakk

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr. Dette følger maksbeløpet i tobakksalgsforskriften.

Kommunen fører tilsyn med registrerte salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker. Kontrollen med salgsstedene utføres av Securitas.

Kontaktinformasjon

Bevillingssøknader behandles av Virksomhet stabstjenestere i Sarpsborg kommune. Har du spørsmål om bevillinger, kontakt servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Saksbehandlere