>Slik er renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik er renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune

Publisert: 02.05.2022 – Oppdatert: 22.05.2023

Renovasjonsordningen

Alle husstander er pålagt å delta i renovasjonsordningen.
 • Avfall fra andre aktører kalles næringsavfall, er ikke med i renovasjonsordningen og skal bringes til lovlig avfallsmottak. Det er imidlertid ikke til hinder for at kommunen i hvert enkelt tilfelle kan vurdere å tilby innsamling av slikt avfall.
 • Beholdere for avfall skal oppbevares på egen eiendom mellom tømmingene.
 • På tømmedagen skal beholderen være tilgjengelig senest klokken 06.30.
 • Beholdere skal stå maks 3 meter fra kjørbar vei for renovasjonsbil på tømmedagen, fortrinnsvis på egen eiendom. På hentedagen skal beholderne stå med håndtaket vendt ut mot veien slik at hentingen blir rask og effektiv for renovatørene.
 • Huseiere og borettslag må sørge for å skuffe snø og strø is slik at renovatører kommer trygt frem til avfallsbeholderne. Det reduserer risikoen for ulykker og bidrar også til at renovatørene kommer frem i tide og får gjort jobben sin.
 • Dersom fortau, gang- eller sykkelvei må benyttes, skal beholderen plasseres til minst mulig hinder for gående/syklende og tas inn på egen eiendom så raskt som mulig etter tømming.
 • Kostnadene med beholder for restavfall finansieres gjennom et gebyr, som er avhengig av størrelsen på beholderen.
 • Husstanden har plikt til å bestille stor nok beholder. Følgende størrelser tilbys: 140 liter (standard), 180 liter, 240 liter, 360 liter, 660 liter.
 • Det er også anledning til å dele beholdere med naboen. Man kan da få lavere renovasjonsgebyr. Dersom det er ønskelig, skal det regnes minimum 60 liter av hver beholder per husstand.
 • Renovasjonsordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål.

Sarpsborg kommune har en egen renovasjonsforskrift - PDF, og renovasjonsforskriften har disse tilhørende retningslinjene - PDF.

Nytt: Matavfall

Høsten 2023 starter innsamling av matavfall:

Nå skal matavfallet ditt bli til biogass/biogjødsel.

Se mer om matavfallsordningen her.

 

Hytterenovasjon

I Sarpsborg er hytteeiere i kystområdet pålagt å være med på kommunens renovasjonsordning.

Sarpsborg kommune har helårs hytterenovasjon. I sommerhalvåret har vi mange containere utplassert som hytteeieren kan benytte. Vinterstid vil færre av disse være åpne. Det er fremkommelighet for renovasjonsbil vinterstid som er avgjørende om containerne er åpne eller ikke. Selv om containeren nærmest din hytte er vinterstengt, vil de åpne containerne være plassert slik at alle kjører forbi en slik plass.
Stedene for helårs hytterenovasjon vil oppgraderes hvis det er plass. Da vil det, i tillegg til restavfall, bli tilbud om sortering av glass- og metallemballasje og papir.

Renovasjonsgebyret dekker kostnadene kommunen har til utsetting av containere for husholdningsavfall fra hyttene i området, tømming av disse og behandling av avfallet etterpå. I disse containerne skal kun vanlig forbruksavfall leveres. Bygningsavfall, inventar, tepper, hagemøbler, elektrisk avfall og liknende skal leveres til Gatedalen miljøanlegg. (Ved Bukkholmveien er en 6 kubikk container erstattet med tre beholdere for restavfall av hensyn til fremkommelighet.)

For noen hytteeiere kan det være mer aktuelt å ha egne avfallsbeholdere på lik linje med vanlig husholdning i stedet for å bruke felles containere. I utgangspunktet kan hytteeiere få det, og betale et fast gebyr og i tillegg et variabelt gebyr etter størrelse på avfallsbeholdere. Hvis du ønsker det må du ta kontakt med kommunen for å avklare om det er praktisk mulig å få til. Hentestedet skal plasseres innenfor tre meter fra kjørbar vei for renovasjonsbilen. Endel hytteeiere vil da ha et godt stykke å trekke beholderne på tømmedag. Alternativt må hytteeier avtale med grunneier ved veien om beholderne kan stå fast der.

Renovasjonsavgiften er betaling for selve renovasjonstilbudet. Den enkelte eiendom vil ikke nødvendigvis gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt en eier eller bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller tar med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon. Det at eiendommen i en periode ikke benyttes, kan heller ikke påberopes som grunnlag for fritak fra plikten. Hytteeiere har på lik linje med husstandene i Sarpsborg tilgang til miljøstasjonen i Gatedalen.

Kart over hyttecontainere

Her kan du åpne kartet i et eget vindu/større format.

Nedgravde avfallscontainere i sentrum

Fordeler med nedgravde containere
 • Redusert brannfare (særlig i trange bygårder).
 • Redusert risiko for skadedyr.
 • Oppsamling av avfallet tar ikke så stor plass og kan plasseres slik at areal frigjøres Frigjør plass i boder, garasjer og bakgårder der det tidligere har stått avfallsbeholdere.
 • Redusert kjøring på gatetun og interne veier i borettslag.
Private abonnenter

Dersom kommunen setter ned en nedgravd container i ditt område, blir du automatisk med i ordningen. Du vil få et brev fra kommunen om dette og få tilsendt et nøkkelkort. Gårdeiere må informere leietakerne om den nye ordningen. Se renovasjonspriser for husholdninger her.

Næringsdrivende

Frivillig ordning for næringsdrivende. Se renovasjonspriser for næringsdrivende her.

Dette kan du kaste i nedgravde containere

Kommunen setter ut fire forskjellige typer containere; glass- og metallemballasje, plastemballasje, papir og restavfall.

Glass og metallemballasje: Glassflasker uten pant, syltetøyglass og lignende. Emballasje av metall, hermetikkbokser, leverposteibokser, kaviartuber osv.

Plastemballasje: Poser, kanner, bokser, flasker av plast (for eksempel sjampoflasker), kaffeposer, ostepakker, rømmebeger.

Papir: Aviser, blader, reklame, papp- og papiremballasje, melk- og juicekartong. Ikke legg papiret i plastposer før du kaster dem.

Restavfall: Tilgriset papir og plast, bleier, matavfall, tøyfiller.

Dette må du levere ved Gatedalen miljøanlegg

Farlig avfall: Rengjøringsmidler, maling, lakk, lim, spraybokser, gass, lysstoffrør/sparepærer, løsemidler, bilprodukter og plantevernmidler.

Elektronisk avfall: I tillegg til at du kan levere dette på miljøanlegget, kan dette leveres til butikker som selger tilsvarende produkter

Grovavfall: Møbler, bygningsmateriell, større plastgjenstander som plaststoler, hageslanger, plastleker, hageavfall og større gjenstander.

Om nedgravde avfallscontainere
 • Nedgravde containere består av en vanntett yttercontainer i betong. Denne graves ned i bakken.
 • I yttercontaineren plasseres en ny container. Den er enten for oppsamling av plastemballasje, papiravfall, glass-/og metallemballasje eller restavfall.
 • På toppen av den innerste containeren er det en metallplate som har påmontert en innkastløsning for avfall.
 • For å kunne kaste avfallet i disse containerne, må du ha et nøkkelkort. Dette får du tilsendt automatisk dersom du bor i nærheten av en nedgravd container.

Avtale om etablering og drift av nedgravde containere for avfall. (PDF)

Hvordan brukes nøkkelkortet?

De nedgravde containerne for papir, plastemballasje og restavfall har en luke som er låst. Dere som skal levere avfall til disse containerne, får utlevert nøkkelkort for å låse dem opp. I tillegg er det et mindre hull, hvor alle kan kaste glass- og metallemballasje

 • Hold nøkkelkortet over glassplate ved innkastluka.
 • Åpne luka
 • Legg i det avfallet du skal kaste, og lukk igjen luka.
 • Får du ikke plass til alt avfallet, lukk luka og gjenta prosessen.

Fritak fra renovasjonsordning / slamtømming

Hvis boligen din står ubebodd i minimum seks måneder, kan du bli fritatt fra å delta i kommunens renovasjonsordning og/eller slamtømmeordning.

Slik søker du

Fritak gis kun for ett år om gangen og for minimum seks måneder. Det vil kun i særskilte tilfeller bli gitt fritak ved eierskifte (kjøp/salg) av bolig. Ved eierskifte skal beholderne i utgangspunktet bli stående på eiendommen til neste eier. Eier er ansvarlig for at kommunen til enhver tid har de riktige opplysninger for eiendom / abonnent. Gebyrplikt løper til melding er mottatt. Dersom abonnent ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan kommunen foreta en avregning tre år bakover i tid, ved for lite betalt gebyr.

Søknadsskjema for fritak av renovasjonsordning/slamtømming - PDF sendes postmottak@sarpsborg.com eller Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Merk konvolutten "Kommunalteknikk".