>Klima

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klima

Publisert: 02.01.2023

Klimaendringene er vår tids største trussel. Sarpsborg kommune fikk sin første klima- og energiplan i 2002, med sikte på å redusere de betydelige klimagassutslippene i kommunen. Et av tiltakene var utbygging av fjernvarme, som nå er blitt en realitet.

For å møte klimautfordringene og ta et lokalt ansvar ble Sarpsborg kommune i 2008 med i samarbeidsprosjektet Framtidens byer, et samarbeidsprosjekt mellom staten og 13 større bykommuner i Norge. Gjennom avtalen forplikter kommunen seg til å utvikle mer effektive virkemidler og prøve ut nye tiltak for å fremme en klima- og miljøvennlig byutvikling.

Kommunedelplan klima og energi

Kommunedelplan klima og energi er en plan for hvordan Sarpsborg kommune skal få lavere utslipp av klimagasser, redusere energibruk, samt få en større andel av fornybar energi.

Mer om kommunedelplan klima og energi 2021-2030 her:

Ny kommunedelplan for klima og energi for Sarpsborg ble vedtatt i bystyret 17. juni 2021. Planen er en viktig grunnpremiss for klimaarbeidet i kommunen. Den omfatter både kommunen som virksomhet, og hele Sarpsborgsamfunnet.

Planen tar hovedsakelig for seg de direkte klimagassutslippene som skjer i Sarpsborg – altså de utslipp som skjer innenfor kommunens grenser. Det er imidlertid viktig at også de indirekte utslippene blir redusert. Dette er utslipp som kommer fra for eksempel Sarpsborg-aktørers kjøp av varer og tjenester og flyreiser. Det er viktig at vi som samfunn reduserer klimafotavtrykket i alt vi gjør, og at vi tar vare på ressursene vi har i samfunnet.

Planen setter mål for blant annet reduksjon av klimagassutslipp og energibruk. Den inneholder også strategier og tiltak for hvordan vi kan nå målene.  

Hovedmålene i klima- og energiplanen er:

 • Innen 2030 skal klimagassutslippene i Sarpsborg være redusert med minst 50 % sammenlignet med 2016.
 • Sarpsborg skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null CO2-utslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-fangst i Sarpsborg.
 • For å bidra til det globale lavutslippssamfunnet innen 2050 skal Sarpsborgsamfunnet øke ressurseffektiviteten og redusere klimafotavtrykket fra varer og tjenester vi kjøper.
 • Innen 2050 skal all energibruk i Sarpsborg være fossilfri eller avfallsbasert.
 • Sarpsborg kommune som organisasjon skal være fossilfri innen 2030. Unntak kan kun gis om det ikke finnes tilgjengelig teknologi.

I tillegg til hovedmål er det også satt delmål for ulike sektorer. Disse delmålene skal bidra til at hovedmålene nås. Planen inneholder delmål for disse sektorene:

 • Energiproduksjon og energibruk.
 • Næringsliv og industri.
 • Transport.
 • Arealbruk, stedsutvikling og bygg.
 • Forbruk og avfall.
 • Landbruk.
 • Klimatilpasning.

Hele planen kan du lese her: Kommunedelplan klima og energi 2021-2030 - PDF.

Handlingsdelen til planen som lister opp ulike tiltak finner du her: Tiltaksliste - handlingsdel med tilhørende klimabudsjett - PDF.

Det er også laget et grunnlagsdokument til planen som sier litt om bakgrunnen for klima- og energiplanen, om planprosessen, og om ulike rammer og premisser. Dokumentet skisserer også dagens situasjon, samt at det inneholder et kunnskapsgrunnlag for hver av sektorene som er presentert i selve planen. Grunnlagsdokumentet finner du her: Grunnlagsdokument kommunedelplan klima og energi 2021-2030 - PDF.

Bedre forberedt på storflom

En modell av Sarpsfossen ved SINTEFs laboratorium skal gjøre kraftverkene og områdene ellers ved Sarpsfossen best mulig forberedt om det skulle bli storflom igjen.

Under flommen i 1995 passerte det på det meste 3.599 kubikkmeter vann pr. sekund i Sarpsfossen. Det ble nødvendig med evakuering og flomsikring med sandsekker langs breddene. Slik kan det bli igjen, ja, kanskje enda verre, uttales det fra prosjektledelsen ved NTNU (Norges teknisk-vitenskaplige universitet) og SINTEF i Trondheim.

Med denne flommen i minnet og nye krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat, har kraftverkene fått hjelp av ekspertisen i Trondheim.

Det er bygd en skalamodell av fossen ved Vassdragslaboratoriet til SINTEF. Den er demonstrert for representanter fra Sarpsborg kommune, Jernbaneverket, Vegvesenet og kraftverkene til Hafslund og Borregaard. Disse er for øvrig invitert til å samarbeide rundt utfordringene i Sarpsfossen i tråd med anbefalingene fra det regjeringsutnevnte flomtiltaksutvalget.

Modellen viser hvordan fossen og strendene langs elva blir påvirket av ulike vannmengder. Med slik kunnskap blir det lettere å være forberedt på framtidige flommer og sette i verk tiltak som forhindrer store ødeleggelser.

Rasfare i Sarpsborg

Les mer om rasfare i Sarpsborg her.

Klimaprisen

Les mer om Sarpsborg kommunes klimapris her.