>Bad og våtrom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bad og våtrom

Publisert: 09.06.2022

Generelt

Bad/våtrom kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. Dersom du er usikker på om arbeidene kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Unntatt fra søknad

For at arbeider i tiknytning til bad/våtrom skal være unntatt søknad, må rommet fra før være godkjent som hoveddel. Hvilke rom som er hoveddel og tilleggsdel kan du finne på side 43 i veilederen "Grad av utnytting - PDF". Dersom rommet fra før er godkjent som tilleggsdel, må du søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.


Under forutsetning av at rommet er godkjent som hoveddel, er følgende unntatt søknadsplikt:

  • Ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
  • Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 15 m² og hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
  • Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad med ansvarsrett 

Dersom arbeidene bryter skille mot annen bruksenhet (brannskille, lydskille) må det sendes inn søknad med ansvarlige foretak / ansvarsrett. Bygging av våtrom i nybygg følger søknadsplikten for nybygg og inngår i søknadsplikten med krav om ansvarlige foretak for nybygget. Våtrom i nytt tilbygg over 50 m² følger også søknadsplikten med krav til ansvarlige foretak. 

For egen bolig eller fritidseiendom gjelder selvbyggerbestemmelsene, dvs. at du kan søke om å være selvbygger, se byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8 og veilederen "Informasjon til selvbyggere". Vi anbefaler imidlertid at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Dersom badet/våtrommet er søknadspliktig (med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett), er det også krav om uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrommet. Denne kontrollen må gjøres av et foretak (ikke selvbygger).

Ansvar/skader

Dersom byggearbeider i våtrom ikke er søknadspliktige, er eier ansvarlig for at våtrommet tilfredsstiller forskriftskravene. Foretak som utfører byggearbeidene vil ha et privatrettslig ansvar for sitt arbeid, men vil ikke være ansvarlig overfor bygningsmyndighetene i kommunen. 

I blokker kan det være nødvendig å hente inn kvalifiserte fagfolk til å vurdere om arbeidene vil være innenfor en bruksenhet (ikke bryter branncelle), for eksempel ved skifte av sluk. Vi anbefaler generelt at man alltid benytter kvalifiserte fagfolk ved rehabilitering av bad. 

De alvorligste skadene i våtrom skyldes lekkasjer fra innstøpte rør og fuktskader fra utettheter i vegger og golv. Disse skadene er ikke alltid synlige. Ved en ombygging må årsaken til fuktskadene elimineres og alt fuktskadet materiale fjernes.

Eldre bad ble ikke laget for å tåle så store påkjenninger som bad utsettes for i dag, verken med hensyn til fuktbestandighet, vanntetthet eller ventilasjon. Å fjerne badekaret og dusjing rett på golvet fører ofte til lekkasjer. Dusjkabinett vil være en bedre løsning. Dette må man ta hensyn til ved ombygging av eksisterende bad.

Slik søker du