>Bryggeanlegg - store og små

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bryggeanlegg - store og små

Publisert: 02.01.2020

Her finner du informasjon hvis du skal bygge bryggeanlegg - store og små.

Søknadsplikt

Oppføring av brygge (flytebrygge, felles bryggeanlegg ol) er et søknadspliktig tiltak med krav om å benytte ansvarlig foretak. Det vil si at du må få et firma til å utarbeide søknaden din. Det samme gjelder hvis du har planer om å utvide en eksisterende brygge. Søknadsplikten gjelder både ved oppføring / utvidelse av brygger langs sjøen, vann og vassdrag.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Som oftest må du søke om dispensasjon for oppføring eller utvidelse av brygger, da disse ligger innenfor byggeforbudet langs sjø og vassdrag, så fremt området brygga skal ligge i er regulert til bryggeanlegg (småbåtanlegg/fellesanlegg). Du finner mer om søke dispensasjon her.

Dersom du for eksempel ønsker å søke om dispensasjon, må det søkes dispensasjon fra:

  • Byggegrense
  • Krav til reguleringsplan i kommunedelplan kystsoneplan (2022-2034) § 4.1.
  • Forbud mot nye eller vesentlige endringer av eksisterende brygger i kommunedelplan kystsoneplan 2022-2034 § 5.5 bokstav a.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen fører en streng dispensasjonspraksis i strandsonen. 

Ved søknad om dispensasjon vil kommunen normalt innhente uttalelse fra andre myndigheter før vi tar søknaden til behandling. Andre myndigheter har en frist på 4 uker til å gi en uttalelse.

Søknad med ansvarsrett

For alle brygger, flytebrygger, kaier og marinaer gjelder søknadsplikt med ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Hvis brygga du skal søke om ligger i et område hvor det er registrert viktige naturtyper og bløtbunnsområder, må området kartlegges og rapport vedlegges søknaden.

Sarpsborg kommune har laget en veiledning om krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett.

Unntatt fra søknad

Mindre reparasjoner / vedlikehold som består i å ta vare på eksisterende brygger kan normalt utføres uten søknad. En forutsetning for reparasjon / vedlikehold er at dette ikke medfører endringer på brygga hverken i høyde, bredde, lengde eller endring av terrenget i sjø eller på land. Vedlikeholdsarbeidene må utføres på en slik måte at det ikke er til hinder for allmenn ferdsel rundt tiltaksområde. Du som tiltakshaver har ansvaret for at arbeidene du skal gjøre oppfyller vilkåret for at tiltaket er unntatt fra søknadsplikt. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.