>Olje- / parafintank

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Olje- / parafintank

02.01.2020

Søknad med ansvarsrett

Dette er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, tiltak som krever søknad og tillatelse:

  • Plassering av ny tank
  • Endret plassering av eksisterende tank
  • Nytt røropplegg
  • Utskifting av tank
  • Utbedring/reparasjon

Sammen med søknaden skal det innsendes opplysninger om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder, samt teknisk tegning over tank med tilhørende røropplegg og kart som viser hvor på eiendommen tanken ønskes nedlagt.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Drift/vedlikehold av eksisterende tanker

I Sarpsborg kommune er Sarpsborg brannvesen ansvarlig for oppfølging av eksisterende tanker.

Tank som tas midlertidig eller permanent ut av bruk

Nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

En tank anses som permanent ute av bruk hvis det ikke fylles eller tappes olje av den over en periode på 3 år eller mer. Tanken skal da tømmes/renses av godkjent firma og normalt graves opp. Oppgravd tank som ikke kan gjenbrukes uten fare for forurensning skal destrueres.

Kommunen kan ved søknad om gjenfylling gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, tømmes og rengjøres av godkjent firma for deretter å gjenfylles på stedet med sand, grus eller lignende. Mindre tanker aksepteres gjenfylt med spesielt skum. For gjenfylte og oppgravde tanker skal påfyllingsanordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

Sanering/utskiftning

Ved sanering eller utskiftning av gammel oljetank, skal dette meldes skriftlig til kommunen sammen med dokumentasjon som viser at gammel tank er tømt og renset av godkjent firma. Dokumentasjonen skal sendes kommunen når arbeidet er utført.

Varsling ved akutt lekkasje

Forskrift om varsling av akutt forurensning setter krav om at brannvesenet (110) er de første som skal varsles ved utslipp av olje til grunn eller bekk.

Det skal meldes fra umiddelbart etter at hendelsen er oppdaget. Meldingen gis pr. telefon, med presisering av type utslipp, sted, tid og ev. iverksatte tiltak.

Kontaktperson:

Signe Bergum
Tlf. 404 36 154

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.