>Avløp - kommunale og private løsninger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Avløp - kommunale og private løsninger

21.03.2022

Ordliste/definisjoner

Her er en liste over de aller viktigste ord og begreper som brukes innenfor fagfeltet avløp

Avløpsvann: Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.

Gråvann: Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Svartvann: Kloakk. Den delen av avløpsvannet fra vanlig husholdninger som kommer fra klosettavløp.

Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Altså både gråvann og svartvann.

Oljeholdig avløpsvann: Spillvann og overvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. I dette ligger også spillvann fra vask og avfetting av kjøretøyer, motorvask og lignende.

Avløpsanlegg: Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

Avløpsnett: Et transportsystem som samler opp og fører avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.

Offentlig avløpsnett: Avløpsnett som er allment tilgjengelig for tilknytning.

Privat avløpsnett: Avløpsnett som ikke er allment tilgjengelig for tilknytning.

Den ansvarlige: Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig, jf. forurensningsloven § 7.

Tettbebyggelse: En samling hus der avstanden mellom husene ikke er mer enn 50 meter. For større bygninger, herunder blokker, kontorer, lager, industribygg og idrettsanlegg, kan avstanden være opptil 200 meter til ett av husene i hussamlingen. Hussamlinger med minst fem bygninger, som ligger mindre enn 400 meter utenfor avgrensningen i første og andre punktum, skal inngå i tettbebyggelsen. Avgrensningen av tettbebyggelse er uavhengig av kommune- og fylkesgrenser. Dersom avløpsvann fra to eller flere tettbebyggelser, som nevnt i første ledd, samles opp og føres til ett felles renseanlegg eller utslippssted, regnes tettbebyggelsene som én tettbebyggelse.

Elvemunning: Vann i overgangsområde mellom ferskvann og sjø ved utløpet av en elv.

Personekvivalent, PE: Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i PE beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som samlet går til overløp, renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for eksempel skyldes kraftig nedbør.

Avløpsslam: Slam fra rensing av sanitært og kommunalt avløpsvann, unntatt ristgods.

Innlagt vann: Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eler lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Eier du bolighus, hytte, turistvirksomhet eller lignende som ikke er tilknyttet, eller kan tilknyttes, offentlig avløpsanlegg, må du ha et privat avløpsanlegg som renser avløpsvannet ditt. Avløpsanlegget skal rense avløpsvannet for næringsstoffer, for å unngå forurensning til dine omgivelser, i tråd med nasjonale og lokale krav. For at avløpsløsningen skal være godt nok, må du søke kommunen om utslippstillatelse for avløpsvannet ditt.

Her vil du finne mer relevant informasjon om private avløpsanlegg i spredt bebyggelse.

For ytterligere opplysninger anbefaler vi denne digitale veilederen Informasjon til huseier – etablering og drift av mindre avløpsanlegg.

Generell informasjon om søknaden

Alle som har innlagt vann i sin bolig, fritidsbolig, eller liknende skal ha en renseløsning som er i henhold til gjeldende regelverk, og du må derfor søke kommunen om tillatelse til utslipp, slik at det kan kontrolleres at anlegget renser bra nok.

Du må søke om utslippstillatelse etter forurensningsregelverket (tillatelsen til å slippe ut avløpsvann) og etter plan- og bygningsloven (tillatelse til å bygge avløpsløsningen). Sarpsborg kommune har eget søknadsskjema for søknaden etter forurensningsloven. Her finner du søknad om utslippstillatelse. Relevante skjemaer som skal brukes ved søknad etter Plan- og bygningsloven finner du på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider.

Mer utfyllende informasjon om dette finner du lenger ned.

Det er du som eier av boligen som er ansvarlig for at du enten er koblet til kommunalt avløpsnett eller har godkjent utslippstillatelse. Kommunen er satt til å forvalte dette lovverket. Dette er nøyere beskrevet i forurensningsforskriften del 4, og vår egne lokale forskrift, Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Sarpsborg kommune, Østfold. 

Mulige avløpsløsninger

Mulighet for tilkobling til kommunalt nett

Det er viktig for deg som eier at du vet om alle løsningene du kan ha med tanke på ditt utslipp av sanitært avløpsvann.

I de fleste store byer og tettsteder i Norge er det anlagt kommunalt avløpsnett. Det vil si at boliger har en ledning fra sitt hus, som inneholder både svartvann og gråvann, som går til et større kommunalt rør og til slutt ender i et større renseanlegg. Her blir alt sanitært avløpsvann renset før det slippes ut i en resipient. I Sarpsborg har vi renseanlegg på Alvim. Renset avløpsvann slippes ut i Glomma, i Sandesund.

Alle som ønsker å knytte seg til kommunal avløpsledning, kan søke om det. Ligger det en kommunal ledning nær eiendommen din, plikter du å knytte deg til. En stor fordel ved en slik tilkobling, er at du slipper drift og vedlikehold av eget renseanlegg. Tilkobling til det kommunale nettet kan være mulig på flere måter:

 • Tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning.
 • Tilkobling av privat stikkledning til annen eksisterende privat stikkledning, som igjen er koblet til den kommunale avløpsledningen
 • Tilkobling av privat stikkledning til nye private fellesledninger eller nye kommunale hovedledninger.

Hvis det er aktuelt for deg å koble deg til kommunalt nett, finner du informasjonen du trenger på denne siden. 

Har du et slamanlegg som skal frakobles?

Det er huseiers ansvar å påse at tillatelsen foreligger før arbeidet starter og at nødvendig dokumentasjon sendes inn til kommunen etter at arbeidet er utført. Kun autoriserte rørleggere kan benyttes til å koble fra et slamanlegg og sende dokumentasjon til kommunen. Når kommunen har mottatt dokumentasjon godkjennes det at anlegget har blitt frakoblet, og anlegget blir fjernet fra abonnementsregistret for slamtømmeordningen.

Private avløpsanlegg i spredt bebyggelse

I mange områder i Sarpsborg kommune er det ikke kommunalt nett. Dette kommer av at det er få boliger i området, og at det er dyrt å bygge ut kommunalt avløpsnett. I slike områder er dermedløsningen å opprette sitt egne private avløpsanlegg. Det er viktig at avløpsanlegget overholder de kravene som er ved utslipp av sanitært avløpsvann. Det finnes utallige løsninger for hvordan vannet kan renses. Men hvilken løsning som er den beste må vurderes for hvert enkelt tilfelle.

Hvis du har fått beskjed om at du må oppgradere eller bygge nytt renseanlegg, har du mange muligheter. Hvilken løsning som passer best for din eiendom, avhenger av bruksområde og lokale grunnforhold. Kostnader for etableringen, og driften av anleggene, varierer. Det som er viktigst er at ditt anlegg fungerer optimalt på din eiendom. Det er derfor viktig å poengtere at valg av avløpsløsning skal gjøres i samråd med et fagkyndig foretak.

Konkrete eksempler på avløpsløsninger

I vedlegget til vår lokale forskrift er det gjengitt hva slags løsninger som kan være aktuelle i forbindelse med utslipp av sanitært avløpsvann for Sarpsborg kommune.

 • Infiltrasjonsanlegg. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59 eller som beskrevet i vedlegg til sonekartet.
 • Jordhauginfiltrasjonsanlegg. Det skal monteres peilerør for å kunne kontrollere eventuell vannoppstuvning i anlegget. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 59.
 • Våtmarksfilter. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning med pumpe. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 49.
 • Biofilter (gråvannrenseanlegg). Godkjenningen gjelder bare for gråvann. Anlegget skal ha slamavskiller og støtbelastning med pumpe. Anlegget godkjennes kun der det er muligheter for infiltrasjon, utslipp til bekk med helårsvannføring eller direkte til sjøen (dypt strømførende vann). Der utslippet ligger i nærhet av drikkevannsinteresser skal det etableres ekstra hygieniseringstrinn. Anlegget skal utformes i henhold til VA-miljøblad nr. 60.
 • Sandfilter. Godkjennes kun i forbindelse med gråvannrenseanlegg.
 • Minirenseanlegg. Det skal foreligge dokumentasjon på at anlegget tilfredsstiller EN-12566-3. Anlegget skal være konstruert for fjerning av både fosfor og organisk stoff. Overflateresipient som skal motta renset avløpsvann fra minirenseanlegg skal ha helårs vannføring, dvs. vannføring som ved middeltemperatur over frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt.
 • Tett tank for svartvann. Dette godkjennes generelt bare for svartvann i kombinasjon med godkjent renseløsning for gråvann. Toalett skal være utstyrt med vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Det skal være kjørbar adkomst til tanken(e) med tømmebil. Det tillates også å benytte urinseparerende toalett med tette tanker for fast og flytende fraksjon. Tett tank for toalettavløp skal ha et volum på minimum 3 m³ . Det skal inngås avtale med Sarpsborg kommune om tømming av tett tank. Det skal også inngås avtale med kommunen om montering av vannmåler.
 • Tett tank for alt avløp. Godkjenningen gjelder bare i de tilfellene der ingen andre løsninger er mulige. Bygningen skal ha vannmåler. Det skal være alarm for høy vannstand. Tett tank for alt avløp skal ha et volum på minimum 6 m³ . Det skal inngås avtale med Sarpsborg kommune om tømming av tett tank. Det skal også inngås avtale med kommunen om montering av vannmåler.
Hva om jeg har en renseløsning, men ingen gyldig tillatelse fra kommunen?

Tillatelser til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i medhold av forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. mai 2008 er gyldige inntil disse eventuelt oppheves i enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 18. Kommunen har ikke opphevet slike tillatelser per dags dato.

Utslipp som ble etablert før 1. mai 2008 og som på det tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra følgende tidspunkt: 

 • Sone 1 (nedslagsfelt Isesjø og Tunevannet): 1. mai 2009
 • Sone 2 (Sonekart kystområdet): 1. januar 2013
 • Sone 3 (øvrige områder): 1. januar 2013.

Det vil si at hvis du har et utslipp til omgivelsene, men ikke har utslippstillatelse, må du søke om dette.

Kommunen oppfordrer deg som ikke har gyldig utslippstillatelse å kontakte et foretak med kompetanse på prosjektering av avløpsrenseanlegg. Foretaket kan gi informasjon om det anlegget du har overholder dagens krav, om hva som må gjøres for at anlegget skal fungere godt nok, eller forslag på nytt avløpsrenseanlegg som er tilpasset dagens krav og det området du bor i. Videre må du få en ansvarlig søker til å søke om utslippstillatelse for deg. Kommunen kan gi deg veiledning om vilkår, ev. behov for forundersøkelser og informasjon om hvordan du søker om utslippstillatelse. Kommunen godkjenner utslippstillatelser og kan derfor ikke stille som prosjekterende, ansvarlig søker eller utførende.

Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingen er ilagt gebyr som du finner i kommunens gebyrregulativ. Dette kan du lese mer om her.

Her finner du prisene under "Utslippstillatelse - gebyr mindre avløpsanlegg".

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktperson Signe Bergum , tlf: 404 36 154

Hvorfor er det laget bestemmelser om utslipp av sanitært avløpsvann?

Formålet med forurensningsloven er å verne det ytre miljøet mot forurensninger, redusere eksisterende forurensning, redusere mengden av avfall, og fremme en bedre behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Forurensningsforskriften omfatter hvordan man skal håndtere ulike typer forurensninger. Del 4 i forurensningsforskriften heter avløp, og har som formål å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp av avløpsvann. Dette kan for eksempel være å hindre bakterieutslipp som kan føre til sykdom, hindre eutrofiering av innsjøer og hindre at det du drar ned i toalettet havner på naboens eiendom eller din egen eiendom.

I kapittel 11 i forurensningsforskriften finner man alle de generelle bestemmelsene om avløp for hele landet. Her er det gitt definisjoner på ord og uttrykk innenfor dette fagfeltet. Disse har vi lagt ved på denne siden, for at det skal være lettere for deg å forstå hva vi snakker om. Her er det fastsatt hva som er følsomme, mindre følsomme og normale områder i Norge. Sarpsborg kommune ligger i følsomme områder og i nedbørsfeltet til følsomme områder. Vi har derfor strengere krav ved utslipp av sanitært avløpsvann enn andre steder i Norge, som for eksempel i Tromsø.

I kapittel 12 i forurensningsforskriften er de nasjonale reglene for krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Dette kapitlet gjelder kun for utslipp som er mindre enn 50 PE. Det vil si at for mindre avløpsrenseanlegg som er dimensjonert for 50 personer eller mindre, er det kapittel 12 som gjelder. I kapittel 12 kommer det også frem at kommuner kan lage egen forskrift, og da er det den som gjelder. Sarpsborg kommune har en slik forskrift, og denne er da gjeldende for vår kommune.

Det er altså laget bestemmelser om dette for å hindre at avløpsvann havner rett i naturen og ødelegger både for miljøet og mennesker. De siste årene har det vært et spesielt fokus på vannkvalitet. Rent vann blir bare viktigere og viktigere, og det er derfor viktig å ta vare på det vi har igjen. Et av tiltakene vi kan gjøre er å rydde opp i avløpssituasjonen til norske boliger. Hvis alle gjør litt, vil det stadig bli litt bedre.

Hvorfor må jeg søke om utslippstillatelse etter forurensningsloven?

Det er ikke lov å forurense. Allikevel er det mange situasjoner og prosesser som fører til at man må forurense. Da er det viktig at forurensningen skjer på en kontrollert måte som fører til minst mulig skade på miljø og helse. En utslippstillatelse er en tillatelse på at du har lov til å forurense, så lenge du holder deg til de vilkår som er satt i lovverket, lokal forskrift og utslippstillatelsen. Det vil si at du har lov til å forurense litt, men at du må passe på at du ikke forurenser for mye. Alle som forurenser må ha tillatelse til dette, uansett om det er utslipp fra hytta di og til en bekk, eller om det er Borregaard som slipper ut industrivann til Glomma.

Det er kommunen som er forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg. For at det skal være mulig å kontrollere at du ikke forurenser for mye, må du søke kommunen om utslippstillatelse. Regelverket er strengt på det at ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt etter forurensningsforskriften. Når du søker om en utslippstillatelse får du kontroll med renseløsningen som du har valgt er god nok.

En søknad om utslippstillatelse er en søknad etter forurensningsloven. Hva tillatelsen skal inneholde kommer frem av forurensningsforskriftens § 12-4 Søknad om tillatelse. Når du søker om utslippstillatelse i Sarpsborg kommune skal dette skjemaet benyttes. 

Hvorfor må jeg søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven?

I tillegg til å søke om utslippstillatelse må du også søke om tillatelse til å utføre tiltaket etter plan- og bygningsloven. Hovedregelen er at det er søknadsplikt for alle arbeider med mindre avløpsanlegg, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Det er også krav om at det er ansvarlige foretak som skriver søknaden, prosjekterer løsningen og utfører arbeidet med å bygge avløpsanlegget, jf. pbl § 20-3.

Relevante skjemaer som skal brukes ved søknad etter Plan- og bygningsloven kan du finne på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider.

Hva er ansvarsrett?

Det er viktig å bruke et foretak som har kompetanse til det, når man skal bygge et avløpsrenseanlegg. Det vil si at foretaket skal være kvalifisert for å utføre oppdraget. Dette for at anlegget skal bli bygget på rett måte. Når et foretak erklærer ansvarsrett er det også foretaket som har ansvaret for at anlegget fungerer optimalt de første årene. Kommunen skal ikke godkjenne foretaket dere benytter, og som har erklært ansvarsrett, men vi registrerer erklæringer om ansvarsrett. Denne må derfor være med i søknaden. Her erklærer foretaket at de oppfyller kvalifikasjonskrav og at arbeidet utføres i tråd med regelverket. 

For deg som eier en bolig som skal fornye eller lage ny avløpsrenseløsning, er det greit å sjekke om foretaket har rett kompetanse. Dette kan for eksempel gjøres ved å spør om de har sentral godkjenning innenfor området vannforsynings- og avløpsanlegg, eller spør om de har utført liknende oppgaver tidligere.

Når det kommer til sentral godkjenning deles foretakene inn i tre tiltaksklasser. Dette avhenger av tiltakenes kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser, feil og mangler. Foretak som har godkjenning i tiltaksklasse 1 kan utføre de enkleste jobbene (avløpsanlegg mindre enn 20 PE), mens foretak som har godkjenning i tiltaksklasse 3 kan utføre de mest kompliserte jobbene.

Hva er god nok rensing i Sarpsborg kommune?

Sarpsborg kommune er en stor kommune med mange ulike naturmiljø. Noen av disse er sårbare, mens andre tåler mer. I noen områder må man også ta særlige hensyn på grunn av brukerinteresser som for eksempel drikkevann og badevann. Ut i fra dette er kommunen delt inn i 3 soner. Sone 1 er den strengeste sonen som krever best rensing av avløpsvann, og består av Tunevannet og Isesjø og nedbørsfeltet til disse innsjøene. Sone 2 er kystområdene i kommunen. Sone 3 er øvrige områder.

 • For alle soner er det krav om at utslippskonsentrasjonen av fosfor (Tot-P) er mindre enn 1 mg fosfor per liter vann. Det vil si en renseeffekt på over 90 %.
 • For sone 1 og 2 er det krav om at utslippskonsentrasjonen av organisk stoff (BOF5) er mindre enn 25 mg per liter vann. Det vil si en renseeffekt på over 90 %.
 • For sone 1 og 2 er det også krav om at man renser vannet for bakterier. Det vil si at det kun er tillatt med 1000 termotolernate koliforme bakterier per 100 ml. Vannet skal altså renses for endetarmbakterier, for å hindre at disse spres til resipienter. Det medfører ofte at avløpsanlegget må ha et ekstra rensetrinn.
 • For sone 3 er kravet for utslippskonsentrasjon av organisk stoff (BOF5) enten mindre enn 25 mg per liter vann (90 % renseeffekt) eller mindre enn 75 mg per liter vann (70 % renseeffekt). Dette avhenger av brukerinteressene i området. Her er det ikke krav om rensing av bakterier.
Nyttig informasjon for og linker til fagsider for deg som skal søke om utslippstillatelse

Her finner du lenker til sider som kan være til hjelp:

Norsk vann  er opptatt av god vannkvalitet i norske elver og innsjøer, og har mange gode artikler med informasjon om problematikk knytta til spredt avløp.

Avløp Norge er bransjeforening for leverandører av minirenseanlegg i Norge.

Sintef sertifiserer minirenseanlegg. Dersom du planlegger å kjøpe et minirenseanlegg som ikke står på denne lista, så er det lite sannsynlig at du vil få det godkjent fra kommunens side.

På va-jus kan du lese om vann- og avløpsrett og informasjon rundt lovverket.

Tilknytning til kommunalt VA-nett i hytteområder

Retningslinjer for hytteområdene langs Skjebergkilen og Torsneskilen.

Kommunen vil som eier av det kommunale vann- og avløpsnettet sette betingelser for tilknytning.  Standard abonnementsvilkår for vann og avløp -administrative og tekniske bestemmelser - og VA-norm for Sarpsborg kommune fastsetter krav til utførelse.

Tilknytning, planlegging:

Tilknytningen skal skje i tilknytningskum foran kommunal VA-stasjon. Plan som omfatter samtlige hytter og fastboende som "naturlig" sogner til ilandføringspunktet skal følge med byggesøknaden. Ved vurdering av hva som er "naturlig" skal det tas hensyn til nærliggende nedslagsfelt og vurdere hvilke VA-løsninger for disse feltene som kostnadsmessig er gunstigst. Det skal angis særskilt på kart hvilke ledningsstrekk som skal bygges i første omgang. Fastboende med innlagt vann uten godkjent utslippstillatelse, vil få krav om tilknytning til det kommunale avløpsnettet via det private ledningsnettet (Forurensningsloven §23) Hytteeiere med innlagt vann, men uten godkjent utslippstillatelse vil få krav om å søke om utslippstillatelse. Ledningene skal dimensjoneres for det maksimale feltet som kan tilknyttes kommunens VA-nett. Vanntrykket i den kommunale ledningen vil være min. 2 bar ved ilandføringsstedet. Til forsyning av høyereliggende bebyggelse må det påregnes lokal trykkøkning. Den kommunale vannledningen er beregnet for levering til vanlig husholdningsbruk.

Eierskap:

Kommunen krever av driftsmessige årsaker å forholde seg til en juridisk enhet som står som eier til det private nettet som skal tilknyttes kommunens VA-nett. Det skal etableres et felles vannselskap som står for planlegging, utbygging og drift av hele anlegget.

Søknader, meldinger:

Det skal sendes en felles søknad om byggetillatelse samt evt. dispensasjon(er) for alle ledninger i et område fram til den enkelte hytte/bolig som skal legges i første omgang. Sammen med søknaden skal det leveres en oversikt over samtlige medlemmene i VA-selskapet med gårds-, bruks. samt festenr. som omfattes av søknaden. Det skal foreligge driftsavtale med godkjent firma som tilbyr slike tjenester for senere drift av hele anlegget. Bekreftelse på slik driftsavtale skal foreligge før tilknytning til kommunalt VA-nett kan finne sted. Alle nye abonnenter må søke kommunen om sanitærabonnement. Mattilsynet vil kreve plangodkjenning og oppstarttillatelse av det private distribusjonsnettet for vann.

Krav til utførelse:

Alt arbeid skal utføres av kvalifisert personell med alle nødvendige sertifikater. (Kfr Sarpsborg kommunes sanitærreglement og VA-norm) Det gjelder både på hovedledninger og stikkledninger. Innvendige sanitærarbeider samt stikkledninger som ikke er medtatt i opprinnelig byggesøknad skal byggemeldes. Overvann (takvann og drensvann) tillates ikke tilført kommunalt nett, men skal disponeres på den enkelte eiendom. Kvaliteten av de ferdige ledningene skal dokumenteres med trykkprøving og evt. TV-inspeksjon før ledningene tillates tilknyttet kommunalt VA-nett. Kommunen vil gjennomføre kontroll både av kvalitet og av korrekt tilkobling i de enkelte hytteområdene. Ajourført kart over ledningsnettet skal leveres etter at anleggsarbeidene er avsluttet med innmåling x, y, og z-koordinater for hver 20. meter samt for alle avgreninger. Innmålingen skal leveres i format EUREF 89. Det skal være automatisk alarmvarsling via telefon til serviceselskap med responstid maks 3 timer dersom det oppstår feil ved pumpestasjoner etc. Alle private pumpestasjoner skal utstyres med buffertank for min. 3 timers oppholdstid ved maks. time. Alternativt skal det etableres overløp til sjøen med min. 5 m dykking under middelvannstand eller at det installeres magnetventil på vannledningen som bryter vanntilførselen til området dersom vannstanden i pumpesumpen overstiger innslagsnivå for pumpen. Det skal monteres vannmåler for vann i forbindelse med tilknytning til kommunalt VA-nett. Avlesning av målerne skal kunne skje i det kommunale tilknytningspunktet.

Det er også utarbeidet en standard tekst for avtale mellom kommunen og vannlagene.

Utvidelse av det kommunale nettet

Sarpsborg kommune jobber med å utvide det kommunale avløpsnettet slik at flere boliger skal kunne tilbobles dette nettet.

Klikk her for å se kart, kontaktinformasjon og alle detaljer om denne utvidelsen

Bystyret besluttet i møte 14.06.12 (sak 54/12) å framføre kommunalt avløp til noen områder med spredt bebyggelse.

Kart som viser traseene - lav oppløsning - jpg

Kart som viser traseene - høy oppløsning (PDF)

Gjeldende lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann

For boliger der det er aktuelt med tilknytning til de nye avløpsledningene:Det vil nå bli igangsatt detaljert prosjektering av de enkelte ledningsanleggene. Sarpsborg kommune starter med traseene i sone 2 (se sonekartet, vedlegg 2). Traseene i sone 3 vil bli prosjektert senere, da boligene i denne sonen har en senere frist for ferdigstillelse av godkjent renseløsning enn boligene i sone 2. Prosjekteringsarbeidet vil avklare endelig trasevalg, tekniske løsninger, utstrekning og hvilke boliger som skal tilknyttes. I denne fasen vil det også bli avholdt informasjonsmøter for de berørte boligeierne.

Pålegg om tilkopling til offentlig avløp vil bli gitt til alle eiendommer som kan knyttes til den kommunale ledningen når ikke særlige hensyn taler imot, eller at tilknytingen vil innebære en uforholdsmessig høy kostnad for huseier. Kommunen vil vurdere dette for hver enkelt bolig.

Generelt kan det antas at boliger ikke vil ha tilknytningsplikt etter PBL§27-2 dersom den enkeltes kostnad ved dette overstiger 350.000 kroner inkl. mva. Kostnaden vil avhenge av avstand til den kommunale ledningstraseen, grunnforhold, terreng og mulighet for å legge ledning sammen med andre boliger. Boliger som ligger mer enn 500 meter fra ledningstraseen vil ikke bli pålagt tilknytning, da kostnaden vil bli for høy. Er avstanden kortere vil de øvrige nevnte forholdene være avgjørende.

Enkelte boliger ligger i en slik avstand fra de nye ledningene at kommunen ikke vil pålegge dem å knytte seg til, men vil likevel kunne få offentlig avløp dersom de velger å fremføre en stikkledning i privat regi eller sammen med naboer. Boligeiere dette kan være aktuelt for anbefales å snakke med naboene sine om mulighetene for en slik felles løsning. Det gjøres oppmerksom på at dersom ovennevnte er aktuelt, må kommunen kontaktes snarest mulig, og senest innenfor søknadsfristene som er henholdsvis 1.1.2013 for sone 2 og 1.1.2014 for sone 3.

Det kan forekomme tilfeller der enkelte boliger som er aktuelle for kommunal tilknytning nylig har etablert en godkjent privat avløpsløsning. Disse boligene vil ikke få pålegg om å tilknytte seg den kommunale ledningen i denne omgang. De vil kunne beholde den private løsningen minimum frem til utslippstillatelsen går ut (10 år etter at den ble gitt). Når de 10 årene har gått kan kommunen gi pålegg om kommunal tilknytning. Et slikt pålegg vil da vurderes individuelt. Eventuelle nye rensekrav og tilstanden på det private avløpsanlegget vil tas med i vurderingen.

For boliger der det ikke er aktuelt med tilknytning til de nye avløpsledningene: Boligene som ligger klart utenfor de områdene som skal få nye avløpsledninger må etablere separate avløpsanlegg. Denne prosessen er det tidligere informert om, både i form av brev til den enkelte og på informasjonsmøter. Siden det nå er avklart hvor de nye kommunale ledningene kommer, kan de som ligger klart utenfor disse områdene gjenoppta prosessen med å etablere en privat løsning.

Fristene for søknad om utslippstillatelse og ferdigstillelse av godkjent avløpsløsning er som følger:

SONE 2: Frist for å søke om utslippstillatelse: 1.1.2013 Frist for ferdigstillelse av ny løsning: 1.1.2014
SONE 3: Frist for å søke om utslippstillatelse: 1.1.2014 Frist for ferdigstillelse av ny løsning: 1.1.2015

Eiere av boliger som antas ikke å ha tilknytningsplikt, men som ønsker å se på muligheten for fremføring av privat stikkledning i egen regi, kontakter kommunen vedrørende dette snarest, og senest innen ovennevnte frister utløper.

Eiere av boliger som ligger slik til at en tilkobling til offentlig nett vil være uaktuelt, gjenopptar arbeidet med å etablere en separat avløpsløsning. En løsning skal være etablert iht ovennevnte frister.

De som ut fra ovennevnte er usikre på hva de skal foreta seg kontakter kommunen for en avklaring.

For spørsmål vedrørende tilknytning til offentlig nett, ledningstraseer og avstander kontaktes:Einar Olai Olavesen, rådgiver område fellestjenester kommunalteknikk Telefon: 950 43 455
Du kan også kontakte servicetorget i kommunen på telefon 69 10 80 00, eller sende en e-post til servicetorget@sarpsborg.com

Slamtømming

Alle slamanlegg for avløpsvann i Sarpsborg kommune er pålagt å delta i ordningen

Ingen må utføre tømming av slamanlegg uten kommunens tillatelse. Pettersen og Pinderød AS utfører denne jobben på oppdrag fra kommunen. Alle abonnentene får varsling om tømming cirka 7 dager før tømming starter i ditt område.

Tømmeplan fra og med 2020:

 • Januar: Kampenes, Hafslund, Borgen, Sandbakken, Stasjonsbyen.
 • Februar: Grimsøy, Løkkevika, Ingedal, Syverstad, Vollgrenda, Rønneld.
 • Mars: Ise, Børtevann, Tveter.
 • April: Storedal, Ørebekk, Ullerøy, Karlsøy, Kvastebyen, Høysand.
 • Mai: Holleby, Jelsnes, Kolstad, Maugesten.
 • Juni: Kalnes, Stikkaåsen, Eidet, Solli.
 • August: Trøsken, Agnalt, Minge, Sandtangen.
 • September: Sentrum, Yven, Hannestad, Greåker, Opstad, Bjørnstad, Vister.
 • Oktober: Isefoss, Belsby, Lunde, Moene, Bergerud, Kongsrud.
 • November: Furuholmen, Brenne, Knatterød, Stubberud, Spydevold.
 • Desember: Hafslundsøy, Hasle, Nipa, Strømnes, Småberg, Lunde, Moene.
 • Hytter: september og oktober.

Alle må følge tømmeplanen. Det er mer effektivt for renovatøren, mer miljøvennlig, og mindre å betale for deg ettersom slamtømming er selvkost. Har du behov for tømming før du har mottatt varsel eller trenger en ekstra tømming av ditt anlegg, kan dette bestilles igjennom servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Du kan forskyve den årlige tømmingen, men det koster ekstra.

Priser og gebyrer finner du i denne lenken under "Slamtømming".

Før planlagt tømming må du klargjøre slamanlegget. Det vil si å fjerne is og snø fra lokk, brøyte og strø adkomst, beskjære planter, busker og trær. Hvis renovatøren ikke får utført den planlagte tømmingen fordi slamanlegget ikke er klargjort vil du bli ilagt et gebyr.

Kommunal forskrift om slamtømming:

Kommunal forskrift om slamtømming inneholder bestemmelser om blant annet:

 • Abonnenten må sørge for at slamanlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil på tømmetidspunktet.
 • I utgangspunktet plikter abonnenten å innordne seg kommunens tømmeplan. Dersom adkomstforhold eller andre forhold tilsier at aktuell tømmedag er upassende, plikter abonnenten å melde dette til kommunen for å avtale ny dato for tømming.
 • Abonnenten plikter å holde tilsyn med slamanlegget. Kommunen er ikke under noen omstendighet ansvarlig på skader og ulemper pga. tiltetting etc.
 • Ved lekkasje fra anlegget plikter eier å utbedre disse omgående.
 • Dersom slamanlegget ikke tømmes med foreskreven tømmehyppighet, skal eieren av anlegget ta kontakt med kommunen for at dette blir utført. Abonnenter plikter å holde tilsyn med anlegget slik at oversvømmelse ikke skjer. Bestilling av tømming for tette tanker må gjøres i god tid.
 • Kravet til adkomstvei.
 • Kommunen har rett til å tilbakeføre rejektvann fra slambil til slamanlegg som tømmes.
 • Kommunen kan foreta tømming for abonnents regning dersom abonnenten ikke overholder bestemmelsene i forskriften.
 • Kommunen har rett til å iverksette tiltak dersom abonnent ikke følger opp sine forpliktelser i henhold til forskriften.

Gebyr: Ordningen er en selvkosttjeneste. Det vil si at kommunens kostnader dekkes fullt ut av gebyr fra dem som benytter ordningen, og at gebyret kun går til dette formål. Gebyr for tømming er avhengig av volumet på slamanlegget. Se gebyroversikt her.

Har du et slamanlegg som skal frakobles? Det er huseiers ansvar å påse at tillatelsen foreligger før arbeidet starter og at nødvendig dokumentasjon sendes inn til kommunen etter at arbeidet er utført. Kun autoriserte rørleggere kan benyttes til å koble fra et slamanlegg og sende dokumentasjon til kommunen. Når kommunen har mottatt dokumentasjon godkjennes det at anlegget har blitt frakoblet, og anlegget blir fjernet fra abonnementsregistret for slamtømmeordningen.

Har du spørsmål om slamtømmeordningen? Kontakt Enhet kommunalteknikk på tlf. 69 10 80 00 eller sende en epost til postmottak@sarpsborg.com.

Tips til deg som er med i slamtømmeordningen:   

Tenk over hva du heller i vasken og toalettet:

 • Unngå vaskemidler med fosfat – se etter Svanemerket og fosfatfritt på pakken.
 • Bruk rist over sluk i oppvaskkummen.
 • Unngå å helle matrester, kaffegrut, matolje og frityrfett i vasken og toalettet.
 • Unngå bruk av kjemiske avløpsåpnere som for eksempel «Plumbo» når avløpet er tett – bruk heller kokende vann eller mekanisk rengjøring (staking).
 • Ikke hell olje, løsemidler eller flytende fett i avløpet.
 • Unngå bruk antibakterielle såpeprodukter eller blekemidler, som for eksempel Klorin – det dreper bakteriene i renseanlegget.
 • Ikke kast gjenstander i toalettet som kan føre til tilstopping og problemer i renseanlegget, for eksempel hår, bleier, bind, våtservietter eller Q-tips.

Unngå overbelastning av renseanlegget:

 • Spar på vannet.
 • Spre klesvasken over flere dager.
 • Ikke tøm hele badekaret på en gang.

Tømming av septik fra fritidsbåter og bobiler

Tømming av septik fra fritidsbåter og bobiler kan gjøres ved Skjebergkilen marina.