>Priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Priser

27.01.2018

A-C

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet

Prisene gjelder for næringslivet:

 • Sortert avfall til gjenvinning (glass- og metallemballasje, plastemballasje (ikke landbruksplast), hele klær til gjenbruk, papp/papir, metaller): Gratis.

 • Hageavfall (kvist og løv, ikke trær og røtter): Kr. 0,90 pr. kg.

 • Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg

 • Trevirke impregnert: Kr. 2,25 pr. kg

 • Eternitt/asbest: Kr. 2,25 pr. kg

 • Inert avfall (teglstein, porselensskåler, leca osv.) kr 2,25 pr kg

 • PCB-vinduer: Kr. 1,70 pr. kg

 • Vinduer med klorparafin: Kr. 15 pr. kg

 • Farlig avfall: Kr. 15 pr. kg

 • Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg (Dette gjelder alt annet enn det som står spesifisert i listen.)

 • Usortert avfall: Kun etter avtale, kr 5 pr kg. Velger du å levere usortert må du ha avtale om levering på forhånd.

Alle priser er inkl. mva.

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale.

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Prisene gjelder for privatpersoner med avfall fra husstanden:

 • Sortert avfall til gjenvinning: Gratis.
  (Dette gjelder hageavfall, elektronikk, glass- og metallemballasje, farlig avfall, plastemballasje, klær til gjenbruk pakket i plastposer, metaller, papp/papir, isopor.)

 • Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,-

 • Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil etc. betaler etter vekt: 
  Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg
  Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg


Alle priser er inkl. mva.

Barnehage - betalingssatser 2018

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2018:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr. 2.910,-
 80% plass   kr. 2.561,-
 60% plass   kr. 1.921,-
 50% plass   kr. 1.601,-
 40% plass   kr. 1.280,-

Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2017. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris: Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 533.500 pr. år kan etter søknad få redusert barnehagepris.

Gratis oppholdstid: Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 533.500 pr. år, som har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i løpet av 2018, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Søskenmoderasjon: Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

Mat: Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 225,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

Gebyr for forsinket henting: Kr 275,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag: Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 225,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

Begravelse og gravferd - priser

Priser finner for begravelse og gravferd finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Sarpsborg kirkelige fellesråd.
Besøksadresse Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg. Tlf. 69 11 68 00.

Biblioteket - purregebyr og priser

De fleste av bibliotekenes tjenester og tilbud er gratis. Det er f.eks. gratis å opprette lånekort, låne medier og benytte mange av bibliotekets andre tilbud.
Men beholder du materialet for lenge, eller f.eks. mister lånekortet, kan det komme gebyrer.

Bystyret har vedtatt følgende betalingssatser i biblioteket (2018):

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3 : Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 12,- pr. side
 • Attestering av kopier: Kr. 4,- pr. side (svart/hvitt-kopier)

 • For lag og foreninger - kopi og utskrift:
  A4 s/hv: Kr. 2,-.  A4 farger: Kr. 5,-.  A3 s/hv: Kr. 5,-.  A3 farger: Kr. 9,-.

 • Utleie/utlån av bilder fra fotoarkivet:
  Til kommersielt bruk - pr. gang pr. bilde: Kr. 450,-
  Ekspedisjonsgebyr ved utlån til privat bruk - pr. gang: Kr. 100,-

 

 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 35,-
 • 2. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 55,-
 • 3. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 80,-

  OBS!
   14 dager etter 3. purring er sendt ut, blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Priser på erstatning av medier
Dersom medier kan skaffes erstattes det med gjenkjøpsprisen. Dette gjelder medier yngre enn tre år. For øvrig gjelder følgende minimumspriser:

 • Skjønn- og faglitteratur Kr. 350, – pr. bok
 • Barnebok: Kr. 110,- pr. bok
 • Eldre, lite aktuelle bøker Kr. 80,- pr. bok
 • Tegneserier: Kr. 55, – pr. hefte
 • Tidsskrifter: Kr. 30, – pr. hefte
 • Lydbøker: Kr. 350, – pr. bok
 • Enkelt-cd, lydbok: Kr. 110, -
 • Språkkurs: Vurderes i hvert tilfelle
 • Enkelt-cd, språkkurs: Kr. 110,-
 • Video/dvd: Kr. 190, -
 • Musikk-cd: Kr. 160,-
 • Mikrofilm/fiche: Dagens pris
 • Større verk og deler av verk, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle
Boligsoneparkering - priser

Privatpersoner:
1.100 kroner for ett år og 600 for et halvt år
(Du kan kun kjøpe for et helt eller et halvt år)

Næringsdrivende:
1.600 kroner for ett år eller 850 for et halvt år

Bygge- og delingssaker - gebyrer

Bygge- og delingssaker - gebyrer - PDF

Matrikkel og seksjonering

Matrikkel og seksjonering-priser - PDF

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

D-F

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

Gebyr

Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven paragraf 12 er 2000 kroner.

For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom, der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Prisen for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF) er 13.900 kroner per tomt.

Krever saken i tillegg dispensasjon koster dette 15.700 kroner. Gebyr for behandling av søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom: 5.000 kroner.

Kontaktpersoner:
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen, tlf. 911 17 155
Delingssaker: Camilla Skarning, tlf 415 30 247
Les også: Gebyrregulativ for bygge- og delingssaker-PDF

Eiendomsskatt

For 2018 gjelder følgende satser:

Bolighus/hytter 4,9 ‰
Næring 7 ‰
Verk og bruk 7 ‰

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune 2017/2018:

Elg, voksent dyr kr 537,-
Elg, kalv kr 316,-

Forurenset grunn - gebyr

Gebyr for behandling av tiltaksplan i forbindelse med graving i forurenset grunn: 
Enkel sak: kr. 8 300,-
Middels sak: kr. 16.000,-
Komplisert sak: kr. 31.000,-

Gebyr for kontroll/tilsyn med forurenset grunn: kr. 3.200,-

Les også: Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket-PDF

Fritidsklubblokaler - priser for leie ved Hornnes, Hafslund og Valaskjold:

Pris er 600 kroner, som vil bli fakturert etter utleie.

Klubbene leier også ut godkjente DJ-er som kan betjene musikkanleggene for kr. 300,- for to timer, og deretter 100 kr pr. time. 
Alle forespørsler om utleie skal skje via mail til den enkelte klubbansvarlig. 
Viktig at avtalte tidspunkter for kontraktsignering og nøkkelutlevering overholdes, hvis ikke leietaker møter opp til avtalt tid blir avtalen kansellert.

Skoler/FAU kan leie lokalene gratis etter avtale med den enkelte fritidsklubb.

OBS! Utleie av fritidsklubber er kun for rusfrie tiltak!

Hornnes fritidsklubb
Leie foregår kun via epost til veronica.sundal-jellum@sarpsborg.com 
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Skolebakken 5, 1746 Skjeberg 
Klubbansvarlig: Veronica Sundal-Jellum 

Hafslund fritidsklubb "Huset"
Leie foregår kun via epost til mari-anne.nygaard@sarpsborg.com 
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Baneveien 2A, 1738 Borgenhaugen
Klubbansvarlig: Anette Blyverket


Valaskjold fritidsklubb
Leie foregår kun via epost til epost mers@sarpsborg.com 
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Valaskjold fritidsklubb er også kjent som "Valla", og du finner den i underetasjen i Valaskjold barnehage.
Besøksadresse: Ørneveien 11, 1710 Sarpsborg
Klubbansvarlig: Merethe Søraa Bøhn

Tilsyn/fyringsavgift 2018:

Kr 510,- inkludert mva. Dette er en avgift som betales årlig.

G-I

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Prisene gjelder for privatpersoner med avfall fra husstanden:

 • Sortert avfall til gjenvinning: Gratis.
  (Dette gjelder hageavfall, elektronikk, glass- og metallemballasje, farlig avfall, plastemballasje, klær til gjenbruk pakket i plastposer, metaller, papp/papir, isopor.)

 • Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,-

 • Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil etc. betaler etter vekt: 
  Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg
  Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg


Alle priser er inkl. mva.

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet

Prisene gjelder for næringslivet:

 • Sortert avfall til gjenvinning (glass- og metallemballasje, plastemballasje (ikke landbruksplast), hele klær til gjenbruk, papp/papir, metaller): Gratis.

 • Hageavfall (kvist og løv, ikke trær og røtter): Kr. 0,90 pr. kg.

 • Trevirke (ikke impregnert): Kr. 0,90 pr. kg

 • Trevirke impregnert: Kr. 2,25 pr. kg

 • Eternitt/asbest: Kr. 2,25 pr. kg

 • Inert avfall (teglstein, porselensskåler, leca osv.) kr 2,25 pr kg

 • PCB-vinduer: Kr. 1,70 pr. kg

 • Vinduer med klorparafin: Kr. 15 pr. kg

 • Farlig avfall: Kr. 15 pr. kg

 • Annet avfall: Kr. 2,25 pr. kg (Dette gjelder alt annet enn det som står spesifisert i listen.)

 • Usortert avfall: Kun etter avtale, kr 5 pr kg. Velger du å levere usortert må du ha avtale om levering på forhånd.

Alle priser er inkl. mva.

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale.

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Gravearbeid i gater, veier og plasser - priser
Gebyr ved gravearbeid i gater, veier og plasser 
(for kontroll og verdiforringelse)
 Kostnadstype/veitypeFast beløp(min.beløp)Pris 
0-20m2
Pris 
> 21-50m2 
Pris
> 51-500m2 
Pris
 > 500m2
 Kontrollgebyr  kr. 2.420  kr. 0  kr.53  kr.27 Etter avtale
 Verdiforringelse samleveier  kr. 350 kr.39  kr.32  kr.24  kr.22
 Verdiforringelse boligvei  kr. 350 kr.42  kr.24 kr.20  kr.15
Verdiforringelse G/S-vei og fortau  kr. 350 kr.24   kr.20  kr.14  kr.13

MERK: Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør.

 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid
Tidsperiode(uker )Pris pr. m2 pr. uke
0-2 kr. 0
3-29 kr. 16
30-52 kr. 18
53-> kr. 20

MERK: Minimum leiepris fra og med 3. uke er kr. 1.380,-.

Hjemmehjelp - priser
Priser for hjemmehjelp
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.prisTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 205,00 68,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.592,00 171,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.531,00 262,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.047,00 354,00

Eksempel: Dersom du er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 68,- x 2,5 time = kr. 170. Dersom du har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir du fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 205,-.

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Tilkjørt mat - priser
Tilkjørt mat (pr. stykk):
Måltid:Pris:
Frokost* kr. 32,00
Middag kr. 101,00
Grøt kr. 43,00
Kveldsmat* kr. 32,00

*) Bestilling av frokost og kveldsmat gjelder kun Haugvoll og Tingvoll bofellesskap

Idrettsanlegg - utleiepriser

Her finner du timepriser for å leie Sarpsborg kommunes idrettsanlegg i 2018. Det er ulike timepriser avhengig av om anlegget skal brukes av barn eller voksne.

 

Sparta Amfi og ungdomshallen - leie
Tidspunkt:Barn - pris pr. time: Voksne - pris pr. time:
Alle dager 113,- 1020,-
Arrangement/kamp 293,- 1020.-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser. Det er gratis for alle grunnskolene i Sarpsborg. Maks hundre personer.

 

 

Sarpsborg stadion og Kalnes friidrettsstadion - leie
Banetype:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gressbane 113,- 199,-
Gressbane, arrangement/kamp 293,- 586,-
Kunstgressbane (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 481,- 1020,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser.

 

 

Kunstisbanen - leie
Tidspunkt: Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Alle dager (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 113,- 1020,-
Arrangement/kamp 293,- 1020,-

 

 

Flerbrukshaller - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
En  håndballbane til trening*  113,- 309,-
En håndballbane til arrangement/kamp* 293,- 586,-
Idrettshall Sandesundsveien barneskole 52,- 157,-
Idrettshall Sandesundsveien - arrangement 146,- 293,-

* Ovennevnte gjelder Sarpsborghallen, Skjeberghallen, Tindlundhallen, Grålumhallen og Kalneshallen.

 

 

Svømmeanlegg - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Hele svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 113,- 309,-
To baner i svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 63,- 167,-
Sarpsborghallen svømmedelen - arrangement 293,- 586,-
Bassengene ved Tindlund, Kurland, Lande og Sandbakken - for foreninger / idrettslag 63,- 167,-

 

 

Gymsaler - leie
AnleggBarn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gjelder gymsalene ved grunnskolene og 1/3-hallen på Kalnes Gratis 85,-

 

Har du flere spørsmål om utleiepriser? Kontakt servicetorget på chat, epost eller telefonnummer 69 10 80 00.

J-O

Her finner du prisene for kulturskolens tilbud i 2018:

Elevavgift pr. skoleår og disiplin:

Elevavgift pr. år ved familieinntekt større enn 4G: kr. 3 919,-
Elevavgift pr. år ved familieinntekt mindre enn 4G: kr 2 351,-
Elevavgift pr. år fordypningstilbud: kr 7 464,-
Instrumentleie pr år: kr. 513,-
Kostymeavgift(dans) og materialavgift (kunstfag) kr. 225,- pr år.

Det gis følgende rabatter:
Søskenmoderasjon for det yngste barnet 60% (betalingssats)
Flerinstrumentmoderasjon: 60% (betalingssats)

Priser for leie av Fritznerbakken aktivitetssenter

Fritznerbakken aktivitetssenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr 250,-
Alle deler (hverdager) kr 850,-
Alle deler helg kr 1.500,-

Pensjonistforeninger har gratis leie.

Priser for leie av Lande bosenter

Lande bosenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr. 250,-
Alle deler (hverdager) kr. 850,-
Alle deler (helg) kr. 1.500,-

 Pensjonistforeninger har gratis leie.

Priser for leie av Ullerøy leirskole
Ullerøy leierskole
Leieperiode:Pris:
Dag/døgn kr  1.850,-
Helg kr  3.700,-
Uke kr  5.500,-
Priser for leie av Varteig kurssenter
Varteig kurssenter
Rom:Pris:
Grupperom kr 170,-
Kjøkken kr 170,-
Peisestue kr 400,-
Kommunestyresal kr 675,-
Hele huset kr 1.050,-

Lokalene er gratis for lag/foreninger.

Priser for leie av Vestvold kultursenter
Vestvold kultursenter
Tidspunkt for leie:Pris:
Hele lokalet, ukedag kr 850,-
Hele lokalet, helg kr 1.500,-

Lokalene leies ut gratis til møtebruk for lag/foreninger og politiske partier.

Matrikkel og seksjonering

Matrikkel og seksjonering-priser - PDF

P-S

Parkering på kommunale plasser - priser 2018

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift 1 time: kr. 28
Parkeringsavgift 2 timer: kr. 58
Parkeringsavgift 3 timer: kr. 90
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 34
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-16.00. I boligsonen mandag til fredag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 21
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 90
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00)
Gratis lørdag, søndag og helligdager.


Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc.:
Dag: kr. 155
Uke: kr. 535
Måned: kr. 1.650
År: kr. 6.700

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Redningsvester - utleie

Priser for utleie av redningsvest.

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

Renovasjon - priser 2018

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.100,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 904,40 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.227,40 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.550,40 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.390,20 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.263,60 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 1.750,- pr. boenhet.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 140,-
Gebyr for bytting av container er kr 715,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 220,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 315,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 850,- 
 • Ekstrasekk kr 25,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 210 kr 420 kr 590 kr 750 kr 870 kr
660 liter med fire hjul 480 kr 1.070 kr 1.770 kr 2.230 kr 2.640 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 212,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 3500,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 320,- 
Abonnement per sesong: 510,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 860,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePriser per år papiravfallPriser per år restavfall
Liten beholder 140 liter 105 48 55 1105 kroner 2015 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 1185 kroner 2355 kroner
Stor beholder 240 liter 110 58 73 1305 kroner 2865 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 1545 kroner 3885 kroner
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 2145 kroner 6435 kroner

Priser for næringskunder:

 • Fastgebyr per bedrift kr. 825,- 
 • Variabelt gebyr, restavfall per liter kr. 8,50 
 • Variabelt gebyr, papir per liter kr. 2
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 5,40
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 8,50
 • Tømming av nedgravd container: Kr. 2.635,-
Servicetorget - priser for varer
Salg av varer i servicetorget
Vare:Pris:
Jubileumsboken "1000 takk" kr.  399,-
Sarpsborg byhistorie bind II kr. 150,- 
Sarpsborg byhistorie bind IV  kr. 250,- 
Skjeberg bygdebok bind III  1940-1992 kr. 250,-
Tune bygdebok bind I   1537-1800 kr.   50,-  
Tune bygdebok bind II  1800-1930  kr.   50,- 
Tune bygdebok bind III 1930-1992 kr. 250,- 
Tune gårdshistore bind II  kr. 100,- 
Varteig bygdebok bind II kr. 250,-  
Olavs by kr. 250,- 
Sarpsborg i bilder  kr. 200,- 
Byen ved fossen  kr. 200,- 
Kyststien  kr.   50,- 
Turkart Sarpsborg  kr. 200,- 
Bykart/gatenavnskart kr.   75,- 
DVD film "Fossen og byen"  kr. 100,- 
Eksta sekk til renovasjon  kr.   25,- 
Kopiering   kr.     2,- 
Kopiering farger  kr.   10,- 
T-skjorter kr.    50,-

SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2018:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.670,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.762,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.175,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.120,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.240,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 225,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 285,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Gebyr for forsinket henting kr. 275,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2017. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Redusert pris i SFO:
Familier med brutto inntekt under kr. 290.649,- kan etter søknad få redusert SFO-pris: Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Påmelding SFO:
Her kan du søke om SFO-plass, endre plasstørrelse eller si opp plassen: Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Slamtømming - priser

I Sarpsborg kommune er det krav om årlig tømming av slamanlegg. 
Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

Det betales gebyr for tømming av slamanlegg ut fra tankens størrelse. Prisene er inkl. mva:

Priser for slamtømming:
Tankstørrelse:Gebyr:
0-3 m3  1.820,-
3,01-4 m3 2.316,- 
4,01-5 m3  2.812,-
5,01-6 m3   3.308,-
6,01-7 m3  3.804,-
7,01-8 m3   4.300,-
8,01-9 m3   4.796,-
9,01-10 m3  5.292,-
10,01-11 m3  5.788,-
11,01-12 m3  6.284,-
12,01-13 m3 6.780,-
13,01-14 m3 7.276,-
14,01-15 m3 7.772,-
15,01-16 m3 8.268,-
16,01-17 m3 8.764,-

Dersom adkomstvei eller anlegg ikke er klargjort for tømming til varslet tømmetid, slik at tømming ikke kan utføres, tilkommer et gebyr på kr. 910,-.

Svømmehallen - priser for besøk

Priser for enkeltbesøk i svømmehallen:

 • Voksne: kr. 50,-
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige : kr. 25,-

Det er også mulig å kjøpe klippekort:

 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 6 klipp: kr. 125,- 
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 12 klipp: kr. 250,- 
 • Voksne - 6 klipp: kr. 250,-
 • Voksne - 12 klipp: kr. 450,-
Pris korttidsopphold

Korttidsopphold i henhold til forskrift kr. 160,00 pr. døgn

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Nærmere opplysninger om betalingsordningen fås ved henvendelse til kemnerkontoret, eventuelt ved boformen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

T-V

Torgplass - priser

Priser for leie av plass ved Sarpsborg torg i 2018:
Pr. dag: kr. 260,-
Pr. uke: kr. 820,-
Pr. måned: kr. 1.680,-
Pr. halvår: kr. 2.800,-
Pr. år: kr. 5.550,-

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis leie av plass.

Trygghets- og smykkealarmer - priser
Trygghets- og smykkealarmer
 Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 244,00
Inntekt >2G kr. 307,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. 

Tilkjørt mat - priser
Tilkjørt mat (pr. stykk):
Måltid:Pris:
Frokost* kr. 32,00
Middag kr. 101,00
Grøt kr. 43,00
Kveldsmat* kr. 32,00

*) Bestilling av frokost og kveldsmat gjelder kun Haugvoll og Tingvoll bofellesskap

Utslippstillatelse gebyr

Ved etablering av private renseanlegg må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsregelverket og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Gebyr for behandling av søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven, kan du finne her (kapittel C.2.1.2.)-PDF

Gebyr for behandling av søknader om utslipp av avløpsvann fra separate renseanlegg, kan du finne i kapittel A her:

Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket-PDF

Ved samlet søknad om utslippstillatelse og tiltak etter plan- og bygningsloven tas det halvt gebyr for behandling av utslippssøknaden. For den vanligste anleggsstørrelsen
(beregnet på 1-3 boenheter) vil samlet gebyr da være som følger: kr 9.995,-
(Byggesaksgebyr: 8 000 + halvt forurensningsgebyr kr 1.995,-).

Merk at det i enkelte tilfeller kan påløpe andre gebyrer i tillegg til ovennevnte, for eksempel ved søknad om ansvarsrett for den som skal utføre jobben.

Vaksinasjonskontoret prisliste 2018

Her er oversikt over hvilke vaksiner som kan fås ved vaksinasjonskontoret, og prisene for disse.

Generelt for alle vaksinasjoner tilkommer et konsultasjonsgebyr på kr. 210,00 per besøk.

Uteblitt time uten beskjed dagen før faktureres med kr. 215,00 + fakturagebyr kr. 47,-.

Kontant betaling eller bankkort m/BankAxept (ikke kredittkort).

Prisliste vaksinasjoner
Vaksinetype:Pris:
Gul feber kr. 400,00
Difteri/tetanus, kikhoste, polio kr. 330,00
Polio kr. 150,00
Tyfoid injeksjon kr. 180,00
Tyfoid kapsler kr. 250,00
Rabies kr. 575,00
Dukoral pr. dose kr. 250,00
Meningokokk A-C-W-Y kr. 450,00
Japansk enchephalitt kr. 850,00
Pneumokokk kr. 400,00
Hepatitt A, voksen kr. 400,00
Hepatitt A, barn kr. 275,00
Hepatitt B, voksen kr. 230,00
Hepatitt B, barn (under 16 år) kr. 200,00
Twinrix (Hep A+B), voksen kr. 475,00
Twinrix, barn (under 16 år) kr. 375,00
TBE-vaksine, over 16 år kr. 350,00
TBE-vaksine, under 16 år kr. 300,00
Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr. 752  pr. fast del. Avløp = kr. 1038,- pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr. 10,30 pr. m3. Avløp = kr. 15,80 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: Kr. 756,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom. Kr. 756,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
 • Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert kr 300 inkl.mva i vannmålergebyr årlig. Dersom kommunen må møte opp for å lese av vannmåleren kreves kr. 1.510,- inkl. mva.

 • NB! Priser for fritidseiendommer i parentes.
Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiemdomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3

 

Vanngebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.287,50 kr (643,75 kr)
61-150 m2 200 m3 2.060 kr (1.030 kr)
151-200 m2 250 m3 2.575 kr (1287,50 kr)
201-250 m2 350 m3 3.605 kr (1802,50 kr)
251-300 m2 450 m3 4.635 kr (2317,50 kr)

 

Avløpsgebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.975  kr (987,50 kr)
61-150 m2 200 m3 3.160 kr (1580 kr)
151-200 m2 250 m3 3.950 kr (1975 kr)
201-250 m2 350 m3 5.530 kr (2765 kr)
251-300 m2 450 m3 7.110 kr (3550 kr)

Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.

Vigsel - se priser her

Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager er gratis.

Hvis det er ønske om vielse andre steder i kommunen, eller utenfor arbeidstid, koster det 2 150 kroner. Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1 000 kroner. Husk å ta med kvittering for betalt gebyr til vielsen.