Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Priser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser

02.01.2020

A-C

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet (alle priser inkludert merverdiavgift.

Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis: glass- og metallemballasje, klær, papp/papir og metaller.

Følgende må du betale for:

 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,10 pr. kg.
 • Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) 1,10 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,50 pr. kg
 • Gips fra næring 2,50 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,50 pr. kg

Vi gjør oppmerksom på at det er en minstepris på kr. 50,- inkl. mva.

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,50 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,50 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,70 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

 • NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall per bedrift per år.

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis fra husholdning:

 • Hageavfall
 • Elektronikk
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Plastemballasje: Helt ren og tørr kanneplast og mykplast som plastsekker, poser og folie samt husholdningsplast i utdelte sekker for plastemballasje.
 • Klær til gjenbruk pakket i plastposer.
 • Metaller
 • Papp/papir
 • Isopor

Følgende må du betale for:

• Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,- inkl. mva.

• Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil, kombinertbil etc. betaler etter vekt:
Trevirke (ikke impregnert): Kr. 1,00 pr. kg inkl. mva.
Annet avfall: Kr. 2,50 pr. kg inkl. mva.

Vi gjør oppmerksom på at det er en minstepris på kr. 50,- inkl. mva.

Barnehage - betalingssatser

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2020:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr. 3.135,-
 80% plass   kr. 2.508,-
 60% plass   kr. 1.881,-
 50% plass   kr. 1.568,-
 40% plass   kr. 1.254,-

Prisene er vedtatt av bystyret 12.12.2019. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

 

Redusert pris: 

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage her.

 

Gratis oppholdstid: 

Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 566.100 pr. år, som har barn som fyller 2, 3, 4 eller 5 år i løpet av 2020, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

For å søke om gratis kjernetid, må du bruke samme søknadsskjema som for redusert pris i barnehage. Du finner det på denne siden.

 

Søskenmoderasjon: 

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

 

Mat: 

Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 240,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

 

Gebyr for forsinket henting:

Kr 295,- per påbegynte halvtime.

 

Kjøp av enkeltdag: 

Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 240,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

Begravelse og gravferd - priser

Priser finner for begravelse og gravferd finner du her.

Ved spørsmål ta kontakt med Sarpsborg kirkelige fellesråd.
Besøksadresse Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg. Tlf. 69 11 68 00.

Biblioteket - purregebyr og priser

De fleste av bibliotekenes tjenester og tilbud er gratis. Det er f.eks. gratis å opprette lånekort, låne medier og benytte mange av bibliotekets andre tilbud.
Men beholder du materialet for lenge, eller f.eks. mister lånekortet, kan det komme gebyrer.

Bystyret har vedtatt følgende betalingssatser i biblioteket (2018):

 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A4: Kr. 3,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A4: Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i svart/hvitt - A3 : Kr. 6,- pr. side
 • Kopi og utskrift i farger - A3: Kr. 12,- pr. side
 • Attestering av kopier: Kr. 4,- pr. side (svart/hvitt-kopier)

 • For lag og foreninger - kopi og utskrift:
  A4 s/hv: Kr. 2,-.  A4 farger: Kr. 5,-.  A3 s/hv: Kr. 5,-.  A3 farger: Kr. 9,-.

 • Utleie/utlån av bilder fra fotoarkivet:
  Til kommersielt bruk - pr. gang pr. bilde: Kr. 450,-
  Ekspedisjonsgebyr ved utlån til privat bruk - pr. gang: Kr. 100,-

 

 • Tapt lånekort kr. 15,-
 • 1. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 35,-
 • 2. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 55,-
 • 3. varselbrev ved for sen innlevering av medier kr. 80,-

  OBS!
   14 dager etter 3. purring er sendt ut, blir lånekortet sperret og kravet sendt videre til inkasso.

Priser på erstatning av medier
Dersom medier kan skaffes erstattes det med gjenkjøpsprisen. Dette gjelder medier yngre enn tre år. For øvrig gjelder følgende minimumspriser:

 • Skjønn- og faglitteratur Kr. 350, – pr. bok
 • Barnebok: Kr. 110,- pr. bok
 • Eldre, lite aktuelle bøker Kr. 80,- pr. bok
 • Tegneserier: Kr. 55, – pr. hefte
 • Tidsskrifter: Kr. 30, – pr. hefte
 • Lydbøker: Kr. 350, – pr. bok
 • Enkelt-cd, lydbok: Kr. 110, -
 • Språkkurs: Vurderes i hvert tilfelle
 • Enkelt-cd, språkkurs: Kr. 110,-
 • Video/dvd: Kr. 190, -
 • Musikk-cd: Kr. 160,-
 • Mikrofilm/fiche: Dagens pris
 • Større verk og deler av verk, vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle
Boligsoneparkering - priser

Privatpersoner: 1.200 kroner for 12 måneder. 600 kroner for 6 måneder.

Næringsdrivende: 1.700 kroner 12 måneder. 850 kroner for 6 måneder.

Du kan kun kjøpe for 12 eller 6 måneder.

Når du har betalt for boligsoneparkering får du ikke et fysisk parkeringskort, men registreringsnummeret på kjøretøyet blir lagret elektronisk i systemet som trafikkbetjentene bruker.

Hvis du vil si opp din avtaleparkering kan vi refundere gjenstående beløp, men ikke hvis avtaleperioden er kortere enn 6 måneder.

Bygge- og delingssaker - gebyrer

Byggesaker - gebyrer - PDF

Matrikkel og seksjonering

Matrikkel og seksjonering-priser - PDF

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

D-F

Delingssaker og konsesjonssaker, landbrukseiendom

Gebyr

Gebyr for behandling av søknad om deling av landbrukseiendom etter jordloven paragraf 12 er 2000 kroner.

For behandling av søknad om deling av landbrukseiendom, der det skal deles fra og opprettes en ny eiendom, må saken også behandles etter plan- og bygningsloven. Prisen for fradeling av tomt i uregulert område (også kalt LNF) er 13.900 kroner per tomt.

Krever saken i tillegg dispensasjon koster dette 15.700 kroner. Gebyr for behandling av søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom: 5.000 kroner.

Kontaktpersoner:
Konsesjonssaker: Torgunn Antonsen, tlf. 911 17 155
Delingssaker: Camilla Skarning, tlf 415 30 247
Les også: Gebyrregulativ for bygge- og delingssaker-PDF

Promillesatser og bunnfradrag

For 2020 gjelder følgende promillesatser:

Næring: 5,2
Bolig: 3,6
Særskilt skattegrunnlag: 7
Bunnfradraget blir 300.000,-

Nye boligboligeiendommer har fritak i 3 år fra det året bygget ble tatt i bruk. Fra skatteåret 2021 vil denne regelen falle bort og alle eiendommer skal betale eiendomsskatt uavhengig av byggeår.

Fellingsavgifter i Sarpsborg kommune

Elg, voksent dyr kr 562,-
Elg, kalv kr 331,-

Forurenset grunn - gebyr

Gebyr for behandling av tiltaksplan i forbindelse med graving i forurenset grunn: 
Enkel sak: kr. 9.000,-
Middels sak: kr. 17.000,-
Komplisert sak: kr. 32.500,-

Gebyr for kontroll/tilsyn med forurenset grunn: kr. 3.400,-

Les også: Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket-PDF

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune, Østfold.

Fritidsklubblokaler - priser for leie ved Hornnes, Hafslund og Valaskjold:

Pris er 600 kroner (mandag - torsdag), og 800 kroner (fredag - søndag), som vil bli fakturert etter utleie.

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com - opplys hvilken fritidsklubb du ønsker å leie. 

Klubbene leier også ut godkjente DJ-er som kan betjene musikkanleggene for kr. 300,- for to timer, og deretter 100 kr pr. time. 
Alle forespørsler om utleie skal skje via mail til den enkelte klubbansvarlig. 
Viktig at avtalte tidspunkter for kontraktsignering og nøkkelutlevering overholdes, hvis ikke leietaker møter opp til avtalt tid blir avtalen kansellert.

Skoler/FAU kan leie lokalene gratis etter avtale med den enkelte fritidsklubb.

OBS! Utleie av fritidsklubber er kun for rusfrie tiltak!

Hornnes fritidsklubb

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Skolebakken 5, 1746 Skjeberg 
Klubbansvarlig: Veronica Sundal-Jellum 

Hafslund fritidsklubb "Huset"

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Besøksadresse: Baneveien 2A, 1738 Borgenhaugen
Klubbansvarlig: Anette Blyverket

Valaskjold fritidsklubb

Leie foregår kun via epost til mers@sarpsborg.com
Vær ute i god tid da epost blir lest og besvart en dag i uken – ulike dager. 
Valaskjold fritidsklubb er også kjent som "Valla", og du finner den i underetasjen i Valaskjold barnehage.
Besøksadresse: Ørneveien 11, 1710 Sarpsborg
Klubbansvarlig: Merethe Søraa Bøhn

Tilsyn/fyringsavgift

Kr 545,- inkludert mva. Dette er en avgift som betales årlig.

G-I

Gatedalen - avfall - priser for privatpersoner

Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis fra husholdning:

 • Hageavfall
 • Elektronikk
 • Glass- og metallemballasje
 • Farlig avfall
 • Plastemballasje: Helt ren og tørr kanneplast og mykplast som plastsekker, poser og folie samt husholdningsplast i utdelte sekker for plastemballasje.
 • Klær til gjenbruk pakket i plastposer.
 • Metaller
 • Papp/papir
 • Isopor

Følgende må du betale for:

• Annet avfall levert med personbil (se i vognkortet) uten henger: Kr. 50,- inkl. mva.

• Annet avfall levert med personbil med henger, pickup, varebil, kombinertbil etc. betaler etter vekt:
Trevirke (ikke impregnert): Kr. 1,00 pr. kg inkl. mva.
Annet avfall: Kr. 2,50 pr. kg inkl. mva.

Vi gjør oppmerksom på at det er en minstepris på kr. 50,- inkl. mva.

Gatedalen - avfall - priser for næringslivet (alle priser inkludert merverdiavgift.

Sortert avfall til gjenvinning som kan leveres gratis: glass- og metallemballasje, klær, papp/papir og metaller.

Følgende må du betale for:

 • Trevirke (ikke impregnert) fra næring 1,10 pr. kg.
 • Hageavfall fra næring (kvist, løv, trær og røtter) 1,10 pr. kg
 • EE-avfall fra næring (elektrisk og elektronisk avfall) 2,50 pr. kg
 • Gips fra næring 2,50 pr. kg
 • Usortert avfall (kun etter innvilget søknad om dette) 7,00 pr. kg
 • Annet avfall fra næring (alt som ikke står spesifisert) 2,50 pr. kg

Vi gjør oppmerksom på at det er en minstepris på kr. 50,- inkl. mva.

Følgende beregnes som farlig avfall og må deklareres på www.avfallsdeklarering.no før levering i Gatedalen:

 • Impregnert trevirke fra næring 2,50 pr. kg
 • Eternitt/Asbest fra næring 2,50 pr. kg
 • Vinduer med PCB fra næring 1,70 pr. kg
 • Vinduer med klorparafiner og ftalater fra næring 15,00 pr. kg
 • Annet farlig avfall fra næring 15,00 pr. kg

 • NB! Begrensning på 1000 kilo farlig avfall per bedrift per år.

Brukerveiledning avfallsdeklaringer - PDF

Søknadsskjema: kreditt ved levering av avfall - PDF

Søknadsskjema: bestilling/avbestilling av veiekort

Søknadsskjema: usortert avfall, kun etter avtale - PDF

Søknadsskjema: Basiskarakterisering avfall til deponi - PDF

Gravearbeid i gater, veier og plasser - priser
Gebyr ved gravearbeid i gater, veier og plasser 
(for kontroll og verdiforringelse)
 Kostnadstype/veitypeFast beløp(min.beløp)Pris 
0-20m2
Pris 
> 21-50m2 
Pris
> 51-500m2 
Pris
 > 500m2
 Kontrollgebyr  kr. 2.570  kr. 0  kr.57  kr.29 Etter avtale
 Verdiforringelse samleveier  kr. 350 kr.39  kr.32  kr.24  kr.22
 Verdiforringelse boligvei  kr. 350 kr.42  kr.24 kr.20  kr.15
Verdiforringelse G/S-vei og fortau  kr. 350 kr.24   kr.20  kr.14  kr.13

MERK: Kontroll- og forringelsesgebyr blir fakturert til utførende entreprenør.

 

Leiepris ved bruk av veiareal samt fortau til byggearbeid
Tidsperiode(uker )Pris pr. m2 pr. uke
0-2 kr. 0
3-29 kr. 18
30-52 kr. 20
53-> kr. 22

MERK: Minimum leiepris fra og med 3. uke er kr. 1.500,-.

Hjemmehjelp og praktisk bistand - priser

Egenandeler for praktisk bistand inkl. tilrettelegging av måltider og opplæringstjenester.

Priser for hjemmehjelp i 2020
AlternativInntektAbonn.grenseAbonn.prisTimepris
1 Inntekt <2G 3 timer 210,00 72,00
2 Inntekt 2G-3G 10 timer 1.688,00 181,00
3 Inntekt 3G-4G 15 timer 3.743,00 277,00
4 Inntekt >4G 15 timer 5.349,00 375,00

Eksempel: Dersom du er i alternativ 1 og har 2,5 time hjemmehjelp blir regningen på kr. 72,- x 2,5 time = kr. 180. Dersom du har 3 timer eller mer pr. kalendermåned, blir du fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 217,-.

Hjemmesykepleie er fritatt for betaling.

Matpriser

Her er priser for mat i 2020.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 107 kroner
Grøt lørdag 45 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Du kan velge å bestille grøt og søndagsmiddag, eller du kan bestille to søndagsmiddager - om du ikke vil ha grøt.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 34 kroner
Formiddagsmat 34 kroner
Middag 107 kroner
Grøt 45 kroner
Kveldsmåltid 34 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 820 kroner
Måltider utenom middag 1640 kroner
Middag 2976 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Idrettsanlegg - utleiepriser

Her finner du timepriser for å leie Sarpsborg kommunes idrettsanlegg i 2020. Det er ulike timepriser avhengig av om anlegget skal brukes av:

 • barn eller voksne.
 • leietakere fra andre kommuner og kommersielle aktører betaler 100 prosent mer.
 • leie utover ordinær åpningstid er 800 kroner mer for hver time.

 

Sparta Amfi og ungdomshallen - leie
Tidspunkt:Barn - pris pr. time: Voksne - pris pr. time:
Alle dager 70,- 650,-
Arrangement/kamp 190,- 650.-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser. Det er gratis for alle grunnskolene i Sarpsborg. Maks hundre personer.

 

 

Sarpsborg stadion og Kalnes friidrettsstadion - leie
Banetype:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gressbane 70,- 130,-
Gressbane, arrangement/kamp 190,- 370,-
Kunstgressbane (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 310,- 650,-
Friidrett, trening 70,- 130,-
Friidrett, arrangement 190,- 370,-

For kamper i eliteserien/1.divisjon og spesielle arrangementer, gjelder egne priser.

 

 

Kunstisbanen - leie
Tidspunkt: Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Alle dager (gratis for Sarpsborgs grunnskoler) 70,- 650,-
Arrangement/kamp 190,- 650,-

 

 

Flerbrukshaller - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
En  håndballbane til trening*  70,- 200,-
En håndballbane til arrangement/kamp* 190,- 370,-
Idrettshall Sandesundsveien barneskole 30,- 100,-
Idrettshall Sandesundsveien - arrangement 90,- 190,-

* Ovennevnte gjelder Sarpsborghallen, Skjeberghallen, Tindlundhallen, Grålumhallen og Kalneshallen.

 

 

Svømmeanlegg - leie
Anlegg og arrangement:Barn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Hele svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 70,- 200,-
To baner i svømmedelen av Sarpsborghallen - for foreninger / idrettslag 40,- 110,-
Sarpsborghallen svømmedelen - arrangement 190,- 370,-
Bassengene ved Tindlund, Kurland, Lande og Sandbakken - for foreninger / idrettslag 40,- 110,-

 

 

Gymsaler - leie
AnleggBarn - pris pr. time:Voksne - pris pr. time:
Gjelder gymsalene ved grunnskolene og 1/3-hallen på Kalnes Gratis 50,-

 

Har du flere spørsmål om utleiepriser? Kontakt servicetorget på chat, epost eller telefonnummer 69 10 80 00.

J-O

Her finner du prisene for kulturskolen 2020

Elevavgift:
Familieinntekt større enn 4G: 4 150,- pr år
Familieinntekt mindre enn 4G: kr 2 490,- pr år

Moderasjon er 60 % (betalingssats)

Instrumentavgift: kr 545,- pr skoleår
For instrumenter som lånes uten undervisningsplass (leie per år) Kr 1 085,-
Kostymeavgift for dans: kr 235,-
Materialkostnader billedkunst kr 235,-
Kulturskoletilbud for fordypning: kr 7 900,-

Utleie av amfiet

Kommersielle og utenbys leietakere:

 • Dag 1: 6 100 kroner
 • Dag 2: 4900 kroner
 • Dag 3 og videre: 1 800 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 2 500 kroner
 • Dag 2: 1 600 kroner
 • Dag 3 og videre: 900 kroner

*For å benytte paviljongområdet må det søkes leie på ordinær måte. Bruk av området er gratis, men når det benyttes strøm, beregnes samme sats som ved leie av amfiet. 

Utleie av servicebygget

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 18 400 kroner
 • Dag 2: 12 200 kroner
 • Dag 3 og videre: 6 100 kroner

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 6 100 kroner
 • Dag 2: 4 000 kroner
 • Dag 3 og videre: 2 500 kroner
Utleie av den mobile scenen

Utleie av mobil scene gjelder også for andre arenaer enn Kulås. 

Kommersielle og utenbys leietakere: 

 • Dag 1: 21 700 kroner
 • Dag 2: 16 300 kroner
 • Dag 3 og videre: 10 900 kroner

-Ekstra transportkostnader vil tilkomme dersom scenen benyttes utenfor Sarpsborg kommune.

Lokale amatører og frivillige: 

 • Dag 1: 5 820 kroner
 • Dag 2: 4 560 kroner
 • Dag 3 og videre: 3 400 kroner

*For kommersielle og utenbys leietakere gjelder; Ved leie av Kulås amfi i kombinasjon med leie av mobil scene, reduseres samlet pris med kroner 5 000 per dag. 

Priser for leie av Fritznerbakken aktivitetssenter

Fritznerbakken aktivitetssenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr 162,-
Alle deler (hverdager) kr 540,-

Pensjonistforeninger har gratis leie.

Mer om Fritznerbakken aktivitetssenter her.

Priser for leie av Lande bosenter

Lande bosenter

Rom / tidspunkt for leie:Pris:
Hver del (hverdager) kr. 162,-
Alle deler (hverdager) kr. 540,-

 Pensjonistforeninger har gratis leie. Mer om Lande bo her.

Priser for leie av Ullerøy leirskole
Ullerøy leierskole
Leieperiode:Pris:
Dag/døgn kr  1 176,-
Helg kr  2 340,-
Uke kr  3 540,-

Mer om Ullerøy leirskole her.

Priser for leie av Varteig kurssenter
Varteig kurssenter
Rom:Pris:
Grupperom kr 180,-
Kjøkken kr 180,-
Peisestue kr 420,-
Kommunestyresal kr 720,-
Hele huset kr 1.200,-

Mer om Varteig kurssenter her.

Luftkvalitet

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling i medhold av forurensningsforskriften kap 7. For 2020 er gebyret på 1040 kr/t etter medgått tid.

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2020 er gebyret på 1040 kr/t etter medgått tid.

Prisene finner du også i kapittel C i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Matrikkel og seksjonering

Matrikkel og seksjonering-priser - PDF

Næringsavfall – kontroll/tilsyn

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2020 er gebyret på kr 3 400.

Prisene finner du også i kapittel D i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

Oljeholdig avløpsvann

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved Søknad om tillatelse til utslipp av oljeholdig avløpsvann. For 2020 er gebyret på kr 4 200.

Gebyr for kontroll/tilsyn belastes der kommunen finner det nødvendig å gjennomføre kontroll/tilsyn. For 2020 er gebyret på kr 3 400.

Prisene finner du også i kapittel E i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

P-S

Parkering på kommunale plasser

Avgiftsbelagte parkeringsplasser med progressive avgifter:
Parkeringsavgift 1 time: kr. 29
Parkeringsavgift 2 timer: kr. 60
Parkeringsavgift 3 timer: kr. 93
Parkeringsavgift fjerde time og påfølgende: kr. 35
(Tid: Mandag til fredag 08.00-16.00, lørdag 08.00-16.00.)

Avgiftsbelagte langtidsparkeringsplasser (heldagsplasser):
Parkeringsavgift pr. time: kr. 22
Parkeringsavgift pr. døgn: kr. 93
(Tid: Mandag til fredag 08.00-14.00. Gjelder også boligsonene.)
Gratis lørdag, søndag og helligdager.
Gratis de to første timene på hverdager. Alle må uansett løse billett i automat eller registrere parkeringen i appen EasyPark.


Bruk av parkeringsplasser i forbindelse med byggearbeider etc.:
Dag: kr. 165
Uke: kr. 570
Måned: kr. 1.750

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Redningsvester - utleie

Priser for utleie av redningsvest.

Regulering / reguleringssaker

Se priser for regulering / reguleringssaker her:

Gebyrregulativ for reguleringssaker - PDF

Renovasjon - priser

Renovasjonsgebyr for husholdninger fastsettes etter selvkostprinsippet. Dette er lovpålagt og betyr at renovasjons­gebyrene i sin helhet skal dekke kostnadene­ til renovasjonstjenesten (alle priser er inkl. mva.).

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del: Fast del pr. boenhet er kr 1.860,- pr. år
Variabelt gebyr avhenger av størrelsen på avfallsbeholderen. Se tabell under.

 Årlig gebyr avfallsbeholdere for private:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdeHjulPriser per år
Liten beholder 140 liter 105 48 55 2 965 kr
Medium beholder 180 liter 110 50 70 2 1.300 kr
Stor beholder 240 liter 110 58 73 2 1.700 kr
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 2 2.450 kr
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 4 4.400 kr

Nedgravde containere: Pris for abonnement på nedgravde containere er kr. 2.825,- pr. boenhet.

Erstatningskort for mistede eller ødelagte nøkkelkort til nedgravde containere koster 100 kroner inkludert merverdiavgift.

Byttegebyr: Gebyr for inn- og utkjøring/bytting av beholdere er kr 0,-
Gebyr for bytting av container er kr 950,-

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: Dersom abonnent er skyld i at avfallsbeholdere har gått i stykker, må vedkommende erstatte beholderne.

Priser på avfallsbeholdere som må erstattes av abonnent: 
StørrelsePris
130/140 liter 460 kr
180 liter 520 kr
240 liter 540 kr
360 liter 890 kr
660 liter 1.640 kr

Ekstrahenting:

 • Ekstrahenting 130 - 370 liter, beholder med to hjul: kr. 230,- 
 • Ekstrahenting 660 - 770 liter med fire hjul: kr. 330,- 
 • Ekstrahenting container: kr. 1700,- 
 • Ekstrasekk kr 30,-

Hentetillegg: Abonnenter som trenger å få hentet avfallsbeholderne utover tre meter og inntil 50 meter fra veikanten, kan søke om dette. Henteavstand innvilges etter en restriktiv behovsvurdering i tråd med retningslinjene til renovasjonsforskriften i kommunen. Man betaler ekstra avgift for denne tjenesten, se under

 Årlig gebyr hentetillegg:
Størrelse på beholder10 m20 m30 m40 m50 m
130-370 liter med to hjul 300 kr 320 kr 800 kr 1050 kr 1200 kr
660 liter med fire hjul 700 kr 800 kr 2.600 kr 3.300 kr 4.000 kr

Hjemmekompostering: Ved skriftlig avtale med Sarpsborg kommune om hjemmekompostering i godkjent kompostbinge vil renovasjonsgebyret reduseres med kr 220,- Kommunen lagerfører en type kompostbinge som selges til innkjøpspris: Kompostbjørn kr. 4863,- inkl. mva.

Henteordning for hageavfall: (Frivillig ordning, foreløpig tilgjengelig for husstander på Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.) 
Oppstartspris: Kr. 350,- 
Abonnement per sesong: 530,-

Renovasjonsgebyr for fritidsbolig/hytte: Gebyret for fritidsbolig er kr 1300,- pr. år. 

 

Årlig gebyr for avfallsbeholdere for næringslivet:
BeholdertypeStørrelseHøydeBreddeDybdePapiravfallRestavfallGlass- og metallemballasje 
Liten beholder 140 liter 105 48 55 320 kroner 1270 kroner 320 kroner
Medium beholder 180 liter 110 50 70 430 kroner 1740 kroner  
Stor beholder 240 liter 110 58 73 550 kroner 2250 kroner 550 kroner
Felles liten beholder 360 liter 110 71 81 820 kroner 3420 kroner  
Felles stor beholder 660 liter 120 126 83 1470 kroner 6200 kroner  

Renovasjonsgebyret består av en fast del og en variabel del for næringslivet: Fast del er kr 2.270,- pr. år

 • Fastgebyr per bedrift kr. 2270,- 
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (liten skuff, 60 liter): Kr. 6,30
 • Variabelt gebyr, nedgravde containere pr. levering (stor skuff, 100 liter): Kr. 10,0
 • Erstatningskort for mistede eller ødelagte nøkkelkort til nedgravde containere koster 100 kroner inkludert merverdiavgift.
Servicetorget - priser for varer
Salg av varer i servicetorget
Vare:Pris:
Jubileumsboken "1000 takk" kr.  399,-
Sarpsborg byhistorie bind II kr. 150,- 
Sarpsborg byhistorie bind IV  kr. 250,- 
Sarpsborg 1940-1945 kr. 200,-
Skjeberg bygdebok bind III  1940-1992 kr. 250,-
Tune bygdebok bind I   1537-1800 kr.   50,-  
Tune bygdebok bind II  1800-1930  kr.   50,- 
Tune bygdebok bind III 1930-1992 kr. 250,- 
Tune gårdshistore bind II  kr. 100,- 
Varteig bygdebok bind II kr. 250,-  
Olavs by kr. 250,- 
Hendelser i 1000 år kr. 299,-
Byen ved fossen  kr. 200,- 
Kyststien  kr.   50,- 
Bykart/gatenavnskart kr.   75,- 
DVD film "Sarpsborgfilmen - Fossen og byen"  kr. 100,- 
Eksta sekk til renovasjon  kr.   30,- 
Kopiering   kr.     3,- 
Kopiering farger  kr.   10,- 
SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2020:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

 

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.755,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.653,- (inkludert mat)
50% plass kr. 1.378,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.102,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.160,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.315,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 235,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 188 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 20%, kr 47 pr. dag.
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 295,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
  -Barn med morgenplass betaler 80%, kr. 236 pr. dag.
  -Barn med ettermiddagsplass betaler 60%, kr 177 pr. dag.
 • Gebyr for forsinket henting kr. 295,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 12.12.2019. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

 

Redusert pris i SFO:

Se veiledning for å søke om redusert foreldrebetaling i SFO her. 

Slamtømming - priser

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 3930,- 
Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2 år  kr 1965,-
Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3 år  kr 1310,-

Ekstratømming koster det samme som årsgebyr kr 3930,-

Dersom adkomstvei eller anlegg ikke er klargjort for tømming til varslet tømmetid, slik at tømming ikke kan utføres, tilkommer et gebyr på kr. 910,-.

Svømmehallen - priser for besøk

Priser for enkeltbesøk i svømmehallen:

 • Voksne: kr. 60,-
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige : kr. 30,-

Det er også mulig å kjøpe klippekort:

 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 6 klipp: kr. 150,- 
 • Barn (under 18 år), honnør, studenter, vernepliktige - 12 klipp: kr. 300,- 
 • Voksne - 6 klipp: kr. 300,-
 • Voksne - 12 klipp: kr. 550,-

Du kan betale med kontanter, bankkort og Vipps.

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2020 i henhold til forskrift kr. 170,00 pr. døgn

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Nærmere opplysninger om betalingsordningen fås ved henvendelse til kemnerkontoret, eventuelt ved boformen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

T-V

Terrenginngrep

Gebyrsats NOK

 • Enkel sak: 9000,-
 • Middels sak: 17 000,-
 • Komplisert sak: 32 500,-
Torgplass - priser

Priser for leie av plass ved Sarpsborg torg i 2020:
Pr. dag: kr. 280,-
Pr. uke: kr. 875,-
Pr. måned: kr. 1.800,-
Pr. halvår: kr. 3.000,-
Pr. år: kr. 5.900,-

Forhandlere av tradisjonelle torgvarer (landbruksprodukter og blomster) som tilbyr dette på torget hele året, gis gratis leie av plass.

Trygghets- og smykkealarmerpriser
Priser trygghets- og smykkealarmer 2020
 Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 259,00
Inntekt >2G kr. 326,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. 

Matpriser

Her er priser for mat i 2020.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 107 kroner
Grøt lørdag 45 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Du kan velge å bestille grøt og søndagsmiddag, eller du kan bestille to søndagsmiddager - om du ikke vil ha grøt.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykk inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 34 kroner
Formiddagsmat 34 kroner
Middag 107 kroner
Grøt 45 kroner
Kveldsmåltid 34 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 820 kroner
Måltider utenom middag 1640 kroner
Middag 2976 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Utslippstillatelse - gebyr mindre avløpsanlegg

Ved etablering av private renseanlegg må det søkes om utslippstillatelse etter forurensningsregelverket og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.
Saksbehandlingsgebyret for utslippstillatelse varierer ut i fra anleggets størrelse:

1-15 PE (tilsvarer 1-3 boenheter): kr 4 300
16-49 PE (tilsvarer 4-9 boenheter): kr 7 300
50-1999 PE (tilsvarer 10-200 boenheter) kr: 17 000

Prisene finner du også i kapittel A i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket-PDF

Saksbehandlingsgebyr for behandling av søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven er 8 600 kr.

Ved samlet søknad om utslippstillatelse og tiltak etter plan- og bygningsloven tas det halvt gebyr for behandling av utslippssøknaden. For den vanligste anleggsstørrelsen (beregnet på 1-3 boenheter) vil samlet gebyr da være 10 750 kr. (Byggesaksgebyr: 8 600 kr + halvt forurensningsgebyr: 2150 kr).

Merk at det i enkelte tilfeller kan påløpe andre gebyrer i tillegg til ovennevnte, for eksempel ved søknad om dispensasjon fra arealplanformål eller byggeforbud etter plan- og bygningsloven. 

Byggesaksgebyr for 2020 - se side 5. (PDF)

Ved søknad om endring av utslippstillatelse etter forurensningsregelverket varierer prisen ut i fra hva slags endringer det søkes om:
Endring av utslippstillatelsens varighet: kr 1.500.
Andre endringer av eksisterende utslippstillatelse: 1040 kroner per time etter medgått tid
For ytterligere informasjon, se også Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Sarpsborg kommune. (PDF)

Utslippstillatelse – årlig tilsynsgebyr

Årlig tilsynsgebyr er et årlig gebyr som skal betales av alle boenheter som har et separat avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Hver boenhet skal belastes med gebyr. Størrelsen på tilsynsgebyret fastsettes årlig av bystyret og framkommer av gebyrregulativet. Gebyret varierer med type boenhet:

Bolig < 50 PE: kr 340

Bolig 50-1999 PE: kr 910

Hytte: kr 190

Prisene finner du også i kapittel A i Gebyrregulativ for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. (PDF)

 

Vaksinasjonskontoret prisliste

Her er oversikt over hvilke vaksiner som kan fås ved vaksinasjonskontoret, og prisene for disse.


Generelt for alle vaksinasjoner tilkommer et konsultasjonsgebyr pr.besøk pr.person
Konsultasjonstakst dagtid: 228 kroner
Konsultasjonstakst kveld fra kl. 16.00: 328 kroner

Uteblitt time uten beskjed dagen før faktureres med 228 kr. for dagtime og 328 kr. for kveldstime.
Fakturagebyr på 59 kroner kommer i tillegg.

Kontant betaling eller bankkort m/BankAxept (ikke kredittkort).

Prisliste vaksinasjoner
Vaksinetype:Pris:
Gul feber 400 kr.
Nytt gul-feber vaksinasjonssertifikat(WHO) 50 kr.
Difteri/tetanus, kikhoste, polio 330 kr.
Polio 180 kr.
Tyfoid injeksjon 250 kr.
Tyfoid kapsler 250 kr.
Rabies 575 kr.
Dukoral pr. dose 250 kr.
Meningokokk A-C-W-Y 450 kr.
Japansk enchephalitt 850 kr. 
Pneumokokk 400 kr. 
Hepatitt A, voksen 350 kr.
Hepatitt A, barn 300 kr.
Hepatitt B, voksen 230 kr.
Hepatitt B, barn (under 16 år) 200 kr.
Twinrix (Hep A+B), voksen 550 kr.
Twinrix, barn (under 16 år) 400 kr.
TBE-vaksine (skogflåttencephalitt), over 16 år 350 kr.
TBE-vaksine(skogflåttencephalitt), under 16 år 330 kr.
HPV (cervarix) 1050 kr.
Vann og avløp - priser

Årsgebyr for vann og avløp er summen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

 • Abonnementsgebyr - inkl.mva: Vann = kr. 901  pr. fast del. Avløp = kr. 1280,- pr. fast del.
 • Forbruksgebyr - inkl. mva: Vann = kr. 12,34 pr. m3. Avløp = kr. 19,48 pr. m3.
 • Tilknytningsgebyr for vann og avløp: Kr. 840,- inkl. mva. for vann pr. gebyrpliktig eiendom. Kr. 840,- inkl. mva for avløp pr. gebyrpliktig eiendom.
 • Abonnenter med vannmåler vil i tillegg bli fakturert kr 300 inkl.mva i vannmålergebyr årlig. Dersom kommunen må møte opp for å lese av vannmåleren kreves kr. 1.600,- inkl. mva.

 • Årlig leie av vannmåler med størrelse opp til 1'' 300 kr.
 • Årlig leie av vannmåler med størrelse over 1'' 600 kr.
Beregning av forbruk for eiendommer uten vannmåler 
Beregnet areal eiemdomBeregnet forbruk
0-60m2 125 m3
61-150 m2 200 m3
151-200 m2 250 m3
200-251 m2 350 m3
251-300 m2 450 m3

 

Vanngebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 1.542 kr
61-150 m2 200 m3 2.468 kr
151-200 m2 250 m3 3.085 kr
201-250 m2 350 m3 4.319 kr
251-300 m2 450 m3 5.553 kr

 

Avløpsgebyr utregningseksempel 
Beregnet areal eiendomBeregnet forbrukGebyr
0-60 m2 125 m3 2.435 kr
61-150 m2 200 m3 3.896 kr
151-200 m2 250 m3 4.870 kr
201-250 m2 350 m3 6.818 kr
251-300 m2 450 m3 8.766 kr

I Sarpsborg kommune er det krav om tømming av slamanlegg. Tømming skal utføres av Sarpsborg kommune.

 • Slamtømmegebyr som skal tømmes årlig kr 3930,-
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 2. år  kr 1965,-
 • Slamtømmegebyr for anlegg som skal tømmes hvert 3. år  kr 1310,-
 • Ekstratømming koster det samme som årsgebyr kr 3930,-

Dersom adkomstvei eller anlegg ikke er klargjort for tømming til varslet tømmetid, slik at tømming ikke kan utføres, tilkommer et gebyr på kr. 910,-.

Vil du vite mer om hvordan vann- og avløpsgebyr beregnes, kan du lese Sarpsborg kommunes gebyrforskrift for vann og avløp-PDF.

Vigsel - se priser her

Vielser i Sarpsborg rådhus eller i Kulåsparken på hverdager er gratis.

Hvis det er ønske om vielse andre steder i kommunen, eller utenfor arbeidstid, koster det 2 290 kroner. Dersom brudeparet ikke er bosatt i Sarpsborg, kreves et administrasjonsgebyr på 1 050 kroner. Husk å ta med kvittering for betalt gebyr til vielsen.