>Bofellesskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bofellesskap

01.01.2017

Bofellesskap er et heldøgns omsorgstilbud hvor den enkeltes behov er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig på bakgrunn av kvalitet og ressursbruk å yte hjelpen i den enkeltes hjem.

Hver beboer har sin egen leilighet. Boligene er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at beboeren skal kunne motta heldøgnsomsorg. I tilknytning til bofellesskapet er det etablert heldøgns hjemmebaserte tjenester som yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og aktivisering basert på den enkelte beboers behov.

Kommunen har ulike bofellesskap basert på brukernes behov.

 • Bofellesskap for eldre
 • Bofellesskap for demente
 • Bofellesskap for funksjonhemmede
 • Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede

Søknad

Søk om plass i bofellesskap her - PDF

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Bofellesskap for eldre

Haugvoll bofellesskap

Besøksadresse: Myrvoldveien 21, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. vaktrom: 69 10 31 89
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Frisør: Tlf. 996 22 257
Fotpleie: Tlf. 975 38 879
Aktivitør: Tlf. 69 10 31 74

Haugvoll bofellesskap består av 28 bofellesskapsleiligheter. Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer pr. leilighet. Hver etasje (2) består av leiligheter med felles oppholdsrom og kjøkken. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. Utenom kontortid kontaktes legevakt ved behov. Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.

Teamleder: Marina Bergius Tlf. 477 08 198

Karl Johans gate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 82 52 / 982 91 911 

4. og 5. etasje i Karl Johans gate bofellesskap har 13 leiligheter for eldre og funksjonshemmede. 14 beboere holder til i bofellesskapet for eldre og funksjonshemmede.

Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

Thranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Bofellesskapet består av 32 leiligheter.

Telefonnummer:
69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Gry Yvonne Lanne Tlf: 415 30 219

 

Tuneveien bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 19 00 / 915 19 420
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Tuneveien 21, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Tuneveien bofellesskap består av 20 bofellesskapsleiligheter for beboere med behov for for heldøgnspleie og omsorg.

Hver leilighet inneholder gang, stue med kjøkkenkrok, bad og ett soverom og er beregnet til èn beboer per leilighet. Til bofellesskapsleilighetene er det knyttet pleie- og omsorgspersonell på døgnbasis. Legetjeneste ved bofellesskapet dekkes ved at den enkelte beboer forholder seg til sin fastlege. 

Det blir lagt vekt på et nært samarbeid med den enkelte beboer og dens pårørende.

Teamleder:
Line Møller  Tlf. 69 10 62 66 / 982 21 277

Valaskjold bofellesskap i omsorgssenteret

Telefonnummer bofellesskap: 69 11 61 08
Fellesnummer: 69 11 61 00
Besøksadresse:
Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 237 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder bofellesskapet:
Synnøve Skagemo
Tlf. 996 93 623/ 69 11 61 14

Valaskjold omsorgssenter består av 48 leiligheter i bofellesskap og 32 langtidsplasser i sykehjem. Omsorgssenteret har en trivelig kantine som er betjent på dagtid, innbydende fellesarealer og to flotte sansehager med beplantning og asfalterte stier. Det er tilbud om frisør og fotpleie.

Moderne velferdsteknologi og praktiske løsninger preger omsorgssenteret, og vi har fokus på innovasjon i tjenesteytingen.  

Vi ønsker å ha et nært samarbeid med frivillige, lag og foreninger, skoler og barnehager i nærmiljøet – og selvfølgelig et nært og godt samarbeid med beboere og pårørende

Bofellesskap for personer med demens

Om bofellesskap for personer med demens

For å søke om opphold i bofellesskap for demente må du

 • ha en demenssykdom
 • ha behov for heldøgns omsorg og sykepleie
 • ikke være i stand til å bo i eget hjem med tilrettelagt hjelp

Formålet med bofellesskap for demente er å tilby tilrettelagt bolig med bemanning der egen bolig er uegnet og hvor bolig og bemanning kan bidra til selvstendig og sosial kontakt.

Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Eplehagen bofellesskap for demente

Telefonnummer bofellesskap 1: 915 11 228
Telefonnummer bofellesskap 2: 415 30 290
E-post: postmottak@sarpsborg.com 
Besøksadresse: Nye Tindlundsvei 7, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Eplehagen bofellesskap består av 16 leiligheter, som er spesielt tilrettelagt for aldersdemente. Det er delt i to bofellesskap, hvor det er åtte beboere i hvert bofellesskap. Hele bygget er på ett plan.

Hver leilighet er på 35 kvadratmeter og består av stue/soverom, bad og utvendig bod. Ved hvert bofellesskap er det fellesarealer som består av kjøkken, flere stuer og en flott sansehage som er tilrettelagt for demente. En forutsetning for å få tildelt en leilighet er at beboeren har diagnosen demens.

Hver beboer får en primærkontakt i bofellesskapet. Primærkontakten blir da som regel med på et hjemmebesøk hos brukeren før han/hun flytter inn i bofellesskapet. Det må alltid oppnevnes hjelpeverge for beboeren når vedkommende flytter inn i bofellesskapet.

Av de tjenester som tilbys, kan nevnes; ADL-trening dvs. aktiviteter i dagliglivet , praktisk bistand, personlig veiledning, miljøarbeid, nettverksarbeid, fellesaktiviteter og nattjeneste med aktiv nattevakt.

Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt, med både vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere,assistenter og en miljøarbeidende kokk.

Teamleder:
Anne Britt Gustavsen Sande, tlf. 69 11 62 73/ 909 87 809

Fagsykepleier:
Maria Backman, tlf. 915 11 228/ 415 30 290

Sekretær:
Aud Andresen , tlf. 69 11 62 72

Kurland bofellesskap

Telefonnummer 69 11 60 63
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Nøkkenveien 16, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Bofellesskapet, som åpnet våren 2000, består av 29 leiligheter fordelt på fire avdelinger.  Hver avdeling inneholder syv eller åtte leiligheter med fellesstue og kjøkken. Hver leillighet er på 45 kvm og består av gang, stue, bad og ett soverom.

Bofellesskapet har døgnbemanning, men beboerne betraktes som hjemmeboende. Personalgruppa er tverrfaglig sammensatt og består av sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, miljøkokk og assistenter.

Teamleder:
Anne Nilsen Stang tlf. 69 12 54 05 / 915 13 115

Fagsykepleier
Sissel Andresen tlf. 69 12 54 07

Sekretær
Wenche Øverbye tlf. 69 12 54 07

Bofellesskap for personer med bistandsbehov

Karl Johans gate bofellesskap

Telefonnummer: 69 10 82 52 / 982 91 911 

4. og 5. etasje i Karl Johans gate bofellesskap har 13 leiligheter for eldre og funksjonshemmede. 14 beboere holder til i bofellesskapet for eldre og funksjonshemmede.

Besøksadresse: Karl Johans gate 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Wenche Skjeklesæther tlf: 415 30 261

Thranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede

Bofellesskapet består av 32 leiligheter.

Telefonnummer:
69 10 80 23/ 482 84 797
Besøksadresse: Roald Amundsens gate 33, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
 E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder:
Gry Yvonne Lanne Tlf: 415 30 219

 

Baterød bofellesskap

Bofellesskapet er for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av åtte leiligheter.

Besøksadresse: Vannverksveien 113, 1727 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

Team 1: 474 65 263
Team 2: 489 56 675

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team 1: Teamleder Simen Wehler Tlf. 474 65 263

Team 2 : Teamleder Merethe Signebøen Tlf. 959 11 102

Hannestadfjellet 1 bofellesskap

Bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av syv leiligheter.

Telefonnummer: 489 56 727 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 1, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Hege Eileen Nilsen Meum, tlf.  404 37 391

Hannestadfjellet 4 bofellesskap

Bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemning  og består av fem leiligheter.

Tlf: 69 10 34 66/ 489 56 739 

Besøksadresse: Hannestadfjellet 4, 1715 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Malin Wichstrøm Johansen Tlf. 69 10 34 66 / 415 32 828

Servicebaser

Borgvold 1 servicebase

Borgvold servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Telefonnummer: 69 12 39 56 / 982 16 316

Teamleder: Benedicte Heistad 

Besøksadresse: Kulåsgt. 21, 1721 Sarpsborg 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 
E-post: postmottak@sarpsborg.com

 

 

Borgvold 2 servicebase

Borgvold servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning.

Telefonnummer: 69 12 39 51 / 976 70 234

Teamleder: Kate Irene Lande Skaar 
Tlf. 970 83 496

Besøksadresse: Kulåsgt. 17, 1721 Sarpsborg 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Fritznerbakken bofellesskap

Fritznerbakken bofellesskap for mennesker med utviklingshemning.

Tlf. 69 12 38 51 

Teamleder: Mona Halvorsen Zouaoui Tlf: 477 72 051.
Besøksadresse: Alfheimsgt. 3, 1707 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Hafslundsøy servicebase

Tlf. 69 12 59 22 
Mobil vakt: 982 66 784 

Hafslundsøy servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av syv leiligheter.

Teamleder : Kari Wevling, Telefonnummer: 992 33 371

Besøksadresse: Nylandsvei 35, 1734 Hafslundsøy 
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg 

E-post:  postmottak@sarpsborg.com

Holtenga servicebase

Holtenga servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av fire leiligheter.

 Tlf: 69 10 34 68 Mobil vakt: 952 97 227 

Teamleder : Ketil Ravneng Tlf: 982 91 919

Besøksadresse: Holtenga 5G, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Karl Johansgate servicebase 2. etg.

I Karl Johans gate servicebase 2 .etg. er det leiligheter for mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning.

Tlf: 69 10 82 50

Teamleder 2. etg: Ole Maritn Glende Eriksen Tlf: 950 86 830
Besøksadresse: Karl Johansgt. 1, 1706 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Kløvningsten servicebase

Kløvningsten servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemming består av 12 leiligheter.

Vakttlf. nr.: 489 50 153/ 489 50 169

Teamleder: Nina Bråthen Tlf: 982 44 585 
Besøksadresse: Kløvningsten 20, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Madam Arnesens vei bofellesskap

Bofellesskapet er for mennesker med psykisk utviklingshemning og består av ni leiligheter.

Tlf: 69 11 48 01/ 489 56 775 

Besøksadresse: Madam Arnesens vei 27, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kenneth Helgeland Andersen   Tlf. 69 11 48 01 / 932 45 914

Stenerødheimen servicebase

Stenerødheimen servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 13 leiligheter.

Tlf: 69 11 66 51 

Mobilvakt: 924 17 213

Teamleder: Ellen Berger Tlf: 952 97 903

Besøksadresse: Skjebergveien 23, 1738 Borgenhaugen

Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

TIBO servicebase

TIBO servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning har fire plasser.

Tlf: 69 15 53 88

Teamleder: Lene Bredesen Tlf: 419 08 346
Besøksadresse: Borghilds gate 12, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Lunstikka servicebase

Lunstikka servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 9 leiligheter i to bygg.

Tlf. 69 10 34 70

Mobil vakt: 992 05 813

Besøksadresse: Lunstikka 2c, 1739 Borgenhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post:  postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Inger Bugge
Tlf: 982 44 583

Myrvoldveien servicebase

Myrvoldveien servicebase for mennesker med psykisk utviklingshemning består av 13 leiligheter.

Tlf: 69 10 34 74/69 11 62 33

Mobil vakt: 952 97 439/952 97 904

Besøksadresse: Myrvoldv. 31C, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder: Kai Amundrød. Tlf: 982 44 582

Kontorfaglig: Marina Hvidtsten
Tlf: 69 10 34 74