>Fysioterapi

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fysioterapi

Publisert: 12.01.2024

Informasjon om det kommunale fysioterapitilbudet

Innbyggere kan få tilbud om fysioterapi ved redusert fysisk funksjonsevne. Tjenesten ytes på fysikalske institutt, på institusjoner og i hjemmet om du ikke kan komme deg ut til behandler.

Henvendelse/henvisning vurderes ut ifra tjenestens prioriteringsnøkkel. Fysioterapeuten vil gi deg opplysninger om forventet ventetid.

For pasienter som trenger langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

 

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?
 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform og varigheten på behandlingen med bakgrunn i en vurdering av dine behov
 •  Fysioterapeuten samarbeider med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 •  Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring.
Hva forventer fysioterapeuten av deg?
 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å gjennomføre avtalt time

Fysioterapitjenester på fysikalske institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker. Se liste over avtalefysioterapeuter i Sarpsborg kommune.

 • En forutsetning for at du skal få dekket deler av utgiftene dine til fysioterapi er at fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen. Det er ikke lenger krav om henvisning for å få refusjon.
 • Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort.

Oversikt fysikalske institutter

Oversikt over fysikalske institutt i Sarpsborg

Dette er oversikt over fysikalske institutt og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale på flere av de fysikalske instituttene og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til refusjon eller frikort. De som ikke har avtale med kommunen, står ikke på denne listen.

Actin Helse
Adresse: Fladebyveien 10 A, 1746 Skjeberg.
Fysioterapeuter: Elisabeth Gressløs (allmenn/manuellterapeut), Christer Nordby (Spesialist muskel-skjelett fysioterapi) og Jan-Henrik Martinussen(allmenn).
Telefonnummer: 69 16 88 68

Borg Helse
Adresse: Pellygata 73, 1706 Sarpsborg
Fysioterapeuter: Stein Otto Strøm (allmenn)
Telefonnummer: 69 16 04 00

Spartaklinikken - Fysioterapi Manuellterapi
Adresse: Sarpsborgveien 10, 1711 Sarpsborg
Fysioterapeuter: Lise Bunes (allmenn), Eelco Johan Hüttner (allmenn), Mari Bay Hammer (manuellterapeut/kognitiv terapi) og Henrik Borge (manuellterapeut)
Telefonnummer: 69 15 50 76

Fram Fysioterapi
Adresse: Snekkerstubakken 26, 1738 Borgenhaugen.
Fysioterapeuter: Hilde Thorsen (allmenn) og Jan Ola Olstad (allmenn/lymfødem)
Telefonnummer: 69 97 26 96

Kurland Fysioterapi
Adresse: Kurlandveien 2, 1727 Sarpsborg.
Fysioterapeuter: Lars Hugo Berg (allmenn/barnefysioterapi), Patrik Soudsky (barnefysioterapi) og Cathrine Motzfeldt (allmenn/nevrologi)
Telefonnummer: 69 15 73 01

Lande Fysioterapi
Adresse: Villaveien 7, 1710 Sarpsborg.
Fysioterapeuter: Bjørn Johnsen (allmenn) og Jon Dahle (allmenn).
Telefonnummer: 69 14 51 20

Sarpsborg Fysioterapi DA
Adresse: Vestervei 4, 1710 Sarpsborg
Tlf. 69 10 94 53 
Fysioterapeuter: Gina Øby (allmenn),  Espen Sirnes Rasmussen (allmenn), Trine Bart Jacobsen (allmenn/lymfødem) og Antonia Odsbu (psykomotoriker)

Sarpsborg Helsesenter
Adresse: St. Mariegate 42, Sarpsborg
Post: Pb 304, 1702 Sarpsborg
Fysioterapeuter: Anne Tangen (allmenn) og Espen Sirnes Rasmussen (allmenn).
Telefonnummer: 69 12 69 00.

Tindlund Fysioterapi/Helsehuset
Adresse: Eikveien 22, 1718 Greåker
Fysioterapeuter: Tommy Aasli (allmenn), Marianne Kallasten (allmenn), Gert Rood Vastveit (allmenn) og Tonje Nygaard (psykomotoriker).
Telefonnummer: 69 14 48 40.

Tune Fysioterapi
Adresse: Rådmann Sirasvei 1, 1712 Grålum
Fysioterapeuter: Lars Thomas Paulshus (allmenn) og Jørn Ove Jansen (Spesialist muskel-skjelett fysioterapi).
Telefonnummer: 400 01 455

Kommunal fysioterapi

Hvem kan henvende seg?
 • Barn som trenger oppfølging på helsestasjon, i barnehage eller skole
 • Barn, voksne og eldre som trenger oppfølging av fysioterapeut i hjemmet, og som ikke kan komme seg ut til fysikalsk institutt
 • Beboere på institusjon
 • Pårørende med fullmakt fra den det gjelder
 • Annet samarbeidende helsepersonell kan henvise dersom pasient gir fullmakt til dette
Arbeidsområder
 • Undersøkelse og vurdering
 • Behandling og rehabilitering
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
Gruppetilbud fra fysioterapeuter

Les mer om gruppetilbudene fra fysioterapeutene her: Gruppetilbudene fra fysioterapeutene her.

Betaling

Kommunen fakturerer for egenandel inntil grensen for frikort er nådd.

Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Takstene er de samme som gjelder for fysioterapi på fysikalsk institutt.

Se HELFO for mer informasjon

Du skal ikke betale egenandel hvis du er under 16 år, har godkjent yrkesskade, får fysioterapi som del av tverrfaglig oppfølging, er langtidsbeboer i sykehjem eller allerede betaler egenandel på korttidsopphold.

Barnefysioterapi

Dette er et tilbud til alle barn på helsestasjon, i barnehager, barne- og ungdomsskoler og i hjemmet.
Alle som har spørsmål rundt motorisk utvikling, motorisk funksjon og/eller muskel-skjelettproblematikk kan henvise. Når andre enn foresatte henviser må det innhentes skriftlig samtykke.

Fysioterapeuten vurderer barnets funksjonsnivå og behov for tiltak. Vi kan bidra til tilrettelagt motorisk stimulering/trening i hjem/barnehage/skole og eventuell videre henvisning. Vi tilbyr veiledning av foreldre og nære voksne og videre oppfølging.
Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager og bidra i habiliteringsprosesser.
Sentrale målsetninger er å fremme barnas bevegelsesutvikling, bevegelsesglede, mestringsevne og deltagelse og at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet.

Brosjyre: Tips fra fysioterapeuten - PDF

Brosjyre: Motorikk og utstyr første leveår - PDF

Henvisningsskjema - PDF sendes til:

Barnefysioterapitjenesten
Skjeberg Familiesenter 
Pb 237
1702 Sarpsborg

Se kontaktinformasjon til familiesenteret her.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Fysioterapi - voksne

Kontaktperson 
Teamleder / fysioterapeut Helene Jacobsen 
Tlf. 920 34 443

Alle henvisninger sendes til: 
Team fysioterapi, helsehuset Sarpsborg
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Arbeidsområde for Team fysioterapi - voksne:

 • Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot innbyggere over 18 år.
 • Opptrening / rehabilitering
 • Samarbeid med, tilrettelegging for og veiledning av pasienter, pårørende og samarbeidspartnere
 • Undersøkelse og vurdering


Det tilbys behandling:

 • På kommunens sykehjem
 • På Helsehuset Sarpsborg
 • Til hjemmeboende som ikke kommer seg til annen behandler
 • Som forebyggende helsearbeid i grupper


Teamets målsetninger:

 • At fysioterapi skal utøves servicerettet, effektivt og med høy faglig standard.
 • At befolkningen tar ansvar for egen helse og mestrer egen sykdom.
 • At omfang og konsekvens av sykdom/skade, belastningslidelser og livsstilssykdommer reduseres.
 • At pasienter med medfødte og/eller ervervede funksjonsnedsettelser utvikler, gjenvinner og bevarer sin funksjonsevne, samt opplever deltagelse og mestring.
 • At behovet for omsorgstjenester i hjem og på institusjon reduseres/unngås ved opprettholdelse av funksjonsevne hos pasientene.

Klage? Se hvordan du kan klage på kommunale tjenester her.

Kontaktinformasjon:

Fagkoordinator barnefysioterapi: Renate Lernes, mobil 982 86 564
Avdelingsleder voksenfysioterapi: Helene Jacobsen, mobil 920 34 443