>Rus og psykisk helse voksne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rus og psykisk helse voksne

Publisert: 11.01.2023

Ingen skal sitte med tunge tanker alene. Det er hjelp å få.

Er du bekymret for noen og trenger noen å snakke med?
Ring rus og psykisk helse i kommunen, tlf. 982 16 325
alle hverdager kl.08.00-22.00

Her kan du få kurs, samtaler og Rask psykisk helsehjelp.

Kurstilbud - få hjelp til å takle hverdagen bedre

Her er en oversikt over kurs du kan melde deg på om du trenger hjelp til å takle hverdagen. Disse kursene er gratis og du trenger ikke å søke om å få delta, men du må melde deg på.

Tankevirus-kurs

Dette kurset er for alle som sliter med angst eller depresjon og deg som ønsker å lære mer om hvordan psykisk uhelse påvirker oss i hverdagen.

Tidligere trodde man at psykiske plager bare rammet noen, men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad.

Kurset Tankevirus handler om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene våre. Tankeutfordringer og negative tanker kan for noen gjøre hverdagen vanskelig.

Tankevirus er et helt nytt kurs som vant Helseprisen 2016. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer.

Kurset er gratis

Målet med kurset:

 1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
 2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
 3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
 4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Sted: Kurset foregår i våre kurslokaler i Tune adm. bygg 1, Tuneveien 95, 1712 Grålum (hvitt murhus)

Tankevirus-kurs foregår regelmessig. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon og mulighet for påmelding til neste kurs. 

Påmelding til rus og psykisk helse i kommunen tlf. 982 16 325, mandag til fredag 08.00-15.30.            

Assistert selvhjelp

Assistert selvhjelp er enkle, nettbaserte verktøy. Her kan du lære om hvordan du kan hjelpe deg selv for å få en bedre hverdag.

Alle over 16 år med psykiske utfordringer

Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i Sarpsborg tilbyr denne behandlingen gratis. Ring oss og du vil få informasjon og veiledning om hvordan assistert selvhjelp fungerer.

Tlf.nr: 982 16 325 (mandag-fredag 08.00-15.30)

Rask psykisk helsehjelp Introkurs

Rask psykisk helsehjelp er korttidsbehandling for innbyggere i Sarpsborg kommune over 16 år med milde til moderate former for angst, depresjon søvnproblemer og begynnende rusproblemer.

Introkurs er et kurs hvor du lærer hvordan du kan håndtere depressive tanker, tankekjør, angst og stress. I tillegg får du introduksjon til kognitiv metode og hvordan bli «din egen terapeut».

For å ha godt utbytte av tilbudet er det viktig med egeninnsats og at du arbeider med verktøyene i hverdagen.

Hva kan du få hjelp til?
I Rask psykisk helsehjelp Introkurs jobber vi med endring av tankemønster, handlinger og vaner i hverdagen, regulering og forståelse av følelser, samt kroppslige reaksjoner. Vi jobber med å se sammenhengen mellom tanker, kroppslige reaksjoner og følelser.

Introkurset er undervisningsbasert og bygger på kognitiv terapi. Det er normalt og ikke ha det bra alltid. Det er en del av livet, men når problemene går utover livskvalitet og daglig fungering er det lurt å søke hjelp.

Praktisk informasjon
Undervisningsbasert kurs for mennesker med psykiske vansker, problemer og lidelser, med tema depresjon, angst og stress. Kurset går over tre ganger med varighet på 2 ½ time hver gang. Kurset er gratis og settes opp flere ganger i året.

Du kan ta kontakt selv, og trenger ingen henvisning fra lege.

Introkurs foregår regelmessig. Ta gjerne kontakt med rus og psykisk helse i kommunen for å få mer informasjon og mulighet for påmelding til neste kurs. Tlf.nr: 982 16 325 (mandag-fredag 08.00-15.30) 

Kurs i depresjonsmestring (KID)

Er du plaget av vedvarende nedstemthet? Opplever du at din nedstemthet går ut over din livskvalitet og daglige fungering? Opplever du at du har tap av energi, tro på egne evner og mindre håp? Opplever du noen av følgende plager: Fravær av glede, tilbaketrekking, konsentrasjonsvansker, tristhet, søvnproblemer, uro, grubling og irritabilitet?

KID-kurset er for voksne som har eller har hatt perioder med nedstemthet og depresjon (milde og moderate depresjoner). Det anbefales at de som går på kurs har vært hos lege for å utelukke at nedstemtheten er sekundær til en tilstand som kan behandles.

På samme måte som kursdeltakeren blir påvirket av gruppen, påvirker kursdeltakerne gruppen.
Det forventes at du som kursdeltaker bidrar i gruppa. Kurset består av 8 samlinger pluss 2 oppfølgingssamlinger. Alle samlingene varer i 2,5 timer.

Kurset er manualbasert, og dere vil få utdelt deres egen kursbok som vil bli brukt aktivt gjennom hele kurset. For å få utbytte av kurset er det viktig at du deltar på alle samlingene og gjennomfører de ukentlige hjemmeoppgavene. 

Kurset er gratis.

Påmelding til rus og psykisk helse i kommunen:
Tlf.nr: 982 16 325 (mandag-fredag 08.00-15.30)

Kurs i bekymringsmestring (KBM)

Kurs i Bekymringsmestring er utarbeidet for voksne som strever med angst, bekymringer og stress i hverdagen.

Kurset bygger på prinsipper fra metakognitiv terapi, mindfulnessbasert terapi og emosjonsfokusert terapi. Du vil få hjelp til å ta et fugleperspektiv på egne tanker og tolkninger, til å være mer til stede i nuet med vennlighet og aksept, samt til å forstå og nyttiggjøre deg bedre av følelsene dine.

Gjennom kurset vil du få konkrete verktøy og strategier for å mestre bekymringer og løse problemer i hverdagen. Du vil lære nye måter å behandle deg selv på gjennom å bli mer selvmedfølende og selvbekreftende. Du vil også lære nye måter å forholde deg til andre på gjennom å søke støtte, sette tydeligere grenser og beskytte deg selv der dette er hensiktsmessig. Kurs i bekymringsmestring har vist seg å redusere generelle psykiske plager, angstsymptomer, depresjonssymptomer og bekymringsaktivitet

Kurset består av 9 samlinger, samt en oppfølgingssamling (samling 10). Alle samlingene varer i 2,5 timer. Kurset er manualbasert og dere vil få utdelt deres egen kursbok som vil bli brukt aktivt gjennom hele kurset. For å få maksimalt utbytte av kurset er det viktig at du deltar på alle samlingene og gjennomfører de ukentlige hjemmeoppgavene.

Kurs i bekymringsmestring - gjennomføres vår og høst. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon og mulighet for påmelding til neste kurs. Kontakt rus og psykisk helse i kommunen: Tlf.nr: 982 16 325 (mandag-fredag 08.00-15.30)

Depresjon og ungdom-kurs (DU-kurs 16-23 år)

Mestringskurs for ungdom, DU-kurs er ukentlig over åtte ganger med to oppfølgingssamlinger. Målsetningen med DU-kurset er å gi deg ulike metoder som bidrar til å redusere følelsen av depresjon, nedstemthet og angst. DU-kurset handler om hvordan vi kan forstå og endre de tankene og følelsene vi har, uavhengig av årsaken til at det har blitt slik. Kurset er for ungdom som har erfaring med å være nedstemt over tid og/eller kjenner sosial angst.

 • Er du ofte trist og lei?
 • Føler du deg trett og sliten uten noen klar årsak?
 • Er det mye du ikke orker eller tør?
 • Gruer du deg for å treffe andre?
 • Føler du deg ofte irritabel?

Kjenner du deg igjen i et eller flere av punktene over? Du er ikke alene om å føle det slik! Mange kan føle seg deprimert og nedstemt.

Kurset gjennomføres vår og høst.

Påmelding til rus og psykisk helse i kommunen tlf. 982 16 325

Tjenestene

Ved virksomhet kompetansenter rus og psykisk helse, er det en rekke tilbud for voksne. De er listet opp under her. Virksomheten har også flere hjelpetilbud for barn - les mer om tjenestetilbudet for barn her.

Lavterskel rus og psykisk helse

Telefonnummer Lavterskel rus og psykisk helse: tlf. 982 16 325, alle hverdager kl.08.00-15.30.
Fra klokken 15.30 til 22.00 på hverdager besvares telefonen av ansatte i Team senter for rehabilitering og aktivitet.

Ved spørsmål om søknader ring tlf. 415 30 225

Teamet er inngangsport til virksomhetens ulike tjenester. Alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssitasjon, råd og veiledning samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende.

Målgruppa er voksne og ungdom (over 16 år) med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Tjenesten gir:

 • Samtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Vurdering av hjelpebehov
 • Ulike kurs
 • Veiledet selvhjelp
 • Rådgivning / veiledning
 • Tildeler tjenester
 • Pårørendetiltak

Beskriv din situasjon og søk helse og omsorgstjenester her.

Teamleder: Hilde Fredriksen tlf 408 84 001

Besøksadresse; Tuneveien 95, adm.bygg 3, 1712 Grålum.

Miljøarbeidertjenesten

Målgruppa er mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Alder fra 18 år.

Besøksadresse: Stikkveien 26, 1718 Greåker
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 952 97 233
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Målsettingen er å gi brukerne en hverdag hvor de mestrer livets utfordringer mest mulig selvstendig ut  fra egne forutsetninger med fokus på brukermedvirkning og eget ansvar.

Tjenesten gir :

 • Individuelle samtaler og miljøterapi
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Råd og veiledning i forhold til å bo i egen bolig
 • Ambulant døgndrift
 • Samtaler med pårørende

Teamleder: 
Øyvind Solberg Tlf: 958 18 668.

Rus og psykisk helse

Målgruppa er voksne og ungdom over 16 år med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.

Tjenesten gir:

 • Samtaler ved tjenesten eller hjemmebesøk
 • Behandling med fokus på mestring, endring og stabilisering
 • Koordinering av tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe
 • Rådgivning / veiledning
 • Samtaler med pårørende
 • Individuell jobbstøtte er for pasienter som har ønske om jobb og har vedtak om helsetjeneste. Alle kan jobbe med riktig støtte! Har du spørsmål? Ta kontakt med din behandler.
 • Henvisning til poliklinisk tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Besøksadresse: Tuneveien 95 adm. bygg 3, 1712 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Teamleder rus og psykisk helse: Hanne Isegran 477 50 031

Senter for rehabilitering og aktivitet

Les om senter for rehabilitering og aktivitet her.

Kirkeveien og FACT

Teamet består av to deler – et bofellesskap og et ambulant samhandlingsteam.

Kirkeveien bofellesskap er bemannet gjennom hele døgnet, og kan nås på tlf. 905 67 258.

FACT-Sarpsborg

 • Et samarbeid mellom Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold.
 • FACT er et fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam med arbeidstid mandag-fredag kl 08-15.
 • Besøksadressen til FACT-Sarpsborg er Jernbanegata 21. Der foregår også utdeling og innlevering av brukerutstyr.
 • FACT-Sarpsborg kan nås på dagtid på tlf. 469 50 127.

Teamleder: Håkon Steigum Løes, tlf: 416 48 252

Søknad

Du kan også søke om tjenester av lengre varighet. Ved søknad vurderes behov og rett til å motta helse- og omsorgstjenester.

Ved spørsmål om søknad ring 415 30 225.

Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Metodene

For pårørende

Virksomheten har både kurs, grupper og individuell oppfølging til pårørende som står nær mennesker med rus-og/eller psykisk uhelse. Egne pårørendekurs for barn. Les mer for pårørende her.

SarpsborgModellen

Målgruppen er gravide og spebarnsmødre som har rus – og/ eller psykiske vansker og lidelser. SarpsborgModellen består av tett oppfølging og behandling inntil barnet er 2 år. Målet er at en tidlig innsats skal gi en livslang effekt. Behandling for mor er forebygging for barnet. 

Les mer om SarpsborgModellen her.

Feedbackinformerte tjenester

Denne virksomheten har tatt i bruk et nytt verktøy for å få flere tilbakemeldinger fra pasienter. 

Les mer om feedbackinformerte tjenester her.

Nasjonale pasientforløp rus og psykisk helse

Pasientforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis.

Voksne og barn med psykiske og/eller rusrelaterte lidelser henvises til nasjonale pasientforløp. Pasientforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.
Mer informasjon finnes på nettsidene til Helsedirektoratet- pasientforløp for psykisk helse og rus, eller på helsenorge.no der det også er informasjonsvideoer for barn og unge.

I Sarpsborg kommune kan Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse kontaktes for nærmere informasjon om pasientforløp psykisk helse og rus. Forløpskoordinator er Marian L. Strand, telefon: 982 28 256. Tilgjengelig alle hverdager kl.8.00-15.00.

Les mer om pasientforløp her: 

Nasjonale anbefalinger, råd, pakkeforløp og pasientforløp - Helsedirektoratet

Fra pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp - Helsedirektoratet

Rådgivende enhet for russaker i Sarpsborg kommune

Alle landets kommuner skal ha en rådgivende enhet for russaker. I Sarpsborg kommune er dette i Kompetansesenter rus og psykisk helse. Enhetens primære oppgave er å gi informasjon, oppfølging, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt for enheten, herunder gjennomføre ruskontroll dersom dette er satt som vilkår.

Kontaktperson for rådgivende enhet i Sarpsborg kommune:
Anne Skauen Holum, telefonnummer 476 10 248

Henvendelser til rådgivende enhet for russaker: 415 30 225

Flere hjelpetilbud

Se også www.helsenorge.no for flere hjelpetilbud for psykisk helse