>Vil du være støttekontakt og avlastningshjem?

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil du være støttekontakt og avlastningshjem?

Publisert: 15.03.2024

Sarpsborg kommune søker voksne menn og kvinner til oppdrag som støttekontakt.

Som støttekontakt og avlaster har du mulighet til å være en brobygger som åpner muligheter for andre mennesker.

Godtgjøring gis etter gjeldende satser.

Kontakt avdeling koordinerende enhet på telefon 459 71 042, eller e-post teamomsorg@sarpsborg.com 

Du må ha fylt 18 år, og du må kunne binde deg for minst ett år. Det er også en fordel hvis du disponerer bil. Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt og avlaster, men personlig egnethet, ansvarsbevissthet og gode samarbeidsevner er en forutsetning. Andre egenskaper som er viktig, er blant annet å være flink til å lytte, ha forståelse for andre sine behov og reaksjoner, kunne sette grenser og ha et åpent sinn. Før ett oppdrag vil vi be deg skrive under en taushetserklæring. Du må også fremvise politiattest hvis du skal ha oppdrag for barn under 18 år eller personer med psykisk utviklingshemming.

Oppdraget

De som ønsker oppdrag hos oss vil bli innkalt til en samtale. Da informerer vi om det å være støttekontakt og avlaster. Vi vil også stille noen spørsmål, blant annet om hvorfor du ønsker et slikt oppdrag, tanker rundt det å ha en funksjonshemming, interesser og
personlige egenskaper. Når et oppdrag skal gjennomføres, er dette en gradvis prosess hvor involverte parter samarbeider. Spesielt i starten vil det være tett oppfølging. Det blir gitt informasjon, og vi vilsammen planlegge det første treffet. Vi tilstreber å oppfylle ønsker både fra bruker og støttekontakt/avlaster. Du vil ellers få nødvendig opplæring og veiledning for å kunne utføre
oppdraget. 

I Sarpsborg kommune blir støttekontakter og avlastere engasjert som oppdragstakere, og får lønn ut i fra gjeldende satser. Det gis også godtgjøring som skal brukes til å dekke diverse utgifter,samt kilometergodtgjøring etter avtale.

Barnevernet trenger også besøkshjem og støttekontakter

Sarpsborg kommune trenger besøkshjem og støttekontakter

Besøkshjem:
Et besøkshjem er en familie som fungerer som støtte for et barn som trenger kontakt med annet familiemiljø. Målsettingen med besøkshjem er, gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Et delmål kan være å avlaste vanskeligstilte foreldre og gi dem overskudd til å mestre foreldrerollen.

Sarpsborg kommune trenger besøkshjem for barn fra 0 -16 år, både enkeltbarn og søsken.

Besøksfamilier må leve under ordnede bo- og familieforhold. Barneverntjenesten ønsker fortrinnsvis familier som har erfaring med barn.

Det gis normalt lønn/godtgjøring og utgiftsdekning etter Kommunenes Sentralforbunds veiledende satser.

Dersom du synes dette er interessant for din familie, kan du ta kontakt med barneverntjenesten. Som besøkshjem må du forplikte deg til å ta imot den oppfølging/veiledning som barneverntjenesten tilbyr.

Støttekontakt:
Barnevernet i Sarpsborg har også stort behov for støttekontakter til utsatt barn og ungdom. Støttekontakten er normalt sammen med barnet eller ungdommen fire timer i uken.

  • Hovedoppgavene til en støttekontakt er å:
  • Hjelpe barnet eller ungdommen til en meningsfull fritid sammen med andre
  • Bistå barnet eller ungdommen i å trene på deltakelse i sosiale sammenhenger for på sikt å klare dette alene.
  • Følge barnet eller ungdommen til ulike fritidsaktiviteter.
  • Bidra med vennskapelig råd og veiledning.
  • Barnevernets støttekontakter får godtgjøring som assistenter. I tillegg dekkes noe utgifter.

Kan du tenke deg å bli støttekontakt, kan du ta kontakt med barnevernet på telefonnummer 69 10 83 00/ 69 10 80 00. Les mer om barnevernet her.

Vil du søke om å få støttekontakt eller avlaster?

Beskriv din situasjon og søk her.

Les også om avlastningsboliger her.

Mer om avlastning og støttekontakt 

Støttekontakt:

Tildeling av støttekontakt blir gjort ut fra Helse- og omsorgstjenesteloven. Mennesker i ulike aldre og ulike situasjoner kan få støttekontakt. Det kan være personer med utviklingshemming, bevegelseshemming, syns- eller hørselshemming, eller de kan ha sosiale eller psykiske vanskeligheter.

Støttekontakt er betegnelsen på en person som gir andre assistanse, støtte og oppfølging på fritiden. Noen ganger gjelder oppdraget en enkelt person, andre ganger en gruppe – kanskje i samarbeid med en frivillig organisasjon. Hjelpen er tilpasset den enkelte brukeren, og målet er en meningsfull fritid sammen med andre.

Oppdraget utgjør som regel noen få timer i uken, hvor dere gjør ulike aktiviteter sammen – det kan for eksempel være en gåtur, trene, kino, kjøre tur eller bare en kopp kaffe. Det å være i aktivitet og sammen med andre er det noen som trenger hjelp for å få til. Noen ganger er støttekontakten hjelperen som gjør dette mulig. Det som er en selvfølge for noen, kan være en stor utfordring for andre. Støttekontakten er en som kan legge til rette for at mennesker kan oppleve mestring.

Avlastning:

Avlastning blir gitt ut fra Helse- og omsorgstjenesteloven. Avlastning kan bli gitt til personer og familier som har behov for dette på grunn av krevende omsorgsarbeid. Det kan være omsorg for barn, unge eller voksne med funksjonshemminger. Privat avlastning foregår i private hjem. Både enslige og par kan være avlastere. Noen ganger gis avlasting på døgnbasis, ofte et par døgn i måneden, eller den kan gis på timesbasis.

Som avlaster bør du ha en avklart livssituasjon. Barn og ungdom som mottar avlastning er ofte avhengig av faste rammer, tydelige voksne og mye omsorg for å fungere godt. Praktiske forhold kan også være av betydning – for eksempel eget soverom hvis avlastningen innebærer overnatting.