>Dette bestemte bystyret 10. desember 2020

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette bestemte bystyret 10. desember 2020

Publisert: 11.12.2020

Torsdag 10. desember hadde bystyret årets siste møte.

Bystyret vedtok budsjett for 2021 og handlingsplan for 2021-2024. Du kan lese mer om budsjett og handlingsplan her.

I tillegg behandlet bystyret en rekke andre saker.

Internrevisjonsrapport - transportløyve

Kotrollutvalget har behandlet kommunens interne revisjonsrapport etter den såkalte "løyvesaken". Innstillingen fra utvalget ble behandlet i bystyret som tok saken til orientering. 

Formansskapet har besluttet å betale tilbake egenadelen som brukerne av transporttjenesten har betalt for transport. 

Vedtok kommunens planstrategi 

Bystyret vedtok ny planstrategi for 2021- 2024.

Planstrategien er den overordna planen som prioriterer hvilke planer som skal utarbeides i bystyreperioden. Det er et verktøy for å prioritere plan- og utredningsoppgaver de neste fire årene. Planstrategien oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene, og vurderer vedtatte planer og plan- og utredningsbehov opp mot disse.

Planstrategien prioriterer nye kartlegginger og planarbeid innen blant annet vann og avløp, naturmangfold, arbeidsplasser, levekår og inkludering.

Bosetting av flyktninger


Staten har bedt Sarpsborg kommune om å bosette 24 flyktninger i 2021. Det er beregnet at Norge skal bosette 5030 flyktninger, herav 110 enslige mindreårige i 2021. 24 flyktninger representerer ca. 0,5 % av det totale antallet flyktninger planlagt bosatt i Norge i 2021.Sarpsborg kommunens andel av det nasjonale innbyggertallet er på ca. 1 %.

For 2020 ble kommunen anmodnet om å bosette 35 flyktninger, som ble justert til 24 i løpet av september 2020. I handlingsplan 2021-2024 har bystyret vedtatt en prognose bosetting av ca. 45 flyktninger, inklusive enslige mindreårige, pr år.

Bystyret gikk inn for å følge kommunedirektørens anbefaling og bosette 24 flyktninger, som anmodningen legger opp til. I tillegg vil kommunen gi tilbakemelding til IMDI om at kommunen er positiv til å bosette 1-2 enslige mindreårige.

Egenbetaling for fysioterapi

Fra 2017 har kommuner kunnet å ta betalt en egenandel for kommunale fysioterapitjenester. På grunn av utfordringer med fagsystem og betalingsløsninger ble det vedtatt ikke å innføre betalingsplikt for disse tjenestene i kommunen. Nå er betalingssystemet etablert, og bystyret gikk inn for at Sarpsborg kommune skal begynne og ta betalt for tjenestene. Fystioterapi innenfor hverdagsrehabilitering skal fortsatt være gratis.

Ny prismodell på Gatedalen

Her kan du lese mer om nye priser på Gatedalen

Gikk inn for eget avløpsrenseanlegg på Alvim

Alvim renseanlegg klarer ikke å nå nye krav fra 01.01.21 om rensing fra Fylkesmannen. Fredrikstad kommune har samme utfordring med sitt renseanlegg på Øra. Det har derfor vært undersøkt muligheter for et avløpssamarbeid mellom kommunene. For ett år siden behandlet bystyret sak om «Nytt avløpsrenseanlegg på Alvim eller felles med Fredrikstad på Øra». Det ble vedtatt at både alternativet med videreutvikling av renseanlegget på Alvim og nytt felles renseanlegg på Øra skulle prosjekteres før endelig beslutning skulle fattes.

Begge forprosjektene er nå avsluttet, og for Sarpsborg kommune er konklusjonen tydelig ved at utvidelse av eksisterende anlegg på Alvim er det som vurderes som best både med
hensyn til økonomi og miljø. For Fredrikstad kommune vil et felles anlegg på Øra være mest gunstig økonomisk. Kostnadsrammen viser at det er omtrent 400 mill. kr dyrere for Sarpsborg
kommune å realisere et felles anlegg på Øra sammen med Fredrikstad enn å videreutvikle anlegget på Alvim.

Bystyret gikk inn for at Sarpsborg kommune videreutvikler eget anlegg på Alvim.