>Dette ble bestemt i bystyret 28. februar 2024

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dette ble bestemt i bystyret 28. februar 2024

Publisert: 28.02.2024

Her er noe av det som ble bestemt i bystyret 28. februar 2024.

Les alle saksdokumentene til bystyremøtet 28.02.2024 her. 

Ny plattform for ledelse og medarbeiderskap for Sarpsborg kommune

Sarpsborg skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve. Nå har kommunen fått en ny plattform for medarbeiderskap og ledelse, som blant annet beskriver hvordan vi sammen skal skape gode arbeidsmiljøer og samarbeid. Plattformen «Vi i Sarpsborg» ble vedtatt for flere år siden, men er nå blitt revidert. Den har nå tatt utgangspunkt i arbeidsgiverstrategien som KS har laget, og den har fem fokusområder; våge, lede, lære, mobilisere og samarbeide. 
Les hele strategien her

Les saksframlegget for Vi i Sarpsborg her.

Østre bydel

Kommunal- og distriktsdepartementet delte i 2023 den gledelige nyheten om at de ville inngå en femårig intensjonsavtale med Sarpsborg kommunes områdesatsing i Østre bydel – verdt 5 millioner kroner hvert år. I dagens bystyremøte godkjente politikerne «Programbeskrivelse Østre bydel» og handlingsprogram Østre bydel 2024, slik at kommunen kan be om utbetaling av nye 5 millioner i tilskudd for inneværende år. 

De årlige handlingsprogrammene utarbeides i samarbeid med Kommunal- og distriktsdepartementet. Handlingsprogram Østre bydel 2024 beskriver hvordan områdesatsingen ønsker å bruke de statlige midlene overført fra 2023 og nye statlige midler for 2024, i tillegg til kommunens avsatte driftsmidler og investeringsmidler for 2024.

Årets fokus vil være mobilisering etter et år med oppstart og igangsettelse. Det er angitt flere tiltak under innsatsområdene BO, JOBBE og OPPLEVE.

Les alle saksdokumentene her. 

Vil selge Sarpsborg fengsel

Bystyret går inn for å selge nedlagte Sarpsborg fengsel.
Bygget i Bryggeriveien 7 på Kurland, ble tatt i bruk som fengsel i 1968. Ved utgangen av 2022 ble det besluttet nedlagt, og Sarpsborg kommune overtok i 2023 eiendommen gratis fra Staten. 

Eiendommen har et tomteareal på 4 341 m2, og bygningsmassen består av to etasjer med fengselsceller og diverse fellesrom, samt garasje. Bruttoarealet er på 1270 m2.
Det er blitt vurdert om eiendommen burde brukes videre i egenregi, om den skulle legges ut for salg, eller om den skulle omreguleres til annen bruk. Politikerne i bystyret bestemte i sitt møte at salg er det rette.

Kommunedirektøren skriver i sitt saksfremlegg at for å kunne ta i bruk eiendommen til eget bruk vil det være nødvendig å investere i størrelsesorden 25 -35 mill. kr som et minimum. Og det er da forutsatt at det gis dispensasjon fra bygningsmyndigheten fra tekniske krav.
En forventet salgspris på eiendommen slik den er i dag er i være i størrelsesorden 4-14 mill. kroner, og skal kommunen regulere eiendommen til annen bruk må det forventes en kostnad på om lag 2 mill. kroner.

I bystyret ble det bestemt at fengselet selges, og at formannskapet fastsetter betingelser for salget.
Videre gis kommunedirektøren fullmakt til å skille ut mindre deler av tomten, eller sikre arealer gjennom grunnavtaler, i forkant av et salg. Arealet kan benyttes til såkalt makeskifte for eiendommer som blir påvirket av ny kjøretrase for tømmertransport til Borregaard. (Makeskifte vil si bytte av én fast eiendom mot en annen fast eiendom med eller uten mellomlag i penger eller andre gjenstander).

 Les alle saksdokumentene i behandlingen av saken om fengselet her. 

Vil bosette 40 flyktninger

Behandling av saken om bosetting av flyktninger skapte mye debatt, og bystyret går inn for å bosette 40 primærflyktninger i 2024.

I fjor anmodet staten Sarpsborg til å bosette 110 flyktninger, men da vedtok bystyret å ta imot 50 flyktninger. I år har Sarpsborg kommune blitt bedt om å bosette 130 flyktninger, 9 av dem enslige mindreårige.

Kommunedirektøren skriver i saksfremlegget at Sarpsborg har en prognose på kapasitet til årlig bosetting, kvalifisering og inkludering av cirka 45 flyktninger årlig, og ønsket heller ikke i år å følge anmodningen fra staten. Kommunens vanskelige økonomisk situasjon og den store tilflyttingen av sekundærflyktninger fra andre kommuner som gir økt press på tjenestene, er blant argumentene for at kommunen ikke kan ta imot så mange primærflyktninger.

Forslaget fra kommunedirektøren om bosetting av 50 flyktninger fikk ikke flertall. Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiets forslag om å redusere til 40 flyktninger fikk flest stemmer både i utvalg og formannskapet, hvor det også ble sikret full tverrpolitisk enighet om en felles uttalelse til departement og innvandringspolitiske talspersoner i partier på Stortinget. I uttalelsen ber de lokale politikerne om mer penger fra staten til integreringsarbeidet.

Les hele uttalelsen om bosettingen av flyktninger i Sarpsborg 2024 her

Da politikerne skulle sluttbehandle saken denne uka, ble det til slutt formannskapets innstilling som fikk flertall og ble stående. Det betyr at kommunen sier ja til å ta imot 40 primærflyktninger i år. Videre er partiene enige om den felles uttalelsen til departement og innvandringspolitiske talspersoner i partier på Stortinget om kommunens utfordringer og behov for økt tilskudd.

Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte

Pårørende er en ressurs og viktig samarbeidspartner på tvers av ulike helse- og omsorgstjenester, og kommunen må løfte fram, synliggjøre og anerkjenne det viktige bidraget. Nå er "Handlingsprogram avlastning og pårørendestøtte 2024-2028" enstemmig vedtatt. 

Arbeidet med å videreutvikle kommunens innsats innen pårørendestøtte og avlastning startet i 2019, og har tatt tid både på grunn av pandemien og har blitt utvidet underveis. Handlingsprogrammet favner bredden av pårørende i Sarpsborg kommune, og bygger på den nasjonale pårørendeplanen "Vi - de pårørende" som har som hovedmålsetning å anerkjenne pårørende som en ressurs, sørge for god og helhetlig ivaretakelse av pårørende, og at ingen barn skal måtte ha omsorgsansvar for familie eller andre.

I handlingsplanen ligger disse innsatsområdene til grunn for pårørendearbeidet i Sarpsborg kommune:

  • Tidlig identifisering og ivaretakelse
  • Bedre informasjon, opplæring og veiledning
  • Forutsigbare og koordinerte tjenester
  • Tilstrekkelig støtte og avlastning
  • Familieorienterte tjenester
  • Pårørendemedvirkning

 ----


Saken oppdateres