>Østre bydel-arbeidet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Østre bydel-arbeidet

Publisert: 14.11.2023

Bystyret gikk i dag inn for å avslutte «Handlingsprogram Østre bydel 2024-2027» som saksordførersak, og at det nå leveres årlige innstillingssaker for formannskapet i januar hvert år.

Denne vil inneholde evaluering av året som er gått og handlingsplan for det påbegynte året, noe som vil gi grunnlag for det årlige tilskuddet i perioden med statlig samarbeid.
I tillegg skal politisk styringsgruppe få orientering om status og framdrift hvert tertial.

Bystyret fikk ellers en oppdatering på arbeidet med områdesatsingen i Østre bydel, hvor Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilsagn om inntil 5 millioner kroner til satsing i 2023, og en femårig intensjonsavtale (2023-2027) om statlig samarbeid om områdesatsingen.
Årlige handlingsplaner utarbeidet i samarbeid med departementet vil gi grunnlag for søknad om årlige tilskudd i avtaleperioden.

Områdesatsingen har i 2023 fått flere viktige tiltak på plass:

  • Det er ansatt en programmedarbeider i 60% stilling som skal ha ansvar for lokal ressursmobilisering og lede prosjektet. Det opprettes et nettverk for samhandling hvor hensikten er at blant annet beboere, frivillige, kommuneansatte og privat næringsliv møtes til jevnlige nettverksmøter.

  • Nærmiljøtilskudd ble lansert i mars. Hensikten er å støtte store og små tiltak som fremmer bedre levekår, skaper aktivitet og utvikling i nærmiljøet og som gir midlertidige eller varige endringer i bydelen.

  • Sarpsborg kommune er en av fem kommuner som er plukket ut av DOGA – Design og arkitektur Norge, for å delta i programmet GNIST Innovasjon. Dette er en designdrevet prosess for bærekraftig steds- og næringsutvikling. Et innovasjonsteam er valgt til å bistå med utfordringen «Hvordan kan kulturbygging basert på kulturkvaliteter bedre levekår i byområder?». Ifølge Sentrumsplanen 2019-2031 skal Østre bydel være et tyngdepunkt for kultur. GNIST- innovasjon vil legge grunnlaget for å oppnå dette.

  • Kvartal 88 er det største investeringsprosjektet i områdesatsing Østre bydel. Kvartalet er i sentrumsplanen satt av til park, lekeplass og sosial møteplass for innbyggere i alle aldre.. Det er stort behov for å skape attraktive møteplasser som stimulerer til både fysisk og sosial aktivitet, og som styrker sosial bærekraft. Prosjektet sees i sammenheng med behovet for nærmiljøanlegg.

  • En viktig faktor for å få til medvirkning og ressursmobilisering i områdesatsingen er å etablere et bydelskontor. Et bydelskontor skal gjøre det enklere å komme i kontakt med beboere, næringsliv, frivillige og andre aktører, i tillegg til at kontoret vil være en møteplass for kommunens tjenester og brukere. Bydelskontoret skal være en arbeidsplass for programledelsen i tillegg til å være en arena for ulike medvirkningsaktiviteter. St. Mariegate 55 er valgt til bydelskontor og gjøres nå klart til åpning i november.