>Underveismelding - Handlingsprogram Østre bydel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Underveismelding - Handlingsprogram Østre bydel

Publisert: 01.06.2023

Formannskapet behandlet underveismelding om handlingsprogrammet for Østre bydel 2024-2027.

Saksordfører Therese Thorbjørnsen (Ap) informerte at Sarpsborg kommunes områdesatsing i Østre bydel er tildelt 5 millioner kroner av regjeringen. Avtalen med Kommunal- og distriktsdepartementet har en varighet på fem år, og det er totalt snakk om 25 millioner kroner til områdesatsingen.

I tillegg er Sarpsborg kommune nå blitt plukket ut som GNIST-kommune

Hovedmålet for satsingen i Østre bydel er å bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer.
Arbeidet følger målene i kommunens samfunnsplan 2018-2030; - om å utvikle Sarpsborg til et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve i et bærekraftperspektiv.
I tillegg skal områdesatsingen bygge på kommunens sentrumsplan om å styrke det såkalte «sentrumstriangelet» og utvikle Østre bydel som et kultursentrum med fokus på kultur -, nærings – og offentlige tilbud.

Tiltak

I løpet av våren 2023 er blant annet disse tiltakene gjennomført i regi av områdesatsingen:

Økt ressurs

Det er etablert en prosjektorganisasjon internt som har fått på plass rutiner og metodikk.
Programmedarbeider startet i 60% stilling i mai og skal ha ansvar for lokal
ressursmobilisering og lede prosjektet «Sammen skaper vi det gode hjemstedet i Østre
bydel». Dette vil styrke områdesatsingens medvirkningsarbeid og legge til rette for
samskaping.

Åpne dører

Arrangementsserien «Åpne dører» er startet opp, og to arrangementer er gjennomført så
langt. Det første hadde tema hvordan det er å vokse opp i Sarpsborg og det andre fokuserte
på hva som skal til for å bygge kultursentrum i Østre bydel. Begge arrangementene ble godt
besøkt og ga grobunn for gode innspill og refleksjoner. Hensikten med disse
arrangementene er å skape møteplasser for samtaler rundt utviklingen i bydelen og legge til
rette for medvirkning. Det planlegges ytterligere to arrangementer i løpet av året.

Nærmiljøtilskudd

Nærmiljøtilskuddet ble lansert i mars. Hensikten er å dele ut midler til store og små tiltak som
fremmer bedre levekår, skaper aktivitet og utvikling i nærmiljøet og som gir midlertidige eller
varige endringer i bydelen. Det kan søkes om inntil 30 000 kroner pr aktivitet, og det er
løpende søknadsfrist. Så langt er seks søknader innvilget, og 85000 kroner er utdelt. Totalt
er det avsatt 300 000 kroner til nærmiljøtilskudd.

Bydelsmødre

Det er søkt midler fra Sparebankstiftelsen DNB om støtte til gjennomføring av programmet
Bydelsmødre. Dette er et tiltak som er gjennomført med stor suksess i andre
områdesatsinger. Bydelsmødre er frivillige kvinner, primært med etnisk minoritetsbakgrunn,
som har gått gjennom et opplæringsprogram om temaer som familie, helse og samfunn.
Etter fullført opplæring går de ut som synlige og trygge brobyggere mellom det offentlige og
sine lokalsamfunn. Det er ventet svar på søknaden i juni.

Kvartal 88

Planleggingsprosessen er igangsatt for å prosjektere og utvikle
kvartal 88 som park, lekeplass og sosial møteplass for alle aldre. Prosjektet sees også i
sammenheng med behovet for nærmiljøanlegg og møteplass.

Bydelskontor

En viktig faktor for å få til medvirkning og ressursmobilisering i områdesatsingen er å
etablere et bydelskontor. Et bydelskontor vil gjøre det enklere å komme i kontakt med
beboere, næringsliv, frivillige og andre aktører, i tillegg til at kontoret vil være en møteplass
for kommunens tjenester og brukere. Bydelskontoret vil være en arena for aktivitet, samt en
arbeidsplass og kontaktpunkt for områdesatsingens kjerneoppgaver. Det er gjennomført
befaringer av aktuelle kommunale bygg og opprettet kontakt med flere gårdeiere hvor et
bydelskontor kan være aktuelt.

Se debatten og dokumentene

Se alle dokumentene i saken her.

Debatten kan ses på www.sarpsborg.com/nett-tv