>Hjemmekompostering og hageavfall

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hjemmekompostering og hageavfall

Publisert: 29.07.2022

Hjemmekompostering

Kunne du tenkt deg å produsere fin næringsrik jord? Start med hjemmekompostering.

Mer om kompostering:

Omtrent en tredjedel av avfallet som havner i beholderen for restavfall er komposterbart organisk materiale.

Ved hjemmekompostering av dette avfallet, kan du inngå en avtale med Sarpsborg kommune slik at du får redusert renovasjonsgebyret. Se informasjon om redusert gebyr her. 

I tillegg får du verdifull gjødsel og jordforbedringsmiddel som du kan bruke i din egen hage.

I en større sammenheng bidrar du til et bedre miljø fordi avfallsmengden til sluttbehandling (forbrenning på Borregaard) blir redusert. Avtalens formål er å legge til rette for at eiere av eiendommer som ligger slik til og som har et hageareal som er egnet til bruk av kompost skal kunne kompostere mat- og hageavfall.

Hvem kan kompostere? Alle som har plass til en kompostbeholder og som kan gjøre nytte av den ferdige komposten (jorden), kan kompostere. Ett års kjøkkenavfall fra en gjennomsnittshusholdning gir 100-200 liter ferdig jord når den er blitt blandet med litt hageavfall eller annet strø underveis.

Hvilken type kompostbeholder? Helsemyndighetene krever at ingen åpninger i bingen skal være så store at mus kan komme igjenom. Åpninger for luftinntak i bunnen bør derfor ikke være større enn 8 mm, eventuelt sikret med finmasket netting.

Kompostbeholderen må være isolert. Dette gir høy temperatur i komposterings­prosessen og sørger for en effektiv og sikker nedbryting av materialet (varmkompostering). Det isolerende laget bør være 5 cm isopor, eventuelt annen isolasjon med tilsvarende egenskaper.

Bingen må være bygget slik at regnvann ikke kan renne inn. Valg av beholderstørrelse er avhengig av antall medlemmer i husstanden. En beholderstørrelse på mellom 125 og 250 liter er vanligvis passelig for en gjennomsnittshusholdning.

Sarpsborg kommune må godkjenne beholderen før en avtale om hjemmekompostering - PDF kan inngås.

Sarpsborg kommune solgte tidligere en kompostbeholder kalt Kompostbjørn. Dette er ikke lenger noe vi har for salg.

Til informasjon er ikke bokashi-metoden per i dag godkjent komposteringsmetode i Sarpsborg kommune. Det vil si, du kan bruke metoden, men det vil ikke medføre reduksjon i renovasjonsgebyret - og du vil få utlevert en matavfallsbeholder.

Plassering av beholder. Beholderen bør plasseres på et underlag som kan absorbere eventuelt sigevann. Og det kan være hensiktsmessig å ha en tett beholder med strømateriale i nærheten.

Er dette interessant for deg? Ta kontakt med servicetorget i Sarpsborg rådhus, tlf. 69 10 80 00.

Hageavfall

Du kan levere kvist, løv, trær og røtter til Gatedalen miljøanlegg. Dette kan leveres hele året. Plastsekker med hageavfall må tømmes ved levering, og tomme sekker kan kastes i avfallsbeholder på hageavfallsplassen.

Hvis du ønsker en egen beholder for hageavfall hjemme, kan du melde deg på kommunens hageavfallsordning. Denne ordningen går fra vår til høst, med en pause gjennom vinteren.

Se priser her.

Slik melder du deg på:
Disse områdene i Sarpsborg kan være med:

Her er alle områdene i Sarpsborg som kan være med i hageavfallsordningen: Hafslund, Bede, Borgenhaugen, Klavestadhaugen, Vern, Sandbakken, Surfellingen, Kalabanen-området, Brusemyrkroken, Grønlia, Kløvningsten, Høysand, Stasjonsbyen, Guslundåsen, Opsund, Hafslundsøy, Lande, Kurland, Brevik, sentrum, Yven, Hannestad, Tindlund, Grålum, Greåker og Bjørnstad.

Smarte tips for bruk av beholderen / dette skal ikke i beholderen:
  • Ikke overfyll beholderen. Avfallet skal lagres oppi dunken slik at lokket lukkes. Grener og kvister skal ikke stikke langt utenfor. Når avfallet ikke lagres oppi dunken blir den vanskelig å håndtere for renovatøren.

  • Husk at håndtaket bør vende mot renovatøren. Da er den enklere å tømme.

  • Sortér riktig. Hageavfallet skal ikke inneholde mengder av stein, jord og andre typer masse. Massene gjør dunken svært tung slik at den lett går i stykker ved tømming. Tyngden gjør også dunken lite håndterbar. Maks vekt på hageavfallet i beholderen er 60 kilo.

  • Ikke kast fremmede arter som f.eks. kanadagullris, parkslirekne, hagelupiner, rynkeroser, tromsøpalmer og kjempespringfrø i hageavfallsbeholderen. Dette for å unngå videre spredning i naturen. Fremmede arter skal kastes i restavfallbeholderen. Da vil det gå til forbrenning. Se mer informasjon under punktet Forbudt å dumpe i naturen.
Om hageavfallsordningen:

Ordningen er frivillig, og de som velger å delta får utlevert en 360 liters beholder på hjul. I denne samler husstanden hageavfallet. (Gress, løv og småkvist. Ikke sand, jord og stein.)

Hageavfallsordningen gjelder kun for husstander i tettbebygde strøk.

Kommunen henter hageavfallet i beholderen hver 14. dag i oddetallsuker samme dag som restavfallet. Beholderen tømmes fra påske til 1. november. Sjekk Tømmekalenderen for eksakte datoer for din adresse. Hageavfall tømmes på samme bil som restavfall, men i eget kammer på bilen.

Årsaken til at Sarpsborg kommune ønsker å hente hageavfallet ute hos husstandene, er at Gatedalen miljøanlegg årlig har svært mange besøkende som leverer hageavfall. Dette innebærer mye bilkjøring og utslipp av klimagasser.

Ved å etablere innsamlingsruter, kan transport og utslipp reduseres. Og den enkelte husholdning kan bruke tiden sin på andre gjøremål enn å transportere hageavfall til Gatedalen.

Dessuten håper kommunen at ordningen skal bidra til å redusere den ulovlige praksisen med å dumpe gress og annet hageavfall i veiskråninger og liknende.

Forbudt å dumpe i naturen

Det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen.

Når en hageplante er for stor eller på annen måte overflødig graves den opp, og mange slenger den dessverre utenfor hagegjerdet på uoffisielle fyllplasser eller i veikanter, skogkanter og strandkanter der hageavfallet er til liten sjenanse. Det er i henhold til Forurensningsloven forbudt å kaste hageavfall i naturen utenfor egen tomt enten avfallet dumpes på privat eller kommunal grunn. Overtredelse er straffbart.

De fleste fremmede artene vi har i Norge er karplanter. Mange av disse har i årevis blitt dyrket i hager og parker, og vært til glede for både mennesker og dyr. Utfordringen er når disse fremmede plantene er på vei over hagegjerdet og påvirker hjemlige arter og naturtyper negativt. Veien fra hageavfallshaugene og ut i norsk natur er kort og kan derfor føre til uønsket spredning av hageplanter. Hjemlige arter blir utkonkurrert og biologisk mangfold går tapt. Hageavfallshauger er også perfekte yngleplasser for flere uønskede arter som f.eks. brunskogsnegl (Arion vulgaris).

Hindre spredning av fremmedarter i naturen

Planter som selv er i stand til å spre seg til nye områder kalles hagerømlinger.

Frø, frukter eller sporer spres med vind, og via fugler og andre dyr. Eksempel på en art som de senere åra har spredt seg er kanadagullris (Solidago canadensis). Den ble innført som hageplante, og har siden spredt seg til store områder der den fortrenger alle andre arter og forhindrer etableringen av busker og trær. En populær krydderplante, spansk kjørvel (Myrrhis odorata), er enda et eksempel på en art i spredning. Den fortrenger omtrent alle andre urteaktige karplanter der den etablerer seg, og arten er en gjengroingsart i kulturmarkseng, en truet naturtype. Andre vanlige hagerømlinger er kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum), rynkerose (Rosa rugosa), parkslirekne (Reynoutria japonica), kjempespringfrø (Impatiens glandulifera), hagelupin (Lupinus polyphyllus), gravmyrt (Vinca minor), fagerfredløs (Lysimachia punctata) og russekål (Bunias orientalis) .

For å hindre at hageplanter spres i naturen i Sarpsborg er det viktig å levere hageavfallet til Gatedalen miljøanlegg eller benytte seg av hageavfallsordningen i de områdene der det tilbys. På grunn av faren for at frø overlever en kompostering  skal man ikke behandle planter som står på fremmedartslista som hageavfall men som restavfall. Fremmedartslista viser hvilken risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet i Norge (økologisk risiko). Disse plantene bør leveres til forbrenning, enten ved at de legges i restavfallsbeholder hjemme, eller leveres som "brennbart restavfall" hos Gatedalen miljøanlegg.

Kjøp av kompostjord

OBS: Det er for tiden ikke mulig å kjøpe kompostjord.