>Brann- og feievesen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Brann- og feievesen

02.01.2019

Sarpsborg brann- og feievesen er lokalisert i Sarpsborg sentrum og har årlig mellom 700 og 800 utrykninger.

Kontaktopplysninger

Servicetorget: 69 10 80 00
Nødanrop: 110
E-post brannvesenet

Ønsker du å melde fra om midlertidig arbeid på ditt brannvarslingsanlegg som er koblet til alarmsentralen, ta kontakt på 64 91 31 00.

Forebyggende avdeling: Lars Erik Gutubakken

Beredskapsavdeling: Pål Jakobsen

Brannsjef: Terje Surdal

Alarmtjenester

Ønsker du å tilkoble ditt brannvarslingsanlegg til automatisk brannvarsling hos Øst 110-sentral? Se Alarmtjenester.

Feievesenet

Feievesenet er delt i soner:

 • Skjeberg – 915 19 415
 • Tune – 982 90 149
 • Sarpsborg/Varteig – 915 19 417

Hvis feieren ikke svarer, ringer denne tilbake så snart som mulig.

Feiekoordinator: Jan Olav Olsen

Oppgaver

Å slukke branner er en av mange oppgaver for brann- og feievesenet:

 • Feiing er viktig for å hindre at branner oppstår. Det brukes også mye ressurser på forebyggende arbeid, som tilsyn og informasjon.
 • Brannvesenet bistår ved ulykker der mennesker eller dyr trenger øyeblikkelig hjelp. Det samme er tilfellet ved uhell som involverer farlig gods, det vil si stoffer som kan påføre mennesker, dyr eller miljø store skader.
 • Brannvesenet i Sarpsborg er med i det interkommunale utvalget mot akutt forurensing IUA Østfold.
 • Andre oppgaver er vannlekkasjer, innlåsninger, heisalarmer, innbruddsalarmer og andre oppgaver hvor noen trenger vår assistanse.

Fyrverkeri

Brannvesenet behandler søknader om oppskyting av og handel med fyrverkeri.

Beredskap

Minst seks personer bemanner Sarpsborg brannstasjon døgnet rundt. Når vi ikke er på brann- og redningsoppdrag, brukes tiden til å øve til forventede hendelser, og til å vedlikeholde biler og utstyr. Sarpsborg brannvesen er dimensjonert i henhold til veiledning til aktuell forskrift.

Vårt brannvesen er utstyrt med to mannskapsbiler, en tankbil, en lift, en skogbrannbil og en IUA/ tungredningsbil. I tillegg har vi to båter og en ATV.

Ved brann eller ulykker ringer du 110 og får hjelp fra oss. De som besvarer din henvendelse til er Alarmsentral brann øst, som ligger i Ski.

Ønsker du å melde ifra om midlertidig arbeid på ditt brannvarslingsanlegg som er koblet til alarmsentralen, ta kontakt på 64 91 31 00.

Ved overnatting i skole eller andre kommunale bygg som Sarpsborg kommune eier skal det varsles i henhold til rutine som oppgis fra den enkelte brannvernleder i bygget. Her finner du meldeskjemaet for overnatting.

Tilsyn

Mer om tilsyn

Dette kontrolleres på tilsyn:

 • Tilstand på skorstein og ildsted
 • Ser om det er røkvarslere
 • Kontroll av slokkeutstyr (manometeret, slangen, sikring og plombering) Kontroll av utstyr utføres av eksternt firma og ikke feierne.

Dette kan du selv gjøre:

Brannslukningsutstyr

 • Alle boliger og fritidsboliger skal ha minst ett brannslukningsapparat eller brannslange, og bør ha det i hver etasje
 • Vend brannslukningsapparatet minst hver tredje måned for å kontrollere det. Se til at viseren på apparatet står på grønt
 • Hvert femte år skal brannslukningsapparatet kontrolleres (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen)
 • Hvert tiende år skal apparatet på service (utføres av eksternt firma og ikke via kommunen)

Røykvarslere

 • Boliger skal ha minst en røykvarsler i hver etasje og den må høres i alle soverom
 • Bytt batteri minst en gang i året
 • Test varsleren en gang i mnd.
 • Boliger som er bygd etter 2010 skal ha seriekoblede røykvarslere som er montert i alle oppholdsrom og koblet på via strømnettet med batteribackup

Dette står på regningen din:
Det året brann- og feievesenet har tilsyn i boligen din blir ikke skorsteinen feiet. Du må likevel betale tilsyn/fyringsavgift fordi denne summen er fordelt utover fire år.

Gebyr for boligtilsyn er inkludert i avgiften.

Denne avgiften er en del av kommunale avgifter og det er lovpålagt at du skal ha både feiing og tilsyn.

 

Feiing

Mer om feiing her. 

Brannvern i bolig

Alle boliger SKAL ha røykvarsler og slokkeutstyr. Nye boliger skal ha røykvarslere tilkoblet strømnettet.

Mer om varslingsutstyr og slokkeutstyr

Varslingsutstyr:
Det er krav om at alle boenheter skal ha minst en fungerende røykvarsler. Denne skal man kunne høre tydelig i alle rom, selv når dørene er lukket og man sover. Røykvarsleren skal monteres på det høyeste punktet i taket og minst 50 cm ut fra vegg.

Selv om minste kravet er en røykvarsler som kan høres i alle rom, bør man være oppmerksom på at røykvarsleren er en veldig billig forsikring for varsling av brann. Det anbefales at det monteres flere røykvarslere i boligen og at disse er seriekoblet.

Tidlig varsling er helt avgjørende.

Slokkeutstyr:
Alle boliger skal ha manuelt slokkeutstyr. Det kan enten være et brannslokningsapparat med pulver eller skum, eller en husbrannslange. Med husbrannslange er det viktig at denne når alle rommene i boligen.

Anskaffelse, kontroll og vedlikehold av manuelt slokkeutstyr er eierens ansvar (huseier, borettslag o.l.)

Mer om slokkeustyr og krav til bolig kan du finne på Lovdata.no og DSB sine hjemmesider

Nye boliger:
Fra og med 1. juli 2011 kom det nye krav i Byggteknisk forskrift (TEK 10).
I alle nye boliger skal det nå være røykvarslere som er tilkoblet strømnettet, samt har batteri-backup.

Bålbrenning

Bålbrenning i Sarpsborg kommune

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbrenning som en del av tur- og friluftsliv i eller i nærheten av skogmark.

I den lokale forskriften for Sarpsborg kommune er det totalforbud mot brenning i tettbebygde strøk hele året.

Les den lokale forskriften for Sarpsborg kommune her

Eventuelle søknader om dispensasjon fra forbudet mot bålbrenning sendes 
Enhet byggesak, landbruk og kart, Sarpsborg kommune
Postboks 237
1702 Sarpsborg
eller en e-post til postmottak@sarpsborg.com

Selv om det er forbud mot bålbrenning, er det allikevel tillatt med «kaffebål» utenfor tettbebygd område, så lenge det ikke er i skogmark, eller brannsjefen har lagt ned totalforbud mot åpen ild. 

Brenning på grillinnretninger og utepeiser er tillatt i hele perioden, men vær forsiktig ved bruk av engangsgriller. De skal ikke settes rett på brennbart materiale.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann (§ 8-2 i forebyggendeforskriften).

Åpen brenning må ikke foretas til tider og på steder der ilden lett kan spre seg, med mindre det er sørget for betryggende tiltak for å hindre spredning.

Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slukket.

Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. (Brann og eksplosjonsvernlovens § 5. )
Følg med i det daglige nyhetsbilde vedrørende brannfaren.

Skogbrannindeks for Sarpsborg (YR)  gir en indikasjon om brannfaren akkurat i dag.

Brannsjefen i Sarpsborg kommune  kan alene, eller i fellesskap med brannsjefene i nabokommunene, når som helst, nedlegge totalforbud mot bålbrenning, grilling og brenning av  St.hansbål. Et totalforbud vil henge sammen med tørt vær over en lengre periode. Sommer som vinter.

Et totalforbud gjelder inntil det kommer nedbør av betydelige mengder.

Les mer om bålbrenning her.

Ildsted og skorstein

Skorstein

Skorstein er en del av fyringsanlegget og en viktig bygningsteknisk installasjon i bygget. Skorstein er den vertikale delen av røykanalen. Skorsteinen har til oppgave å transportere røykgasser fra fyringsanleggets røykkanal til fri luft, herunder røykrør, anbringer og skorstein.

Det er eiers ansvar å sørge for at skorstein og øvrig fyringsanlegg er intakt og virker som forutsatt. Blir det oppdaget feil eller mangler som åpenbart kan øke risikoen for brann må fyringsanlegget ikke brukes. (Lovdata)

Ved oppføring av eller endringer på den delen av skorsteinen som er under taket, må du søke byggesaksavdelingen i Sarpsborg kommune.

Ildsted

Ildsted er en del av fyringsanlegget. Ildsted er ovner for vedfyring, flytende eller gassformig brensel, samt peiser og peisovner for lokal oppvarming. Ved montering/endring av ildsteder, skal kontrollerklæringsskjema fylles ut, signeres og sendes Sarpsborg brannvesen.

Om du skal installere nytt ildsted eller foreta andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget må du melde ifra til kommunen. (Lovdata)

Husk at du kan få til et mer effektivt og miljøvennlig et.

Brannvern og eksplosjonsvern

Les mer om brannvern og eksplosjonsvern her.

Skjemaer

Her finner du brannvesenets mest etterspurte søknadsskjemaer:

Retningslinjer for slokkevann og sprinkler

Retningslinjer slokkevann og sprinkler Sarpsborg - vedtatt 10.01.18.pdf

Vil du jobbe i Sarpsborg brannvesen?

Ledige stillinger i Sarpsborg brann- og feievesen lyses ut alltid ut på 
Sarpsborg kommunes nettsider og på nav.no.

Kravene til søkere kan variere, men under får du en liten oversikt over ønskede 
kvalifikasjoner og egenskaper.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper
 • Oppfylle kravene jf. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen  7-3
 • Kompetansebevis for utrykningskjøretøy, kode 160
 • Gode datakunnskaper samt skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • Inneha minimum førerkort klasse CE
 • Fagbrev eller relevant utdannelse til yrket
 • God kompetanse i brann, redning og farlig gods / uhell
 • Gode holdninger og ønske om å bidra positivt
 • Jobbe systematisk, energisk og målrettet
 • God på formidling, både skriftlig og muntlig
 • Utadvent, engasjert, fleksibel, initiativrik og samarbeidsorientert
 • Takle stor arbeidsbelastning og stressende situasjoner
 • Løsningsorientert
 • God psykisk og fysisk helse

Det kreves helseattest som godkjent røykdykker og politiattest.

Kontaktinformasjon:

For konsulenter

Spesifikasjoner vedrørende brannvesenets kjøretøy:
 • Kjørebredde: min. 3 meter
 • Stigning, maks. 1:8 (12,5%)
 • Fri kjørehøyde, minst 3,5 meter (min. 4 meter for høyderedskap)
 • Svingradius (ytterkant vei) for:
  - mannskapsvogn, minst 8 meter
  - stigebil, minst 13 meter
 • Akseltrykk: 10 tonn
Spesifikasjoner vedrørende lift SBV (trykk, bredde, svingradius):
 • Bredde: 2,5 m. Husk plass til støtteben ved oppstilling 7 bredde x 12 meter lengde.
 • Maks totalvekt: 18600 + 7100 = 25 700 kg.
 • Tillatt vekt bakaksel: 18600 kg.
 • Maks punktbelastning støtteben: 140 000 N / (0,295 * 0,595) = 797 607,2 N/m2
 • Størrelse på underlagsplater: 75 x 55 cm
 • Maks pkt. belastn. støtteben m/ underlagsplater: 140 000 N / (0,75 * 0,55 ) = 339 393,9 N/m2
 • Svingradius ytterkant vei: Minst 13 m.
 • Fri kjørehøyde: 4 m.

Kart

Sarpsborg brann- og feievesen

Besøksadresse:

Mikael Lunds gate 3
1707 Sarpsborg

Postadresse:

Postboks 237
1702 Sarpsborg