>Antenne og parabolantenne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Antenne og parabolantenne

Publisert: 02.01.2020

Informasjon om søknadsplikt

Oppføring av antenne som nevnt nedenfor vil være unntatt fra kravet om byggesaksbehandling:

  • Antennesystem med høyde inntil 5,0 m. 
  • Parabolantenne kan ha diameter inntil 1,2 m. 
  • Panelantenne plassert på vegg kan ha høyde inntil 2,0 m.

Unntaket for antennesystemer gjelder både frittstående antenner og antenner som er montert på byggverk. Unntaket gjelder kun ett antennesystem per fasade eller sted. Når antenner monteres på flere separate festeanordninger, er de å anse som flere antennesystemer, og er dermed ikke omfattet av unntaket.

Du har selv ansvar for at antenna er i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og tillatelser. Tiltaket må heller ikke komme i strid med annet regelverk.Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet. Det vises til byggesaksforskriften SAK10 § 4-1 bokstav f (5).

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon


For større antenner må det sendes inn søknad. Skur som eventuelt blir plassert sammen med en basestasjon er søknadspliktig. Også frittstående master som antenner plasseres på er søknadspliktig.

En høy antenne kan være et luftfartshinder. Med luftfartshinder utenfor tettbygd strøk forstås enhver bygning, konstruksjon eller anlegg, midlertidig eller permanent, med en høyde over bakken eller vannet på 15 meter eller mer, medregnet innfesting og forankringsordninger. Innenfor tettbygd strøk er den tilsvarende høyde 30 meter eller mer.

Den som eier eller den som skal oppføre, endre, flytte eller rive et luftfartshinder, skal før igangsetting rapportere opplysninger om luftfartshinderet på eget skjema til Statens kartverk, og er ansvarlig for at de rapporterte opplysninger er i samsvar med igangsettingstillatelsen.

Rapportering til registeret kan gjøres på to måter, enten på Internett eller ved å sende skjema, bokmål eller nynorsk, til Statens kartverk som brevpost eller som e-post: nrl@kartverket.no.

Dersom du er usikker på om antennen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Dette vil i 2023 koste 1.500 kroner. Skriftlig henvendelse kan du sende til postmottak@sarpsborg.com

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her.