>Drivhus

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Drivhus

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Oppføring av frittliggende drivhus kan være unntatt søknadsplikt.

Uavhengig av om drivhuset er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene for eiendommen. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen ved virksomhet vann og avløp. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Oppføring av drivhus på inntil 50 m² kan unntas søknadsplikt (på vilkår). Du trenger ikke å søke om tillatelse til oppføring av frittliggende drivhus dersom bygningen er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. For eksempel må følgende vilkår være oppfylt:

 • bygningen er ikke i strid med  arealplan for eiendommen
 • tillatt grad av utnytting for eiendommen overskrides ikke
 • avklaring må gjøres med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel vei-, jernbane og kulturminnemyndighet
 • bygningen er frittliggende
 • bygningen plasseres på bebygd eiendom
 • verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m²
 • bygningen brukes ikke til beboelse
 • mønehøyden overstiger ikke 4,0 meter
 • gesimshøyden overstiger ikke 3,0 meter
 • bygningen oppføres i én etasje og uten kjeller
 • bygningen plasseres ikke nærmere nabogrensen enn 1,0 meter
 • bygningen plasseres ikke nærmere annen bygning på egen eiendom enn 1,0 meter
 • bygningen plasseres ikke over vann- eller avløpsledninger 


Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter med byggingen.

Når du er ferdig med byggingen, må du informere kommunen senest 4 uker etter at tiltaket er ferdig, slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres. Du kan da bruke blankett 5188  "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt" - PDF. Skjemaet sendes til kommunen kommunen på epost til postmottak@sarpsborg.com, sammen med et kart som viser omriss av drivhuset, og avstand til annen bygning og nabogrense er skrevet inn.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.Les mer om unntak fra søknad her.  

Oppføring av drivhus på 50-70 m² må du søke om

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak. For de fleste bygninger i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett, slik at du kan søke selv.

Oppføring av drivhus større enn 70 m² må du søke om

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan utarbeide søknaden for deg.

Slik søker du