>Familiebarnehage

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Familiebarnehage

02.01.2020

Unntatt fra søknad

Det gis fritak fra søknadsplikten i plan- og bygningsloven ved etablering av familiebarnehage med 1-5 barn (enkel gruppe).

NB! Barnehage- helsemyndighet i kommunen skal godkjenne både enkle og doble grupper etter sitt lovverk.

Les mer om unntak fra søknad her.

Søknad med ansvarsrett

Søknad om bruksendring for familiebarnehage med 6-10 barn (dobbel gruppe) er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter. Det stilles i utgangspunktet krav til at søknaden skal utarbeides av en ansvarlig søker (kvalifisert foretak), som skal godkjennes av kommunen for det enkelte tiltak.

Dersom tiltakshaver har god kjenneskap til/erfaring med plan- og bygningsloven kan det søkes om personlig ansvarsrett som ansvarlig søker. Tiltakhaver gis mulighet til å sende inn komplett søknad. Dersom dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende vil kommunen kreve at søknaden forestås av ansvarlig søker.

Søknad om bruksendring for familiebarnehage kan sendes inn som ett-trinns søknad.

Før innsending av søknad bør tiltakshaver vurdere om det er behov for å ha en forhåndskonferanse med Byggesak bl.a. for å gjennomgå tiltakets rammebetingelser og krav til søknadsdokumentasjon

Ved etablering av barnehage med mer enn 10 barn må søknad om ordinær barnehage ihht. Plan- og bygningsloven innsendes. Slik søknad må innsendes av ansvarlig søker og må på forhånd være avklart i reguleringsplan.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Krav til dokumentasjon i søknad

Søknaden skal inneholde relevant dokumentasjon i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll i byggesaker (se SAK). Søknaden må også inneholde:

Situasjonsplan skal vise plassering av tiltaket, parkeringsplasser, adkomst, snuplass og uteoppholdsareal. Situasjonskart bestilles hos kommune eller på nettsiden. Redegjørelse for antall barn og bemanningen må innsendes. Det må redegjøres for parkeringsplasser på egen tomt for familiebarnehage. For familiebarnehage på inntil 10 barn, bør det settes krav om 1-2 parkeringsplasser. Parkering for gjenværende bolig kommer i tillegg. Krav til parkering vil også bli vurdert ut fra de stedlige forhold. Dersom etablering av tiltaket medfører endret avkjørselsforhold må det innsendes ny avkjørselsplan. Plan oversendes til veimyndighet for godkjenning og må foreligge før tillatelse kan gis. Tegninger som viser eksisterende og fremtidig situasjon må innsendes. Dette vil som regel være plantegninger. Men i de tilfeller hvor det foretas fasadeendringer skal fasadetegninger også innsendes. Det må redegjøres for uteoppholdsareal for familiebarnehagen og for gjenværende bolig. (Veiledende tall for familiebarnehage for inntil 10 barn i Oslo kommune er ca 200 m2 uteoppholdsareal.) Det kreves som regel ikke utomhusplan, men i tilfeller hvor tomtens topografi tilsier det kan dette kreves. Etablering av familiebarnehage i område regulert til byggeområde for boliger vil normalt være i strid med reguleringsformålet. Det må i så fall søkes om dispensasjon vedrørende reguleringsformål. Dersom bruksendringen ikke medfører noen bygningsmessige arbeider, kan det søkes om fritak fra krav om enkelte ansvarsretter med hjemmel i pbl § 23-1, tredje ledd. Det er kommunen som endelig avgjør om ansvarsrett er nødvendig i det enkelte tilfellet.

Tekniske krav

Bruksendring til familiebarnehage medfører at ny teknisk forskrift blir gjeldende, slik at alle relevante krav til tiltaket i forskriften skal være ivaretatt. Dette gjelder også om familiebarnehage etableres i tidligere godkjent hoveddel. Tiltakshaver må dokumentere at bygningen tilfredsstiller de tekniske rammebetingelser som den omsøkte bruken krever.

Vurderingspunkter

Tiltaket skal vurderes mot gjeldende regulering og eventuell pågående planarbeid. I vurderingen av om det skal gis tillatelse til familiebarnehage må det særlig tas hensyn til trafikk- og parkeringssituasjon som endringen vil medføre og virkning for beboere i strøket.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.