>Hytte / fritidsbolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hytte / fritidsbolig

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Oppføring av fritidsbolig er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20 med krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. Alternativt kan du søke om å være selvbygger, se byggesaksforskriften (SAK10) § 6-8  og veilederen "Informasjon til selvbyggere".

Bygningen må ikke plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om for eksempel størrelse, høyde, plassering, avstand fra sjøen etc.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

I kommunens kystsoneplan og arealplan er det forbud mot byggetiltak nærmere sjøen enn 100 meter, med unntak av fasadeendringer. Forbud mot byggetiltak gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kystsoneplanen eller reguleringsplanen.

Du kan lese kommuneplaner og reguleringsplaner her.

Det skal veldig mye til for at kommunen gir dispensasjon for nye tiltak innenfor områder med forbud mot tiltak, såkalt LNF-områder. I kystsoneplanen er for eksempel hytteområder delt inn i flere områder som LNF-formål og formål bebyggelse og anlegg. For LNF-områder i kystsoneplanen skilles det mellom eiendommer bak byggegrense, her er det egne bestemmelser om arealer og hva du kan bygge på eiendommen. I områder utenfor byggegrense det vil si nærmere sjøen er det forbud mot tiltak.

Kartutsnitt som viser ulike soner for fritidsbebyggelse i kystsonen

  • Rød linje - 100-metersbeltet
  • Blå linje - byggegrense i 100-metersbeltet
  • Gul flate - byggeområde - kystsoneplanen § 5.1.4 - maksimum 90 m2 
  • Grønn flate bak 100-metersbeltet - LNF - kystsoneplanen § 5.4.3 a) - maksimum 90 m2
  • Grønn flate bak byggegrense i 100-metersbeltet - LNF - kystsoneplanen § 5.4.3 b) - maksimum 90 m2
  • Grønn flate i 100-metersbeltet og utenfor byggegrense - byggeforbud

Slik søker du