>Molo

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Molo

Publisert: 02.01.2020

Oppføring av molo er et søknadspliktig tiltak med krav om å benytte ansvarlig foretak. Det vil si at du må få et firma til å utarbeide søknaden din. Det samme gjelder hvis du har planer om å utvide en eksisterende molo

I kystsoneplanen og arealplanen er det egne bestemmelser om bryggeanlegg/moloer.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Søknad med ansvarsrett

Bygging av molo er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens kapittel 20.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.

Unntatt fra søknad

Mindre reparasjoner / vedlikehold som består i å ta vare på eksisterende molo kan normalt utføres uten søknad. En forutsetning for reparasjon / vedlikehold er at dette ikke medfører endringer på molo hverken i høyde, bredde, lengde eller endring av terrenget i sjø eller på land. Vedlikeholdsarbeidene må utføres på en slik måte at det ikke er til hinder for allmenn ferdsel rundt tiltaksområde. Du som tiltakshaver har ansvaret for at arbeidene du skal gjøre oppfyller vilkåret for at tiltaket er unntatt fra søknadsplikt. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Se også tiltak etter havne- og farvannsloven.