>Mudring og dumping

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Mudring og dumping

Publisert: 02.01.2020

Søknad med ansvarsrett

Mudring er søknadspliktig tiltak med krav om å benytte ansvarlig foretak.

Kommuenplanens arealdel og kystsoneplanen har egne bestemmelser om mudring. I kystsoneplanen er det forbud mot mudring i sjøområdene. For vann og vassdrag er det i kommuneplanen krav til utarbeidelse av reguleringsplan hvis mudringstiltaket kan endre områdets naturverdi.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Mudring og dumping omfattes også av flere andre regelverk, herunder forurensningsloven og havne og farvannsloven. Tillatelse etter nevnte må innhentes fra Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen og Kystverket.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.