>Pergola

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Pergola

Publisert: 02.01.2020

Pergola

Pergola er definert som et byggverk av stolper eller søyler, overbygget med stokker eller bjelker lagt med åpne mellomrom. Opprinnelig er det ment at pergola skal bli overgrodd med slyngplanter. En pergola kan være frittliggende eller bygges inntil  boligen. Hvis det blir montert tak på pergolaen, skal arealet regnes med i bebygd areal (BYA). Da må du gjøre deg kjent med hvor mye som er tillatt å bygge på eiendommen din. Dette gjelder også om taket består av skyvbare lameller. En pergola kan være både frittstående og som tilbygg til bygningen.

En tradisjonell pergola skal normalt ikke medregnes i eiendommens bebygde areal. Eldre reguleringsplaner må vurderes sammen med forskriften som gjaldt da planen ble vedtatt.

Uavhengig av om pergolaen er unntatt fra søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelser som gjelder for eiendommen.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Det framkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke type tiltak som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. 

Frittliggende pergola må for eksempel:

  • ikke være større enn 50 m² bebygd areal (BYA)
  • ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m
  • ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen 

Ønsker du en frittliggende pergola: Bruk veiviseren og velg stien "Frittliggende pergola".

Du kan også oppføre en pergola som tilbygg til for eksempel boligen din uten å søke. En slik pergola kan ikke være større enn 15 m² og den må plasseres minmum 4 meter fra nabogrensen. 

Ønsker du en pergola inntil huset ditt? Bruk veiviseren og velg "Pergola inntil bolig" 

Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter arbeidet.

Du må informere kommunen om pergolaen  når den er ferdigstilt, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata. Du benytter skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt fra søknadsplikt". Skjemaet sendes inn sammen med et kart som viser oppriss av tiltaket og avstand til bygning og nabogrense.

Unntak fra søknadsplikt

Les mer om unntak fra søknad her. 

Pergola 50 - 70 m² må søkes godkjent på forhånd

For pergola med bebygd areal over 50 m² og t.o.m. 70 m² må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før pergolaen kan oppføres. For de fleste pergolaer i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak, slik at du kan søke selv.

Pergolaen må:

  • ikke plasseres nærmere nabogrense enn 4 m uten uten nabosamtykke 
  • ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Pergola større enn 70 m² 

For pergaloa med bebygd areal over 70 m² må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak før pergolaen kan oppføres, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Slik søker du