>Veianlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Veianlegg

02.01.2020

Avkjørsel 

Dersom du skal opprette ny eller endre avkjørsel fra kommunal vei må du søke veimyndigheten i kommunen(kommunalteknikk) om tillatelse. Det samme gjelder for utvidet eller vesentlig endret bruk av eiendommen hvor avkjørselen vil få økt belastning. Eksempelvis ved etablering flere boenheter. Kontakt alltid kommunen på forhånd.

Gjelder det avkjørsel fra fylkesvei eller riksvei må du søke Statens vegvesen om tillatelse. 

Privat vei, inne på egen tomt 

Dette kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. Uavhengig av om veien er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene som gjelder for eiendommen. 

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.

Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep er unntatt søknadsplikt. Unntaket omfatter også anlegg av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på landbrukseiendom. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m. 

Dersom du er usikker på om veien kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Les mer om unntak fra søknad her

Intern vei og biloppstillingsplass på tomt hvor kravene til unntak ikke er tilfredsstilt krever søknad med ansvar.

Landbruksvei 

Landbruksveier som er godkjent etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) eller lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) er unntatt fra søknad. Ta kontakt med landbruksmyndighetene. 

Les mer om unntak fra søknad for landbruksveier her 

Offentlige veianlegg 

Dette kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. Uavhengig av om veien er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene som gjelder for eiendommen. 

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.  

Offentlige veianlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan offentlige veianlegg hvor Statens vegvesen eller fylkeskommunen er tiltakshaver utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Godkjenning av foretak for ansvarsrett), 23 (Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 (Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell utforming og forsvarlighet) skal likevel gjelde.

Offentlige veianlegg som ikke er detaljert avklart i reguleringsplan er søknadspliktig etter pbl. § 20-1. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.  

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.