>VA-kart og informasjon for rørleggere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

VA-kart og informasjon for rørleggere

24.06.2022

VA-kart

Her finner du kart over kommunens vann- og avløpsnett. Velg "Kartlag" øverst til venstre, og deretter "Vann og avløp" i menyen til høyre.

Påslippstillatelse

Om påslippstillatelse

Alle virksomheter som produserer olje- eller fettholdig avløpsvann, skal installere olje- eller fettutskiller. Påslipp av olje og fett til kommunens avløpssystem skal ikke forekomme, da dette kan medføre tette ledninger, driftsforstyrrelser, dårlig slamkvalitet og utslipp av ønskede partikler.

Virksomheten kan ikke ha påslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann, uten at det foreligger godkjent påslippstillatelse.

Søknad om påslippstillatelse skal sendes inn via Powel Water Entreprenørportal. Kun kvalifiserte foretak (tømmefirma og rørleggerfirma) med relevant faglig kompetanse får brukertilgang til denne portalen. Av den grunn må man engasjere et godkjent foretak til å søke på vegne av virksomheten. Foretaket må søke om tilgang til Entreprenørportalen her. 

I tillegg til utfylt søknadsskjema, må følgende dokumentasjon foreligge for at kommune skal behandle søknad om påslippstillatelse:

  • Signert serviceavtale med tømmefirma.
  • Dersom grunneier av eiendommen er en annen enn virksomheten som er ansvarlig for påslippstillatelsen, må det foreligge en uttalelse fra grunneier om at de er kjent med søknadens innhold og godkjenner dette.
  • Oversikt over interesser som antas å bli berørt av etableringen av påslippet, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon eller næringsvirksomhet.

Det henvises til Forskrift om påslipp av olje- og fettholdig avløpsvann, Sarpsborg kommune for ytterligere informasjon vedr. drift av anlegget og krav til olje- og fettutskiller.

Tilbakestrømningssikring

Om tilbakestrømingssikring

Alle nye abonnenter som skal tilkobles kommunalt drikkevannsnett, plikter å installere tilbakestrømningssikring.

Eksisterende abonnenter som anses som risikoabonnenter vil få pålegg om å ettermontere tilbakestrømningssikring, hvis de ikke har tilstrekkelig sikring.

Bakgrunnen for at Sarpsborg kommune krever dette, er for å sikre at drikkevannet på hovedledningsnettet ikke blir forurenset ved tilbakestrøming fra private stikkledninger. Tilbakestrømning kan føre til at drikkevannskvaliteten forringes ved endringer i smak, lukt og utseende. Ved svært uheldige hendelser kan tilbakestrømning medføre spredning av bakterier, virus og kjemikaler som i ytterste konsekvens kan gi alvorlig helseplager.

For å sikre mot tilbakestrømning må abonnenter installere korrekt type tilbakestrømingssikring (tilbakeslagsventil). Det henvises til Informasjonsskriv for tilbakestrømningssikring for ytterligere informasjon om krav til tilbakestrømningssikring.

 

For rørleggere og bransjen

Alle typer utvendige arbeider på rør tilknyttet kommunalt ledningsnett skal meldes til kommunen på forhånd via Powel Water Entreprenørportal.

Sanitærbestemmelser

Alle som skal tilknyttes vann- og avløpsnett i Sarpsborg kommune, både privatpersoner og rørleggere, må forholde seg til «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp»

Reglementet består av to deler:

  1. Administrative bestemmelser 
  2. Tekniske bestemmelser– må kjøpes hos Kommuneforlaget

De administrative bestemmelsene omhandler juridiske og forvaltningsmessige forhold, mens de tekniske bestemmelsene fastsetter krav til teknisk utførelse.

Vær oppmerksom på:

Om anboring/avgrening

Dersom tiltaket omfatter anboring, avgrening eller annen graving der kommunale rørledninger eller installasjoner avdekkes, skal Sarpsborg kommune (Servicetorget – 69 10 80 00) varsles for mulig inspeksjon senest to virkedager før bekreftet dato for oppstart av arbeidene.

Anboring/tilknytning eller avgrening på kommunalt nett skal utføres på ordinære virkedager i tidsrommet 07:30 – 15:00.

Ved inspeksjon skal grøft ved anboring og/eller avgreningspunkt være åpen.

VA-normen

VA normen gjelder for arbeider på kommunale VA-ledninger VA-normen for Sarpsborg kommune

Teknisk forskrift (TEK)

Plan- og bygningsloven med teknisk forskrift (TEK) og veiledning til teknisk forskrift (VTEK), gir rammmebetingelser for planlegging og utforming av sanitærinstallasjoner og vann- og avløpsanlegg.

Forskrift om krav til byggverk (TEK) Kap 15 – Installlasjoner og anlegg

Veiledning til teknisk forskrift (TEK) Kap 15 – Installasjoner og anlegg

Utvendige rørleggerarbeider

Alle typer arbeider på private røranlegg utomhus skal meldes via Powel Water Entreprenørportal. Denne lenken finner du her. Kvalifiserte foretak med relevant faglig kompetanse vil få brukertilgang til denne portalen (minimum ADK-1. ref. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser.) Portalen skal brukes dersom tiltaket kan unntas fra søknadsplikt eller Plan- og bygningsloven.

Ingen del av arbeidene kan iverksettes før en skriftlig tillatelse fra kommunen foreligger.

Senest 3 uker etter at de utvendig rørleggerarbeidene er ferdigstilt skal ferdigmelding vedlagt relevant dokumentasjon sendes inn via webportalen. Ved vannlekkasjer skal sluttrapporten sendes kommunen straks lekkasjen er utbedret.

Vannmåler

Alle nye abonnenter plikter å installere vannmåler.

Anskaffelse av måler til industri/næringsbygg bekostes av den gebyrpliktige. Dersom den gebyrpliktige ikke selv anskaffer og installerer vannmåler, kan dette utføres av Sarpsborg kommune. Utgiftene belastes den gebyrpliktige.

  • Ved seksjonerte bygninger skal det installeres en vannmåler pr. seksjon.
  • Der vannmåler er montert, kan denne ikke fjernes uten samtykke av Sarpsborg kommune.
  • Når det gjelder industri- og næringseindommer, har den gebyrpliktige selv ansvaret for at målerne blir kontrollert/kalibrert etter de til enhver tid gjeldene krav leverandøren av måleren setter, dog minimum hvert 3. år. Dokumentasjon av kontrollen skal oversendes kommunen.

Alle vannmålere skal registreres på dette skjemaet:

Meldeskjema montering/demontering.

Utfylt og signert skjema leveres til vannmålerkontoret hos Enhet kommunalteknikk i Torsbekkveien 10. Vannmålere utleveres kun til kvalifiserte fagpersoner eller godkjent foretak. Utlevering av vannmålere foregår hos Enhet kommunalteknikk kun mellom klokken 08.00 og 10.00 fra mandag til og med fredag. Også andre henvendelser om vannmålere skal foregå innen samme tidsrom. 

Før vanntilførselen åpnes og anlegget trykksettes, skal vannmåleren sikres mot frost og mekanisk skade samt plomberes. Midlertidig plassering kan tillates i byggefasen. 

Mer informasjon om vannmåler her
Hvis Sarpsborg kommune har avtalt å komme til deg for å bytte ut gammel vannmåler og du ikke møter opp, så vil du bli ilagt et gebyr på 1510 kroner. Ved behov for å endre avtalt tid må dette skje senest 24 timer før gjeldene avtale.

Midlertidig tilknytning

Med midlertidig menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på et slik anlegg  er anleggsbrakker.

Midlertidig tilknytning er også abonnent og skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Vannmåler skal monteres. Når en vannmåler skal monteres eller demonteres, skal det meldes til kommunen.