>Forvaltning og utvikling - velferd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forvaltning og utvikling - velferd

Publisert: 14.02.2024

Forvaltning og utvikling ble startet januar 2018 og er en del av kommuneområde helse og velferd.

Virksomhetsleder: Ida Dehlin-Moe, tlf. 957 75 074

Tre avdelinger:

  • Avdeling helseforvaltning (tidligere team samordna tjenester)
  • Avdeling koordinerende enhet (tidligere team livslange tjenester)
  • Avdeling boligkontoret

Besøksadresser

Besøksadresse koordinerende enhet og avdeling helseforvaltning: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (hovedinngang Helsehuset)
Husk at du må ha timeavtale før du kommer. Kontakt saksbehandler direkte eller ring servicetorget på tlf. 69 10 80 00.

Besøksadresse boligkontoret: Kirkegata 69, 1721 Sarpsborg

Mer om virksomheten

Virksomheten forvaltning og utvikling har blant annet ansvar for saksbehandling av søknader om helse- og omsorgstjenester til søkere under og over 18 år. Dette gjelder også søknader om bolig og andre boligsosiale ordninger.

Virksomheten skal sørge for at tildeling av tjenester skjer med bakgrunn i en god kartlegging. I utformingen av tjenestetilbudet fra kommunen legges det vekt på søkers behov og situasjon.
Saksbehandlerne vil alltid vurdere mulighet for rehabilitering før det tildeles kompenserende tjenester. Det vil bli lagt vekt på søkers ressurser, og saksbehandlerne vil gi individuelle råd og veiledning om alternativer. Eksempler på dette kan være helseteknologi, tilpassing av bolig og hverdagsrehabilitering.

Se mer om ansvarsområder og lenke til søknadsskjema og kontaktinformasjon under hver enkelt avdeling. 

Mer om avdeling helseforvaltning

Avdelingen mottar og fordeler alle søknader om helse- og omsorgstjenester i Sarpsborg kommune. I tillegg saksbehandler de søknader- og tildeler tjenester etter helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen skal bidra til et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
Avdelingen er delt inn i tre områder, i tillegg gjøres beregning av egenandel for kommunens sykehjemsplasser i denne avdelingen.

Område voksen

Saksbehandler tjenestene korttidsopphold, sykehjem, bofellesskap, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I tillegg pårørendestøtte som er:

- Omsorgsstønad
- Avlastning
- Opplæring/veiledning

Område barn/unge

Saksbehandler tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt hjemmeboende voksne med utviklingshemming og/eller autisme.

Tjenestene er pårørendestøtte i form av omsorgsstønad, avlastning, opplæring/veiledning og brukerstyrt personlig assistanse (BPA), barnebolig og støttekontakt.

Område boveiledning:

Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som skal/eller har flyttet i egen bolig eller har tilbud ved arbeids- og aktivitetssenter.
Tjenestene er bolig med bemanning, arbeids- og aktivitetssenter, praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt.


Leder/Kontakt

Avdelingsleder er Tina S. Bjørnsen og avdeling helseforvaltning nås per telefon via servicetorget 69 10 80 00.

Søknad
Skal du søke helse- og omsorgstjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Mer om Avdeling boligkontoret

Boligkontoret forvalter Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger og Husbankens bostøtte, forvalter og leier ut kommunens utleieboliger og har ansvar for boligkontakttjenesten.

Besøksadresse: Kirkegt. 69, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 86 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Du må avtale time.
Telefontid: 10.00-14.00.

Du kan lese mer om Boligkontoret her

Les mer om bostøtte her.

Les mer om tilpasning av bolig her.

Avdelingsleder
Robin Ørjan Brynildsen
Tlf. 69 10 86 00 / 415 30 271

Mer om Avdeling koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten. Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, koordinator og barnekoordinator.

Avdelingen består av fire områder:

  • Koordinerende enhet
  • Barnekoordinatorer som bistår familier som har barn med nedsatt funksjonsevne og skal sørge for at tjenestene er koordinert og samordnet.
  • Pasientkoordinatorer skal sørge for gode og trygge overganger fra spesialisthelsetjenesten til kommunen
  • Støttekontakt og private avlastere: Rekruttering og oppfølging av støttekontakter og avlastere

Avdelingsleder
Anders Reknes
tlf. 982 89 664