>Forvaltning og utvikling - velferd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forvaltning og utvikling - velferd

Publisert: 14.06.2022 – Oppdatert: 24.10.2022

Forvaltning og utvikling ble startet januar 2018 og er en del av kommuneområde helse og velferd.

Virksomheten skal fatte helhetlige og koordinerte vedtak for personer med omfattende behov, jobbe med velferdsteknologi og samarbeide spesielt med helsetjenestene i kommunen og med sykehuset. 

Virksomhetsleder: Ida Dehlin-Moe, tlf. 957 75 074

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (hovedinngang Helsehuset)
Husk at du må ha timeavtale, før du kommer. Kontakt saksbehandler direkte eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.

Tre avdelinger:

 • Avdeling samordna tjenester
 • Avdeling livslange tjenester
 • Avdeling bolig

I tillegg består virksomheten av fellestjenester for hele kommuneområdet som velferdsteknologi, kvalitetsarbeid, dokumentasjon, fagstilling rehabilitering, opplæring fagsystemer og boligrådgivning og området fellestjenester forvaltning og utvikling.

Mer om virksomheten

Virksomheten skal sikre at kommuneområde velferd tildeler og yter bærekraftige helse- og omsorgstjenester og utvikler seg i samsvar med myndighetenes krav og føringer i årene som kommer.

Virksomheten skal sørge for at tildeling av tjenestene skjer på bakgrunn av at det er gjort en god helhetlig vurdering/kartlegging og ivareta at tjenestene iverksettes til riktig tid. Bruker og pårørendemedvirkning ivaretas gjennom en forhandlingsbasert tildeling av tjenester, slik at utformingen av tjenestene baseres på brukernes behov og hva som er viktig for den enkelte.

Virksomheten skal etter beste evne sikre enhetlig, lik saksbehandling i Sarpsborg kommune – opplæring og oppfølging av alle saksbehandlere for å sikre enhetlig praksis. Vi skal bidra til at saksbehandlere alltid vurderer rehabiliteringspotensialet før man tildeler kompenserende tjenester, og innarbeider at ingen har rett på omsorgstjenester før kommunen har ivaretatt plikten sin til opptrening/rehabilitering.

Virksomheten er en del av satsingen etter ny Kommunedelplan helse og omsorgstjenester ble vedtatt av bystyret. 
Hovedmål i planen:

 • Skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan mestre eget liv
 • Sikre en trygg og aktiv hverdag i egnet bolig
 • Helhetlige og koordinerte tjenester og aktiv samhandling
 • Sikre helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet
Mer om Avdeling samordna tjenester

Brukerne/pasientene, som har behov for omfattende og koordinerte helse- og omsorgstjenester, skal få en samtidig, helhetlig og tverrfaglig vurdering av sin sak.
Avdelingen skal også koordinere tjenestene.

Avdelingen skal vurdere kompliserte enkeltsaker og beslutte tildeling av disse tjenestene:

 • korttidsplasser
 • sykehjem
 • bofelleskap
 • BPA
 • omsorgslønn
 • avlastning
 • støttekontakt
 • dagsenter
 • hjemmetjenester inkludert hverdagsrehabilitering i komplekse saker

Kommunen jobber for at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig, derfor skal ingen tildeles heldøgns omsorgsplass, før andre omsorgstjenester er tilstrekkelig vurdert eller utprøvd.

Pasientkoordinator: Teamet har egne pasientkoordinatorer som jobber med å sikre utskrivningsklare pasienter et godt og riktig tjenestetilbud når de kommer hjem fra sykehus. Målet er at flest mulig skal klare å mestre hverdagen i eget hjem – med eller uten ulike tjenester i hjemmet. For personer som har behov for omfattende tjenester døgnet rundt, kan det av og til være aktuelt å tilby opphold på Helsehuset i en overgangsperiode. Mer om pasientkoordinatorene her.

Avdelingsleder: 

Tina Sofie Sørensen

Mer om Avdeling bolig

Boligkontoret forvalter Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger og Husbankens bostøtte, forvalter og leier ut kommunens utleieboliger og har ansvar for boligkontakttjenesten.

Besøksadresse: Kirkegt. 69, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 86 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Du må avtale time.
Telefontid: 10.00-14.00.

Du kan lese mer om Boligkontoret her

Les mer om bostøtte her.

Les mer om tilpasning av bolig her.

Avdelingsleder
Robin Ørjan Brynildsen
Tlf. 69 10 86 00 / 415 30 271

Mer om Avdeling livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Avdeling livslange tjenester følger opp og gir tjenester til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, samt voksne utviklingshemmede og autister når de er ferdig med skole eller flytter i egen bolig. Avdelingen skal bidra til at brukerne får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Område barn og unge:

 • Tilbud om koordinator til alle familier som har barn med nedsatt funksjonsevne
 • Systematisk pårørendestøtte og oppfølging av familien
 • Saksbehandler tjenestene avlastning, omsorgslønn, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og barnebolig

Område boveiledning:

 • Saksbehandler tjenester til utviklingshemmede og autister som har flyttet i egen bolig eller mottar arbeids- og aktivitetssenter
 • Tildeler bolig med bemanning og arbeids- og aktivitetssenter til samme gruppe
 • Saksbehandler tjenestene praktisk og personlig bistand, helsetjenester i hjemmet, arbeids- og aktivitetssenter, BPA og støttekontakt

Avdelingen har ansvar for drift av støttekontakttjenesten i Sarpsborg kommune og rekrutterer og veileder støttekontakter. Denne tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • Individuell støttekontakt
 • Deltakelse i en aktivitetsgruppe
 • Aktivitetstilbud i eksisterende lag, forening, korps m.m. (Fritid med bistand/FMB)

Avdelingsleder
Anders Reknes
telefonnummer: 98 28 96 64