Start Kari chatbot Spør meg

>Forvaltning og utvikling - velferd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forvaltning og utvikling - velferd

08.01.2018

Enhet forvaltning og utvikling ble startet januar 2018 og er en del av kommuneområde velferd.

Enheten skal fatte helhetlige og koordinerte vedtak for personer med omfattende behov, jobbe med velferdsteknologi og samarbeide spesielt med helsetjenestene i kommunen og med sykehuset. 

Konstituert enhetsleder: 
Sissel Gjerlaugsen

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (hovedinngang Helsehuset)
Husk at du må ha timeavtale, før du kommer. Kontakt saksbehandler direkte eller ring servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.

Tre team:

 • Team samordna tjenester
 • Team livslange tjenester
 • Team bolig

I tillegg vil enheten bestå av fellestjenester for hele kommuneområdet, som demensteam, velferdsteknologi, kvalitetsarbeid, dokumentasjon, fagstilling rehabilitering, opplæring fagsystemer og boligrådgivning og området fellestjenester forvaltning og utvikling.

Mer om enheten

Den nye enheten skal sikre at kommuneområde velferd tildeler og yter bærekraftige helse- og omsorgstjenester og utvikler seg i samsvar med myndighetenes krav og føringer i årene som kommer.

Enheten skal sørge for at tildeling av tjenestene skjer på bakgrunn av at det er gjort en god helhetlig vurdering/kartlegging og ivareta at tjenestene iverksettes til riktig tid. Bruker og pårørendemedvirkning ivaretas gjennom en forhandlingsbasert tildeling av tjenester, slik at utformingen av tjenestene baseres på brukernes behov og hva som er viktig for den enkelte.

Enheten skal etter beste evne sikre enhetlig, lik saksbehandling i Sarpsborg kommune – opplæring og oppfølging av alle saksbehandlere også de som tilhører hjemmetjenesten/KORPH for å sikre enhetlig praksis. Vi skal bidra til at saksbehandlere alltid vurderer rehabiliteringspotensialet før man tildeler kompenserende tjenester, og innarbeider at ingen har rett på omsorgstjenester før kommunen har ivaretatt plikten sin til opptrening/rehabilitering.

Enheten er en del av satsingen etter ny Kommunedelplan helse og omsorgstjenester ble vedtatt av bystyret. 
Hovedmål i planen:

 • Skape muligheter og forutsetninger for at hver enkelt innbygger kan mestre eget liv
 • Sikre en trygg og aktiv hverdag i egnet bolig
 • Helhetlige og koordinerte tjenester og aktiv samhandling
 • Sikre helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet
Mer om Team samordna tjenester

Brukerne/pasientene, som har behov for omfattende og koordinerte helse- og omsorgstjenester, skal få en samtidig, helhetlig og tverrfaglig vurdering av sin sak.
Teamet skal også koordinere tjenestene.

Teamet skal vurdere kompliserte enkeltsaker og beslutte tildeling av disse tjenestene:

 • korttidsplasser
 • sykehjem
 • bofelleskap
 • BPA
 • omsorgslønn
 • avlastning
 • støttekontakt
 • dagsenter
 • hjemmetjenester inkludert hverdagsrehabilitering i komplekse saker

Kommunen jobber for at alle skal få bo hjemme så lenge som mulig, derfor skal ingen tildeles heldøgns omsorgsplass, før andre omsorgstjenester er tilstrekkelig vurdert eller utprøvd.

Pasientkoordinator: Teamet har en egen pasientkoordinator på sykehuset, for å sikre pasientstrømmen til kommunen. Ved behov vurderes flere tjenester i kommunen, og beslutter om pasienten kan mestre hverdagen i eget hjem, eller ha behov for hjemmetjenester. Mer om pasientkoordinatorene her.

Teamleder: Tone Marie Svendsen

Mer om Team bolig

Boligkontoret forvalter Husbankens ulike låne- og tilskuddsordninger og Husbankens bostøtte, forvalter og leier ut kommunens utleieboliger, trygde- og omsorgsboliger og har ansvar for boligkontakttjenesten.

Besøksadresse: Kirkegt. 69, 1721 Sarpsborg
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 86 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

 

Åpningstid Kirkegata 69: 10.00 -14.00.
Telefontid: 09.00-15.00.

Du kan lese mer om Boligkontoret her

Les mer om bostøtte her.

Les mer om tilpasning av bolig her.

Teamleder
Robin Ørjan Brynildsen
Tlf. 69 10 86 00 / 415 30 271

Mer om Team livslange tjenester

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg (Husk at du må ha timeavtale før du kommer)
Postadresse: Pb 237, 1702 Sarpsborg
Telefonnummer: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com

Team livslange tjenester ivaretar rådgivning, veiledning og saksbehandling innenfor følgende områder:

 • Avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Boveiledningtjeneste og aktivitetstilbud til til mennesker som har et særlig hjelpebehov på grunn av funksjonshemming/utviklingshemming
 • Omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid
 • Støttekontakt til dem som har behov for bistand for å kunne delta på kultur- og fritidsaktiviteter. Tjenesten kan organiseres på tre måter: Individuell støttekontakt, deltakelse i en aktivitetsgruppe eller et individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon (Fritid med bistand/FMB)
 • Bolig med heldøgns omsorgstjenester til funksjonshemmede og syke barn under 18 år.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov.
 • Team livslange tjenester er også koordinerende enhet for rehabilitering med ansvar for å følge opp at mennesker med behov for langvarige og sammensatte tjenester får helhetlige og koordinerte tjenester gjennom bruk av individuell plan og koordinator.

Teamleder
Anders Reknes  
Tlf. 982 89 664