>Basseng, badestamp, jacuzzi, boblebad o.l.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Basseng, badestamp, jacuzzi, boblebad o.l.

Publisert: 02.01.2020

Generelt

Om bassenget er søknadspliktig eller ei beror på hvor omfattende prosjektet er. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan ha egne bestemmelser om dette. Basseng medfører som regel ikke bebygd areal. Basseng har bebygd areal når det etableres mer enn en halv meter over terrenget. Slike basseng må som regel medregnes i utnyttelsesgraden for eiendommen.

Vær spesielt oppmerksom på at bassenget ikke kan plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 meter uten særlig sikringstiltak som skal godkjennes av kommunen.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Unntatt søknadsplikt

Mindre basseng, så som privat badestamp, jacuzzi eller boblebad, og som ikke skal være tilkoblet vann- eller avløpsanlegg, er som hovedregel ikke søknadspliktig. Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, husk at du selv er ansvarlig for å påse at tiltaket er i samsvar med gjeldende plangrunnlag – undersøk derfor gjeldende kommuneplan/reguleringsplan for din eiendom.

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig uten krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett 

Mindre basseng som ikke krever prosjektering, for eksempel prefabrikkerte basseng, er søknadspliktig men kan forestås av tiltakshaver.

Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak / ansvarsrett 

Basseng, badestamp og jacuzzi, som ikke omfattes av det som er sagt ovenfor, er som hovedregel søknadspliktig og det er krav om at et foretak står ansvarlig for prosjekteringen og utførelsen. Det gjelder for eksempel spesialbestilte/-tilpassede mindre basseng og andre større basseng. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg.

Sikkerhet

Basseng og lignende skal sikres med gjerde, overdekking eller tilsvarende avstengning for å hindre at personer faller i dem. Byggeteknisk forskrift (TEK17) § 8-3 fjerde ledd, inneholder følgende konkrete eksempler på sikkerhetstiltak:

  1. Gjerde rundt basseng og lignende, må utformes slik at det ikke er mulig for barn å krype under, gjennom eller klatre over det.
  2. Port eller grind må ha solid lås eller annen lukningsanordning.
  3. Overdekking eller overbygging av basseng, eller lignende, må være utført av solide materialer og være godt festet til forsvarlig fundament.
  4. Overdekking må være sikret med lås eller liknende for å unngå at overdekkingen fjernes av barn eller uvedkommende.


Eieren av bassenget har i tillegg et generelt ansvar om å sikre mot drukning der mulig vanndybde er mer enn 20 cm.

Slik søker du