>Brakke

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brakke

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Bygninger, konstruksjoner eller anlegg på eller i direkte tilknytning til bygge- eller anleggstomt hvor arbeid pågår, er unntatt fra søknadsplikt, jf. byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-2, a). Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 meter uten særlig sikringstilak som må godkjennes av kommunen. Eventuelt tilknytning til vann og avløp må avklares med kommunen ved virksomhet vann og avløp.

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Les mer om unntak fra søknad her. 

Søknadspliktig

Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år krever søknad uten ansvarsrett, jf. plan- og bygningsloven § 20-4, c). Viser til kapitel 5 i byggesaksforskriften for krav til søknad og dokumentasjon.

Plassering ut over to år krever søknad med ansvarsrett.

Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand til vei etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 meter uten særlig sikringstiltak som må godkjennes av kommunen.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Slik søker du