>Brønn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brønn

Publisert: 02.01.2020

Søknadspliktig eller ikke?

Det er i utgangspunktet ikke søknadspliktig å etablere en brønn på din private eiendom, men det er noen unntak. Hvis brønnen innebærer vesentlig terrenginngrep eller konstruksjon av et anlegg kan den være søknadspliktig. Les mer om søknadsplikt for brønnboring på regjeringens side.

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Brønnen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner som kan ha krav som omfatter brønn. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Slik søker du

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Du har selv et ansvar for å sikre brønnen, for å unngå skade og drukning.

Sikkerhet

Brønn og liknende skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i den. Brønn eller dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom brønn eller dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen. Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven.

Eieren er ansvarlig for at anlegg er sikret som nevnt over. Er grunnen bortleid mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren).