>Dam

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dam

02.01.2020

Generelt 

Dam kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. En stor dam må alltid ha tilgang til tilstrekkelig vann og tilstrekkelig kapasitet på avløpet. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som omfatter dam. 

Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.

Dersom du er usikker på om dammen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt iht. gjeldende gebyrregulativ for byggesaker.

Sikkerhet 

Du har selv et ansvar for å sikre dam med mulig vanndybde dypere enn 20 cm mot drukning. 

Dam, basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen.

Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven. Eieren er ansvarlig for at anlegget er sikret, men dersom grunnen er bortleid i mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). 

Unntatt fra søknad 

Du slipper å søke hvis:

  • dybden er mindre enn 20 cm
  • arbeidet ikke medfører vesentlig terrengendring
  • tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven


Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknad med ansvarsrett 

Du må søke hvis:

  • dybden er mer enn 20 cm
  • arbeidet medfører søknadspliktig (vesentlig) terrenginngrep
  • tiltaket medfører tilkobling til avløpsanlegg

Dersom dammen er søknadspliktig må det sendes inn søknad med ansvarlige foretak / ansvarsrett. Ta derfor kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her.  

Krav til dokumentasjon ved søknad

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.