>Dam

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dam

Publisert: 02.01.2020

Generelt 

Dam kan både være søknadspliktig og unntatt søknadsplikt. En stor dam må alltid ha tilgang til tilstrekkelig vann og tilstrekkelig kapasitet på avløpet. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som omfatter dam. 

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Du har selv et ansvar for å sikre dam med mulig vanndybde dypere enn 20 cm mot drukning. 

Dam, basseng, brønn ol. skal til enhver tid være sikret slik at barn hindres fra å falle i dem. Dam som antas å medføre særlig fare for barn kan kommunen pålegge gjenfylt eller sikret på annen måte innen en fastsatt frist. Gjenfylling kan ikke skje dersom dam er påkrevet av hensyn til vannforsyningen.

Dammer som faller inn under vannressursloven skal sikres etter reglene i vannressursloven. Eieren er ansvarlig for at anlegget er sikret, men dersom grunnen er bortleid i mer enn 2 år, påhviler ansvaret leieren (festeren). 

Unntatt fra søknad 

Du slipper å søke hvis:

  • dybden er mindre enn 20 cm
  • arbeidet ikke medfører vesentlig terrengendring
  • tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven


Les mer om unntak fra søknad her.  

Søknad med ansvarsrett 

Du må søke hvis:

  • dybden er mer enn 20 cm
  • arbeidet medfører søknadspliktig (vesentlig) terrenginngrep
  • tiltaket medfører tilkobling til avløpsanlegg

Dersom dammen er søknadspliktig må det sendes inn søknad med ansvarlige foretak / ansvarsrett. Ta derfor kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Slik søker du