>Driftsbygning i landbruket, landbruksgarasje

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Driftsbygning i landbruket, landbruksgarasje

Publisert: 02.01.2020

Unntatt søknadsplikt for mindre bygning inntil 50 m²

Du trenger ikke å søke om tillatelse til bygging av frittliggende bygning hvis den er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Bygningen må være i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplaner, og i tråd med veglovas krav til avstand fra vei. 

I kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen, er det egne bestemmelser for landbruksbebyggelse. Nye driftsbygninger og konstruksjoner skal dimensjoneres i samsvar med faktisk, driftsmessig behov. Behovet skal dokumenteres. I tillegg er det også egne bestemmelser om høyde, størrelse på nybygg og tilbygg til driftsbygninger. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

  • Ikke være større enn 50 m² samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA). Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan ikke ha kjeller.
  • Ikke ha større mønehøyde enn 4 m og gesimshøyde mer enn 3 m.
  • Ikke brukes til beboelse.
  • Ikke plasseres mindre enn 1 m fra nabogrense. Du må selv sjekke hvor grensa går og kontakte kommunen ved behov for påvisning/klarlegging (gebyrbelagt).
  • Ikke plasseres nærmere ledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Det er tiltakshavers ansvar at vilkår for at man ikke trenger å søke er ivaretatt.

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter arbeidet.

Du må melde fra til kommunen senest innen 4 uker etter at tiltaket er ferdig. Skjemaet "Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - PDF" brukes for å gi kommunen melding om at tiltaket er ferdigstilt. Skjemaet sendes til kommunen, postmottak@sarpsborg.com, sammen med kart hvor tiltaket er tegnet inn, avstand til annen bygning og nabogrense er påført.

Søknad uten ansvarsrett (søke selv)

Oppføring, plassering, vesentlig endring, vesentlig reparasjon eller riving av driftsbygning inntil 1000m² bruksareal.

Tilbygg til driftsbygning dersom bygningens totale areal inkludert tilbygget ikke overstiger 1000 m² bruksareal.

Slik søker du 

Søknad med ansvarsrett

Større driftsbygninger skal behandles som søknad med ansvarsrett. Det samme gjelder bygninger for fabrikkmessig produksjon og salg.

Les mer om søknad med ansvarsrett her.