Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Garasje og carport

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Garasje og carport

02.01.2020

Generelt

Oppføring av mindre frittliggende garasje/carport kan være unntatt søknadsplikt, men kan også være søknadspliktig.

Garasje må ha lovlig avkjørsel fra offentlig vei og ev. rettighet til bruk av privat vei. Ny eller endret avkjørsel må søkes godkjent.

Uavhengig av om garasjen/carporten er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene som gjelder for eiendommen. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 


Planopplysninger for eiendommen kan hentes ut gratis fra kommunens hjemmeside / kartportal. Privatpersoner kan også henvende seg til byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset for å få hjelp til dette.  

Oppføring av garasje/carport på inntil 50 m² kan unntas søknadsplikt (på vilkår) 

Du trenger ikke å søke om tillatelse til oppføring av frittliggende bygning dersom bygningen er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. For eksempel må følgende vilkår være oppfyllt:

 • bygningen er ikke i strid med gjeldende arealplan for eiendommen
 • tillatt grad av utnytting for eiendommen overskrides ikke
 • bygningen er avklart med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel vei-, jernbane og kulturminnemyndighet
 • bygningen er frittliggende
 • bygningen plasseres på bebygd eiendom
 • verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m²
 • bygningen brukes ikke til beboelse
 • mønehøyden overstiger ikke 4,0 meter
 • gesimshøyden overstiger ikke 3,0 meter
 • bygningen oppføres i én etasje og uten kjeller
 • bygningen plasseres ikke nærmere nabogrensen enn 1,0 meter
 • bygningen plasseres ikke nærmere annen bygning på egen eiendom enn 1,0 meter
 • bygningen plasseres ikke over vann- eller avløpsledninger 


Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt. 

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter med byggingen.

Når du er ferdig med byggingen, må du informere kommunen slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres. Du kan da bruke blankett 5188  ("Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt").  

Dersom du er usikker på om bygningen kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag vedrørende dette. Tjenesten er gebyrbelagt og koster kr. 1.000,-. 

Les mer om unntak fra søknad her.  

Oppføring av garasje/carport på 50-70 m² må søkes godkjent på forhånd 

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak. For de fleste bygninger i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett, slik at du kan søke selv. 

Oppføring av garasje/carport større enn 70 m² må søkes godkjent på forhånd 

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Søknadsskjema 

Alle blanketter for byggesaker finner du her. 

Krav til dokumentasjon ved søknad 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad uten ansvarsrett. 

Sarpsborg kommune har laget en veiledning vedrørende krav til dokumentasjon ved søknad med ansvarsrett. 

Byggesaksvakt 

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta i Servicetorget på rådhuset. Byggesaksvakta har vanligvis åpent alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 9 til kl. 14. Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom. Du vil finne mye informasjon på kommunens hjemmeside.