>Postkassestativ

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Postkassestativ

Publisert: 02.01.2020

Generelt

I 2009 vedtok Posten at private postkasser skulle samles i samlestativ. Posten har foreslått hvor de ønsker at samlestativene skal stå, men det er ikke alltid denne plasseringen er den beste for trafikkavvikling, frisikt, sikkerhet og brukerne av stativet. Større samlestativ kan være søknadspliktig og noen ganger også i strid med plan- og bygningsloven og annet lovverk.

Søknadsplikt

Som hovedregel er postkassestativ og samlestativ unntatt søknadsplikt.

Når et tiltak ikke blir saksbehandlet hos kommunen har du selv ansvaret for at plasseringen er lovlig og ikke i strid med verken plan- og bygningsloven eller andre lovverk eller private rettigheter. Det betyr at du selv må forsikre deg om blant annet at postkassestativet ikke risikerer å skade kulturminner, at avstandsreglene til vei og bygninger blir overholdt og at det ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. For postkassestativ er det særlig viktig at konstruksjonen ikke hindrer frisikt, det vil si at det ikke plasseres og utformes på en slik måte at små barn blir skjult bak stativene og uventet hopper ut i veien.

Henvendelse sender du til postmottak@sarpsborg.com og merker med Team samferdsel.

Forholdet til planbestemmelsene

Selv om samlestativ som regel er unntatt fra søknadsplikt kan de likevel være avhengig av dispensasjon. I regulerte områder er det ofte tegnet inn en byggegrense langs veiene (se bilde). I uregulert områder gjelder kommuneplanens bestemmelser om en minimumsavstand på 5 meter fra vegkant. Byggegrensen skal sikre inngrepsfri "buffer" mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir gata struktur, gir plass til snøopplag og bidrar til å sikre frisikt. Postkassestativ er en konstruksjon som ikke kan plasseres utenfor byggegrensen uten at det eventuelt blir søkt om dispensasjon.

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

 Grunneiers tillatelse

Før du eller velforningen etablerer samlestativ bør dere ha avtale med den som skal ha stativet stående på sin grunn. En slik avtale tinglyses. Dersom stativet skal stå på kommunens grunn ber vi om at  dette skjemaet benyttes. Det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det samme skjemaet også dersom det er en privat grunneier.