>Postkassestativ

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Postkassestativ

02.01.2020

Generelt

Høsten 2009 vedtok Posten å praktisere en tydeligere håndtering av Postens retningslinjer, herunder Postens adgang til å anvise plassering av postkasser «inntil en avstand på 100 meter fra port/innkjørsel». At Posten har anledning til å kreve samlestativ i tettbygde strøk er slått fast av Sivilombudsmannen.  Også i Sarpsborg har en rekke husstander mottatt brev med krav om at postkassene skal plasseres i samlestativ. Med brevene følger det ofte et kart med anvisning på hvor det nye samlestativet skal stå. Denne plasseringen er satt ut fra hensynet til en mest mulig effektiv og rasjonell postomdeling. Det er imidlertid ikke alltid at den foreslåtte plasseringen er den mest heldige med tanke på trafikkavvikling, frisikt, sikkerhet og brukerne av stativet. Større samlestativ kan være søknadspliktig og noen ganger også i direkte strid med plan- og bygningsloven og andre lovverk.

Søknadsplikt

Oppføring eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For at et postkassestativ ikke skal være søknadspliktig må det være unntatt søknadsplikt i lov eller forskrift. Plan- og bygningsloven åpner for et unntak fra søknadsplikt for «...andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten», jf. pbl § 20-5 g). Sarpsborg kommune mener at samlestativ for inntil 15 postkasser på visse vilkår kan fritas fra søknadsplikten. Antallet er satt i et forsøk på å angi en størrelsesbegrensning. Også stativer med flere enn 15 kasser kan under visse omstendigheter være unntatt søknadsplikt, men disse bør vurderes særskilt.

Når et tiltak ikke blir saksbehandlet hos kommunen har du selv ansvaret for at plasseringen er lovlig og ikke i strid med verken plan- og bygningsloven eller andre lovverk eller private rettigheter. Det betyr at du selv må forsikre deg om blant annet at postkassestativet ikke risikerer å skade kulturminner, at avstandsreglene blir overholdt og at det ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. Det viktigste i så måte er at stativet ikke hindrer frisikt, det vil si at det ikke plasseres og utformes på en slik måte at særlig barn blir skjult bak stativene og uventet hopper ut i veien.

For å forhindre at stativet plasseres slik at det hindrer frisikt ønsker kommunen at man før oppføring av samlestativ sender kommunens veiavdeling v/ Arild Oskar Karlsen en forespørsel om den valgte plasseringen. For at veiavdelingen skal kunne uttale seg må du sende inn:

  • Situasjonskart som viser nøyaktig plassering (bruk kommunens kartportal)
  • Målsatt skisse av postkassestativet slik det er planlagt

Forholdet til planbestemmelsene

I regulerte områder er det ofte tegnet inn en byggegrense langs veiene (se bilde). I områder hvor det ikke er vedtatt noen reguleringsplan gjelder kommuneplanens bestemmelse om en minimumsavstand på 5 meter fra vegkant. Byggegrensen skal sikre en inngrepsfri «buffer» mellom bebyggelsen og veien. Denne bufferen gir gata struktur, gir plass til snøopplag og bidrar til å sikre frisikt. Postkassestativ er en konstruksjon som i utgangspunktet ikke kan plasseres utenfor byggegrensen uten at det eventuelt blir søkt om og gitt dispensasjon.

Som en følge av Postens krav om samlestativ ønsker kommunen å tilpasse regelverket slik at mindre konstruksjoner under visse forutsetninger kan føres opp i strid med byggegrensen uten foregående dispensasjonsbehandling. Kommunen vil foreslå en slik bestemmelse i rulleringen av kommuneplanens arealdel som er planlagt sluttbehandlet høsten 2019.

Grunneiers tillatelse

Kommunen nevner til slutt viktigheten av å ha de privatrettslige rettighetene i orden før man går i gang med byggearbeidene. Den som skal ha stativet stående hos seg må være enig i at det skal plasseres der og helst bør en slik avtale tinglyses. Dersom stativet skal stå på kommunens grunn ber vi om at dette skjemaet benyttes. Det kan være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i det samme skjemaet også dersom det er en privat grunneier.

Byggesaksvakt

Dersom du har behov for veiledning vedrørende din byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. Byggesaksvakta er for tiden stengt for fysiske besøk i Sarpsborg rådhus, men er tilgjengelig på e-post og telefon (488 91 698) alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. 

Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom.