>Uthus / utebod

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Uthus / utebod

Publisert: 03.01.2022

Generelt 

Oppføring av mindre frittliggende bygninger er kan være unntatt søknadsplikt, men kan også være søknadspliktig.

Uavhengig av om bygningen er unntatt søknadsplikt eller ikke, må du ta hensyn til de planbestemmelsene som gjelder for eiendommen. Arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser om størrelse, høyde, plassering, avstand fra vei, avstand fra sjøen etc. Vær spesielt oppmerksom på at bygningen ikke må plasseres nærmere kommunale vann- og avløpsledninger i grunnen enn 4 m uten særlige sikringstiltak som må godkjennes av kommunen. 

Hva gjelder for din eiendom

Før du går videre må du alltid sjekke hva som gjelder på akkurat din eiendom:

Veiledning til hva som gjelder for din eiendom

Hvis du ønsker å bygge noe annet enn det planen eller andre forhold på eiendommen din tillater, kan du søke om dispensasjon. Mer informasjon om dette finner du her:

Veiledning om dispensasjon

Oppføring av bygning på inntil 50 m² kan unntas søknadsplikt (på vilkår) 

Du trenger ikke å søke om tillatelse til oppføring av frittliggende bygning dersom bygningen er i samsvar med plan- og bygningslovens regelverk og annet regelverk. Det fremkommer av byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 hvilke typer bygninger som kan oppføres uten at det er krav om byggesøknad. For eksempel må følgende vilkår være oppfyllt:

 • bygningen er ikke i strid med gjeldende arealplan for eiendommen
 • tillatt grad av utnytting for eiendommen overskrides ikke
 • bygningen er avklart med andre myndigheter der dette er nødvendig, for eksempel vei-, jernbane og kulturminnemyndighet
 • bygningen er frittliggende
 • bygningen plasseres på bebygd eiendom
 • verken bruksareal eller bebygd areal er over 50 m²
 • bygningen brukes ikke til beboelse
 • mønehøyden overstiger ikke 4,0 meter
 • gesimshøyden overstiger ikke 3,0 meter
 • bygningen oppføres i én etasje og uten kjeller
 • bygningen plasseres ikke nærmere nabogrensen enn 1,0 meter
 • bygningen plasseres ikke nærmere annen bygning på egen eiendom enn 1,0 meter
 • bygningen plasseres ikke over vann- eller avløpsledninger 


Det er ditt ansvar å forsikre deg om at vilkårene for at man ikke trenger å søke er ivaretatt. 

Det er ikke nødvendig med nabovarsel, men kommunen anbefaler likevel at du orienterer naboer før du starter med byggingen.

Når du er ferdig med byggingen, må du informere kommunen slik at kart- og matrikkelinformasjon oppdateres. Du kan da bruke blankett 5188  ("Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt").  

Grunnforhold

Byggegrunn må være sikker. Store deler av Sarpsborg ligger i aktsomhetsområde for marin leire, dette er leire som kan bli "kvikk" og ustabil ved grave- eller fyllingsarbeider. Før du begynner å bygge må du ha kunnskap om grunnforholdene på eiendommen din.

Du finner mer informasjon på NVEs nettsider


Mer informasjon om grunnforhold i Sarpsborg finner du her. 

Usikker på om du må søke?

Dersom du er usikker på om tiltaket kan unntas søknadsplikt, kan kommunen vurdere søknadsplikten og utarbeide et skriftlig beslutningsgrunnlag om dette. Tjenesten er gebyrbelagt, og koster i 2024 1.600 kroner. Henvendelsen sender du til postmottak@sarpsborg.com.

Vær også oppmerksom på at arealplan som gjelder for eiendommen, som for eksempel kommuneplanens arealdel, kystsoneplanen eller reguleringsplan, kan inneholde bestemmelser som kan være relevante for tiltaket.

Les mer om unntak fra søknad her.  

Oppføring av bygning på 50-70 m² må søkes godkjent på forhånd 

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak. For de fleste bygninger i denne størrelsesordenen er det ikke krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett, slik at du kan søke selv. Husk at avstand til nabogrense skal være 4 meter. 

Oppføring av bygning større enn 70 m² må søkes godkjent på forhånd 

For slike bygninger må det sendes inn søknad om tillatelse til tiltak, og det er krav om ansvarlige foretak / ansvarsrett. Vi anbefaler at du tar kontakt med et foretak som kan lage søknaden for deg. 

Slik søker du