>Folkehelse

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Folkehelse

Publisert: 11.01.2022

Her finner du mer informasjon om folkehelsearbeidet i Sarpsborg.

Hva er folkehelse?

Folkehelse er summen av alle innbyggernes fysiske og psykiske helse. Folkehelse er mer enn fravær av sykdom. Det handler om tilstand av velvære og trivsel, mening og livsglede. Det handler om å kunne virkeliggjøre sine evner og muligheter, mestre normale livsutfordringer, arbeide produktivt og fruktbart og bidra til samfunnet rundt seg (def. WHO)

Hva er folkehelsearbeid?

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Hovedmålet med folkehelsearbeidet i Sarpsborg er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og bidra til å bedre de sosiale vilkårene spesielt for de som ligger lavest i det sosioøkonomiske hierarkiet. Alle skal ha gode levekår uavhengig av økonomi.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å fremme befolkningens helse og trivsel, forebygge sykdom, skade og lidelse, samt beskytte mot ytre helsetrusler. Målet med folkehelsearbeidet er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller.

I kommunens folkehelseplan kan du lese mer - PDF.

I folkehelsearbeidet er det dessuten viktig å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg, sunn livsstil og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom.

For å lykkes med folkehelsearbeidet, kreves det samarbeid mellom mange aktører; kommunen, andre offentlige aktører, innbyggerne, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre. En avgjørende faktor i dette arbeidet er innbyggermedvirkning.

Sarpsborg kommune er med i partnerskapet Østfoldhelsa. I partnerskapet inngår også de andre kommunene i Østfold, Høgskolen i Østfold, frivilligsentralene og fylkeskommunen. Partnerskapet skal styrke det helhetlige og tverrsektorielle folkehelsearbeidet.

Satsingsområdene for folkehelsearbeid i Sarpsborg

Fysisk aktivitet

Voksne bør være i moderat aktivitet i minst 30 minutter hver dag og barn i minst 60 minutter hver dag. Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og livskvalitet for alle aldersgrupper. All bevegelse er positiv. Hverdagsaktivitet som husarbeid, bruke trappa, aktiv transport og er også viktig i denne sammenheng.

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet blant både unge og eldre i Sarpsborg. Derfor har kommunen utarbeidet en egen kommunedelplan for fysisk aktivitet - PDF.  Bystyret rullerer årlig handlingsdelen. Planen omhandler frilufts-, nærmiljø- og idrettsanlegg og har følgende satsingsområder:
Sentrale friområder, utfartsområder, skolenes aktivitetsområder og idrettsarealer.

Er du mellom18 og 67 år og er langtidssykemeldt eller i en trygdesituasjon, kan Aktiv på Dagtid være et flott aktivitetstilbud til deg. Her kan du lese mer om Aktiv på Dagtid.

Kosthold

Et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker er viktig for alle. I Sarpsborg kommune et barn og unge og eldre en særlig viktig målgruppe. Sarpsborg bystyre har vedtatt at barn skal ha fullverdig kost når de er i barnehagen. I løpet av barnehagedagen skal barna ha tre måltider. Det betyr at de har med seg matpakke til frokost, får brødmat eller en enkel varm rett til lunsj, samt frukt, yoghurt eller knekkebrød senere på dagen. Miljørettet helsevern som fører tilsyn med at barnehager og skoler, påser at de følger opp.

Psykisk helse og rus

Psykiske helseutfordringer forekommer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. De fleste klarer å håndtere situasjonen ved egen innsats og med støtte fra familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetjenesten. (Her kan det være en link til psykiatritjenesten)
Psykisk helse handler om livskvalitet, om det som gir livet verdi og mening. En viktig del av å forebygge psykisk uhelse er å fremme mestring, sosial støtte og å sørge for at flest mulig gis mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet og i frivillig arbeid. Nok søvn, mosjon og et sunt kosthold er viktig for å forebygge psykiske plager.

Hvert år markerer Sarpsborg Verdensdagen for psykisk helse som har som formål å skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse. 

Sarpsborg kommune samarbeider med enkeltpersoner og miljøer i det rusforebyggende arbeidet. Sarpsborg er en «AV-OG-TIL»- kommune. Det betyr at kommunen har inngått en forpliktende avtale om å skape en bevissthet i befolkningen om at det av og til ikke passer å bruke alkohol. 

Nærmiljøtiltak og frivillighet

Det skal være lett å være frivillig i Sarpsborg
Et levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. Dette skapes ikke av kommunen alene, men i samarbeid med frivillige, lag, foreninger, ildsjeler og næringslivet.

Merk: Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon. 

Visjonen for frivillighetspolitikken er at det skal være enkelt å være frivillig i Sarpsborg. Her har vi samlet en del viktig informasjon for frivillige, lag, foreninger og andre:

Skader og ulykker

Ulykkesskader og vold står nå høyst på listen over faktorer som truer hverdagen for folk flest, etter at virkningen av tidligere dødelige sykdommer har blitt redusert. Å forebygge skader og ulykker er et ansvar som påligger mange sektorer og bransjer i samfunnet. 

De fleste fallulykker skjer i eller ved hjemmet vårt. 

Økt trafikksikkerhet er viktig. Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for at barn og unge, voksne og eldre skal kunne ferdes trygt i trafikken. Derfor har kommunen utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan som har særlig fokus på trygg skolevei. 

Folkehelsetall

Kommune skal ha oversikt over folkehelseutfordringene som er i befolkningen.

Mange sykdommer og skader kan forebygges. Starten på forebyggingsarbeidet er å vite hvilke utfordringer og hvilke ressurser vi har. Derfor har vi et behov for kunnskap i form av statistikk og innbyggerundersøkelser. Den kunnskapen skal være grunnlaget for planarbeidet i kommunen generelt, og for folkehelsearbeidet spesielt.

Sarpsborg kommune har utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker befolkningens helse.

Siden 2012 har Folkehelseinstituttet gitt ut en folkehelseprofil for hver av landets kommuner og fylkeskommuner. På denne siden kan du søke opp folkehelseprofilene for Sarpsborg.